سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۷_۱۷-۳۰-۴۹ – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۷_۱۷-۳۰-۴۹