سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
award site2 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد