سال جهش تولید سه شنبه, ۱۲ اسفند , ۱۳۹۹
۱ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

بااجرا و مسابقه ی جذاب شارژخوانی …
که باشور و هیجان و همراهی فعال دانشجویان عزیز
محیطی پر نشاط و صمیمی را رقم زدند.