سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین پنجشنبه, ۵ خرداد , ۱۴۰۱
_۱۶۳۲۶۵۳۶۱۶_۱ | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد