سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
۴۶۳۱f6529ct | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد