سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
gallery | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد