سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
award site2 | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد