سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
کارگاه های هفته پژوهش و فناوری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد