سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۲۹ اردیبهشت , ۱۴۰۱
_۱۵۹۷۴۷۶۷۰۰_۱ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد