سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
۱۴۰۱-۲ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد