سال جهش تولید جمعه, ۱۴ آذر , ۱۳۹۹
photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۲_۱۳-۰۶-۰۲ – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

photo_۲۰۱۸-۱۱-۲۲_۱۳-۰۶-۰۲