سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین دوشنبه, ۴ مهر , ۱۴۰۱
۱ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

بااجرا و مسابقه ی جذاب شارژخوانی …
که باشور و هیجان و همراهی فعال دانشجویان عزیز
محیطی پر نشاط و صمیمی را رقم زدند.