سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۲_۱۳-۰۵-۱۶ – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۲_۱۳-۰۵-۱۶