سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
۴۶۳۱f6529c | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد