ورک شاپ تخصصی اصول پایان نامه نویسی با تدریس جناب آقای دکتر هادی طاهرپور