سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» شنبه, ۱ آبان , ۱۴۰۰
کتابخانه | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کاربر گرامی دربخش جستجو نام کتاب مورد نظر خود را وارد نمایید

شماره ثبتنام کتابمؤلفمترجمموضوع کتابناشرسال انتشارمجلدش.جلدنسخهشابكرده بندی كنگرهیاداشت كتاب
10000001 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.1 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 9د، PIR 6511 موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000002 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.2 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000003 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.3 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000004 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.4 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000005 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.5 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000006 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.1 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000007 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.2 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000008 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.3 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000009 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.4 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000010 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.5 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000011 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.6 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000012 دیوان حافظ / با مقدمه محمد جعفر یاحقی حافظ، شمس الدین محمد، - 792 ق. ادبی انتشارات آستان قدس رضوی 1378 1 1 1 964-02-0418-8 PIR 5424، 19ح 8د موضوع فرعی 1: شعر فارسی -- قرن 8_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000013 باران: نخستین كتاب شعر دانشجویان ایران سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد ادبی جهاد دانشگاهی مشهد 1382 1 1 1 964-324-067-3 PIR 4049، 215د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 14 - مجموعه ها._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/1 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.1 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 1 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/2 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.2 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 2 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/3 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.3 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 3 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/4 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.4 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 4 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/5 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.5 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 5 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/6 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.6 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 6 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/7 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.7 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 7 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000015 مجموعه آثار با مخاطب های آشنا شریعتی، علی ادبی پاندا 1 1 1 BP 468، 5ش 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000016 انسان و ایمان : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (1) مطهری، مرتضی ادبی صدرا 1 1 1 BP 720، 5ح 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000017 امداد های غیبی در زندگی بشر مطهری، مرتضی ادبی صدرا 1 1 1 BP 168، 5م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000018 پنجاه لطیفه دبیر سیاقی قزوینی، سید محمد ادبی پاندا 1 1 1 P 6، 2د 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000019 زبان و نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1377 1 1 1 964-459-016-3 PIR 2839، 2ز موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: خط فارسی_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000020 گزیده اشعار مسعود سعد سلمان كاشانی راد (نوایی)، پور اندخت ادبی زوار 1382 1 1 1 964-401-173-2 PIR 4744، 901د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 5 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000021 زیباترین افسانه ها(طنز) خزاعی، حمیدرضا ادبی ماه جان 1383 1 1 1 964-8307-01-6 PIR 3993، 9ز 43خ موضوع فرعی 1: افسانه ها و قصه های ایرانی_x000D_ موضوع فرعی 2: افسانه های طنز--ایران_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000022 صفر - یك (داستان اسفار درون) حافظیان، لیلی ادبی جلیل 1384 1 1 1 964-398-055-3 PIR 8013، 4الف 634الف موضوع فرعی 1: داستان های فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000023 گلبرگ (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1378 1 1 1 964+-90813-0-5 PIR 8180، 8گ 45ه موضوع فرعی 1: شعر فارسی -- قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000024 جذبه (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1373 1 1 1 PIR 8180، 88ج 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000025 كیمیا (مجموعه شعر غزل ها رباعی ها) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180، 888ك 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000026 گلبانگ رباعی قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1365 1 1 1 PIR 180، 8گ 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000027 پرواز (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1367 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000028 كرشمه خسروانی یا مخالف بیداد به طرز همایون شجاعی، سید مهدی ادبی كتاب نیستان 1387 1 1 1 978-964-337-470-9 PIR 8123، 4ك 26ج موضوع فرعی 1: نمایشنامه فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000029 آخر شاهنامه اخوان ثالث، مهدی (م.امید) ادبی زمستان - مروارید 1384 1 1 1 964-6200-21-4 PIR 7947، 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000030 تندر (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت(نكیسا) ادبی پاندا 1366 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000031 لحظه ها و همیشه شاملو، احمد ادبی زمانه - نگاه 1372 1 1 1 PIR 2332، 2ش 5ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000032 موج (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1364 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000033 كیهان (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1373 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000034 یادگارهای جاودانه فرشچیان، محمود ادبی پاندا 1372 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: برای عشرت قهرمان (نكیسا)_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000035 دیدار (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی دانشگاه پیام نور 1363 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000036 جلوه (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1376 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000037 منظومه های غنائی ایران صورتگر، دكتر لطفعلی ادبی ابن سینا 1 1 1 PIR 819، 9ص 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000038 پیامبر خلیل جبران، جبران ادبی گل آفتاب 1376 1 1 1 964-91208-1-5 PJA 4856، 2033ن 42ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000039 سفر پنجم صفار زاده، طاهره ادبی نوید 1365 1 1 1 PIR 314، 6ص 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000040 گزیده ادبیات معاصر سپاهی لائین، علیرضا ادبی كتاب نیستان 1379 1 1 1 964-337-048-8 PIR 8087، 16آ 53پ موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000041 بی تو باران (مجموعه دوبیتی) عزیزی فرد، پروانه ادبی شاملو 1388 1 1 1 978-600-116-106-3 PIR 8151، 9ب 983ز موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000042 برگزیده شعرهای محمد زهری ادبی بامداد 1 1 1 PIR 4201، 9ز 6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000043 رباعیات خیام ادبی نشر فروغ 1365 1 1 1 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000044 گلچینی از پند و حكمت صنایع شیمیایی سپكا طوس ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000045 رباعیات حكیم عمر خیام ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 964-8944-06-7 PIR 4625، 8الف 88ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000046 كلیات اشعار شاه نعمت الله ولی نوربخش، دكتر جواد ادبی دانشگاه پیام نور 1367 1 1 1 PIR 210، 5و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000047 شاهنامه فردوسی یوسفی، دكتر حسینعلی ادبی یاس 1380 1 1 1 964-6708-06-2 PIR 4491، 9ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000048 نوای مهر مظلوم، حسین (كی فر) ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 281، 9س 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000049 هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی طوسی، دكتر بهرام ادبی نشر تابران 1382 1 1 1 964-92355-1-5 PIR 2839، 909ط موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: مقاله نویسی_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000050 برگزیده متون ادب فارسی تجلیل، جلیل ادبی مركز نشر دانشگاهی 1375 1 1 1 964-01-0805-7 PIR 4005، 4ب موضوع فرعی 1: ادبیات فارسی - مجموعه ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000051 مناظره دكتر و پیر هاشمی ن‍‍ژاد، دكتر سید عبدالكریم ادبی كتابفروشی جعفری 1343 1 1 1 PIR 5312، 2ه 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000052 دیوان اشعار استاد فقید عبالحسین نصرت (منشی باشی) ادبی عبدالرضا نصرت 1347 1 1 1 PIR 471، 4ن موضوع فرعی 1: غزلیات - قصاید - مثنویات - قطعات - رباعیات_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000053 معانی بیان آهنی، غلامحسین ادبی بنیاد قرآن 1357 1 1 1 PIR 172، 9آ 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000054 سرزمین و مردم هلند بارنو، آدریان همدانی، مشفق ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1347 1 1 1 PIR 382، 2ب 5ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000055 هنر داستان نویسی یونسی، ابراهیم ادبی دانشگاه پیام نور 1341 1 1 1 PIR 900، 9ی 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000056 سرود هشتم(1) خو محمدی، سعید ادبی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل 1 1 1 978-964-04-2511-4 PIR 213، 9خ 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000057 مثنوی كریم خان كرمانی، حاج محمد ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 83، 5ك 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000058 نمونه هایی از نثر فصیح فارسی معاصر متینی، دكتر جلال ادبی دانشگاه پیام نور 1347 1 1 1 PIR 4012، 2م 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000059 نقشی از هستی (شامل مباحث ادبی و تربیتی) احمدی، احمد ادبی طوس مشهد 1 1 1 PH 100، 5الف 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000060 بررسی ادبیات از نظر روانشناسی و روانپزشكی فیاضی، دكتر مهدی ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PB 500، 9ف 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000061 دیوان كامل پروین اعتصامی اعتصامی، پروین ادبی نیك فرجام 1386 1 1 1 978-964-9913-17-9 PIR 7614، ج1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000062 رباعیات حكیم خیام نیشابوری- ن.1 ادبی زوار 1 1 3 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000063 رباعیات حكیم خیام نیشابوری- ن.2 ادبی زوار 1 1 3 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000064 رباعیات حكیم خیام نیشابوری- ن.3 ادبی زوار 1 1 3 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000065 بیست هزار فرسنگ زیر دریا ورن، ژول همراه، رضا ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 382، 5و 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000066 زلف عالم آرا (درآمدی بر شناخت رموز عارفانه در شعر فارسی) محبتی، دكتر مهدی ادبی جوانه رشد 1379 1 1 1 964-92064-8-5 PIR 355، 5م 4ع موضوع فرعی 1: عرفان در شعر_x000D_ موضوع فرعی 2: شعر عرفانی - تاریخ و نقد_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000067 این فقط یك روایت گیج است حسین زاده، طیبه ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-943-5 PIR 8022، 9الف 93225س موضوع فرعی 1: شعر_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000068 داستان هایی از عاقبت روابط دختران و پسران منصوری، فهیمه ادبی ضامن آهو 1388 1 1 1 978-964-7824-81-1 PIR 8223، 2د 6752ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000069 پیكار با تاریكی و سكوت: داستان شگفت انگیز زندگی هلن كلر استوارت و پلی آنی گراف برارثانی، ایران ادبی بنیاد فرهنگی زینب كبری، پیام سلامت 1379 1 1 1 IIV 1624، 4گ 8ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000070 دفتر های زمانه ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 2252، 9ی 8د موضوع فرعی 1: شعر_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000071 سهراب كشی: نمایشنامه بیضایی، بهرام ادبی روشنگران و مطالعات زنان 1386 1 1 1 978-964-8564-87-7 PIR 7980، 9س 64ی موضوع فرعی 1: فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه--افسانه ها_x000D_ موضوع فرعی 2: نمایشنامه فارسی -- قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000072 راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی طوسی، بهرام ادبی تابران 1382 1 1 1 964-5638-05-4 PN 4500، 2ر 9ط موضوع فرعی 1: مقاله نویسی_x000D_ موضوع فرعی 2: تحقیق_x000D_ موضوع فرعی 3: فن نگارش
10000073 زبان نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1380 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839، 2ز موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: خط فارسی_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000074 راهنمای نگارش و ویرایش یاحقی، محمد جعفر - ناصح، محمد مهدی ادبی به نشر 1377 1 1 1 964-02-0052-2 PIR 808، 12ی موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: نویسندگی_x000D_ موضوع فرعی 3: نقطه گذاری - ویراستاری
10000075 فارسی عمومی : درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود - عباسی، حبیب الله ادبی سخن 1384 1 1 1 964-372-121-3 PIR 4005، 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000076 فارسی عمومی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دهقانی، محمد - قیصری، ابراهیم ادبی جامی 1379-چاپ یازدهم 1384 1 1 1 964-5620-97-X PIR 4005، 2ف 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000077 باراباس (مجموعه ادبیات خارجی) كریست، پارلاگر داریوش، پرویز ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1 1 1 PIR 382، 9ك 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000079 غصه ای و قصه ای كیانوش، محمود ادبی رز چاپ دوم 1354 1 1 1 PIR 382، 9ك 5غ موضوع فرعی 1: داستان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000080 پابرهنه ها استانكو، زاهاریا شاملو، احمد ادبی زمان چاپ پنجم 1352 1 1 1 PIR 382، 6الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000081 عشق نافرجام نامداری، حوریه ادبی ایلاف 1385 1 1 1 964-8809-33-X PIR 62، 2ن 5ع موضوع فرعی 1: داستان فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000082 مردان م-ع.سپانلو ادبی موج 1350 1 1 1 PIR 382، 2س 5م موضوع فرعی 1: داستان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000083 فرهنگ ایران در قلمرو تركان گلشنی، عبدالكریم ادبی تجارتخانه گلشنی 1354 1 1 1 PIR 19، 5گ 5ف موضوع فرعی 1: اشعار فارسی نعیم فراشری- قرن 19 آلبانی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000084 سیری در اندیشه های برشت مؤید، مجید امین ادبی رز 1349 1 1 1 BP 824، 9م 9س موضوع فرعی 1: نقد و ادب_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000086 زندگی الهی بوذری، امیر ادبی مروج 1389 1 1 1 978-964-8801-12-5 DSR 1629، 3آ 77غ موضوع فرعی 1: خانواده دینی - سید فاطمه خاموشی - سخنرانی ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000087 100 سال شهرداری درخشی، علی ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 NC 1763، 4د 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000088 آموزش گام به گام آپارتمان نشینی حسین پور، بزرگمهر ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 PIR 8022، 8آ 9س موضوع فرعی 1: لطیفه - هجو و طنز_x000D_ موضوع فرعی 2: كاریكاتور_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000089 جدید ترین آئین نامه راهنمایی و رانندگی ویژه مشهد درخشی، علی ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 NC 1763، 4د 2ر موضوع فرعی 1: رانندگی - كاریكاتور و كارتون_x000D_ موضوع فرعی 2: لطیفه - هجو - طنز_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000090 درآمدی بر اخلاق حرفه ای قراملكی، احد ادبی سرآمد 1388 1 1 1 978-600-90288-5-6 BJ 1725، 4د 4ف موضوع فرعی 1: اخلاق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000091 خدایا! من تو را می بینم... (مجموعه شعر) حیدری، كامران ادبی شاملو 1388 1 1 1 978-600-116-101-8 PIR 8031، 4خ 45ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000092 پیوند شعر و موسیقی آوازی دهلوی، حسین ادبی موسسه فرهنگی هنری ماهور 1379 1 1 1 964-6409-64-4 M 1821، 9پ 9د موضوع فرعی 1: موسیقی -- شعر -- تاریخ و نقد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000093 طنز آوران امروز ایران اسدی پور، بیژن - صلاحی، عمران ادبی نمونه 1 1 1 N 10، 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000094 بفرمایید خواستگاری دوست محمدی، محمدرضا ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 978-964-2657-76-6 NC 1763، 9د 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000095 گوژپشت نتردام هوگو، ویكتور سعیدی، ا ادبی سعیدی 1348 1 1 1 PIR 382، 9ه 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000096 نامه های چخوف پیر نظر، هوشنگ ادبی آگاه 1354 1 1 1 PIR 382، 9پ 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000097 طلای خدایان فون دنیكن، اریك روح نیا ادبی عطار 1361 - چاپ دوم 1362 1 1 1 PIR 382، 9ر 5ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000098 فرهنگ كیا، صادق ادبی وزارت فرهنگ و هنر 1349 1 1 1 PIR 822، 2ك 5ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000099/1 برهنه ها و مرده ها- ج.1 میلر، نورمن باستانی، سعید ادبی نیلوفر 2 1 1 PIR 382، 9م 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000099/2 برهنه ها و مرده ها- ج.2 میلر، نورمن باستانی، سعید ادبی نیلوفر 2 2 1 PIR 382، 9م 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000100 امیر روشن ضمیر یوسفی، غلامحسین ادبی گل محمدی 1348 1 1 1 PIR 152/2، 9ی 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000101 سرزمین و مردم اسكاتلند بوكانان، فریدا فیاد، حسین ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1344- چاپ دوم 1347 1 1 1 PIR 382، 9الف 5 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000102 سكوت (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی مركز نشر دانشگاهی 1362 1 1 1 PIR 184، 9ق 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000103 یادی از شاعر عالیقدر و محقق دانشمند شادروان محمود فرخ خراسانی صهبا، ابراهیم ادبی خرمی 1 1 1 PIR 14، 9ص 7ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000104 عبور از خط یونگر، ارنست هومن، محمود - آل احمد، جلال ادبی مركز نشر دانشگاهی 1346 - چاپ دوم 1349 1 1 1 PIR 382، 9ی 2ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000105 مردی ست می سراید : شعر و زندگی شفیعی كدكنی فولادوند، عزت الله ادبی مروارید 1388 1 1 1 978-964-191-076-3 PIR 8123، 873ی 95ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000106 گل صحرا : سفر شگفت انگیز دختری كوچ نشین دیری، واریس - میلر، كاتلین فیلسوفی، شهلا - نجفی، خورشید ادبی چشمه 1382 - چاپ دوازدهم 1389 1 1 1 978-964-362-168-1 HQ 1236/5/ 9د9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000107 5 اثر ارزنده از انتشارات ایرانشهر ادبی سخن گستر 1 1 1 DSR 450/3/ 9پ موضوع فرعی 1: قابوس بن وشمگیر زیاری - رستم و سهراب_x000D_ موضوع فرعی 2: سلسله النسب صفویه - ابراهام لینكلن_x000D_ موضوع فرعی 3: شیخ محمد خیابانی
10000108 در تمنای باد (مجموعه داستان) خورشیدی، حسین ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1369 1 1 1 BP 900/ 9خ 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000109 زن دوم نوشین فر، ژیلا ادبی گل نشر 1385 1 1 1 964-8284-27-X PIR 82/ 9ن 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000110 زندگی و اشعار سری رفیعی، محمود ادبی هیرمند 1385 1 1 1 964-408-059-9 PIR 8098/ 9ز 85ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000111 پند ولطیفه میرخدیوی، اصغر ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1366 1 1 1 PIR 11/5/ 9م 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000112 گلستان خطیب رهبر، خلیل ادبی بنگاه مطبوعاتی صیفعلیشاه چاپ دوم 1347 1 1 1 PIR 1013/ 6خ 5گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000113 اصول دستور زبان فارسی طالقانی، سید كمال ادبی امیركبیر چاپ دوازدهم 1354 1 1 1 PIR 1100/ 2ط 5الف موضوع فرعی 1: صرف و نحو - تجزیه و تركیب - مفردات - تست_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000114 دیوان شیخ عبدالحسین فنودی رفیعی، محمود ادبی هیرمند 1382 1 1 1 964-6974-44-9 PIR 7811/75/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000115 مهره مار م.ا.به آذین ادبی آگاه 1354 1 1 1 PIR 382/ 6الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000116 یك، دو، سه، بی نهایت گاموف، ژرژ بیرشك، احمد ادبی نیل چاپ ششم 1357 1 1 1 PIR 382/ 5ژ 5ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000117 نشان عشق (دیوان اشعار) امینی، حسین ادبی آهنگ قلم 1385 1 1 1 964-7641-72-9 PIR 7962/ 45ی 735م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000119 زاغه نشین ها همراه، سید رضا ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1 1 1 PIR 382/ 5ن 2ز موضوع فرعی 1: داستان انتقادی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000120 مشاعره ادبی سپیده دم 1 1 1 PIR 105/ 2س 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000121 روش خوشبختی (بقلم یك بانوی ایرانی) ادبی الزهرا 1 1 1 BF 16/ 8ی 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000122 دلتون میخواد میلیونر بشین...!؟ نسین، عزیز همراه، سید رضا ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1 1 1 PIR 382/ 5ن 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000123/1 دویست شاعر- ج.1 سامانی، خلیل (موج) ادبی انجمن ادبی صائب 1347 2 1 1 PIR 36/ 2س 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000123/2 دویست شاعر- ج.2 سامانی، خلیل (موج) ادبی انجمن ادبی صائب 1347 2 2 1 PIR 36/ 2س 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000123/2 دویست شاعر- ج.2 سامانی، خلیل (موج) ادبی انجمن ادبی صائب 1347 2 2 1 PIR 36/ 2س 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000124 حافظ رند پارسا كامرانی، یدالله ادبی تاریخ ایران 1363 1 1 1 PIR 110/ 2ك 2ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000125 راهی به كشور آفتاب كن، فردیناند كیانوش، محمود ادبی امیركبیر 1352 1 1 1 PIR 382/ 9ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000126 بگوت گیتا (ترجمه فارسی) اجمل خان، محمد ادبی انجمن روابط فرهنگی هند، دهلی نو 1959 1 1 1 PIR 888/ 9الف 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000127 خدایان هم آسیموفریال ایزاك غیاثی ن‍ژاد، هوشنگ ادبی پاسارگاد 1373 1 1 1 PIR 382/ 5آ 5خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000128 قصه شیرین ملا یزدانی، كهتر ادبی تیرنگ 1357 1 1 1 PIR 382/ 5الف 5ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000129 ماهی سیاه كوچولو بهرنگی، صمد ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1 1 1 PIR 382/ 9ب 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000130 دو چشم بی سو مخملباف، محسن ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی چاپ دوم پائیز1363 1 1 1 PIR 382/ 5م 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000131 برده رقصان فاكس، پائولو رهبر، مصطفی ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1359-چاپ پنجم 1368 1 1 1 PIR 382/ 2ف 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000132 كشكول عاملی، بهاء الدین محمد (شیخ بهایی) رازانی، بهمن ادبی زرین چاپ ششم 1366 1 1 1 PIR 801/ 9ب 5ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000133 دیوان سلطان حسین میرزا بایقرا (بانضمام رساله او) واحدی جوزجانی، محمد یعقوب ادبی موسسه طبع كتب 1346 1 1 1 PIR 3/ 2و 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000134 شرح حال و تحلیل اشعار صوفی عشقری رحیمی، نیلاب (فاروق) ادبی امیركبیر 1357 1 1 1 PIR 22/4/ 2ف 9ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000135 استان یك انسان واقعی پولدوی، بوریس اف، قنبر ادبی امیركبیر 1 1 1 PIR 382/ 9پ 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000136 بازگشت به شهر زمرد باوم، فرانك حالت، ابوالقاسم ادبی اندیشه 1349 1 1 1 PIR 382/ 2ب 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000137 سیمون بولیوار وایت ریج، آرنولد حسن پور، نورالله ادبی امیركبیر 1339 - چاپ دوم 1351 1 1 1 PIR 382/ 2و 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000138 نامه به پدر كافكا، فرانتس بهزاد، فرامرز ادبی خوارزمی 1355 1 1 1 PIR 382/ 5ك 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000139 ف مثل شهروند (كتابی برای موجودات فضایی) رفیعا، قاسم ادبی امیركبیر چاپ دوم 1387 1 1 1 978-964-04-0230-6 PIR 8027/ 7ر 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000140 زمان (ویژه تئاتر) ساعدی، غلامحسین ادبی امیركبیر 1352 1 1 1 PIR 668/ 9و 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000141 نیلوفر عشق تاگور، رابیند رانات پاشایی، ع ادبی كتابخانه طهوری 1344 - چاپ دوم 1354 1 1 1 PIR 382/ 9ت 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000142 ظفرخان احسن اسلم خان، محمد ادبی امیركبیر 2535 1 1 1 PD 203/ 5الف 5ظ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000143 امیر علی شیر نوایی (فانی) واحدی جوزجانی، محمد یعقوب ادبی انجمن تاریخ 1346 1 1 1 PIR 134/ 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000144 زمینه های طنز و هجا در شعر فارسی (دفتر اول) كاسب، عزیزالله ادبی شركت سهامی چهر 1 1 1 PIR 442/1/ 2ك 9ز موضوع فرعی 1: گفتار در طنز و هزل_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000145/1 نام گل سرخ- ج.1 اكو، امبرتو طاهری، شهرام ادبی شباویز 1365 - چاپ چهارم 1367 2 1 1 PIR 382/ 8الف 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000145/2 نام گل سرخ- ج.2 اكو، امبرتو طاهری، شهرام ادبی شباویز 1365 - چاپ چهارم 1367 2 2 1 PIR 382/ 8الف 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000146 لبه تیغ موام، سامرست نبیلی، مهرداد ادبی شركت سهامی چهر 1341 - چاپ ششم 1354 1 1 1 PIR 382/ 9م 2ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000147 نثر دری افغانستان (سی قصه) رضوی غزنوی، علی ادبی بنیاد فرهنگ ایران 1357 1 1 1 PIR 620/ 5ر 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000148 دنیای مرموز جن همراه داستانهای عجیب و شگفت انگیز پورابراهیم گلرودباری، ستار ادبی صبح پیروزی چاپ هفتم 1385 1 1 1 964-7810-21-0 PIR 382/ 9پ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000149 آیین نگارش و مكاتبات اداری امینی، كاظم ادبی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی چاپ بیست و ششم 1385 1 1 1 964-6517-05-6 HF 5721/ 9آ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000150 منتخب نثر فارسی مجتهدزاده، سید علیرضا ادبی دانشگاه مشهد 1346 1 1 1 PS 1112/ 5م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000151 فارسی عمومی اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر 1381- چاپ نهم 1385 1 1 1 964-331-127-9 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000152 سروش مجموعه شعر قهرمان، عشرت ادبی اطلاعات 1372 1 1 1 PIR180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000153 تلاش قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1360 1 1 1 PIR180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000154 آسمان آبی برای پرواز پروانه ها خدابخش حصار، منیر ادبی آساره 1383 1 1 1 964-9482-15-2 PIR8040/ 1382 5آ 13د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000155 اقیانوس قهرمان، عشرت ادبی فیروزیان 1368 1 1 1 PIR 180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000156 زنجیر عشق دوموریه، دافنه زرافشان، چنگیز - حقیقی، مریم ادبی پر 1372- چاپ ششم 1390 1 1 1 978-964-8007-43-5 PZ 3/ 9ز 96د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000157 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.1 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000158 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.2 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000159 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.3 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000160 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.4 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000161 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.5 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000162 دیوان پروین اعتصامی صاعدی، عبدالعظیم ادبی ثالث 1386-چاپ هشتم 1 1 1 964-6404-48-0 PIR7614/ 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000163 دیوان پروین اعتصامی شیرازی، حسن ادبی پیام عدالت 1382-چاپ چهارم 1387 1 1 1 978-964-7633-15-4 PIR 7614/ چ 1376 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000164 دیوان رودكی رودكی، جعفر بن محمد ادبی گنجینه 1377- چاپ چهارم 1386 1 1 1 964-6152-11-2 PIR 446 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000165 نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران ای زند، میكائیل اسدپور پیرانفر، ح ادبی پیام چاپ اول 2531- چاپ دوم 2536 1 1 1 PIS 32/ 9ز 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000166 یك فانوس روشن ملامحمدی، مجید ادبی قدس رضوی 1385-چاپ دوم 1386 1 1 1 PIR 382/ 2ك 7ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000167 عشق، عاشق، معشوق تنه كار، محسن ادبی نجابت 1385 1 1 1 964-8527-72-5 BF 500/ 9ت 45 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000168 نجوا با شلمچه قمرزاده، موسی ادبی سبط النبی 1386 1 1 1 978-964-8519-35-8 PIR A180/ 1385 3ن 37م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000169 یادنامه شهید بزرگوار دكتر مصطفی چمران یزدی، ابراهیم ادبی قلم 1383 1 1 1 964-316-134+-X DSR 1626/ 4ی 8چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000170 نور(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی آستان قدس رضوی 1 1 1 PIR180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000171 سفینه نوح خراسانی، نوح ادبی پاندا 1372 1 1 1 PIR752/ 5ن 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000172 الیور تویست دیكنس، چارلز قریب ادبی بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ 1 1 1 PIR 382/ 9د 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000173 منتخب نظم فارسی مجتهدزاده، علیرضا ادبی دانشگاه مشهد 1346 1 1 1 PS9762/ 5م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000174 مقصد الاقبال سلطانیه عبدالله واعظ، اصیل الدین ادبی بنیاد فرهنگ ایران 1351 1 1 1 BP852/ 5هـ 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000175 یادداشتی درباره لهجه بخارایی رجائی، احمدعلی ادبی دانشگاه مشهد 1342 1 1 1 PIR507/ 5ر 9ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000176 منتخب اشعار فارسی نتضر، آمنون ادبی فرهنگ ایران زمین 1352 1 1 1 PIR5010/ 2ن 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000177 سیرالعباد الی المعاد حكیم سنایی غزنوی مایل، رضا ادبی بیهقی 1356 1 1 1 PIR878/ 2م 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000178 سیری در ملك سنایی بشیر، علی اصغر ادبی بیهقی 1356 1 1 1 PIR8787/ 5ب 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000179 زهرخند(مجموعه طنز) شاملو، احمد ادبی اطلاعات 1352 1 1 1 PIR382/ 2ش 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000180 غلطهای فاحش(فرهنگهای فارسی) عمید، حسن ادبی كتابخانه گوتمبرگ 1 1 1 PIR354/ 5غ 49 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000181 بازگشت به خوشبختی رحیمی، فهیمه ادبی چكاوك 1374 1 1 1 PIR 382/ 5ر 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000182 برگزیده ادب و نگارش فارسی چهرقانی، رسول - بهمنی، یدالله ادبی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 1383 1 1 1 964-95589-0-X PIR4003/ 4ب 9چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000183 زبان و نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن - حاكمی، اسماعیل - شكری، یدالله - طباطبایی اردكانی، محمود ادبی سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها 1382-چاپ بیست و هفتم 1387 1 1 1 978-964-459-405-2 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000184 بربال قلم(چهل درس در قلمرو ادب پارسی و آیین نگارش) حسینی، ابوالقاسم ادبی ظفر 1380 چاپ دوم 1 1 1 964-7057-06-7 PIR 2839/ 42ب 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000185 پیامبر و دیوانه جبران، جبران خلیل دریابندری، نجف ادبی كارنامه 1377- چاپ بیستم 1381 1 1 1 964-431-021-7 PS 3513/ 1377 87پ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000186 ستیز با خویشتن و جهان میرشكاف، یوسفعلی ادبی برگ 1369 1 1 1 PIR423/ 9م 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000187 عرفان حافظ مطهری، مرتضی ادبی صدرا چاپ ششم 1368 1 1 1 PIR 803/ 5م 5ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000188 پند حكیم عدالتیان، مهدی ادبی خانه پژوهش 1391 چاپ سوم 1 1 1 978-964-9+969-75-6 PIR 8151/ 1391 9پ 17د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000189 دریای نور(مجموعه اشعار) حیدری خرم آبادی، محمدعلی ادبی هاتف 1383-چاپ چهارم 1387 1 1 1 964-484-092-5 PIR 8031/ 4د 482ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000190 عزیزترین خدابخش حصار، منیر ادبی آهنگ قلم 1382 1 1 1 964-761-00-1 PIR 8040/ 1381 4ع 13د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000191 برگزیده متون ادب فارسی تجلیل، جلیل - حاكمی، اسماعیل - رادمنش، محمد - شیخ الاسلامی، علی - مرزبان راد، علی ادبی مركز نشر دانشگاهی 1362-چاپ بیست یكم 1375 1 1 1 964-01-0805-7 PIR 4005/ 1375 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000192 توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی باطنی، محمدرضا ادبی امیركبیر 1389 چاپ بیست و دوم 1 1 1 978-964-00-0117-2 PIR 2688/ 9ت 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000193 ادبیات و نگارش فارسی تقوی، محمد - رادمرد، عبدالله - زرقانی، مهدی - غلامی نژاد، محمدعلی ادبی واژگان خرد 1385-چاپ چهارم 1388 1 1 1 964-8931-01-1 PIR 4003/ 37الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000194 گزیده ای از ادبیات شفاهی تایباد مودودی، محمدناصر - تیموری، زهرا ادبی ماه جان 1384 1 1 1 964-8307-07-5 PIR 87971/8م 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000195 می نگریم و می رویم لاهوری، اقبال ادبی سخن 1390 1 1 1 978-964-372-506-8 PIR 9239/ 1390 887ی 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000196 حكایت ها و نكته های خواندنی نعیمی، جواد ادبی جلیل 1382 1 1 1 964-7594-56-9 PIR 7963/ 1385 2ب 7443الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000197 گزیده ادبیات معاصر شفق، مجید ادبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1380 1 1 1 964-337-090-9 PIR 8123/ 16آ 67ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000198 دستور زبان فارسی مشكوه الدینی، مهدی ادبی دانشگاه فردوسی 1379- چاپ دهم 1386 1 1 1 964-6335-80-2 PIR 2688/ 5د 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000199 علمتاج قائم مقامی كراچی، روح انگیز ادبی داستان سرا 1383 1 1 1 964-7979-40-1 PIR 8172/ 1383 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000200 آلاچیق(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی هنركده سبز 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 35 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000201 نوای نی(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی هنركده سبز 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000202 كلیات شمس تبریزی بلخی مولوی، مولانا جلال الدین محمد ادبی طلوع 1374-چاپ سیزدهم 1383 1 1 1 964-6103-04-9 PIR 5294/ 1374ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000203 گلستان سعدی ادبی اداره نشریات ادبیات خاور 1 1 1 PIR 4550/ 5س 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000204 غزلیات حافظ حافظ ادبی نشر امیرخانی 1 1 1 964-92-139-5-3 PIR 5424/ 1378ذی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000205 فارسی عمومی ماحوزی، مهدی ادبی اساطیر 1376-چاپ دهم 1380 1 1 1 964-5960-17-7 PIR3331/ 2ف 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000206 ستاره های شب تیره ادبی پیام 1351 چاپ دوم 1 1 1 PIR382/ 5م 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000207 فرهنگ اطلاعات عمومی فاضلی، بهروز - تبریزیان، صادق - شكیب آزاد، مهدی ادبی افشار 1 1 1 PIR 3/ 2ف 5ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000208 فهرست نسخه های خطی كتابخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی فاضل، محمود ادبی دانشكده ادبیات و علوم انسالنی دانشگاه فردوسی 1354 1 1 1 Z 1764/ 2ف 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000209 فهرست نسخه های فارسی(جلد ششم) منزوی، احمد ادبی موسسه فرهنگی منطقه ئی 1 1 1 Z 321/ 9م 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000210 شهابی درشب توحیدی، ضیاء ادبی پارس ایران 1386 1 1 1 978-600-543-01-3 DSR1728/ 6ی 7د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000211 غریبانه: برساس زندگی شهید غلام محمد نیك عیش خسروی، شمسی ادبی ستاره ها 1386 1 1 1 879-964-2546-82-4 DSR1625/ ج56 6ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000212 مردها زود بزرگ می شوند: بر اساس زندگی ابوالفضل رفیعی فكور، اصغر ادبی ستاره ها 1386 چاپ ششم 1 1 1 964-2546-03-5 DSR1625/ج3 6ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000213/1 ذكر جمیل سعدی- ج.1 كمیسیون ملی یونسكو-ایران ادبی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1364-چاپ پنجم 1377 3 1 1 964-422-082-X DIR5215/ 6ذ 8ك 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000213/2 ذكر جمیل سعدی- ج.2 كمیسیون ملی یونسكو-ایران ادبی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1364-چاپ پنجم 1377 3 2 1 964-422-082-X DIR5215/ 6ذ 8ك 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000213/3 ذكر جمیل سعدی- ج.3 كمیسیون ملی یونسكو-ایران ادبی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1364-چاپ پنجم 1377 3 3 1 964-422-082-X DIR5215/ 6ذ 8ك 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000214 همزاد عشق شكیبا، ترانه ادبی كوشش 1381چاپ دوم 1 1 1 964-6326-78-1 PIR 123/ 8هـ 922ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000215 قدرت روح مور، توماس پروانه، كامران ادبی آبنگاه 1382 1 1 1 964-92120-8-6 BL624/ 4ق 74م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000217 زمستان اخوان ثالث، مهدی ادبی زمستان 1381 1 1 1 964-6200-26-5 PIR 7947/ 1381 8ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000218 صخره های شیشه ای خزاعی، زهرا ادبی ضامن آهو 1381 1 1 1 964-6600-47-6 PIR8040/ 4خ 22ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000219 خواستگاری یا انتخاب مودب پور، م ادبی نسل نواندیش 1384 1 1 1 964-412-083-3 PIR 8223/ 9خ 386و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000220 هری پاتر و حفره اسرارآمیز رولینگ، جی كی اسلامیه، ویدا ادبی تندیس 1379 1 1 1 964-5757-04-5 PZ7/ 4هـ 95ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000221 پیامبر و دیوانه خلیل جبران، جبران دریابندی، نجف ادبی كارنامه 1377- چاپ بیست و یكم 1381 1 1 1 964-431-021-7 PS3513/ 87پ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000222 پریچهر مودب پور، م ادبی نسل نواندیش 1378- چاپ دهم 1381 1 1 1 964-6714-57-9 PIR8223/ 4پ 386و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000223 ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 1و2 ساجدی، علی ادبی علی ساجدی چاپ یازدهم 1386 1 1 1 964-96551-0-7 LB 2353/ 38الف 16س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000224 طنین در دلتا صفارزاده، طاهره ادبی نوید چاپ دوم 1365 1 1 1 PIR 320/ 5ص 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000225 گزینه ادب فارسی (متون نظم و نثر) حسینی كازرونی، سید احمد - حمیدی، سید جعفر ادبی دانشگاه آزاد اسلامی چاپ سوم 1376 1 1 1 964-450-028-0 PIR 230/ 5ح 5گ موضوع فرعی 1: همراه با توضیحات و معانی لغات_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000226 بچه های قالیبافخانه مرادی كرمانی، هوشنگ ادبی كتاب سحاب چاپ چهارم 1370 1 1 1 PIR 382/ 5ك 7ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000227 شیده مستعان، حسینقلی ادبی گوتمبرگ چاپ هفتم 1 1 1 PIR 382/ 5ح 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000228 بعد چهارم : زمان ولز، اچ جی ممتازی، نیلوفر ادبی مردمك 1363 1 1 1 PIR 382/ 5و 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000229 تكاپوی جهانی Jean, par - Servan, Jacques - Schreiber نیك گهر، عبدالحسین ادبی نشرنو 1361 1 1 1 PIR382/ 5س 6ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000230 غریبه ها و پسرك بومی محمود، احمد ادبی امیركبیر 1353-چاپ چهارم 1 1 1 PIR382/ 5م 5غ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000231 پسرك روزنامه فروش حسین، مهدی بهرنگی، صمد ادبی اطلاعات 1 1 1 PIR382/ 5ح 5پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000232 در كوچه باغهای نشابور شفیعی كدكنی ادبی توس 1350- چاپ هفتم 1357 1 1 1 PIR8123/ 4د 85ف 1350 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000233 آقا مهدی مطیعی، منوچهر ادبی مجرد 1369 چاپ سوم 1 1 1 PIR8211/ 67ط 173 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000234 ایرج میرزا محجوب، محمد جعفر ادبی اطلاعات 1342- چاپ سوم 1353 1 1 1 PIR7644/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000235 همسایه ها محمود، احمد ادبی امیركبیر 1353-چاپ دوم 2537 1 1 1 PIR8203/ 8هـ 86ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000236 بی سرپرستان نصیری، قدسی ادبی نهال نویدان 1368 چاپ هفتم 1 1 1 PZ4/ 9ب 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000237 خانه كوچك اینگالز وایلدر، لورا پاشا وزیری، شهرام ادبی اطلاعات چاپ سوم 1 1 1 PS 3541/ 2ح 95الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000238 دائی جان ناپلئون پزشك زاد، ایرج ادبی صفی علیشاه 1354- چاپ هشتم 1 1 1 PIR 7983/ 2و 52ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000239 اتوبوس رحیمی، فهیمه ادبی چكاوك 1372 چاپ دوم 1 1 1 PIR/ 8058/ 2الف 947ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000240 دو برادر دوما، الكساندر دانیا، محمد تقی ادبی زر قلم 1372 چاپ پنجم 1 1 1 PQ 2254/ 9د 1372 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000241 سفر به كره ماه ورن، ژول گلكاریان ، قدیر ادبی عارف 1371 چاپ دوم 1 1 1 PQ2507/ 94د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000242 برگزیده مشهورترین داستانهای جهان برای نوجوانان اتحاد، علی ادبی سپیده 1373 1 1 1 PZ 1/ 4ب 22الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000243 پری صحرائی و دیار مردان سنت اگزوپری، آنتوان رزم آزما ادبی سپنج 1372 1 1 1 PQ 2633/ 48پ 3ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000244 شب تنهائی ثامنی، نسرین ادبی كتاب آفرین 1370 1 1 1 PIR 8002/ 2ش 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000245 گربه خانه به دوش اینگل برت، مارتا شیخی، منیر ادبی سپیده 1 1 1 PIR382/ ی گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000246 شاه سلطان حسین جنگجو بقائی كرمانی، ایرج ادبی آفرینش 1374 1 1 1 PIR 7963/ 15ش 24ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000247 سوگواران رهبر، ابراهیم ادبی گلشائی چاپ دوم 1 1 1 PIR8075/ 9س 23هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000248 منادی(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1380 1 1 1 964-6600-48-4 PIR180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: دومین اثر نكیسا_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000249 قلمروی ادبیات حماسی ایران رزمجو، حسین ادبی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1381 1 1 1 964-426-164-X PIR 4003/ 8ق 4ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000250 یك شب بارانی قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-18-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000251 اكسیر قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000252 ققنوس قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000253 آتشكده قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000254 پژواك قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000255 نسیم قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1380 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000256 لاله زار قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000257 میراث عشق قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1 1 1 964-6600-48-8 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000258 ماری آنتوانت كیلتی، برناردین آذری، هوشنگ ادبی اطلاعات 1339 - چاپ دوم 1351 1 1 1 PIR 382/ 9ك 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000259 دو ركعت قصه نقی ئی، رسول ادبی كتاب آشنا چاپ ششم 1388 1 1 1 978-964-2943-91-3 PIR 382/ 5ن 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000260 جنگ شكر در كوبا سارتر، ژان پل افكاری، جهانگیر ادبی امیركبیر چاپ چهارم 1357 1 1 1 PIR 382/ 2س 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000261 همه مردم برادرند گاندی، مهاتما تفضلی، محمود ادبی امیركبیر 1348 - چاپ چهارم 1354 1 1 1 PIR 230/5/ 2گ 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000262 آناهیتا (نمایشنامه) رحیمی، مصطفی ادبی امیركبیر 1349 - چاپ سوم 1354 1 1 1 PIR 382/ 5ر 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000263 مو خوره نسین، عزیز همراه، رضا ادبی كتابهای پرنده آبی 1 1 1 PIR 382/ 5ن 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000264 لایم لایت چاپلین، چارلی سید حسینی، رضا ادبی شركت سهامی كتابهای جیبی 1343-چاپ دوم 2537 1 1 1 PIR 382/ 2چ 2ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000265 گلشن رباعی قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1379 1 1 1 964-90813-2-1 PIR818/ 85گ 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000266 گلزار رباعی قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1378 1 1 1 964-90813-1-3 PIR8180/ 8گ 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000267 در خدمت و خیانت روشنفكران آل احمد، جلال ادبی رواق 1 1 1 PIR251/ 5الف 4د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000268 كنت مونت كریستو دوما، الكساندر شكیباپور ادبی ارسطو 1 1 1 PIR 382/ 9د 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000269 ننه دلاور و فرزندان او رحیمی، مصطفی ادبی زمان 1345- چاپ هفتم 1355 1 1 1 PIR382/ 5ب 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000270 پسر و رود بوسكو، هانری امیرارجمند، لیلی ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 2535 1 1 1 PIR382/ 2هـ 5پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000271 زائری زیر باران محمود، احمد ادبی امیركبیر 1346-چاپ چهارم 1354 1 1 1 PIR382/ 5م 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000272 بازی عشق و مرگ رولان، رومن به آذین، م.آ ادبی آگاه 1 1 1 PIR382/ 9ز 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000273 پرومته در زنجیر اشیل مسكوب، شاهرخ ادبی اندیشه 2534 1 1 1 PIR382/ 5الف 5پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000274 طوفان ها و لاله های شهریور بروجردی، زینب ادبی اطلاعات 1357 1 1 1 BP11/8/ 5ب 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000275 وینستون چرچیل مالكوس، آلیدا - فخرداعی، محمود ادبی مروارید 1342- چاپ دوم 1349 1 1 1 PIR382/ 2م 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000276 كوراوغلو و كچل حمزه بهرنگی، صمد ادبی شمس 1348-چاپ سوم 1 1 1 PIR382/ 9ب 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000277 شریفجان، شریفجان مدرسی، تقی ادبی نیل 1 1 1 PIR382/ 5م 4ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000278 هزار مرتبه خورشید‌(مجموعه شعر) محدثی خراسانی، مصطفی ادبی برگ 1375 1 1 1 PIR 4011/ 5م 5هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000279 زندان زنان آمریكا بارتر، وینسنت ج قره گوزلو، غ ادبی اردیبهشت چاپ پنجم 1371 1 1 1 PIR 382/ 2ج 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/1 جان شیفته- ج.1 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 1 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/2 جان شیفته- ج.2 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 2 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/3 جان شیفته- ج.3 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 3 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/4 جان شیفته- ج.4 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 4 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000281 تریستان و ایزوت بدیه، ژوزف ناتل خانلری، پرویز ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1334 - چاپ سوم 1343 1 1 1 PIR 382/ 5ب 5ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000282 فاجعه رمضان زیدان، جرجی شیرازی، محمد علی ادبی گوتنبرگ 1 1 1 PIR 382/ 9ز 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000283 دیوی كراكت مرزبان دلاور هالبروك، استوارت نبیلی، مهرداد ادبی امیركبیر 1340 - چاپ دوم 1352 1 1 1 PIR 382/ 2ه 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000284 وینستون چرچیل مالكوس، آلیدا فخر داعی]، محمود ادبی مروارید 1349 1 1 1 PIR 382/ 2م 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000285 سنفونی صامت مدرسی تهرانی، محمد حسین ادبی دانش 1345 1 1 1 PIR 382/ 5م 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000286 سفر های من هوگو، ویكتور برزگر، فرامرز ادبی گوتنبرگ 1 1 1 PIR 382/ 9ه 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000287 آزادی و استقلال دنیای نو فیشر، دوروتی رضازاده قشقایی، حبیب الله ادبی امیركبیر 1339 - چاپ دوم1352 1 1 1 PIR 382/ 9ف 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000288 از جهان تا ابدیت مترلینگ، موریس شكیباپور، عنایت الله ادبی بنگاه مطبوعاتی فرخی 1 1 1 PIR 382/ 3م 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000289 قربانی مالاپارته، كورتزیو قاضی، محمد ادبی زمان 1356-چاپ سوم 161 1 1 1 PIR 382/ 2م 5ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000290 آتیلا دوول، لویز نیك پور، اردشیر ادبی گوتنبرگ 1362 1 1 1 PIR382/ 9ن 2الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000291 كهكشان (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1369 1 1 1 PIR 180/ 9ق 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000292 سپهر (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1374 1 1 1 PIR180/ 9ق 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000293 فرانتس كافكا اچ ساكل، والتر دستمالچی، محمدجعفر ادبی بابك 1966 1 1 1 PIR382/ 7الف 5ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000294 آنچه من هستم پل سارتر، ژان رحیمی، مصطفی ادبی آگاه 1354 1 1 1 PIR382/ 3ر 9آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000295 منتخب كتاب كلیله و دمنه و ابن خلكان فضل تونی ادبی امیركبیر 1330 1 1 1 PIR382/ 2الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000296 بهترین بابای دنیا ادبی نیل 1 1 1 PIR382/ 5م 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000297 گمشدگان اقیانوس ورن، ژول عطار، محمدحسین ادبی كتابفروشی فخر رازی 1 1 1 PIR382/ 5و 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000298 كوه های سفید كریستوفر، ژان كاظمی، ثریا ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 2537 1 1 1 PIR 382/ 5ك 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000299 نمایشنامه مگسها و كارگردانش پل ساتر، ژان ادبی زمان 1 1 1 PIR382/ 5پ 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000300 جنگ شكر در كوبا پل ساتر، ژان افكاری، جهانگیر ادبی امیركبیر 1357 چاپ چهارم 1 1 1 PIR 382/ 2س 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000301 خانه متحرك ورن، ژول عنایت ادبی عارف 1362 1 1 1 PIR 382/ 5و 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000302 فرهنگ نام معین- ن.1 معینی، كریم ادبی اطلاعات 1390 1 1 2 978-600-92497-5-6 CS 3020 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000303 فرهنگ نام معین- ن.2 معینی، كریم ادبی اطلاعات 1390 1 1 2 978-600-92497-5-6 CS 3020 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000304 پرواز بر فراز آشیانه فاخته كیسی، كن باستانی، سعید ادبی نیل 1355-چاپ دوم 1357 1 1 1 PS 3566/ 4پ 5ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000305 گیلان در زمان فخرائی، ابراهیم ادبی جاویدان 1354 1 1 1 DSR 2049/ 3ف 83ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000306 تكامل اجتماعی انسان مطهری، مرتضی ادبی صدرا 1365 چاپ دوم 1 1 1 BP 230/ 8ت 6م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000307 ملكه برف ها اندرسن، كریستین بریری، حفظ الله ادبی نیل 1347 1 1 1 PIR 382/ الف م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000308 آناكارنینا تولستوی شیرازی، محمد علی ادبی ساحل 1348 1 1 1 PG 3349/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000309 برگزیده شعرهای فریدون مشیری ادبی اطلاعات 1352 1 1 1 PIR8211/ 16آ 94ش موضوع فرعی 1: با اظهار نظرهایی از شاعران و نویسندگان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000310 ادیسون وایزگراهام، وینفرد افشاری، محمدرضا - سلامت، محمود ادبی كوروش 1369 1 1 1 T39/ 4الف 4گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000311 خط روشن برگزیده كتاب الغدیر امینی ادبی دفتر نشر معارف 1392 1 1 1 978-964-531-514-4 BP223/4/ 40غ 8الف موضوع فرعی 1: گزیده كتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000312 آموزش خوشنویسی ادبی اطلاعات 1368 1 1 1 NK 3639/ 2خ 23ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000313 انشاء و نامه نگاری حافظ (2) مرعشی، عبدالامیر ادبی انتشارات 1374 1 1 1 PIR 2839/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000314 بسوی كامیابی رابینز، آنتونی مجرد زاده كرمانی، مهدی ادبی اطلاعات 1375 1 1 1 BF 647/ 18ر 8م موضوع فرعی 1: نیروی بیكران_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000315 كشتی پهلو گرفته شجاعی، مهدی ادبی مدرسه 1368- چاپ چهارم 1370 1 1 1 PIR8123/ 5ك 21ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000316 شهر قشنگ افسانه ها دهقانی، محمدعلی ادبی موسسه كتاب همراه 1373 1 1 1 PZ1/ 87د 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000317 ده بازیگر سینما جوادی فر، مهیار ادبی موسسه كتاب همراه 1374 1 1 1 PN 2950/ 9د 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000318 یادنامه بیرونی ادبی شورای عالی فرهنگ و هنر 1352 1 1 1 Q 143/ 2الف موضوع فرعی 1: مجموعه سخنرانی های فارسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000319 بوبول پزشك زاد، ایرج ادبی اطلاعات 1 1 1 PIR7983/ 9ب 52ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000319 بوبول پزشك زاد، ایرج ادبی اطلاعات 1 1 1 PIR7983/ 9ب 52ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000320 ستاره های شب تنكابنی، فریدون ادبی امیركبیر 1357 1 1 1 PIR 7994/ 2س 76ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000321 یك گل سرخ برای امیلی فاكنر، ویلیام دریابندی، نجف ادبی نیلوفر 1363 1 1 1 PS 3529/ 455ی 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000322 راسپوتین ژولین، پرنس مطیعی، منوچهر ادبی سمیر 1392 چاپ هشتم 1 1 1 978-964-5967-66-4 Dk254/ 9ز 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000323 آناكارنینا تولستوی، لی یف نیكلایویچ سیمونیان، فاراز ادبی سمیر-گوتنبرگ 1393 چاپ هشتم 1 1 1 978-964-6552-36-4 PG3349/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000324 ابله داستایوسكی، فئودور پارسای، كیومرث ادبی سمیر 1393چاپ سوم 1 1 1 978-964-220-098-6 PG3360/ 213الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000325 شش سال درمیان زنان وحشی آمازون مطیعی، منوچهر ادبی دبیر 1382-1392چاپ نهم 1 1 1 978-964-5967-98-5 PIR 8211/ 5ش 97ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000326 كنیز سفید دبیرمنش، منوچهر ادبی دبیر 1380-چاپ هشتم 1393 1 1 1 978-964-2621-21-7 PIR 8041/ 9ك 84ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000327 یادنامه بیرونی ادبی شورای عالی فرهنگ و هنر 1352 1 1 1 Q 143/ 2الف موضوع فرعی 1: مجموعه سخنرانیهای فرانسه و انگلیسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000328 پرندگان مرده گارسیا ماركز، گابریل گلشیری، احمد ادبی نگاه 1390 1 1 1 978-964-6736-01-7 PZ3/ 4پ 15گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000329 پر مری ماتیسن، شارلوت دانا، میمنت ادبی آوای مكتوب 1393 1 1 1 978-600-94020-7-6 PZ3/ 4پ 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000330 ساعت شوم گارسیاماركز، گابریل پارسای، كیومرث ادبی آریابان 1393 1 1 1 978-964-7196-38-3 PQ8180/28/ 2س 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000330 ساعت شوم گارسیاماركز، گابریل پارسای، كیومرث ادبی آریابان 1393 1 1 1 978-964-7196-38-3 PQ8180/28/ 2س 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000331 صد سال تنهایی گارسیا ماركز، گابریل راه ور، محمدرضا ادبی شیرین 1385 1 1 1 964-7920-20-2 PZ 3/ 4ص 15گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000332 بینایی ساراماگو، ژوزه پارسای، كیومرث ادبی شیرین 1385 چاپ چهارم 1 1 1 964-5564-78-6 PZ 3/ 9ب 16س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000333 دفتر یادداشت ساراماگو، ژوزه قادری، علی ادبی مروارید 1390 1 1 1 978-964-191-132-6 PQ9276/ 47ی 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000334 1984 اورول، جرج فیروزبخت، مریم ادبی حكایتی دگر... 1389 1 1 1 978-964-2756-31-5 PZ 3/ 4هـ 873 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000335 قلعه حیوانات اورول، جورج ترنم، آوینا ادبی ماهابه 1393 چاپ چهارم 1 1 1 978-600-5205-45-9 PZ3/ 8ق 879الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000336 كوری ساراماگو، ژوزه امرایی، اسدالله ادبی مروارید 1393 چاپ چهارم 1 1 1 978-964-6026-70-4 PZ3/ 9ك 16س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000337 پرنیان هفت رنگ خیال- ن.1 میزبان، جواد ادبی سخن گستر 1393 چاپ هفتم 1 1 2 964-477-282-2 PIR3892/ 5ب 47ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000338 پرنیان هفت رنگ خیال- ن.2 میزبان، جواد ادبی سخن گستر 1393 چاپ هفتم 1 1 2 964-477-282-2 PIR3892/ 5ب 47ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000339 سهروردی علیا، مسعود ادبی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1379 1 1 1 9645667-33-X BBR 770/ 9س 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000340 باغچه بان یوسفی، محمدرضا ادبی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1380 1 1 1 964-5667-61-5 HV 2855/2/ 9ی 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000341/1 این روشنای نزدیك- ج.1 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 3 1 1 978-964-477-626-7 PIR 4190/ 9الف 37س موضوع فرعی 1: منتخب آثار داستان نویسان و شاعران جوان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000341/2 این روشنای نزدیك- ج.2 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 3 2 1 978-964-477-626-7 PIR 4190/ 9الف 37س موضوع فرعی 1: منتخب آثار داستان نویسان و شاعران جوان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000341/3 این روشنای نزدیك- ج.3 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 3 3 1 978-964-477-626-7 PIR 4190/ 9الف 37س موضوع فرعی 1: منتخب آثار داستان نویسان و شاعران جوان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000342 راز كوچه های آجری (مجموعه داستان) سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 2ر 36س موضوع فرعی 1: این روشنای نزدیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000343 داستان های طنزآمیز امروز رهنما، تورج ادبی سخن 1376 1 1 1 964-5983-01-0 PIR 8075/ 2د 82ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000344 من همونم ... تو، نگاهت دگرین رنگ شده معماریان، نیما (پرتیا) ادبی شاملو 1389 1 1 1 978-600-116-098-1 PIR 8211/ 9م 845ع موضوع فرعی 1: مجموعه اشعار_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000345 مترسك ها حلبی راه می روند (مجموعه اشعار) صالحیان، آزاده ادبی شاملو 1389 1 1 1 978-600-116-096-7 PIR 8131/ 2م 78715الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000346 باخانمان مالو، هكتور قاضی، محمد ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1356 - چاپ ششم 1373 1 1 1 PQ 2457/ 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000347 بابا لنگ دراز وبستر، جین اردكانی، سوسن (شاهین) ادبی مدبر 1376 - چاپ پنجم 1378 1 1 1 964-90492-8-2 PS 3541/ 2ب 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000348 دشمن عزبز وبستر، جین اردكانی، سوسن (شاهین) ادبی مدبر 1370 - چاپ هفتم 1378 1 1 1 964-6631-27-4 PS 3541/ 5د 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000349 دور دنیا در هشتاد روز ورن، ژول صنعت نگار، جمال ادبی تمدن 1372 1 1 1 PQ 2507/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000350 لك لك ها بر بام دویونگ، میندرت انور، باهره ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان چاپ سوم 1361 1 1 1 PS 3517/ 8ل 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000351 زن دوم نوشین فر، ژیلا ادبی گل نشر 1385 1 1 1 964-8284-27-X PIR 8262/ 9ز 588و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000352 ما نباید بمیریم رویاها بی مادر می شوند صالحی، سید علی ادبی نگاه 1389 1 1 1 978-964-351-628-4 PIR 8131/ 16م 78الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000353 هنگامه (سال های گمشده) توكلی، اعظم ادبی آوای رعنا 1384 1 1 1 964-96290-4-1 PIR 7994/ 9ه 564و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000354 سراب شرجی كمالی یزدی، یحیی ادبی نی نگار 1388 1 1 1 978-964-2617-35-7 PIR 8184/ 264م 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000355 با یك چشم هم می توان دید پرك، نصرت ادبی فرهنگ شرق 1384 1 1 1 964-940626-7-8 PIR 7983/ 2ب 66ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000356 برادر بزرگتر پترسون، هانس قالیچی، مینو ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1363 1 1 1 PT 9876/14/ 4ب 4ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000357 راه بی كناره ایرانی، ناصر ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان چاپ سوم 1368 1 1 1 PIR 7962/ 2ر 45ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000358 انتری كه لوطی اش مرده بود و چند داستان دیگر چوبك، صادق ادبی نگاه چاپ دوم 1385 1 1 1 964-351-226-6 PIR 8012/ 12آ 23و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000359 حدیث عشق كه از حرف و صوت مستغنی است طاهری، جمشید ادبی كوشش 1380 1 1 1 964-6326-63-3 PIR 8143/ 4ح 8747الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000360 به رنگ رویا (مجموعه شعر) تمیز، بابك ادبی شاملو 1388 1 1 1 978-600-116-061-5 PIR 7994/ 9ب 782م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000361 آواز هایی كه باد برد (مجموعه شعر) سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 2س 36س موضوع فرعی 1: این روشنای نزدیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000362 اینجا خبری نیست (مجموعه داستان) سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 9الف 36س موضوع فرعی 1: این روشنای نزدیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000363 بازی مرگ (مجموعه داستان) رضایی زاده، پدرام ادبی چشمه 1387 1 1 1 978-964-362-408-8 PIR 8075/ 4م 34ض موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000364 دستور زبان فارسی(1)- ن.1 وحیدیان كامیار، تقی ادبی سمت 1379 - چاپ هشتم 1392 1 1 2 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 5د 3و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000365 دستور زبان فارسی(1)- ن.2 وحیدیان كامیار، تقی ادبی سمت 1379 - چاپ هشتم 1392 1 1 2 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 5د 3و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000366 ساخت زبان فارسی- ن.1 افراشی، آزیتا ادبی سمت 1386 - چاپ هفتم 1392 1 1 2 978-964-530-391-2 PIR 2688/ 2س 66الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000367 ساخت زبان فارسی- ن.2 افراشی، آزیتا ادبی سمت 1386 - چاپ هفتم 1392 1 1 2 978-964-530-391-2 PIR 2688/ 2س 66الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000368 راهنمای نگارش و ویرایش (با اصلاحات جدید و تجدید نظر كلی) یاحقی، محمد جعفر - ناصح، محمد مهدی ادبی به نشر چاپ بیست و نهم 1392 1 1 1 978-964-02-1004-8 PIR 2839/ 2ر 16ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000369 دستور زبان فارسی امروز ارژنگ، غلامرضا ادبی قطره چاپ ششم 1392 1 1 1 978-964-341-171-8 PIR 2688/ 5د 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000370 فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی) راشد محصل، دكتر محمدرضا ادبی قهستان 1384 1 1 1 964-95202-5-2 PIR 4005، 2ف 2ر موضوع فرعی 1: ادبیات فارسی -- مجموعه ها_x000D_ موضوع فرعی 2: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000371 فارسی عمومی (كلیه رشته ها غیر از زبان و ادبیات فارسی) گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-683-6 PIR 4523، 9م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000372 فارسی عمومی : درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود - عباسی، حبیب الله ادبی سخن 1384 - چاپ بیست و هفتم 1388 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000373 ادبیات و نگارش فارسی (درسنامه فارسی عمومی) تقوی، محمد ادبی واژگان خرد 1385 1 1 1 964-8931-01-01 PIR 4003/ 37الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000374 زبان و نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن - حاكمی، اسماعیل - شكری، یدالله - طباطبایی اردكانی، محمود ادبی سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها 1367- چاپ بیست و سوم 1384 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000375 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1377 - چاپ ششم 1390 1 1 1 978-964-455-683-8 PIR 246/ 33ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000376 مرا با غم تنها بگذار وفاجو، احمد ادبی وفاجو 1377 1 1 1 964-6010-06-7 PIR 8298/ 4م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000377 قتل با خنجر ونیزی چینی، والتر قریب، م ادبی گوتنبرگ 1373 1 1 1 PZ 3/ 2ق 97چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000378 عشق و ناكامی ادبی 1 1 1 PIR 8184/ 365الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000379 یاسمین مودب پور، م ادبی نیریز 1388 چاپ بیست و سوم 1 1 1 964-5724-58-69 PIR8223/ 38و 2ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000380 شعر امروز ایران : برگزیده شعر چهل شاعر معاصر ایمنی، خسرو ادبی نیما 1382 1 1 1 964-6655-14-9 PIR4190/ 7ش 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000381 كلیات اشعار مولانا عرفی شیرازی جواهری (وجدی) ادبی 1 1 1 PIR 6031/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000382 از عشق و شیاطین دیگر گارسیا مارکز، گابریل جهانشاهی، جاهد ادبی نگاه چا÷ سوم 1390 1 1 1 978-964-351-303-0 PZ 3/ 4الف 15گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000383 ادیسه هومر کزازی، میر جلال الدین ادبی نشر مرکز 1379 1 1 1 964-305-533-7 PA 4032/ 4آ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000384 از مه تا کلمه : نمونه ای از داستان های کوتاه امروز گیلان موسایی، بهزاد ادبی دشتستان 1380 1 1 1 964-7548-06-0 PIR 8476/ 8م 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000385 کاترین آستن، جین آرام، منوچهر ادبی پر چاپ دوم 1390 1 1 1 978-964-8007-46-6 PZ 3/ 2ک 875 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000386 دیدار با فرشتگان کوئیلو، پائولو قهرمان، دل آرا ادبی میترا 1376 - چاپ ششم 1379 1 1 1 964-5998-20-4 PZ 3/ 9د 88ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000387 فارسی عمومی (گزیده نظم و نثر پارسی) اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر چاپ سی و چهارم 1391 1 1 1 978-964-331-127-8 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000388 اسم رمز: نخستین داستان کامپیوتری در ایران بلاکمن، مالوری شکرخواه، یونس ادبی آتش 1377 1 1 1 964-91782-8-7 PZ 3/ 5الف 864ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000389 فارسی عمومی (گزیده نظم و نثر پارسی) اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر چاپ سی و پنجم 1392 1 1 1 978-964-331-127-8 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000390 داستان های برای پدران، فرزندان و نوه ها کوئلو - کوئیلو ادبی محراب دانش چاپ پنجم 1387 1 1 1 964-94834-5-4 PZ 3/ 4پ 88ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000391 باران رحیمی، فهیمه ادبی نشر چکاوک 1382 1 1 1 964-6043-91-7 PIR 8058/ 46ع 947ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000392 انگلیسی پیشدانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه ها بیرجندی، پرویز ادبی سمت 1388 1 1 1 964-459-315-4 PE 1127 B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000393 حضور تلخ تنهایی عطایی، محمد رضا ادبی سناباد 1379 1 1 1 964-6686-18-4 PIR 8151/ 6ح 265ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000394 زن درآیینه جلال وجمال جوادی آملی، عبدالله ادبی مرکز نشر اسرا 1385 1 1 1 964-5984-01-7 BP 104/ 9ج 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000395 زیباترین جملات عاشقانه ایمانی، آرمین ادبی سخن گستر 1387 1 1 1 978-964-477-319-8 PIR 254/ 32178 ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000396 فارسی عمومی ماحوزی، مهدی ادبی انتشارات زوار 1383 1 1 1 964-401202-X PIR 3331/ 2ف 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000397 فال حافظ حافظ، شمس الدین محمد ادبی موسسه انتشارات یادمان فلسفی 13 1 1 1 964-8876-16-9 PIR 8425/ 198د 32ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000398 فال حافظ حافظ، شمس الدین ادبی موسسه انتشارات یادمان فلسفی 1386 1 1 1 964-8876-16-9 PIR 8425/ 198د 32ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000399 همای رحمت:مجموعه شعردر منقبت ورثای علی دادخواه، محمدرضا ادبی شهرآشوب 1380 1 1 1 964-92149-9-2 PIR 4072/ 2د 82ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000400 سخن شیرین پارسی صیادکوه-حسن علی-عبد اللهی-پارسا ادبی سمت 1388 1 1 1 978-964530-236-6 PIR 4005/ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000401 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی پیام نور 1385 1 1 1 964-455-683-6 C 5808/ 9لف 14ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000402 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 964-455-683-6 LC 5808/ 2ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000403 وقتی تو می آیی همه چیز گم می شود مصطفوی، فخر الملوک ادبی پاژ 1384 1 1 1 964-95896-5-1 PIR 8211/ 7و 633ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000404 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1378 1 1 1 964-455-683-6 PIR 2964/ 4ف 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000405 دستور زبان فارسی(1) ادبی سمت 1392 1 1 1 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 3و 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000406 دستور زبان فارسی(1) وحیدیان، تقی ادبی سمت 1392 1 1 1 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 3و 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000407 دا حسینی، اعظم ادبی سوره مهر 1389 1 1 1 978-964-506-488-2 DSR 1629/ 5512ح 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000408 ساخت زبان فارسی افراشی، آزیتا ادبی سمت 1392 1 1 1 978-964-530-391-2 PIR 2688/ 66الف 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000409 پرنیان هفت رتگ خیال میزبان، جواد ادبی انتشارات سخن گستر 1391 1 1 1 964-477-282-2 PIR 3892/ 5ب 47ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000410 دستور زبان فارسی خانلری، پرویز ادبی انتشارات توس 1391 1 1 1 978-964-315-197-3 PIR 2688/ 5د 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000411 هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی طوسی، بهرام ادبی تابران 1392 1 1 1 964-92355-1-5 PIR 2839/ 9ه 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000412 عشق های خنده دار کوندرا، میلان پور یاوری، فروغ ادبی روشنگران 1372 1 1 1 PIR 382/ 9ک 5ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000413 ادبیات فارسی ولیان ، مریم ادبی موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1381 1 1 1 964-345-225-4 LB 2353/ 4الف 757و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000414 ادبیات ونگارش فارسی ، درسنامه فارسی عمومی تقوی، محمد ادبی واژگان خرد 1385 1 1 1 964-8931-01-1 PIR 4003/ 37الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000415 گزیده فیه مافیه:مقالات مولانا مولوی، جلال الدین محمد بن محمد ادبی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1374 1 1 1 964-445-164-3 BP 285/ 9012ف 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000416 زبان ونگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1390 1 1 1 978-964-459-405-2 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000417 فارسی عمومی:گزیده نظم ونثر پارسی همراه با سبک های شعرونثر ایرانی وادوپاییودستور زبان فارسی اشرف زاده، رضا ادبی انتشارات اساطیر 1383 1 1 1 964-331-127-9 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000418 خون دیگران بووار، سیمون دو بهنام، مهوش ادبی نشرپرواز 1368 1 1 1 PZ 3/ خ992 ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000419 فارسی عمومی اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر 1391 1 1 1 978-964-331-127-8 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000420 مائده های زمینی ومائده های تازه ژید، آندره ادبی نیلوفر 1383 1 1 1 964-448-184-4 PQ 2621/ 2م 4ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000421 گزیده مرصادالعباد نجم رازی، عبدالله بن محمد ادبی دانشگاه پیام نور 1385 1 1 1 964-387-094-4 LC 5808/ 2752014ن 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000422 تاریخ زبان فارسی (رشته ادبیات فارسی) باقری، مهری ادبی دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 978-964-387-127-7 LC 5808/ 2ب 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000423 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی انتشارات سخن 1390 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000424 زبان ونگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1378 1 1 1 978-964-459-405-2 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000425 زبان ونگارش فارسی احمدی گیو، حسن ادبی سمت 1378 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000426 ادبیات کلاسیک فارسی جان آربری، آرتور آزاد، اسدالله ادبی آستان قدس رضوی 1371 1 1 1 PK 6406 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000427 زبان ونگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1382 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839/ 2ز 79م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000428 تا بلور های قله:مجموعه داستان ها ی استان کردستان کریم پور، محمد صدیق ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-714-1 PIR 3256/ 4س 745س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000429 نکته هایی درزبان وادب فارسی هاشم زاده زرگر، رویا ادبی سخن گستر 1394 1 1 1 978-600-247-186-4 PIR 4005/ 8ن 2ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000430 من،تو،او کریمی، فرهاد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-908-4 PIR 8184/ 4ک 9642ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000431 الف بال عرفانیان، مسعود ادبی شاملو 1392 1 1 1 978-600-116-428-6 PIR 8151/ 7الف 777ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000432 درامتداد ترد غزل سادات شریفی، فرشید ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-756-1 PIR 8078/ 4د 4354الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000433 صدای پای سکوتت چقدر غمگین است اسماعیلی باغسنگانی، اشرف ادبی سخن گستر 1387 1 1 1 978-964-477-524-6 PIR 7953/ 4ص 984س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000434 رنج نارنج :مجموعه داستان های استان فارس طیبی، بابک ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-630-4 PIR 8696/ 4س 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000435 آوازهایی که باد برد سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-619-9 PIR 4249/ 2س 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000436 ماراتون در دارالرحمه فائدی، فاطمه ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-600-247-056-0 PIR 8171/ 2م 9553الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000437 مادران ایرج ویچ حصاری، سمیه ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-895-7 PIR 4224 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000438 نیمی از یک خیابان بلند سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 4س 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000439 بعدازتو هیچ زنی شیرآوند، محمد طاهر ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-600-247-074-4 PIR 8130/ 7ب 4774ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000440 رازکوچه های آجری سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 2ر 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000441 این فقط یک روایت گیج است حسین زاده، طیبه ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-943-5 PIR 8022/ 9الف 93225س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000442 بارانی ام را برای توپوشیده ام احراری ، امین ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-932-9 PIR 7943/ 2ب 42ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000443 باران خاکی،مانده روی کاشی آبی میرباقری ، زهرا ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-628-1 PIR 4249/ 16ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000444 100روش برای بهترساختن زندگی روئا، درآگوس ادبی سخن گستر 1393 1 1 1 978-600-247-254-0 BF 637/ 9ر 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000445 ازدواج طلایی پور امینی، مرضیه ادبی سخن گستر 1394 1 1 1 978-600-247-410-0 PIR 5124/ 9پ 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000447 برای روزهای مبادا3 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-744-8 PIR 4249/ 4ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000448 برای روزهای مبادا 2 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-744-8 PIR 4249/ 4ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000449 برای روزهای مبادا4 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-744-8 PIR 4249/ 44ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000450 خودکشی عمیق یک بعدازظهر مهاجر، هدیه ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-866-7 PIR 8223/ 9خ 2374ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000451 ریخت وپاش شده بودیم:مجموعه شعر شاعران استان مازندران راد، تیرداد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-711-0 PIR 4190/ 9ر 37س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000452 باید به عقب برگردیم:مجموعه داستان های استان لرستان رشنوی، خلیل ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-712-7 PIR 4249/ 2ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000453 از گذرگاه خیال تا سرسرای زندگی حق شنو، حورا ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-822-3 PIR 8022/ 4الف 534ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000454 مصرع ابرو نوروزی، محمد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-944-2 PIR 8041/ 9و 946م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000455 اگر از فکرت بیرون بیایم،پروانه می شوم حقیقتیان، حسین ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-876-6 PIR 8022/ 7الف 9733ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000456 برای خداحافظی هیچ وقت دیرنیست رضوانی، الهه ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-773-8 PIR 4249/ 4ب 64ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000457 به خودم زل زده بودم حسینی، روناک ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-868-1 PIR 8022/ 9ب 964156س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000458 رنگ سیاه شاتوت صبوری، آرزو ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477--888-9 PIR 8131/ 9ر 856ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000459 داستان هایی از سرزمین اطلسی ها:مجموعه داستان های استان همدان سمواتی، مهین ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-710-3 PIR 4249/ 2د 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000460 جای شکر روی سوروک ها شن می پاشیم:مجموعه داستان های استان یزد دهقان، مجتبی ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-807-0 PIR 4249/ 2ج 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000461 رصدکردن خواب های افلاکی با تلسکوپ سرب احتیاط، آنیما ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-924-4 PIR 7943/ 6ر 378ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000462 عاشقانه های نجیب منوری، هادی ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-936-7 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000463 آشغال های مهم نجفی، وحید ادبی سخن گستر 1391 1 1 1 978-600-247-075-1 PIR 8243/ 5آ 754ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000464 شاهنامه وبحران های ادبی تقی آبادی، حمید ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-935-0 PIR 3375/ 2ش 7ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000465 کله های سنگی:مجموعه داستان های استان زنجان خامه پرست، محمدعلی ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-715-8 PIR 4249/ 8ک 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000466 دست سالاری، رضا ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-934-3 PIR 8087/ 5د 23866الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000467 پرچم سپید متاسف گنجعلیف جواد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-950-3 PIR 8192/ 4پ 335ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000468 شعردل انگیز،نثرآرا (فارسی عمومیبرای تدریس دردانشگاه ها) تقی زاده،محمد ادبی آهنگ قلم 1385 1 1 1 964-7641-26-5 TR 4003/ 4د 2ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000469 زبان وادبیات فارسی (جلددوم) (ویژه دانشگاه آزاد) غلامی کلیشمی، باقر ادبی گسترش علوم پایه 1386 1 1 1 964-7817-72-X PIR 4005/ 426ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000470 پیغام اهل راز اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر 1381 1 1 1 964-331-133-3 PIR 5435/ 9پ 53الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000471 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی انتشارات سخن 1391 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000472 چاپایف فورمانف، دمیتری ادبی انتشارات انزلی 1366 1 1 1 PG 3467/ 2چ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000473 منتخب مجموعه مقالات اولین کنگره آناتومی ایران (چهارده مقاله ) اولین کنگره آناتومی ایران ادبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،معاونت پژوهشی 1372 1 1 1 QM 23/2/ 9ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000474 گنجینه سخن (جلدسوم) صفا، ذبیح الله ادبی 1353 1 1 1 PIR 4032/ 9گ 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000475 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-683-6 PIR 3331/ 246ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000476 باغ آینه شاملو، احمد ادبی مروارید 1363 1 1 1 PIR 8114/ 2ب 85الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000477 پژوهشی درداستانهای کمدی انسانی شهباز، حسن ادبی انتشارات علمی 1364 1 1 1 PQ 2204/ 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000478 شبنم احساس:مناجات وسروده هایی درباره شش گوهر مدینه شجاعی، صمد ادبی مشعر 1387 1 1 1 978-964-7635-95-0 PIR 4071/ 2ش 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000479 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی سخن 1389 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000479 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی سخن 1389 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000480 عقاید یک دلقک بل، هاینریش ادبی فرانکلین 1353 1 1 1 PIR 382/ 5ع 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000481 میان رشتگی موران، جو حاتمی، داوود ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-58-8 PR 21/ 9م 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000481 میان رشتگی موران، جو حاتمی، داوود ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-58-8 PR 21/ 9م 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000482 سبکهای خبرنویسی شکرخواه، یونس ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-01-4 PN 4775/ 2س 8ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000483 درباره ترجمه:اندیشه درعمل ربکور، پل ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1386 1 1 1 9789642738236 p 306/ 4د 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000484 اجتماعیات درادبیات درآثار منثور فارسی قرن ششم سجادی، علی محمد ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1388 1 1 2 978-964-2738-73-1 PIR 3890/ 3الف 3س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000485 پوشش وحجاب زن درادبیات فارسی مجتبی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000486 میان رشتگی موران، جو حاتمی، داوود ادبی پژوهشکده مطالعات فرهمگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-58-8 PR 21/ 9م 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000487 پوشش وحجاب زن در ادبیات فارسی مجتبی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000487 پوشش وحجاب زن در ادبیات فارسی مجتبی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000488 پوشش وحجاب زن درادبیات فارسی محبتی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000489 فارسی عمومی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قیصری، ابراهیم ادبی جامی 1392 1 1 1 978-964-5620-97-2 PIR 4005/ 2ف 9ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000490 یادگار عمر:مجموعه مقالات رکنی یزدی، محمد مهدی ادبی بنیاد پژوهش های اسلامی 1391 1 1 1 978-964-971-602-2 PIR 8075/ 19ی 86ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000001 دفتر داری دوبل و حسابداری عالی جمشیدی، منوچهر حسابداری موسسه آموزش عالی آزاد پارسه چاپ هشتم 1 1 1 LH 300/ 9ج 7د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000002 اصول حسابداری وی گانت - كی سو - كی مل افتخاری، رضا حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود 1384 1 1 1 964-7637-08-X HF 5635/ 6الف 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000003/1 اصول حسابداری- ج.1 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1342 - چاپ سی و ششم 1387 2 1 1 964-6693-05-9 HF 5655/ 2ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000003/2 اصول حسابداری- ج.2 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1342 - چاپ سی و ششم 1387 2 2 1 964-6693-05-9 HF 5655/ 2ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000004/1 اصول حسابداری (1)- ج.1 هورن گرن، چارلز - هاریسون، والتر - رابینسون، مایكل نوروش، ایرج - كرمی، غلامرضا حسابداری كتاب نو چاپ بیست و سوم 1386 2 1 1 978-964-2691-06-7 HF 5365/ 6الف 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000004/2 اصول حسابداری (2)- ج.2 نوروش، ایرج - شیرزادی، فیض الله حسابداری كتاب نو چاپ سی و سوم 1391 2 2 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000005/1 اصول حسابداری- ج.1 میگز - ویتینگتون - پینی - میگز ارباب سلیمانی، عباس - نفری، محمود حسابداری مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1374 - چاپ بیست و نهم 1390 2 1 1 HF 5667/ 6الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000005/2 اصول حسابداری- ج.2 میگز - ویتینگتون - پینی - میگز ارباب سلیمانی، عباس - نفری، محمود حسابداری مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1374 - چاپ بیست و نهم 1390 2 2 1 HF 5667/ 6الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000006 حسابداری بازرگانی گیزار، ل یزدان بخش، محمد علی حسابداری گوتنبرگ 1371 1 1 1 HF 5635/ 5ح 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000007 اصول حسابداری دولتی نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1 1 1 HF 5653/ 691الف 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000008/1 اصول حسابداری (جلد دوم)- ج.1 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1367 چاپ هفدهم 2 1 1 HF 5655/ 2ن2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000008/2 اصول حسابداری (جلد دوم)- ج.2 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1367 چاپ هفدهم 2 2 1 HF 5655/ 2ن2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000009 حسابداری مالی(جلد دوم) شباهنگ، رضا حسابداری مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - سازمان حسابرسی 1368 1 1 1 HF5655/ 215ش 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000010 مباحث جاری در حسابداری كرباسی یزدی، حسین حسابداری دانشگاه پیام نور 1375- چاپ چهارم 1379 1 1 1 964-455-087-0 HF 5655/ 343ك 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000011 اصول و كاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی اقوامی، داوود - باباجانی، جعفر حسابداری سمت 1370 چاپ دوم 1 1 1 HJ 9741/ 7الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000012 اصول حسابداری 3 ودیعی، محمد حسین حسابداری به نشر 1391 1 1 1 978-964-02-1699-6 HC79/ 8س 8ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000013 اصول حسابداری (2) نوروش، ایرج - شیرزادی، فیض الله حسابداری كتاب نو 1385-چاپ سی و چهارم 1392 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000014 مروری جامع بر حسابرسی نوروش، ایرج - مهرانی، ساسان - كرمی، غلامرضا حسابداری نگاه دانش 1392 چاپ پنجم 1 1 1 978-964-157-046-2 HF5667/ 44م موضوع فرعی 1: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000015/1 مروری جامع بر حسابداری مالی- ج.1 نوروش، ایرج - مهرانی، ساسان حسابداری نگاه دانش 1392چاپ یازدهم 2 1 1 978-964-2691-21-0 LB 2353/ 46م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000015/2 مروری جامع بر حسابداری مالی- ج.2 نوروش، ایرج - مهرانی، ساسان حسابداری كتاب نو 1392چاپ نهم 2 2 1 978-964-2691-21-0 LB 2353/ 46م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000016 حسابداری و كنترل های مالی دولتی باباجانی، جعفر حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی چاپ یازدهم 1393 1 1 1 978-964-217-029-6 HJ 9741/ 22ب 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000017 اصول حسابداری 1 مقدم، عبدالكریم - شفیع زاده، علی حسابداری دانشگاه پیام نور 1385 1 1 1 964-387-190-8 LC 5808/ 7116م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000018 اصول حسابداری 2 ابراهیمی، سید كاظم - بهرامی نسب، علی - جلالی، فاطمه حسابداری دانش نگار 1390 1 1 1 978-964-2927-55-5 HF 5655/ 17الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000019 اصول حسابداری 2 هورن گرن، چارلز - هاریسون، والتر - رابینسون، مایكل نوروش، ایرج - كرمی، غلامرضا حسابداری كتاب نو چاپ دهم 1384 1 1 1 964-91217-4-9 HF 5635/ 62الف 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000020 اصول حسابداری 2 حساس یگانه، یحیی حسابداری دانشگاه پیام نور چاپ پانزدهم 1389 1 1 1 978-964-455-843-6 LC 5808/ 43ح 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000021 تئوری حسابداری مالی اسكات، ویلیام پارسائیان، علی حسابداری ترمه 1386 1 1 1 964-978-038-6 HF 5655/ 5الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000022/1 مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)- ج.1 نوروش - مهرانی - كرمی - وافی ثانی - فرهمند حسابداری كتاب نو 1389 2 1 1 978-964-2691-20-3 HF 5686/ 44م 9ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000022/2 مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)- ج.2 نوروش - مهرانی - كرمی - وافی ثانی - فرهمند حسابداری كتاب نو 1389 2 2 1 978-964-2691-20-3 HF 5686/ 44م 9ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000023 حسابرسی 1 لطفی، احمد حسابداری دانش پذیر 1389 1 1 1 978-600-6117-15-7 HF 5667/ 5ح 6ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000024 كاملترین حل مسائل اصول حسابداری 1 بلوری، امین حسابداری پیام دانشگاهی چاپ دوم 1389 1 1 1 978-964-8622-99-7 HF 5655/ 633م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000025/1 حسابداری صنعتی(3)- ج.1 فریور، نسرین - عربی، محمود حسابداری دانشگاه پیام نور 1375 - چاپ نوزدهم 1389 2 1 1 978-964-455-049-2 LC 5808/ 4ف 9الف موضوع فرعی 1: رشته حسابداری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000025/2 حسابداری صنعتی(3)- ج.2 فریور، نسرین - عربی، محمود حسابداری دانشگاه پیام نور 1375 - چاپ نوزدهم 1389 2 2 1 978-964-455-049-2 LC 5808/ 4ف 9الف موضوع فرعی 1: رشته حسابداری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000026 كتاب تحلیلی (كتاب چند منظوره و چند كاربردی) حسابرسی (2) بلوری، امین - محمود زاده باغبانی، سعید حسابداری راه 1389 1 1 1 978-600-5599-48-0 HF 5667/ 2ك 8ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000027 حسابداری مقدماتی روزبهانی، شهرام حسابداری فرازاندیش سبز 1382 1 1 1 964-94266-7-1 HF 5655/ 93ر 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000028 حسابداری پیشرفته (1)- ن.1 همتی، حسن حسابداری ترمه چاپ چهاردهم 1387 1 1 2 964-6327-87-7 HF 5655/ 8ه 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000029 حسابداری پیشرفته (1)- ن.2 همتی، حسن حسابداری ترمه چاپ هفدهم 1389 1 1 2 964-6327-87-7 HF 5655/ 8ه 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000030 اصول حسابداری 1 وی گانت - كی سو - كی مل پارسائیان، علی حسابداری ترمه چاپ دوم 1384 1 1 1 964-7893-16-7 HF 5654/ 6ه 3ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000031 حسابداری صنعتی 2 عربی، محمود - فریور، نسرین حسابداری دانشگاه پیام نور 1374 - چاپ بیستم 1389 1 1 1 978-964-455-419-3 LC 5808/ 36ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000032 حسابداری صنعتی 1 عرب مازار یزدی، محمود حسابداری دانشگاه پیام نور 1374 - چاپ بیست و ششم 1389 1 1 1 978-964-455-259-5 LC 5808/ 35ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000033 حسابداری و حسابرسی دولتی باباجانی، جعفر حسابداری دانشگاه پیام نور 1373 - چاپ پنجم 1392 1 1 1 978-964-387-783-5 HF 5655/ 243ب 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000034 حسابداری مدیریت با تاكید استراتژیك بوچر - چن - لین پارسائیان، علی حسابداری ترمه چاپ دوم 1387 1 1 1 964-978-033-5 HF 5657/ 5ج 2ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000035 حسابداری مدیریت با تأكید استراتژیك چن.لین، بلوچر پارسائیان، علی حسابداری ترمه 1389 1 1 1 964-978-033-5 HF 5657/ 5ج 2ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000036 2006 تست برتر حسابداری احمدی، قدرت الله حسابداری ضریح آفتاب 1384 1 1 1 964-429-057-7 LB 2353/ 1د 28الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000037 حسابداری میانه 2 مقدم، عبدالكریم - مشكی، مهدی حسابداری دانشگاه پیام نور 1388-چاپ چهارم 1390 1 1 1 978-964-387-443-8 HF5681/ 66م 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000038 اصول حسابداری 3 مقدم، عبدالكریم - عیوضی حشمت، علی اصغر حسابداری ملكان 1388 1 1 1 978-600-5390-45-2 PE 5655/ 45ب 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000039 راهنما و بانك سوالات كامل راهنمای زبان تخصصی2 بهرامی، علیرضا حسابداری پویش اندیشه 1388 1 1 1 978-964-544-093-8 LC5808/ 35ت 9الف موضوع فرعی 1: رشته حسابداری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000040 حل المسائل تحقیق در عملیات (2) صدیقی، روح اللخ حسابداری پیام دانشگاهی 1387 1 1 1 964-8622-49-2 HA29/ 72م 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000041 حقوق اساسی 1 خسرونژاد، مژگان حسابداری پویندگان دانشگاه 1389 1 1 1 978-600-5587-52-4 LC5808/ 4الف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000042 كاملترین ترجمه و راهنمای زبان تخصصی 1 جهانبان اسفهلان، حسن حسابداری پیام دانشگاهی 1387 1 1 1 964-8622-20-5 LC5808/ 82ث 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000043 راهنما و بانك سئوالات امتحانی جوكار، علی اكبر حسابداری استادی 1387 1 1 1 978-964-8393-75-0 LC5808/ 25م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000044 جامع ترین راهنما و مجموعه سئوالات طبقه بندی شده حستبداری پیشرفته (2) سهرابی فرد، ابراهیم - قنبری، یوسف حسابداری راه 1387 1 1 1 978-600-5072-52-5 HF5655/ 2ك 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000046 اصول حسابداری 1 اسکندری، جمشید حسابداری کتاب فرشید چاپ سیزدهم 1391 1 1 1 978-600-91665-1-0 HF 5655/ 5217الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000047 اصول حسابداری 3 تالانه، عبدالرضا - مرادزاده فرد، مهدی حسابداری کیومرث 1392 1 1 1 964-91202-8-9 HF 5630/ 6الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000048 اصول حسابداری1 ابراهیمی، سیدکاظم حسابداری دانش نگار 1392 1 1 1 978-964-5777-17-1 HF 5655/ 2الف 2 ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000049 اصول حسابداری 2 نوروش، ایرج حسابداری انتشارات کتاب نو 1391 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000050 راهنما وبانک سوالات امتحانی زبان تخصصی حسابداری(2) مردانی قهساره، الهام حسابداری انتشارات استادی 1388 1 1 1 978-964-546-213-8 PE 1127/ 7228م 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000051 راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری میانه (2) مقدم، عبدالکریم حسابداری انتشارات استادی 1386 1 1 1 964-8393-32-x LC 5808/ 2732ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000052 کاملترین راهنمای اصول حسابداری 3دانشگاه پیام نور خسروی، ایوب حسابداری حقوق اسلامی 1386 1 1 1 964-2650-84-X LC 5808/ 38723ب 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000053 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور حسابداری ابراهیم قزوینی، علیرضا حسابداری چهارخونه 1391 1 1 1 978-600-5216-42-4 LB 2353/ 33م 1885الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000054 تشریح المسائل اصول حسابداری یک موسسه علمی تحقیقاتی زند حسابداری موسسه علمی تحقیقاتی زند 1380 1 1 1 964-6118-52-6 HF 5635/ 626الف 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000055 مسئول حقوق ودستمزد باقری، محمدرضا حسابداری مشاور توس 1383 1 1 1 964-94832-4-1 HD 4906/ 2ر 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000056 حسابداری مقدماتی روزبهانی، شهرام حسابداری فراز اندیشه سبز 1382 1 1 1 964-94266-7-1 HF 5655/ 93ر 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000057 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند منصور، جهانگیر حسابداری دیدار 1394 1 1 1 978-600-104-066-5 KMH 3573/ 28آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000058 2006تست برتر حسابداری مجموعه سوالات کاردانی کنکور جامع فنی وحرفه ای وکاردانش حسابداری وبازرگانی احمدی، قدرت الله حسابداری ضریح آفتاب 1384 1 1 1 964-429-057-7 LB 2353/ 1د 2863الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000059 حسابداری صنعتی(1)(رشته حسابدااری ) عرب مازار، محمد حسابداری دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-455-259-5 LC 5808/ 35ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000060 مدیریت مالی (2)(رشته حسابداری) تقوی، مهدی حسابداری دانشگاه پیام نور 1390 1 1 1 978-964-455-892-4 LC 5808/ 7ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000061 اصول حسابداری (2) نوروش، ایرج حسابداری کتاب نو 1391 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000062 اصول حسابداری 1بخش اول (رشته های حسابداری ومدیریت ) مجتهدزاده، ویدا -علوی طبری، حسین حسابداری دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-153-2 HF 5655/ 3م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000063 اصول حسابداری 3 همراه بامسئله های حل شده تالانه، عبدالرضا حسابداری انتشارات کیومرث 1385 1 1 1 964-91202-8-9 HF 5630/ 6الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000064 حسابداری میانه (1)باتاکیدبراستانداردهای ملی مشکی، مهدی حسابداری دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-387-061-4 LC 5808/ 514م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000065 اصول حسابداری (2) نوروش، ایرج حسابداری کتاب نو 1392 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000066 اصول حسابداری (2) اسکندری، جمشید حسابداری انتشارات ترمه 1388 1 1 1 964-978-057-2 HF 5655/ 52الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000067 اصول حسابداری (1) اسکندری، جمشید حسابداری انتشارات ترمه 1387 1 1 1 964-978-028-9 HF 5655/ 52الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000068 ترجمه وتست زبان تخصصی حسابداری 2 نبیلی، اسدالله حجازی، محمدجواد حسابداری هانیوان 1384 1 1 1 PE 1127/ 23ن 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000001 عامری نامه تاریخی یغما 1353 1 1 1 DSR 662، 2ع موضوع فرعی 1: مقاله تحقیقی - تاریخی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000002 دیدگاه های علامه مدرسی پیرامون عراق، حال و آینده توفیق الشیخ پارسا، محمد صادق تاریخی سهیل 1370 1 1 1 DJ 221، 5الف 5ع موضوع فرعی 1: تحقیقی_x000D_ موضوع فرعی 2: نقد_x000D_ موضوع فرعی 3:
12000003 زنان مشهور تاریخ هازل، ربكا جعرفیه، امیر پوریا تاریخی جاده ابریشم 1377 1 1 1 964-6225-88-8 PD 21، 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000004 درس های تاریخ دورانت، ویل واری یل بطحایی، احمد تاریخی پاندا 1 1 1 DSR 871، 9د 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000005 مهاتما گاندی رولان، رومن قاضی، محمد تاریخی روز 1347 1 1 1 PIR 382، 2ق 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000006 از پرویز تا چنگیز تقی زاده، علامه سید حسن تاریخی فروغی 1349 1 1 1 DSR 400، 7ت 6الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000007 گوشه ای از تاریخ ایران متین، غلامحسین تاریخی ستاره 1 1 1 DSR 591، 2ع 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000008 شناخت حقیقت در پیشگاه تاریخ بقائی كرمانی، مظفر تاریخی دانشگاه پیام نور 1 1 1 DSR 481، 5ب 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/1 نهضت روحانیون ایران- ج.1 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 1 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/2 نهضت روحانیون ایران- ج.2 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 2 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/3 نهضت روحانیون ایران- ج.3 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 3 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/4 نهضت روحانیون ایران- ج.4 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 4 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/5 نهضت روحانیون ایران- ج.5 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 5 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/6 نهضت روحانیون ایران- ج.6 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 6 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/7 نهضت روحانیون ایران- ج.7 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 7 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/8 نهضت روحانیون ایران- ج.8 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 8 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/9 نهضت روحانیون ایران- ج.9 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 9 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/10 نهضت روحانیون ایران- ج.10 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 10 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000010 كتاب الاصنام (تنكیس الاصنام) هشام بن محمد كلبی، ابومنذر جلالی نائینی، سید محمدرضا تاریخی نو 1364 1 1 1 BP 14/52، 2ن 2ك موضوع فرعی 1: تاریخ پرستش عرب پیش از اسلام_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000011 تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی، سید جعفر تاریخی مركز نشر دانشگاهی چاپ هفتم 1366 1 1 1 DS 38/2، 9ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000012 تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب (ع) : پس از رحلت پیامبر تا قتل عثمان بن عفان قائدان، اصغر تاریخی امیركبیر 1375 - چاپ چهارم 1380 1 1 1 964-00-0187-2 ds 38/1/ 3ت 2ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000013 آثار اسلامی مكه و مدینه جعفریان، رسول تاریخی مشعر 1381 - چاپ ششم 1386 1 1 1 978-964-7635-16-5 DS 2/11/ 2ج 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000015 از تبریز تا مشهد، : پژوهشی پیرامون زندگی و قیام كلنل محمد تقی خان پسیان متولی حقیقی، یوسف تاریخی شرق ایران چاپ دوم 1387 1 1 1 964-92159-3-X DSR 1465/ 4الف 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000016 نبرد مادرید كورزمان، دان شهشهانی، مهدی تاریخی سپهر 1366 1 1 1 DSR 800/ 9ك 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000017 مؤلفه های هویت ملی در ایران گروه تحقیقات سیاسی اسلام تاریخی دانشگاه فردوسی 1381 1 1 1 964-426-184-4 DSR 65/ 8م 8ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000018 جهان معاصر گروهی از دانشمندان شوروی متین، غلامحسین تاریخی جاویدان چاپ دوم 1361 1 1 1 DSR 9/ 2م 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000019 سفر به هندوستان (به انضمام 3داستان از تاگور) مشهور، پروین دخت تاریخی جلیل 1380 1 1 1 964-6375-45-6 DS 414/2/ 7س 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000020 تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی، سید جعفر تاریخی مركز نشر دانشگاهی 1362 - چاپ هفدهم 1373 1 1 1 964-01-8110-2 DS 38/2/ 9ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000021 آثار اسلامی مكه و مدینه جعفریان، رسول تاریخی مشعر 1379 - چاپ چهارم 1380 1 1 1 964-6293-85-9 DS 211/ 2آ 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000022 تاریخ جهان لاروس (كتاب یكم) : روزگار باستان و قرون وسطی دونان، مارسل - بول، جان اعلم، امیر جلال الدین تاریخی سروش (انشارات صدا و سیما) 1378 1 1 1 964-435-338-2 D 20/ 2ت 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000023 تاریخ مشهد بزرگ زنگنه، ابراهیم تاریخی خاطره 1388 1 1 1 964-5876-64-8 DSR 219/ 21ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/1 تاریخ جوان- ج.1 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 1 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/2 تاریخ جوان- ج.2 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 2 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/3 تاریخ جوان- ج.3 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 3 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/4 تاریخ جوان- ج.4 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 4 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/5 تاریخ جوان- ج.5 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 5 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/6 تاریخ جوان- ج.6 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 6 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/7 تاریخ جوان- ج.7 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 7 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/8 تاریخ جوان- ج.8 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 8 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/9 تاریخ جوان- ج.9 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 9 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/10 تاریخ جوان- ج.10 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 10 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/11 تاریخ جوان- ج.11 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 11 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/12 تاریخ جوان- ج.12 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 12 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/13 تاریخ جوان- ج.13 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 13 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/14 تاریخ جوان- ج.14 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 14 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/15 تاریخ جوان- ج.15 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 15 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/16 تاریخ جوان- ج.16 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 16 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/17 تاریخ جوان- ج.17 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 17 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/18 تاریخ جوان- ج.18 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 18 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/19 تاریخ جوان- ج.19 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 19 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/20 تاریخ جوان- ج.20 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 20 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/21 تاریخ جوان- ج.21 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 21 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/22 تاریخ جوان- ج.22 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 22 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000025 كورش كبیر قانعی، سعید تاریخی ساحل - آوای عشق 1387 1 1 1 978-964-6495-85-2 DSR 236/ 9ك 16ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000026 اندیشه ها و دیدگاه ها در ترازوی زمان جابانی، محمد تاریخی سخن گستر 1385 1 1 1 964-6932-39-8 DSR 69/ ج 46ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000027 زندگینامه سیاسی استالین دویچر، ایزاك اسلامی، علی - ریاضی، محمود تاریخی نشر نو 1368 1 1 1 DSR 350/ 9الف 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000028/1 تاریخ جنگ سرد- ج.1 فونتن، آندره هوشنگ مهدوی، عبدالرضا تاریخی نشر نو 1364 2 1 1 DSR 300/ 9الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000028/2 تاریخ جنگ سرد- ج.2 فونتن، آندره هوشنگ مهدوی، عبدالرضا تاریخی نشر نو 1364 2 2 1 DSR 300/ 9الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000029 نامه الموت (علاء الدین عطاملك جوینی) مایل هروی، نجیب - عشیق كابلی، اكبر تاریخی بنگاه كتاب مشهد 1 1 1 DSR 75/ 9ج 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000030 قتل اتابك و شانزده مقاله تحقیقی دیگر شیخ الاسلامی تاریخی شركت سهامی چهر 1367 1 1 1 DSR 95/ 9ش 2ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000031 تاریخ مطبوعات ایران و جهان صلح جو، جهانگیر تاریخی امیركبیر 1348 1 1 1 DSR 18/ 7ص 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000032 تقدس سرزمین ایران در آیین ایرانی شاه حسینی، ناصرالدین تاریخی شورای عالی فرهنگ و هنر 2535 1 1 1 DSR 1405/ 2ش 5ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000033 علل و زمینه های پیروزیها و شكست های ایرانیان بیات، عزیزالله تاریخی شورای عالی فرهنگ و هنر چاپ دوم 2535 1 1 1 DSR 8879/ 9ب 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000034 استعمار جدید صدر، حسن تاریخی موسسه مطبوعاتی عطائی چاپ سوم 1 1 1 DSR8895/ 5ص 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000035 تاریخ سنگر اقبال، مهدی تاریخی شاملو 1390 1 1 1 978-600-116-239-8 DSR 2049/ 1390 7الف 85ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000036 فساد در رژیم پهلوی دوم مجتبی زاده، عبدالكاظم تاریخی مركز اسناد انقلاب اسلامی 1386 1 1 1 978-964-419-257-9 DSR 1503/ 1386 5ف 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000037 ناگفته های زندگی اشرف پهلوی گریوانی، احسان - آخوندی، محمدرضا تاریخی آرمان خرد 1388-چاپ دوم 1390 1 1 1 978-600-90562-9-3 DSR1507/ 1388 4گ 54الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000038 تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی، جعفر تاریخی مركز نشر دانشگاهی 1369- چاپ چهل و پنجم 1389 1 1 1 978-964-01-8110-2 DS35/63/ 2ت 9ش 1369 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000039 فهرست کتب مشایخ عظام اعلی الله مقامهم ابو‌القاسم بن زین‌العابدین بن کریم تاریخی اطلاعات 1 1 1 PN 466/ 9ف 2الف 1300 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000040 ارتش سری روشنفكران فضلی نژاد، پیام تاریخی كیهان 1391 1 1 1 978-964-458-285-1 DSR 1591/ 6الف 6ف موضوع فرعی 1: تاریخ اندیشه سیاسی معاصر (1)_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000041 طهران قدیم تاریخی دید 1 1 1 964-94796-0-0 DSR2079/0895 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000042 ستارخان نجفی، عبدالمجید تاریخی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1380 1 1 1 964-5667-17-8 DSR 1453/ 3ن 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000043 مصدق مصدق است علوی، امیر حسین تاریخی محور 1381 1 1 1 964-6796-07-9 DSR 1515/ 6م 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000044 تاریخ تحلیلی صدر اسلام- ن.1 نصیری، محمد تاریخی معارف 1387 1 1 3 978+-964-8523-48-5 BP 14، 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000045 تاریخ تحلیلی صدر اسلام- ن.2 نصیری، محمد تاریخی معارف 1387 1 1 3 978+-964-8523-48-5 BP 14، 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000046 تاریخ تحلیلی صدر اسلام- ن.3 نصیری، محمد تاریخی معارف 1387 1 1 3 978+-964-8523-48-5 BP 14، 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000047 انقلاب اسلامی ایران (فروست 23) جمعی از نویسندگان تاریخی معارف چاپ چهلم 1388 1 1 1 978-964-8523-86-7 DSR 1551، 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000048 تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام وكیلیان، منوچهر تاریخی دانشگاه پیام نور 1374 1 1 1 LD 9/ 8و 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000049 آشنایی با انقلاب اسلامی ایران منصوری، جواد تاریخی معارف چاپ نهم 1392 1 1 1 978-964-531-024-8 DSR 1551/ 5آ 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000050 انقلاب اسلامی (زمینه ها و پیامدها) محمدی، منوچهر تاریخی معارف چاپ هفتم 1392 1 1 1 978-964-531-145-0 DSR 1551/ 8الف 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000051 پیام آور رحمت:تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام از دوران جاهلیت تا تشکیل سقیفه رجایی پور، مصطفی تاریخی انتشارات رستگار 1378 1 1 1 964-90978-9-9 9پ 3ر/ BP 14 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000052 انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان تاریخی دفتر نشر معارف 1386 1 1 1 978-964-531-093-4 DSR 1551/ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000053 جنگ اراده ها: معرفی کامل وکوتاه صهیونیسم و جنایاتش درفلسطین میررزاده، حجت تاریخی راه سبز 1394 1 1 1 978-964-2618-12-5 DS 149/ 9ج 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000054 عصر امام خمینی قدس سره حاجتی، میر احمدرضا تاریخی بوستان کتاب قم 1381 1 1 1 964-371-343-1 DSR 1576/ 6ع 2ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000055 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.1 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000056 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.2 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000057 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.3 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000058 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.4 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000059 درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی، محمدرحیم تاریخی دفتر نشر معارف 1389 1 1 1 978-964-531293-8 DSR1551/ 77الف 9ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000060 انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان تاریخی معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی 1389 1 1 1 978-964-8523-86-7 DSR 1551/ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000061 تاریخ تحلیلی صدر اسلا م نصیری، محمد تاریخی دفتر نشر معارف 1389 1 1 1 978-964-8523-48-5 BP 14/ 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000062 تاریخ تحلیلی اسلام نصیری، محمد تاریخی دفتر نشرمعارف 1382 1 1 1 964-7030-06-1 BP 14/ 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000063 انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان تاریخی معارف 1384 1 1 1 964-8523-68-X DSR 1551/ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000064 تاریخ مدینه دمشق شافعی، عبدالله تاریخی 1 1 1 DS 99/ 2430الف 8د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000065 تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر حصاری، علی اکبر تاریخی هاجر 1385 1 1 1 964-8579-06-7 DSR 109/ 2ت 6ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000066 درتهاجم باد طیبی، مرتضی تاریخی حوزه هنری 1373 1 1 1 DSR 1628/ 4د 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000067 پرونده هسته ای ایران سیرتاریخی ونظریه ها هاشمی، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1385 1 1 2 964-95851-1-7 V 264/5/ 2ه 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000068 آموزش عالی در گستره تاریخ وتمدن اسلامی چیت سازیان، امیر حسین تاریخی ژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1388 1 1 1 9789642738182 LA 1497/ 8آ 9چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000069 سیاست /دانش درجهان اسلام:همسویی معرفت وایدئولوژی دردوره سلجوقی صافی، امید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 9786005567526 DSR 809/ 9س 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000070 تجربه تجدد:رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران فاضلی، نعمت الله تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1393 1 1 1 978-600-6996-35-6 DSR 65/ 18ف 3ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000071 سیاست/دانش درجهان اسلام:همسویی ممعرفت وایدئولوژی دردوره سلجوقی صافی، امید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 9786005567526 DSR 809/ 9س 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000071 سیاست/دانش درجهان اسلام:همسویی ممعرفت وایدئولوژی دردوره سلجوقی صافی، امید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 9786005567526 DSR 809/ 9س 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000072 تاریخ جهان اسلام درقرن بیستم شولتسه، راینهارد توفیق، ابراهیم تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-46-5 DS 35/63/ 2ت 864ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000073 تاریخ جهان اسلام درقرن بیستم شولتسه، راینهارد توفیق، ابراهیم تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهمگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-46-5 DS 35/63/ 2ت 864ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000074 همایش یکصدوپنجاهمین سالگردحیات فعال سیدجمال الدین حسینی اسدآبادی نورانی، بهرام تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1388 1 1 1 978-600-5567-04-5 DSR 1443/ 8ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000075 کارنامه مولوی پژوهی درایران مجتبی، مهدی تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 2 978-964-2738-51-9 Z 8832/ 2ک 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000076 اسلام در تفکر اروپایی حورانی، آلبرت حبیب نساج، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 9789642738762 DS 61/9/ 9ح 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000076 اسلام در تفکر اروپایی حورانی، آلبرت حبیب نساج، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 9789642738762 DS 61/9/ 9ح 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000077 بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور احمدی، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1390 1 1 1 9789642738823 DSR 65/ 33الف 8ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000077 بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور احمدی، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1390 1 1 1 9789642738823 DSR 65/ 33الف 8ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000078 غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای مجیدی، محمدرضا تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-67-0 UA 832/ 4غ 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000079 اسطوره سفید:غرب و نوشتن تاریخ یانگ، رابرت تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1390 1 1 1 978-600-5567-44-1 D 16/8/ 5الف 2ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000001 راهنمای مومنت مال 1 مولر، مارتین حاج اكبری، حمیدرضا زبان رهنما 1381 1 1 1 964-367-078-3 PF 3129، 25ر 9الف موضوع فرعی 1: زبان آلمانی--كتابهای درسی برای خارجیان--فارسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000002 راهنمای متون اسلامی عبدالمحمدی، حسین عبدالمحمدی، حسین زبان طاووس بهشت 1380 1 1 1 964-92915-4-7 PJ 6204، 2041ر 2ع موضوع فرعی 1: زبان عربی - كتابهای درسی برای خارجیان - فارسی_x000D_ موضوع فرعی 2: زبان عربی - كتابهای قرائت - اسلام_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000003 تعلیم اللغه العربیه (الجزء الثالث) زبان مجمع علمی اسلامی - نشر كوكب 1409 ه 1 1 1 BP 912، 7ت موضوع فرعی 1: زبان عربی - آموزش_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000004 نظرات فی (فهرست) ابن الندیم بكار، یوسف حسین زبان دانشگاه پیام نور 1351 1 1 1 DS 71، 5ب 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000005 انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت مشفقی، فرهاد زبان سمت 1378 1 1 1 964-459-239-5 PE 1127، M2 M6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000006 راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی (2) مشفقی، فرهاد - افقری، اكبر موتابی، هدایت زبان خوروش 1377- چاپ چهارم 1378 1 1 1 964-5635-58-6 PE 1127، 52م 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000007 پیشنهاد شما چیست؟ جوزف ت.تیكوسایز آرام، احمد زبان دانشگاه پیام نور 1354 1 1 1 PN 1000، 6آ 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000008 انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه اخوان، بهنوش - بهگام، پریوش و ... زبان سمت 1993 1 1 1 964-459-006-6 PE 1127، S3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000009 لغات سانسكریت در ماللهند جلالی نائینی، محمدرضا - ن.ش.شوكلا زبان شورای عالی فرهنگ و هنر 1353 1 1 1 PIR 1882، 2ن 6ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000010 صرف و نحو و اصول تجزیه و تركیب خوانساری، محمد زبان ابوریحان 1 1 1 PS 422/ 9خ 5ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000011 آموزش و تمرین گرامر انگلیسی لانگمن ال.جی الكساندر ا.امیر دیوانی زبان تابان 1374 1 1 1 LS 111/ 5الف 2ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000012 رسالت زبان و ادبیات تولستوی، الكسی روحانی، محمد حسین زبان گوتنبرگ 1 1 1 PS 813/ 5م 5ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000013 جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3 تاجیك، پرویز زبان تاجیك چاپ بیست و نهم 1378 1 1 1 964-6605-23-0 LB 3060/26/ 325ج 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000014 ترجمه كامل Select reading elementary لی، لیندا نوعی صفریریال زویا زبان اندیشه خلاق 1392 1 1 1 978-964-6114-43-2 PE 1128/ 38ت 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000015 Select Reading. elementary- ن.1 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000016 Select Reading. elementary- ن.2 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000017 Select Reading. elementary- ن.3 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000018 Select Reading. elementary- ن.4 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000019 Select Reading. elementary- ن.5 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000020 Select Reading. elementary- ن.6 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000021 Select Reading. elementary- ن.7 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000022 Select Reading. elementary- ن.8 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000023 Select Reading. elementary- ن.9 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000024 Select Reading. elementary- ن.10 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000025 Linguistics (زبان شناسی) صالحی، محمد زبان پوران پژوهش چاپ دهم 1391 1 1 1 978-964-184-354-2 LB 2353/ 9ل 2ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000026 بررسی جامع سوالات زبان عمومی آزمون كارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی فهیم، منصور - محمودی، محمد هادی - یعقوب نژادی، علی زبان رهنما 1390 1 1 1 978-964-367-473-1 LB 2353/ 8آ 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000027 راهنمای جامع زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی مجیدی، سعیده زبان نوای مهتاب 1385 1 1 1 964-95434-6-5 PE 1127/ 928الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000028 آموزش و سنجش گرامر زبان انگلیسی صادقی، ایرج زبان دكتر فاطمی چاپ دوم 1362 1 1 1 PE 18/2/ 2ص 5گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000029/1 انگلیسی در سفر- ج.1 اشرف الكتابی، حسن زبان استاندارد چاپ چهل و ششم 1391 2 1 1 978-964-6255-11-1 PE1131/ 82الف 54الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000029/2 انگلیسی در سفر- ج.2 اشرف الكتابی، حسن زبان استاندارد چاپ چهل و ششم 1391 2 2 1 978-964-6255-11-1 PE1131/ 82الف 54الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000030 time 2 talk رضوی، قاسم - تاجیك، مجید - قراگزلو، رضا - سمیعی، محسن زبان پژواك جامعه 1385- چاپ چهارم 1391 1 1 1 978-964-92279-3 PE1131/ 1385 343ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000031 Introductory Steps to Understanding Hill, L.A. زبان رهنما 1389 1 1 1 0-19-581852-0 PE 1128/ 9الف 9هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000032 لغات و درك مطلب امیری، مهرداد زبان پوران پژوهش چاپ یازدهم 1390 1 1 1 978-964-184-223-1 LB 2353/ 9ك 8الف 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000033 Basic survival : practice book Viney,Peter زبان رهنما 1379- چاپ دوم 1391 1 1 1 PE1128.A2D452 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000034 Basic Grammer In Use Murphy, Reymond - R. Smalzer, Wiliam زبان رهنما 1390چاپ اول 1 1 1 978-0-521-13330-2 PE 1112/3/ 1390 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000035 English Idioms in Use Mc Carthy, Michael زبان رهنما 1382- چاپ سوم 1390 1 1 1 0-521-78957-5 PE146/ م7 الف9 1382 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000036 Paragraphy Development Arnaudet, Martin L زبان رهنما 1378- چاپ دوم 1391 1 1 1 0-13-648502-2 PE 1128.A2A753 1990 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000037 Language Teaching Methodology سحرخیز عربانی، آرش زبان پوران پژوهش 1392 1 1 1 978-964-184-369-6 LB 2353/ 1392 9ت3س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000038 آزمون سازی صالحی، محمد زبان پوران پژوهش 1391- چاپ دهم 1 1 1 978-964-184-352-8 LB2353/ 1391 4آ 226ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000039 انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی ومهندسی بیدهری، پرویز - فلاحی، محمد - حقانی، منوچهر - مفتون، پرویز زبان سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها 1367-چاپ بیست و ششم 1389 1 1 1 978-964-459-005-4 PE 1127/ 9الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000040 دستور زبان انگلیسی پایه لالی پور، جمال الدین - قاسم زاده اقدم، عباس - نجاتی، رضا - هنرور، علیرضا زبان دانشگاه شهید رجائی 1379-چاپ هفتم 1382 1 1 1 964-92704-2-6 pe 1130/ 55د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000041 متون و جملات كلیدی انگلیسی (پیشرفته) سرخابی، منوچهر زبان رهنما 1390 1 1 1 978-964-367-474-8 pe 1130/ 1390 8ج 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000042 active اندرسن، نیل ج. زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0208-5 PE 1128/ 1387 72الف 8الف موضوع فرعی 1: زیان انگلیسی - كتابهای درسی برای خارجیان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000043 active اندرسن، نیل ج. زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0231-3 PE 1128/1387 7الف 8الف موضوع فرعی 1: زبان انگلیسی - كتاب های درسی برای خارجیان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000044 select reading second edition Lee, Linda زبان رهنما 1390 1 1 1 PE 1128/ 1390 الف 8س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000045 504 واژه ضروری زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی برامبرگ، ماری - لیب، جولیوس، تریگر، آرتور زبان رهنما 1386 1 1 1 978-964-367-247-8 PE 1449/ الف1386 27پ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000046 Inside reading 3 بروس، روبین زبان رهنما 1388 1 1 1 PE 1128/ 1388 9الف 726ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000047 Inside reading 4 كنت، ریچموند زبان رهنما 1388 1 1 1 PE 1128/ 1388 9الف 85ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000048 Expanding Tactics for Listening Third Edition with Worksheet & Audio Script book جك كرافت، ریچارد زبان رهنما 1391 1 1 1 PE 1128/ 1391 7الف 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000049 American English File Workbook 2 كلایو، آكسندن زبان رهنما 1390 1 1 1 PE 1128/ 1390 822الف 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000050 The True Color of Speaking غازاریان، سوان زبان رهنما 1390 1 1 1 978-964-367-494-6 PE 1131/ 1390 4ت 2غ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000051 Basic English for University Students بوری، علی اكبر - واقعی، حمید زبان آهنگ قلم 1391 1 1 1 978-600-225-031-5 PE 88/ 1390 4ن 36الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000052 مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی «زبان تخصصی 1 و 2» نوربخش گلپایگانی، مرتضی زبان بهینه 1381-چاپ چهارم 1387 1 1 1 964-6203-89-2 PE 1127/ 9ن 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000053 Webster's New World Dictionary Of the American Language زبان اطلاعات 1 1 1 PE1628/ W3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000054 فن ترجمه انگلیسی پازارگاوی، علاءالدین زبان نیل 1343 1 1 1 LS162/ 2پ 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000055 فرهنگ سینونیم انتونیم forman, j. b. زبان رهنما 1362 1 1 1 PE 1628/ S6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000056 Longman Handy Learner's زبان خوروش چاپ سوم 1391 1 1 1 0-582-36472-8 PE 1628/ 25 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000057 Medizinische Mikrobiologie Wiesmann,Ernest زبان اطلاعات 1982م 1 1 1 3-13-444805-X W97/ M3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000058 Tales from the Masnavi Arberry, A.J. زبان اطلاعات 1 1 1 04-891025-2 PIR 154/ T2 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000059 new interchange INTRO C.Richards, Jack زبان رهنما 1382-چاپ ششم 1 1 1 0-521-77399-7 PE1128/ R4588 2000 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000060 آزمون و آموزش مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده (موضوعی) حیاتی، علی زبان سازمان سنجش آموزش كشور 1386 1 1 1 978-964-2670-25-3 LB2353/ 4آ 9ح موضوع فرعی 1: سوال های آزمون سراسری و سوال های نمونه همراه با آموزش قواعد درس زبان انگلیسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000061 فرهنگ كوچك انگلیسی - فارسی حییم، سلیمان زبان فرهنگ معاصر 1376 چاپ دوازدهم 1 1 1 964-5545-04-8 PE1645/ ح 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000062 انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه اخوان - بهگام - فقیه - حقانی زبان سمت 1367 - چاپ هجدهم 1387 1 1 1 978-964-459-006-1 PE 1127/ 9الف 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000063 فرهنگ دانشجو : فرانسه - فارسی غیاثی، محمد تقی زبان نشر كلمه - آماج 1378 1 1 1 964-6464-18-1 PC 2645/ 88غ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000064 عربی(3) سال سوم دبیرستان حسینی ماهینی، محسن زبان گاج چاپ هفدهم 1385 1 1 1 964-7981-23-6 PJ 6203/ 42ع 575ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000065 انگلیسی پیش دانشگاهی 1 معتمدی، كامران زبان انتشارات بین المللی گاج 1 1 1 964-7981-89-9 LB 3060/26/ 2ز 64م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000065 انگلیسی پیش دانشگاهی 1 معتمدی، كامران زبان انتشارات بین المللی گاج 1 1 1 964-7981-89-9 LB 3060/26/ 2ز 64م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000066 انگلیسی پیش دانشگاهی(2) معتمدی، كامران زبان انتشارات بین المللی گاج 1 1 1 964-9909-02-8 LB 3060/26/ 22ز 64م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000067 انگلیسی پیش دانشگاهی(2) بلند، حسن زبان انتشارات بین المللی گاج 1385- چاپ دوم 1 1 1 964-9909-17-6 PE 1130/ 8الف 76ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000068 Introductory Steps to Understanding- ن.1 Hill, L.A. زبان پاندا 1980 1 1 2 0-19-581852-0 PE1128/ A2 H55 1980 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000069 Introductory Steps to Understanding- ن.2 Hill, L.A. زبان پاندا 1980 1 1 2 0-19-581852-0 PE1128/ A2 H55 1980 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000070 101 American Customs Collis, Harry زبان قلمستان هنر 1379 1 1 1 E169/02/ 2و 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000071 101 American English Proverbs Collis, Harry زبان صبح صادق 1379 1 1 1 PN6426/ 2و 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000072 new interchange Richards, Jack C. زبان رهنما 1380 1 1 1 PE1128/ 912ن 83ر 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000073 Focus on Ielts O'connell, Sue زبان اطلاعات 1382 1 1 1 978-1-4082-4136-3 PE/1128/ 9ف 83الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000074 Passage 1 student book Richards, Jack C. - Sandy, Chuck زبان اطلاعات 1383 چاپ سوم 1 1 1 0-521-56472-7 PE1128/ R4598 1998 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000075 Der kranke Magen urban - schwarzenberg - munchen - berlin - wien زبان اطلاعات 1349 1 1 1 RC 819- 4ك 8د 1349 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000076 American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان اطلاعات 1985 1 1 1 0-19-434124-0 PE1128/ H3637 2A موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000077 اصطلاحات و مكالمات انگلیسی امریكائی سرخابی، منوچهر زبان رهنما 1385 1 1 1 978-964-367-208-9 PE 2813/ 5الف 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000078 فرهنگ تصویری آكسفورد Adelson-Goldstein, Jayme زبان زبان مهر 1391 1 1 1 PE 1629/ 7آ 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000079 The Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms زبان Oxford university 1999- ویرایش دوم 2007 1 1 1 978-0-19-921065-7 PE 1628/S6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000080 Atlas of normal histology Eroschenko, Victor p. زبان اطلاعات 1957- 1981 1 1 1 0-8121-1126-5 W4990/A7 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000082 Basic vocabulary in use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity , Bunting, John D. زبان پیك زبان 1385 1 1 1 PE1449/ 9ب 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000083 Facts & figures لی، لیندا زبان رهنما 1391 چاپ پنجم 1 1 1 978-1-4130-0418-2 PE1128/ 8ف 674آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000084 Grammer in Use: Intermediate Murphy, Raymond زبان رهنما 1380 1 1 1 978-0-521-73476-9 PE1112/ 4گ 8ك 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000085 The true color of speaking Ghazarian, Sevan زبان رهنما 1388 1 1 1 978-964-367-374-1 PE1131/ 4ت 2غ 1388 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000086 A shortcut to discussion book 2: teach & learn English through discussion Havashki, Hussain زبان خط سفید 1391 1 1 1 978-600-7361-04-7 PE1131/ 9ش 2هـ 1391 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000087 Intensive General English (IGE) قائمی، ژیلا زبان نشرمشهد 1393 1 1 2 978-964-6157-42-2 PE1541/ ع9 ر9 1393 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000088 فرهنگ واژه های همنشین دست یار، وریا زبان رهنما 1391 1 1 1 978-964-367-520-2 PE 16455/ 5د 2ف 1391 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000089 American Idioms Dictionary A.Spears, Richard زبان رهنما 2008 1 1 1 978-0-07-149784-8 PE2839/ S63 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000090 Longman Elementary Dictionary زبان اطلاعات 1 1 1 0-582-96405-9 PE/4628/ L5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000091 Oxford Picture Dictionary Adelson-Goldstein, Jayme - Shapiro, Norma زبان اطلاعات 2008 1 1 1 978-0-19-436976-3 PE1629/ S52 2008 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000092 A Glossary of literary terms Meyer Howard, Abrams زبان اطلاعات 1385 1 1 1 1-4130-0218-8 PN44/5/ 8گ 2آ 1385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000093 English vocabulary in Use Elementary McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان جنگل، جاودانه 1381-چاپ پنجم 1 1 1 0-521-59957-1 PE1449/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000094 Reading Comprehension (I) میرحسنی، اكبر زبان اطلاعات 13741- چاپ هفتم 1384 1 1 1 964-459-132-1 PE 1128/ M5 R4 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000095 Study Skills اكبری، رامین - میرحسنی، اكبر زبان اطلاعات 1382 1 1 1 964-459-292-1 LB1049/ A53 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000096 A Survey of English Literature (I) ابجدیان، امرالله زبان اطلاعات 1377-چاپ هفتم 1387 1 1 1 978-964-459-296-6 PE 83/ 42س 2الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000097 An Approach to English Translation of Islamic text (I) منافی اناری، سالار زبان اطلاعات 1378 1 1 1 978-964-459-384-0 PE 1128/ 4ب 76م 1378 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000098 Interchange 3 - student ریچاردز، جك كرافت زبان جنگل 1380- چاپ پنجم 1383 1 1 1 PE1128/ 93ن 83ر 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000099 New Interchange:student book 3 Richards, Jack زبان همام 1384 1 1 1 0-19-435150-5 PE 1065/ R58 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000100 Listen For It Richards, Jack - Gordon, Deborah - Harper, Andrew زبان اطلاعات 1987 1 1 1 0-19-434208-5 PE 1128/ R458 1987 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000101 American Accent Training كوك، آن زبان رهنما 1390 1 1 1 0-7641-1429-8 PE2815/ 8الف 9ك 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000102 Reading Through Interaction میرحسنی، اكبر - فرهادی، حسین زبان زبانكده 1382چاپ ششم 1 1 1 964-6117-20-1 PE 1122/ M57 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000103 آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3 تاجیك، پرویز زبان تاجیك 1385 چاپ چهل و چهارم 1 1 1 964-6605-84-2 LB3060/26/ 4آ ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000104 Essential Grammar in Use Murphy, Reymond زبان سپاهان 1385 1 1 1 978-0-521-67580-2 PE1112/3/ 5الف 8م 1385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000105 Paragraph Development L.Arnaudent, Martin - Ellen Barett, Mary زبان رهنما 1990 1 1 1 0-13-648502-2 PE1128/ A67 1990 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000106 New Interchange:Workbook3 Richards, Jack زبان همام 1384 1 1 1 PE1065/ R582 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000107 New American Streamline Bernard, Hartley زبان جنگل 1378-چاپ دوم 1379 1 1 1 0-19-434830-X PE1128/ A2 H3532 1378 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000108 Select Readings: Pre-Intermediate: teacher-approved readings for today's students لی، لیندا زبان رهنما 1390 1 1 2 978-0-19-433212-5 PE 1128/ 8س 9ل 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000109 English Vocabulary in Use:Elementary Mc Carthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان رهنما 1 1 1 978-0-521-13617-4 PE1449/ M3344 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000110 Basic Survival واینی، پیتر زبان رهنما 1387 1 1 1 PE1131/ 9ب 2و 1387 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000111 International ExpressWays مالینسكی، استیون ج. زبان پیك مشاور 1379 1 1 1 0-13-472887-4 PE1128/ A2 M66 1989 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000112 Advanced Grammar in Use هوینگز، مارتین زبان رهنما 1386 1 1 1 978-964-367-258-4 PE 1112/ 4الف 9هـ 3 1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000113 New Interchange 1 , Student book Richards, Jack زبان رهنما 1382چاپ ششم 1 1 1 0-521-62881-4 PE1128/ R459 1997 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000114 mosaic 1 Wegmann, Brenda - Knezevic, Miki زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-07-71164-2-2 PE1128/ 8م 8و 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000115 select reading لی، لیندا زبان جنگل 2002 1 1 1 0-19-437700-8 PE1128/L426 2002 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000116 گرامر انگلیسی طبیبی، كاظم زبان پوران پژوهش 1390- چاپ یازدهم 1382 1 1 1 978-964-184-224-8 LB 2353/ 4گ 28ط 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000117 English Collocations in Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اندیشه پیك زبان 1388-چاپ سوم 1392 1 1 1 978-0-521-60378-2 PE1460/ 94الف 7م 1388 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000118 New American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان كربلا 1379چاپ دوم 1 1 1 0-19-434833-4 PE1128/ H3756 1995 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000119 New American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان جنگل 1379 چاپ سوم 1 1 1 0-19-434849-6 PE1128/ A2 H353 1995 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000120 New American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان استیری 1379 چاپ چهارم 1 1 1 0-19-434825-3 PE1128/ H375 1994 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000121 new interchange Richards, JAck C. زبان جنگل 1 1 1 0-521-62881-4 PE1128/ R459 1997 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000122 American Rreading Grindell - Marelli - Nadler زبان سپهر 1389 1 1 1 07-024860-5 PE1128/ 8الف 4گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000123 Chatterbox Strange, Derek زبان رهنما 1386 چاپ هفتم 1 1 1 0-19-434594-7 PE1128/ 79الف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000124 Caus & Effect Ackert, Patricia - Lee, Linda زبان اطلاعات 1391 1 1 1 978-1-4130-0447-2 PE1128/ 16ك 674آ 1391 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000125 New American Stremline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان كربلا 1379 چاپ دوم 1 1 1 0-19-434834-2 PE1128/ A2 H35372 1995 موضوع فرعی 1: Destinations workbook A-B Units 1-80_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000126 select reading Lee, Linda زبان اطلاعات 1384 1 1 1 978-0-19-433211-8 PE1128/ 83س 88ل 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000127 New American Stremline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان اطلاعات 1990 1 1 1 0-19-434826-1 PE1128/ A2 H3536 1990 موضوع فرعی 1: Departures Workbook A-B Units 1-80_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000128 Integrating skills for English Major students لنگرودی، جهانبخش زبان پلك 1387 1 1 1 978-964-2862-41-2 PE65/ 9الف 9ل 1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000129 Approach and Methods in Language Teaching Across Achivement Test بارودی، اسماعیل زبان رهنما 1384 1 1 1 964-367-164-X P51/ 23الف 83ر 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000130 انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری كیانی، غلامرضا - خضری نژاد، مریم زبان اطلاعات 1383 1 1 1 978-964-459-834-0 PE1127/ 9ك 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000131 راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی (2) حسینی موسوی، الهام زبان پژوهشگران نشر دانشگاهی 1385 1 1 1 964-8771-26-X PE 1127/ 823ع/ 522م 1385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000132 select reading Lee, Linda زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-19-433212-5 PE1128/ 8س 9ل 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000133 Linguistics Across Achievement Tests بارودی، اسماعیل زبان رهنما 1384 1 1 1 964-367-170-4 P106/ 52الف 9ی 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000134 techiques and Pinciples in Language Teaching Across Achievement tests بارودی، اسماعیل زبان رهنما 1384 1 1 1 964-367-183-6 PE 1128/ 8ت 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000135 New Interchange Richards, Jack C. زبان همام 1381 1 1 1 0-19-435151-3 PE 1065/ R582 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000136 English for students of Engineering Bidahri, Parviz - Fallahi, Mohammad - Haghani, Manoochehr - Maftoon, Parviz زبان سمت 1999چاپ نوزدهم 1 1 1 964-459-005-8 PE 1127/ E5 E5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000137 Basic English for University Students Birjandi, Parviz زبان سمت 1383 1 1 1 964-459-315-4 PE 1127/ B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000138 English for the students of Social Sciences (II) Moshfeghi, Farhad - Afghari, Akbar زبان سمت 1387 1 1 1 964-459-008-2 PE 1127/ S6 M67 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000140 English Collocations in Use McCarthy, Michael - O'dell, Felicity زبان اندیشه پیك زبان 1388 1 1 1 978-0-521-60378-2 PE 1460/ 94الف 7م 1388 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000141 English for students of Engineering Bidahri, Parviz - Fallahi, Mohammad - Haghani, Manoochehr - Maftoon, Parviz زبان سمت 1999چاپ نوزدهم 1 1 1 964-459-005-8 PE 1127/ E5 E5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000142 English vocabulary in Use Pre-Intermediate & Intermediate with answer CD-ROM Redman, Stuart زبان رهنما 1391 1 1 1 978-0521-14989-1 PE 1449/ 9الف 4ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000143 Mosaic 2 Wegmann, Brenda - Knezevic, Miki زبان رهنما 1381 1 1 1 978-0-07-125844-9 PE1128/ 92م 8و 1381 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000144 English Prounciation in Use Hewings, Martin زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-521-69376-9 PE1137/ 9الف 86هـ 1385 موضوع فرعی 1: Advanced_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000145 English Phrasal Verbs in Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان رهنما 1383 1 1 1 0-521-52727-9 PE 1319/ 9الف 7م 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000146 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود - خلیلی، حین زبان دانشگاه پیام نور 1383-چاپ دوم 1 1 1 964-455-920-7 PE1128/ 2ز 85ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000147 Vocabulary in Use High Intermediate: 100 Units of Vocabulary Practice in North مكارتی، مایكل زبان رهنما 1391 1 1 1 978-0-521-12386-0 PE 1449/ 8و7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000148 متون انگلیسی پایه برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی جلالی پور - قاسم زاده - نجاتی - هنرور زبان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 1379 - چاپ بستم 1387 1 1 1 964-92704-0-X PE 1122/ 16م 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000149 Specialized English for management students عنایتی، رضا زبان بانگ الست 1386 1 1 1 978-964-2674-29-9 PE 1127/ 9ع 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000150 Select Readings Second Edition: Upper-Intermediate لی، لیندا زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-19-433217-0 PE 1128/ 8س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000151 Literary Prose: A Section- ن.1 هنرور، هوشنگ زبان سمت چاپ هشتم 1385 1 1 2 964-459-044-9 PR 1283/ P7 H6 موضوع فرعی 1: متون برگزیده نثر ادبی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000152 Literary Prose: A Section- ن.2 هنرور، هوشنگ زبان سمت چاپ هشتم 1385 1 1 2 964-459-044-9 PR 1283/ P7 H6 موضوع فرعی 1: متون برگزیده نثر ادبی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000153 Advanced Writing بوستا مانته، فلورسیتا زبان سمت 1380 1 1 1 964-459-513-0 PN 187/ B87 موضوع فرعی 1: نگارش پیشرفته_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000154 A Basic Course in English for University Students منشی طوسی، محمد تقی زبان پاژ 1383 - چاپ هفتم 1388 1 1 1 964-90597-09 PE 1122/ 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000155 English for the Students of Engineering بیدهری، پرویز - ... زبان سمت چاپ بیست و یكم 1384 1 1 1 964-459-005-8 PE 1127/ E5 E54 موضوع فرعی 1: انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000156 English for the Students of Architecture فرهادی، حسین - توكلی، پروانه زبان سمت 1384 - چاپ چهارم 1386 1 1 1 964-459-969-1 PE 1127/ 4ف 66م موضوع فرعی 1: انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000157 Inside Reading 2: The Academic Word List in Context زویر، لارنس ج زبان رهنما 1388 1 1 1 978-0-19-441613-9 PE 1128/ 9الف 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000158 Thoughts & Notions آكرت، پاتریشیا - لی، لیندا زبان جنگل 1388 1 1 1 PE 1128/ 2ت 674آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000159 جملات كلیدی زبان انگلیسی سرخابی، منوچهر زبان رهنما 1373 - چاپ دهم 1385 1 1 1 978-964-6054-88-2 PE 1131/ 8ج 4س موضوع فرعی 1: Key sentences of English_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000160 Active Skills for Reading: book 3 اندرسن، نیل ج زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0211-5 PE 1128/ 73الف 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000161 سوالات كارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری - از ابتدا تاكنون حیدری تبریزی، حسین - حاجی علی، هادی زبان دانش پژوهان جوان 1390 1 1 1 978-600-5230-56-7 LB 2353/ 9س 92ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000162 Interactions Access Reading and Writing هارتمن، پاملا زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-07-711630-9 PE 1128/ 9الف 2ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000163 مجموعه سوالا كارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی حیدریان، سید حسین - حاجی علی، هادی زبان دانش پژوهان جوان چاپ سوم 1389 1 1 1 978-600-5230-07-9 LB 3353/ 3م 956ح موضوع فرعی 1: A Collection of M.A Admission Exams in Translation Studies_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000164 مجموعه آزمون های كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشته آموزش زبان انگلیسی خدابخش زاده، حسین - درخشان، علی زبان خاطره 1390 1 1 1 978-600-5586-87-9 LB 2353/ 3م 324خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000165 Inside Reading 1: The Academic Word List in Context برگمایر، آرلین زبان رهنما 1388 1 1 1 978-0-19-441625-2 PE 1128/ 9الف 45ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000166 Concepts & comments آكرت، پاتریشیا زبان جنگل 1388 1 1 1 1-4130-0417-2 PE 1128/ 3ك 674آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000167 East West 1 workbook P.Rein, David زبان جنگل 1380 چاپ سوم 1 1 1 0-19-434243-3 PE 1128/ A2 G7842 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000168 American English File Oxenden, Clive - Latham-Koeing, Christina زبان رهنما 1390 1 1 1 PE1128/ 78الف 7آ 1390 موضوع فرعی 1: Student Book 2_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000169 Cambridge Preparation for the Tofel Test Gear, Robert - Gear, Jolene زبان زبان ملل 1385 1 1 1 0-521-75584-0 PE 1128/ 8ك 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000170 American English File Workbook3 آكسندن، كلایو زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-19-477450-2 PE 1128/ 832الف 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000171 A Communicative Course in English ابرامز، شارون زبان جنگل 1382 چاپ سوم 1 1 1 0-13-830040-7 PE 1131/ 512الف 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000172 American English File student book 3 آكسندن، كلایو زبان رهنما 1390 1 1 1 PE 1128/ 83الف 7آ 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000173 In Contact 2, Second Edition Sturtevant, Jane زبان اطلاعات 1999 1 1 1 0-201-57981-2 PE 1128/ S894 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000174 Interchange , third Edition ریچاردز، جك زبان سپاهان 1385 1 1 1 0-521-60173-8 PE 1670/ 84آ 1385 موضوع فرعی 1: Student book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000175 American Headway 1 Soars, John - Soars, Liz زبان زبانسرا 1381 1 1 1 0-19-435375-3 PE 1128/ 81الف 92س 1381 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000176 A Communicative Course in English 2B Snadra زبان جنگل 1381 چاپ دوم 1 1 1 0-13-830027-5 PE1128/ A2 C683 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000177 504 لغت ضروری در زبان انگلیسی Bromberg, Murray زبان جنگل 1996 1 1 1 0-120-9530-8 PE 1449/ B68 1996 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000178 Headway 2 Soars, John - Soars, Liz زبان زبانسرا 1382 1 1 1 0-19-435380-X PE 1128/ 822الف 9س 1381 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000179 Survival English Viney, Peter زبان اطلاعات 1392 1 1 1 PE 1131/ 4س 2و موضوع فرعی 1: new edition_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000180 The ILI English Series گروه كارشناسان كانون زبان ایران زبان كانون زبان ایران 1383 چاپ سوم 1 1 1 964-7747-48-9 LB 1631/ 951آ موضوع فرعی 1: High Intermediate 1_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000181 How To Prepare for It J. Sharpe, Parmela زبان اطلاعات 2004 1 1 1 0-7641-7576-9 PE 1128/ S5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000182 The English-Persian Collegiate Dictionary آریان پور، عباس زبان امیركبیر 1991 1 1 1 PE 1628 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000183 Oxford Advanced Learner's Dictionary زبان اطلاعات 1389 1 1 1 978-0-19-479902-7 PE 1628/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000184 Longman Dictionary of Contemporary English زبان بوستان 1 1 1 0-582-77646-5 PE/ 1628 L5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000185 American English File Workbook with Answer Key : Starter Oxenden, Clive زبان اطلاعات 1392 1 1 1 978-0-19-477403-1 PE1128/ 85الف 74آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000186 American English File Student Book 4 Oxenden, Clive زبان اطلاعات 1 1 1 PE 1128/ 84الف 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000187 فنون یادگیری زبان سیف، شهرزاد زبان دانشگاه پیام نور 1374-چاپ دوم 1375 1 1 1 PE1130/ 9ف 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000188 شعر انگلیسی رضایی، عباسعلی زبان سمت 1375-چاپ دهم 1387 1 1 1 964-459-378-2 PE1127/ 6ر 7ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000189 خودآموز سیستم عامل DOS7 اسعد انزانی، امیر - مرادی، مهناز زبان صفار 1373 1 1 1 QA76/76/ 9خ 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000190 select reading لی، لیندا زبان اطلاعات 1384 1 1 1 978-0-19-433211-8 PE1128/ 84س 88ل موضوع فرعی 1: Teacher-approved reading for today's students_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000191 Teaching English as a Second Language Techniques and Procedures Bratt Paulston, Christina - Newton Bruder, Mary زبان اطلاعات 1 1 1 0-87626-967-X PE1128/ A2 P34 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000192 mosaic 1 Hanreddy, Jami - Whalley, Elizabeth زبان رهنما 1388 1 1 1 978-0-07-71165-5-0 PE 1128/ 91م 8و موضوع فرعی 1: Listening and Speaking_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000193 Three Adventures of Sherlock Holmes Maule, David زبان اطلاعات 1380 1 1 1 0-582-42687-0 PE1121/ 4ت 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000194 Sherlock Holms short stories Conan Doyle زبان مینا 1378 1 1 1 PE 1119/ 4ش 5و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000195 101 American English Odioms Collis, Harry زبان صبح صادق 1380 1 1 1 PE2827/ 2و 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000196 English Idioms in Use Advanced O'Dell, Felicity - McCarthy, Michael زبان جنگل 1 1 1 978-0-521-74429-4 PE1460/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000197 English Collocations in Advanced Use O'dell Felicity - McCarthy, Micael زبان اطلاعات 1386 1 1 1 978-0-521-70780-0 PE1460/ 94الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000198 فرهنگ فشرده فارسی انگلیسی آریانپور كاشانی، عباس - آریانپور كاشانی، منوجهر زبان امیركبیر 1355-چاپ چهارم 1365 1 1 1 PE 1645/ 42آ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000199 Headway Soars, John & Liz زبان رهنما 1378 1 1 1 0-19-433987-4 PE1128/ S64 A2 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000200 Developing Tactics for Listening Richards, Jack زبان اطلاعات 1 1 1 978-0-19-401385-7 PE 1128/ 9د 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000201 Moment mal زبان ژكان 1382 1 1 1 3-468-47751-1 PE3129/ M652 موضوع فرعی 1: lehrwerk fur deutsch als fremdsprache_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000202 Developing Reading Skills Markstein, Linda زبان اطلاعات 1994 1 1 1 0-8384-4987-5 PE 1128/ M338 A2 موضوع فرعی 1: Beginning_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000203 Passage Richards, Jack - Sandy, Chuck زبان اطلاعات 1383 1 1 1 0-521-56470-0 PE 1128/ 512پ 83ر موضوع فرعی 1: an upper-level multi-skills course_x000D_ موضوع فرعی 2: workbook1_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000204 interchange Richards, Jack زبان اطلاعات 1384 1 1 1 978-0-521-60200-6 PE 1128/ 922الف 83ر موضوع فرعی 1: third edition_x000D_ موضوع فرعی 2: workbook 2_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000205 انگلیسی 1و2 دوره پیش دانشگاهی زبان اطلاعات 1383 چاپ دوم 1 1 1 964-05-0329-0 PE 1130/ 84الف موضوع فرعی 1: درس مشترك كلیه رشته ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000206 New let's learn english 1 Pelham, Linda - Dallas, Don زبان اطلاعات 1385 1 1 1 LB 1576/ 91ن 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000207 American English File Student Book زبان اطلاعات 1390 1 1 1 PE1128/ 73الف 7آ موضوع فرعی 1: strater_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000208 Access to english Lord, Basil - Cols, Michael زبان اطلاعات 1 1 1 0-19-453720-X PE1128/ C67 A2 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000209 Basic Survival Practice book Viney, Peter زبان اطلاعات 1 1 1 0-435-29683-3 PE 1128/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000210 A reading spectrum زبان اطلاعات 1370 1 1 1 PE 1065/ 95ر 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000211 انگلیسی قدم به قدم مدرسی تهرانی، مجتبی زبان اطلاعات 1351 1 1 1 PE 1131/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000212 English Vocabulary in Upper-intermedaite Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اطلاعات 2003 1 1 1 0-521-66435-7 PE1449/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000213 The growth and nature of drama R.F.Clarke زبان جنگل 1344 1 1 1 PN1731/ 4گ 8ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000214 ENglish Grammar in Use Murphy, Raymond زبان اطلاعات 1380 1 1 1 0-521-43680-X PE1112/ 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000217 Exercises in Reading Comprehension Tibbitts زبان اطلاعات 1977 1 1 1 0-582-55231-1 PE1128/ A2 E84 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000218 Select Reading Bernard, Jean - Lee, Linda زبان اطلاعات 2003 1 1 1 0-19-438601-5 PE1128/ 83س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000219 new interchange 1- ن.1 Richards, Jack زبان رهنما 1 1 2 PE1128/ 912ن 83ر موضوع فرعی 1: english for international communication_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000220 mosaic 1 reading Wegmann, Brenda - Knezevic, Miki زبان اطلاعات 1389 1 1 1 PE1128/ 91م 8و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000221 Developing Reading Skills advanced Hirasawa, Louise زبان اطلاعات 1 1 1 0-88377-270-1 PE 1121/ H53 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000222 Testing English as a second language Harris, David زبان اطلاعات 1373 1 1 1 PE1128/ 4هـ 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000223 Expanding Reading Skills advanced Hirsawa, Louise زبان اطلاعات 1977 1 1 1 PE1128/A2 M3453 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000224 Word Formation Sinclair, John زبان اطلاعات 1379 1 1 1 PE1175/ 4و 9س موضوع فرعی 1: Prefixes and suffixes_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000225 English Grammar in Use Murphy, Raymond زبان سپاهان 1380 1 1 1 0-521-53289-2 PE1112/ 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000226 new interchange 1- ن.2 Richards, Jack زبان رهنما 1 1 2 PE1128/ 912ن 83ر موضوع فرعی 1: english for international communication_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000227 Developing Reading Skills intermediate Hirsawa, Louise زبان رئوف 1384 1 1 1 0-88377-236-1 PE 1128/ A2 M34 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000228 Basic English for University Students بیرجندی، پرویز زبان سمت 1386 1 1 1 964-459-315-4 PE1128/ B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000229 Practice and Progress alexander زبان اطلاعات 1967 1 1 2 0-582-52330-3 PE 1128/A2 A4 موضوع فرعی 1: new concept english_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000230 ENglish Prounciation in Use Intermediate Hancock, Mark زبان اطلاعات 1383 1 1 1 978-0-521-68752-2 PE1137/ 9الف 87هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000231 English Pronunciation in Use Elementary Marks, Jonathan زبان اطلاعات 1 1 1 978-0-521-69373-8 PE 1137/ 9الف م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000232 English Vocabulary in Use Advanced McCarthy, Michael - O'dell, Felicity زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-521-67746-2 PE 1449/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000233 new interchange richards, Jack زبان رهنما 1380 1 1 1 PE 1128/ 93ن 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000234 Active skills for reading:book4 Anderson, Neil J. زبان اطلاعات 1 1 1 978-1-4240-0236-8 PE1128/ 74الف 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000235/1 Literature:Structure,Sound, and Sense- ج.1 R.Arp, Thomas - JOhnson, Greg زبان اطلاعات 1385 2 1 1 1-4130-0654-X PN1655/ 4پ 4آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000235/2 Literature:Structure,Sound, and Sense- ج.2 R.Arp, Thomas - JOhnson, Greg زبان اطلاعات 1385 2 2 1 1-4130-0654-X PN1655/ 4پ 4آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000236 LInguistics Aitchison, Jean زبان اطلاعات 1371 1 1 1 0-340-55938-1 P 121/ A58 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000237 فرهنگ جدید دانش آموز انگلیسی-فارسی تقدیسی، سیمین زبان یاس 1382 1 1 1 964-90570-4-8 PE1645/ 7ت 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000238 Longman Handy Learner's Dictionary American English زبان اطلاعات 1377 چاپ چهارم 1 1 1 PE 2835/ 52 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000239 The ILI English Course 7 زبان كانون زبان ایران 1382 1 1 1 PE 1130/ 97آ موضوع فرعی 1: student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000240 The ILI English Course 7 زبان كانون زبان ایران 1382 1 1 1 PE 1130/ 927آ موضوع فرعی 1: workbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000241 The ILI English Course4 زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ 94آ. موضوع فرعی 1: Student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000242 First Thing First Alexander زبان اطلاعات 1977 1 1 1 PE 1128/ A2 A36 موضوع فرعی 1: student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: new concept english_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000243 new interchange intro work book زبان رهنما 1382 چاپ ششم 1 1 1 0-521-77399-7 PE1128/ 962ن 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000244 new interchange 2 richard's, Jack زبان رهنما 1382 چاپ چهارم 1 1 1 0-521-62862-8 PE 1128/45 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000245 select reading lee, linda زبان جنگل 1386چاپ هفتم 1 1 1 0-19-437700-8 PE 1128/ 83س 88ل موضوع فرعی 1: pre-intermediate_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000246 ضرب المثل های انگلیسی و معادل آنها در فارسی كافی، اشرف زبان سخن گستر 1392 1 1 1 978-600-247-188-8 PN 6421/ 4ض 17ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000247 new interchange 3 richards, jack زبان رهنما 2000 1 1 1 0-521-62844-X PE 1128/ 93ن 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000248 Testing for language teachers Hughes, Arthur زبان اطلاعات 2003 1 1 1 0-521-48495-2 P 53/4/ 5ت 9هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000249 Testing for Language Teachers هوگز، آرتور زبان اطلاعات 1 1 1 0-521-48495-2 P 53/4/ 5ت 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000250 New interchgange:English for international communication ریچارد، جك زبان اطلاعات 1382 1 1 1 PE 1128/ 922ن 83ر موضوع فرعی 1: work book2_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000251 Oliver Twist دیكنز، چارلز زبان صبح صادق 1384 1 1 1 PZ 3/ 7الف 98د موضوع فرعی 1: Book worms 6_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000252 Oxford Advanced Learners dictionary Hornby زبان نشر كلمه 1379 1 1 1 PE 1628/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000253 انگلیسی قدم به قدم مدرسی تهرانی، مجتبی زبان اطلاعات 1351 1 1 1 PE 1131/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000254 52 داستان كوتاه انگلیسی لشگری، محمود زبان باستان 1361 1 1 1 PE 1130/ 9پ 5ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000255 انگلیسی قدم به قدم مدرسی تهرانی، مجتبی زبان اطلاعات 1351 1 1 1 PE 1131/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: بخش دوم - قسمت عالی (2)_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000256 راهنمای اسنشل خالقی، كریم زبان امیركبیر 1334 چاپ دوم 1 1 1 PE 1127/ 2ر 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000257 مكالمات روزمره انگلیسی فرشید، اقبال زبان اطلاعات 1363 1 1 1 PE 1131/ 7م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000258 Question and Answer Alexander زبان اطلاعات 1354 1 1 1 PE 1128/ 9ك 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000259/1 Coursebook- ج.1 Broughton, Geoffrey زبان اطلاعات 1370 2 1 1 0-14-080-007-07 PE 1128/ 41ك 437ب موضوع فرعی 1: Success with English The Penguin Course_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000259/2 Coursebook- ج.3 Broughton, Geoffrey زبان اطلاعات 1370 2 2 1 0-14-080-007-07 PE 1128/ 43ك 437ب موضوع فرعی 1: Success with English The Penguin Course_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000260 interchange ریچاردز، جك زبان اطلاعات 1384 1 1 1 0-521-60196-7 PE 1128/ A2 R4563 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000261 english idioms in use McCarthy, Michael زبان رهنما 1384 1 1 1 0-521-78957-5 PE 1460/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000262 The ILI english course5 زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ 95آ موضوع فرعی 1: student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000263 The ILI english course5:workbook زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ آ925 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000264 The ILI english course4:workbook زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ آ924 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000265 The ILI english course6:workbook زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ آ936 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000266 Pride and Prejudice Austen, Jane زبان پیك مشاور 1384 1 1 1 PE1122/ 4پ 85الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000267 American English File1 Oxenden, Clive زبان هدف نوین 1 1 1 978-0-19-477419-2 PE1128/ 87الف 74آ موضوع فرعی 1: workbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000268 American Headway 1 Soars, Liz - Soars, John زبان جنگل 1 1 1 0-19-435376-1 PE1128/ 832الف 93س موضوع فرعی 1: workbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000269 LIstening and Speaking Cusack, Barry - McCarter, Sam زبان اطلاعات 1388 1 1 1 978-0-230-00946-2 PE 1128/ 9ل 9ك موضوع فرعی 1: Improve Yours Ielts_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000270 American English File4 Oxenden, Clive زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-19-477467-3 PE1128/ 7آ موضوع فرعی 1: workbbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000271 Inside Meaning Swan, Michael زبان اطلاعات 1990 1 1 1 0-521-20972-2 PE 1128/ A2 S85 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000272 زبان روسی آراكین - ساموئلووا حبیبیان زبان جاودان خرد 1376 1 1 1 PG2121/ 23ز 4آ موضوع فرعی 1: اولین كتاب روسی من_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000273 Vocabulary Success Bromberg, Murray زبان زبان ملل 1380 1 1 1 PE 1449/ 8و 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000274 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه : زبان عمومی قربان دوردی نژاد، فرهاد زبان موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-18-7 PE 86/ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000275 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه :‌زبان تخصصی شاكری، مجتبی زبان موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 PE 86/ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000276 English Collocations in Use Advanced O'Dell, Felicity - McCarthy, Michael زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-521-70780-0 P 325/5/ 7م 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000277 For And Against Alexander زبان اطلاعات 1977 1 1 1 0-582-52306-0 PE1128/ A2 A38 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000278 English Vocabulary in USe Elementary McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اطلاعات 1994 1 1 1 0-521-59957-1 PE 1449/ M334 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000279 How To Teach English Harmer, Jeremy زبان اطلاعات 2000 1 1 1 0-582-29796-6 PE 1128/ 2هـ 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000280 Academic Vocabulary in Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اطلاعات 1388 1 1 1 978-0-521-68939-7 PE1449/ 7آ 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000281 Moment mal! lemecke, Christiane زبان ژكان 1382 1 1 1 3-468-47752-X PE3129/ M652 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000282 The ILI English Course6 زبان كانون زبان ایران 1379 1 1 1 PE 1130/ 96آ موضوع فرعی 1: Student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000283 ضرب المثل های انگلیسی و معادل آنها در فارسی- ن.1 كافی، اشرف زبان سخن گستر 1392 1 1 2 978-600-247-188-8 PN6421/ 4ض 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000284 ضرب المثل های انگلیسی و معادل آنها در فارسی- ن.2 كافی، اشرف زبان سخن گستر 1392 1 1 2 978-600-247-188-8 PN6421/ 4ض 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000285 General English for Students of Management Accounting and Economics خاتمیان فر، سیمین زبان آهنگ قلم 1393 1 1 1 978-600-5452-78-5 PE 58/ 7ن 85الف موضوع فرعی 1: A book for two purposes_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000286 دستور زبان انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی) جلالی پور - قاسم زاده - هنرور زبان دانشگاه تریبیت دبیر شهید رجایی چاپ هفدهم 1389 1 1 1 964-9274-2-6 PE 1130/55/ 425د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000287 راهنمای كامل انگلیسی پیش دانشگاهی احمدی، مجید زبان جاودانه، جنگل 1386 1 1 1 978-964-2573-28-8 PE 1122، 923ب 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000288 مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون عمومی و اختصاصی درس زبان عربی در آزمون های سال های 1384 تا 1386 مركز انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور زبان مركز انتشارات سازمان سنجش كشور 1386 1 1 1 978-964-2670-23-9 LB 2353/ 21288م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000289 Active Skills for Reading: book 1 اندرسن، نیل ج زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0186-6 PE 1128/ 71الف 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000290 ترجمه و راهنمای داستان كوتاه روشن، بلقیس - رحمانی، حسین نیكرام، نیلوفر زبان پیام دانشگاهی 1390 1 1 1 978-600-5693-95-9 PE 1127/ 928ر 17د موضوع فرعی 1: The short story_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000291 ترجمه كامل نامه نگاری در زبان انگلیسی جعفری گهر، منوچهر منصوری راد، عبدالرضا زبان حقوق اسلامی قم 1385 1 1 1 964-8693-66-1 LC 5808/ 74ج 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000292 كاملترین زبان تخصصی مهندسی كامپیوتر جبارزاده، پاپلی زبان جباری چاپ چهارم 1 1 1 964-2654-18-0 PE 1127/ 93ی 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000293 Welcome to English: book 2 شیل‍ر، ویلارد دم‍ان‍ت‌ زبان حکیم 1371 1 1 1 PE ?????/ ش‌? و? موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000294 Select Readings : Elementary لی، لیندا زبان 1 1 1 9780194332231 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: نسخه 11_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000295 MARKET LEADER- Elementary Cotton - Falvey - Kent زبان 1 1 1 PE 1128/ 26م موضوع فرعی 1: Business English Course Book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000296 MARKET LEADER- Elementary Rogers, John زبان 1 1 1 PE 1128/ 23م 23ر موضوع فرعی 1: Business English Practice File_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000297 NEWSPAPER BOY Escott, John زبان صبح صادق 1383 1 1 1 PE 1119/ 9ن 44الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000298 Love or Money? Akinyemi, Rowena زبان 1 1 1 PE 1119/ 2ل 68الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000299 Primary Colors : Level 4 Furnas, Brent زبان قلمستان هنر دوم 1 1 1 PE 1121/ 4پ 4ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000300 Introductory steps to Understanding L.A.Hill زبان خاطره دوم 1384 1 1 1 964-5876-75-3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000301 زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت - حسابداری و اقتصاد- ن.1 بمانی نائینی، معصوعه - ظهوریان وحید باغبان، زهرا زبان پاندا چاپ سوم 1387 1 1 2 978-964-8644-48-7 PE 1137/ 8ب 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000302 زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت - حسابداری و اقتصاد- ن.2 بمانی نائینی، معصوعه - ظهوریان وحید باغبان، زهرا زبان پاندا چاپ سوم 1387 1 1 2 978-964-8644-48-7 PE 1137/ 8ب 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000303 زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری وآزاد اشراقی ، آرمان زبان نگاه دانش 1392 1 1 1 978-964-157-112-4 PE 1127/ 5الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000304 A Communicative course in English (2 B) انزانی،مهرداد زبان شکوه اندیشه 1378 1 1 1 PE1128 W359 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000305 Cambridg IELTS 6 زبان انتشارات جنگل،جاودانه 1 1 1 978-0-521-67701-1 PE 1128 86ک6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000306 Cambrhdg IELTS 7 زبان 2009 1 1 1 978-0-521-73919-1 PE 1128 86ک7 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000307 انگلیسی پیشدانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه ها بیرجندی،پرویز زبان سمت 1388 1 1 1 964-459-315-4 PE 1127/ B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000308 A Communicative Course in English 2B Costinett، Sandra زبان شکوه اندیشه 1378 1 1 1 0-13-830027-5 PE 1128/ w 359 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000309 Cambridge IELTS 6 زبان انتشارات جنگل ،جاودانه 1 1 1 978-0-521-67701-1 PE 1128/ 86ک6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000310 Cambridge IELTS 7 زبان 1 1 1 978-0-521-73919-1 PE 1128/ 867ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000311 new interchange Richards، Jack زبان رهنما 1381 1 1 1 0-521-62862-4 PE 1128/ R45 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000312 STREAMLINE زبان 1 1 1 0-19-43482 PE 1128/ H37 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000314 Select Readings Lee، Linda-Gundersen، Erik زبان انتشارات خاطره مشهد 1390 1 1 1 0-19-437700-8 PE 1128/ L42 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000315 A Communicative Course in English Warshawsky، Diane زبان شکوه اندیشه 1377 1 1 1 0-13-830076-3 PE 1128/ W363 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000316 A Communicative Course in English 4A Warshawsky، Diane زبان شکوه اندیشه 1379 1 1 1 0-13-832775-0 PE 1128/ W 364 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000317 A Communicative Course in English 4 B Warshawsky، Diane زبان شکوه اندیشه 1379 1 1 1 0-13-832791-2 PE 1128/ W 364 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000318 A Communicative Course in English Costinett، Sandra زبان شکوه اندیشه 1378 1 1 1 0-13-829987-0 PE 1128/ W 359 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000319 A Communicative Course in English P.Rein،David زبان شکوه اندیشه 1 1 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000320 A Communicative Course in English P.Rein،David زبان شکوه اندیشه 1379 1 1 1 970-13-830126-3 PE 1128/ W36 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000321 ترجمه زبان انگلیسی عمومی مفتون، پرویز زبان حقوق اسلامی 1378 1 1 1 964-91718-1-9 LC 5808/ 67م 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000322 زبانم انگلیسی عمومی مفتون، پرویز زبان پیام نور 1378 1 1 1 964-455-016-1 LC 5808/ 67م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000323 ریدینگ انگلیش A.jafarpur-F.Sadighi-M.H.Tahririan زبان 1983 1 1 1 PE 1122/ R3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000324 انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی(1) بنی اقبال، ناهید زبان سمت 1387 1 1 1 964-459-325-1 PE 1127/ 43L 35B موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000325 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود زبان دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 964-455-920-7 LC 5808/ 9الف 8256 ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000326 انگلیسی برای دانشجویان رشته های کشاورزی گروه مولفان زبان سمت 1370 1 1 1 PE 1127/ 5ک 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000327 زبان وادبیات انگلیسی کشاورز، محمد حسین زبان سمت 1388 1 1 1 964-459-495-9 PE 1133/ 4پ 5ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000328 Interchange:intro:wordbook Richards، Jack زبان بهشید 1384 1 1 1 0-521-60155-x 962الف 83ر/ PE 1128 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000329 Interchange:intro:students book Richards، Jack زبان جنگل 1385 1 1 1 0-521-60151-7 96الف 83ر/ PE 1128 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000330 کتاب تحلیلی متون روانشناسی 1به زبان خارجه شایانی، رضا زبان انتشارات راه 1393 1 1 1 978-600-272-016-0 PE 1127/ 2ش 94ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000331 زبان تخصصی گروه پزشکی (جلدسوم) خانی، محمد رضا-مهدی پور عطایی ، خسرو زبان دیباگران تهران 1380 1 1 1 964-354-102-9 LB 2353/ 28ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000332 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود زبان دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 978-964-455-920-4 LC 5808/ 8256الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000333 زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت موسی نتایج، عبددالرزاق زبان راه 1389 1 1 1 978-600-5599-90-9 PE 1127/ 9م 75الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000334 انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری واطلاع رسانی (1) Banieghbal، Nahid زبان سمت 1377 1 1 1 964-459-325-1 PE 1127/ 3B 5L موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000335 کارشناسی ارشد زبان عمومی غفرانی، فاطمه زبان نشر صیانت 1389 1 1 1 978-600-5725-32-2 LB 2353/ 3ز 716غ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000336 ترجمه متون مطبوعاتی تجویدی، غلامرضا زبان دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-455-792-7 LC 5808/ 32ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000337 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود زبان دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-920-7 LC 5808/ 8256ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000338 متون روان شناسی به زبان انگلیسی سید محمدی، یحیی زبان نشر روان 1394 1 1 1 978-964-8345-36-0 PE 1127/ 9س 91ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000339 اصول یادگیری وآموزش زبان براون، داگلاس زبان رهنما 1381 1 1 1 964-6054-94-3 P 51/ 6الف 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000340 راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی(2)رشته علوم اجتماعی سلمی زاده، زینب زبان مهدیه 1387 1 1 1 978-964-7262-60-6 LC 5808/ 5ت 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000341 ترجمه وراهنمای انگلیسی برای دانشجویان مدیریت جهانگردی وهتلداری نیسی، سارا زبان پیام دانشگاهی 1389 1 1 1 978-600-5693-16-4 PE 1127/ 9ج 927ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000342 زبان تخصصصی حسابداری 1 مقدم، عبدالکریم زبان دانشگاه پیام نور 1387 1 1 1 978-964-387-417-9 LC 5808/ 71م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000343 کاملترین راهنمای کامل زبان تخصصی 3جدید رشته مدیریت بازرگانی تهرانی، ثمر بخش زبان حقوق اسلامی 1387 1 1 1 964-6250-69-6 LC 5808/ 826ث 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000344 Sehect Readings لی، لیندا زبان انتشارات جنگل، جاودانه 1 1 1 0-19-437700-8 PE 1128/ 83س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000345 Reading Through Interactions فرهادی، حسین زبان زبانکده 1382 1 1 1 964-6117-20-1 PE 1122.M57 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000346 انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (2) اقوامی، داوود زبان سمت 1386 1 1 1 978-964-530-135-2 PE 1127/ 72الف 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000347 انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (1) اقوامی، داوود زبان سمت 1375 1 1 1 964-459-167-4 PE 1127.A3A68 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000348 Basic survival:International Communication for professional واینی، پیتر زبان رهنما 1387 1 1 1 1-405-00393-6 PE 1131/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000349 راهنمای جلمع Select readings pre-intermediate کاکاوند، محمد زبان آریا نوین 1392 1 1 1 978-600-5951-34-9 PE 1128/ 828س 9ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000350 متون انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها ومدارس عالی) جلالی پور، جمال الدین زبان دانشگاه ترببت دبیر شهید رجایی 1391 1 1 1 964-92704-0-X PE 1122/ 16م 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000351 Select Readings Teacher-approved readings for todays students لی، لیندا زبان 1 1 1 978-0-19-433223-1 PE 1128/ 88ل 78س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000352 راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی کرکی، حسن زبان آییژ 1386 1 1 1 964-7006-99-3 PE 1127/ 927الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000353 کاملترین راهنمای Select Readikgs لی، لیندا بهرامی، علی زبان رهنما 1385 1 1 1 978-964-367-227-1 PE 1128/ 8322س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000354 English for computer science براون، چارلز زبان سپاهان 1384 1 1 2 PE 1127/ 4ب 2ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000355 انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی ومهندسی حقانی، منوچهر زبان سمت 1385 1 1 1 964-530-115-7 PE 1127/ 7ح 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000356 Basic survival واتسون، آن زبان رهنما 1392 1 1 1 9781405003940 PE 1128/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000357 Basic survival واینی، پیتر زبان رهنما 1387 1 1 1 1-405-00393-6 PE 1131/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000358 انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی(1) مشفقی، فرهاد زبان سمت 1388 1 1 1 978-964-459-007-8 LB 1049 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000001/1 نظریه اساسی مدارها و شبكه ها- ج.1 دسور، چارلز - كوه، ارنست جبه دار مارالانی، پرویز كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران چاپ چهاردهم 1377 2 1 1 964-03-4051-0 QA 458، 5د 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000001/2 نظریه اساسی مدارها و شبكه ها- ج.2 دسور، چارلز - كوه، ارنست جبه دار مارالانی، پرویز كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران چاپ چهاردهم 1377 2 2 1 964-03-4051-0 QA 458، 5د 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000002 شبكه های كامپیوتری و اینترنت- ن.1 یغمایی مقدم، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1382- 1388 1 1 2 964-386-024-8 TK 5105/5، 2ش 7ی موضوع فرعی 1: ارتباط بین شبكه ای_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000003 شبكه های كامپیوتری و اینترنت- ن.2 یغمایی مقدم، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1382- 1388 1 1 2 964-386-024-8 TK 5105/5، 2ش 7ی موضوع فرعی 1: ارتباط بین شبكه ای_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000005 طراحی دیجیتال (مدار منطقی) همراه با حل مسائل امتحانی یعقوبی فر، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خلیج فارس 1382 1 1 1 964-7502-07-9 TK 7888/4، 429ط 2م موضوع فرعی 1: راهنمای مانو_x000D_ موضوع فرعی 2: كامپیوترهای رقمی -- مقدارها_x000D_ موضوع فرعی 3: طراحی منطقی - مدارهای مجتمع رقمی
15000006 مبانی الكترونیك میرعشقی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شیخ بهایی 1378 1 1 1 964-90539-3-X TK 7815، 2م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000007 ساختمان داده ها در پاسكال هورویتز، الیس - ساهنی، سارتج مهدی پور، ملیحه - صالحی، سهیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1375 1 1 1 QA 315، 9ه 2س موضوع فرعی 1: برنامه نویسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000009 اینترنت، پست الكترونیكی و ویروس های كامپیوتری متواضع، مرتضی - الله وردی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران 1383- چاپ ششم 1386 1 1 1 964-354-471-0 TK 5105/875، 92الف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000010 تحلیل كامپیوتری سازه ها و.ر.اسپیلرس كاوه، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1 1 1 TA 646، 3ت 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000011 برنامه نویسی گرافیكی با C و ++C فین لی، مارك هاشمی اصل، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كانون نشر علوم 1373 1 1 1 T 385، 4ب 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000012 گیرنده های AM دیانی، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1367 1 1 1 TK 7816، 9خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000013 مبانی مدارهای مجتمع معلمی، بهرام كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1367 1 1 1 TK 7816، 9خ موضوع فرعی 1: خود آموز الكترونیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000014 طراحی دیجیتال: مدار منطقی مانو، موریس دیانی، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1381 1 1 1 964-5801-62-1 TK 7888/3، 4ط 2م موضوع فرعی 1: كامپیوتر های رقمی -- مدارها_x000D_ موضوع فرعی 2: طراحی منطقی_x000D_ موضوع فرعی 3: مدارهای مجتمع رقمی
15000015 مبانی كامپیوتر و الگوریتم ها علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1374 1 1 1 QA 76، 5ع 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000016 آموزش جامع سخت افزار ترك نیك، مجید - كریمی طاری، كورش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1378 1 1 1 964-6515-16-9 TK 7885، 8آ 4ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000017/1 خود آموز برنامه نویسی توربو پاسكال (7)- ج.1 سلیمی، محمد - عاملی، كیوان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع فنی تهران 1374- چاپ پنجم 1377 2 1 1 964-5613-15-9 QA 76/3، 5س 9خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000017/2 خود آموز برنامه نویسی توربو پاسكال (7)- ج.2 سلیمی، محمد - عاملی، كیوان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع فنی تهران 1374- چاپ پنجم 1377 2 2 1 964-5613-15-9 QA 76/3، 5س 9خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000018 آموزش استاندارد ICDL مانلی، برندن - هالدن، پل گپایگانی، غلامرضا - مهدوی عرب، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انستیتو ایز ایران 1382 1 1 1 964-8068-14-3 QA 76/3، 9گ 2م موضوع فرعی 1: مهارت سوم : واژه پردازی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000019 آموزش استاندارد ICDL مانلی، برندن - هالدن، پل گلپایگانی، غلامرضا - مهدوی عرب، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انستیتو ایز ایران 1382 1 1 1 964-8068-08-9 GA 76/3، 9گ 2م موضوع فرعی 1: مهرت اول: مفاهیم پایه فناوری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000020 آموزش استاندارد ICDL مانلی، برندن - هالدن، پل گلپایگانی، غلامرضا - مهدوی عرب، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انستیتو ایز ایران 1382 1 1 1 964-8068-08-9 QA 76/3، 9گ 2م موضوع فرعی 1: مهارت دوم: كاربرد كامپیوتر و مدیریت فایل ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000021 آموزش مهارت كارور نشر رومیزی تحت ویندوز ام.اس ورد جباریه، علیرضا - شمس ایلی، سارا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ادبستان 1380 - چاپ ششم 1383 1 1 1 964-6673-59-7 Z 286، 2ج 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000022 آموزش سریع اپراتوری كامپیوتر سعادت، سعید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع آموزشی و فنی تهران 1375 1 1 1 964-5613-34-5 TK 7892، 5س 9آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000023 تكنیك ها و ابزاری های جستجو در اینترنت فرزانه، فاطمه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1382 1 1 1 964-377-063-X ZA 4230، 8ت 4ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000024 آموزش ویندوز 98 در 10 دقیقه فولتون، جنیفر احترامی، بابك كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار چاپ دوم 1380 1 1 1 964-91735-6-0 QA 76/76، 86ف 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000025/1 تشریح كامل مسائل سیگنال ها و سیستم ها (اوپنهام - ویلسكی - نواب)- ج.1 راسخی، جلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ستاره چاپ نهم 1386 2 1 1 978-964-9556-34-9-8 QA 402، 924س 8الف موضوع فرعی 1: تجزیه و تلیل سیستم ها_x000D_ موضوع فرعی 2: مسائل، تمرین ها و ..._x000D_ موضوع فرعی 3:
15000025/2 تشریح كامل مسائل سیگنال ها و سیستم ها (اوپنهام - ویلسكی - نواب)- ج.2 راسخی، جلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ستاره چاپ نهم 1386 2 2 1 978-964-9556-34-9-8 QA 402، 924س 8الف موضوع فرعی 1: تجزیه و تلیل سیستم ها_x000D_ موضوع فرعی 2: مسائل، تمرین ها و ..._x000D_ موضوع فرعی 3:
15000026 گوتهینامه بین المللی كاربری رایانه براساس ICDL نسخه 5 مهارت پنجم سبز علی گل، مجید - موسوی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اشراقی 1390 1 1 1 978-964-388-344-7 QA 76/27، 86گ 24س موضوع فرعی 1: استفاده از پایگاه داده Microsoft Access 2007_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000027 مدارهای واسط كامپیوتر های آی بی ام 86x86 و ساز گار با آن طراحی و ارتباط كامپیوتر های آی بی ام مزیدی، محمد علی - گیلیپسی مزیدی، جانیس سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی 1379 1 1 1 964-91532-3-3 QA 76/8، 43م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000028 كتاب جامع برنامه های FOXPRO 2.6 گریور، یایر آلن انزانی، امیر اسعد - پور رضوان روح، فریده كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك صفار چاپ دوم 1375 1 1 1 QA 76/9، 4گ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000030 سیستم های فازی و كنترل وانگ، لی تشنه لب، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1388 1 1 1 978-964-8703-16-0 QA 76/87، 9س 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000031 ایجاد بانك های اطلاعاتی به كمك 2.6 و FOXPRO 2.5 جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1373 1 1 1 QA 76/9، 7ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000032 نظریه مجموعه ها و كاربرد های آن لین، شووینگ رسولیان، عمید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1368 - چاپ سیزدهم 1388 1 1 1 978-964-01-0462-0 QA 248، 9ن 95ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000033 آشنایی با برنامه نویسی Visual Basic برای Windows قاسم آقائی، ناصر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه اصفهان 1375 1 1 1 QA 76/76، 2ق 94و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000034 ذخیره و بازیابی اطلاعات روحانی رانكوهی، محمد تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه 1370 - چاپ هشتم 1378 1 1 1 964-90871-0-9 QA 76/9، 9ر 2س موضوع فرعی 1: ساختمان داده ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000036/1 سیگنال ها و سیستم ها- ج.1 اوپنهام، آلن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1378 - چاپ پنجم 1387 2 1 1 978-964-03-9306-2 QA 402، 9س 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000036/2 سیگنال ها و سیستم ها- ج.2 اوپنهام، آلن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1378 - چاپ پنجم 1387 2 2 1 978-964-03-9306-2 QA 402، 9س 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000037 گواهینامه بین المللی كاربری كامپیوتر ICDL-XP ( مهارت هفتم) اطلاعات و ارتباطات لنكستر، جان متواضع، علی اكبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1384 - چاپ هشتم 1387 1 1 1 964-354-578-4 QA 76/27، 856گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000038 گواهینامه بین المللی كاربری كامپیوتر ICDL-XP‌(مهارت اول) مفاهیم پایه فناوری اطلاعات موسوی، سید علی - سبز علی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اشراقی 1383 - چاپ هشتم 1385 1 1 1 964-388-053-2 QA 76/27، 9گ 76م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000040 پایگاه داده ها (ارشد) مقسمی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه چاپ نهم 1385 1 1 1 964-7817-34-7 QA 76/9، 67م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000041 خود آموز گام به گام و تصویری Windows XP نائینی علی اكبری، اردوان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خانیران 1382 1 1 1 964-8033-03-X QA 76/76، 94خ 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000042 بانك های اطلاعاتی جهان مهدوی، محمد نقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1372 1 1 1 QA 76/9/ 9م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000043 نظریه گراف ها و كاربردهای آن جی.آ.باندی - یو.اس.آر.مورتی ضرابی زاده، حمید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1378 - چاپ دوم 1381 1 1 1 964-6761-57-7 QA 166/ 6ن 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000044 نگرشی نوین به زبان پاسكال احمدی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك صالح 1377 1 1 1 964-90542-3-5 QA 323/ 5الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000045 كامپیوتر : شناخت طراحی انتخاب وایت، رن تیغ بر، آرش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مهرجرد 1384 1 1 1 964-7668-13-9 QA 76/5/ 52ك 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000046 ماشین بینایی و اصول پردازش دیجیتال تصویر گالبیاتی، لوئیس خلیلی، خلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1380 1 1 1 964-6515-41-X TA 1632/ 2م 2گ موضوع فرعی 1: عكس پردازی -- روش های رقمی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000047 نظریه زبان ها و ماشین ها مهربخش، آرمان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كتابخانه رایانه ای 1379 1 1 1 964-29670-2-6 QA 267/3/ 6ن 9م موضوع فرعی 1: زبان های صوری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000048 الگوریتم و فلوچارت غلامی، بهرام - جباریه، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع آموزشی و فنی تهران 1377 1 1 1 964-5613-43-4 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000049/1 رایانه كار (درجه 2) : مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای- ج.1 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1380 - چاپ سوم 1381 2 1 1 964-6735-21-5 QA 76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000049/2 رایانه كار (درجه 2) : مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای- ج.2 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1380 - چاپ سوم 1381 2 2 1 964-6735-21-5 QA 76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000050 مهارتهای كاربردی در word بیدی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شهید كامیاب 1382 1 1 1 964-94088-1-9 LB 25/ 9ب 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000051 راهنمای كاربران بیت وار فارسی پایا شركت پایا سیستم مرو شركت پایا سیستم مرو كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك زرفام چاپ اول اردیبهشت 1378 1 1 1 964-92209-0-9 LB 31/ 2پ 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000052 اصول كامپیوتر و داده پردازی لواسانی، سید محمد تقی-علی آبادی، هایده-عظیم زاده تهرانی، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه صنعتی امیر كبیر چاپ ششم 1371 1 1 1 LB 252/ 9ل 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000053 زبان برنامه سازی C استاندارد و معرفی زبان شی ء گرای ++C نقیب زاده، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مؤلف 1376 1 1 1 LB 2350/ 5ن 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000054 معماری كامپیوتر نامور، اسماعیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-75-6 LB 86/ 6م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000055 مدارهای منطقی نامور، اسماعیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-75-6 LB 86/ 5م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000056 كامپایلر قاسم ثانی، غلامرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-33-0 LB 86/ 2ك 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000057 سیستم عامل عابد سلیمی، نصرت الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-19-5 LB 86/ 9س 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000058 ساختمان های گسسته نامور، اسماعیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-75-6 LB 86/ 2س 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000059 زبان های برنامه نویسی طورانی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-52-7 LB 86/ 2ز 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000060/1 سنجش تكمیلی (كامپیوتر - نرم افزار)- ج.1 دادبخش، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك امیركبیر 1382 2 1 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000060/2 سنجش تكمیلی (كامپیوتر - نرم افزار)- ج.2 دادبخش، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك امیركبیر 1382 2 2 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000061 معماری كامپیوتر یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1381 1 1 1 964-7654-25-1 LB 2353/ 6م 877ی موضوع فرعی 1: مجموعه طبقه بندی شده نكات و سوالات آزمون كارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000062 سیستم های عامل استالینگز، ویلیام پدرام، حسین - صدیقی مشكنانی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شیخ بهائی 1382 - چاپ ششم 1385 1 1 1 964-90539-6-4 QA 7676/ 42الف 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000063 سیستم مدیریت پایگاه داده ها (مفاهیم و تكنیك ها) روحانی رانكوهی، سید محمد تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه 1383 - چاپ دوم 1386 1 1 1 964-6618-33-2 QA 76/9/ 8ر 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000064 آموزش برنامه نویسی پایگاه داده با ویژوال بیسیك 6 در 21 روز اسمیت، كرتیس - آموندسن، مایكل زارع پور، علیرضا - سیروسیان، كامران كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص چاپ چهارم 1383 1 1 1 964-5801-12-5 QA 76/73/ 5الف 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000065 مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها لینز، پیتر صادق زاده، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان چاپ دوم 1387 1 1 1 964-6342-49-3 QA 367/3/ 7م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000066 راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی Access 2000 نورتن، پیتر - اندرسون، ویرجینیا معلم، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چرتكه 1378 1 1 1 964-6463-04-5 QA 76/9/ 83ن 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000067/1 بانك اطلاعات (علمی - كاربردی)- ج.1 حق جو، مصطفی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه علم و صنعت 1385 - چاپ نهم 1388 2 1 1 964-454-160-X QA 6/9/ 7ح 2پ موضوع فرعی 1: جلد اول : مفاهیم بنیادین_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000067/2 بانك اطلاعات (علمی - كاربردی)- ج.2 حق جو، مصطفی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه علم و صنعت 1385 - چاپ نهم 1388 2 2 1 964-454-160-X QA 6/9/ 7ح 2پ موضوع فرعی 1: جلد اول : مفاهیم بنیادین_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000068 مبانی و فناوری كامپیوتر الله وردی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 - چاپ سوم 1384 1 1 1 964-354-465-6 QA 76/ 26م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000069 اصول و مبانی كامپیوتر قراخانی بهار، اكبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك وزارت برنامه و بودجه 1364- چاپ سوم 1366 1 1 1 QA 1709/ 5ق 5الف موضوع فرعی 1: ج 1: مقدمه ای بر كامپیوتر_x000D_ موضوع فرعی 2: ج 2: مقدمه ای بر برنامه نویسی كامپیوتر_x000D_ موضوع فرعی 3:
15000070 الكترونیك عمومی آنالوگ موریس، جان سی میرزا، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شركت انتشارات فنی ایران 1382 1 1 1 964-6232-80-9 TK 7867/ 68الف 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000071 آموزش گام به گام رایانه كار درجه 2 درس MS EXCEL فرسایی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آینده دیگر 1379 - چاپ سوم 1380 1 1 1 964-92881-8-X HF 5548/4/ 4ف 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000072 راهنمای آموزش الكترونیكی آلن، مایكل كاهانی، محسن - باقری، ابراهیم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1385 1 1 1 964-324-121-1 HF 5549/5/ 2ر 7آ موضوع فرعی 1: ایجاد برنامه های آموزشی تعاملی، مفرح و كارا برای سازمان ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000073 آموزش الكترونیكی آلن، مایكل كاهانی، محسن - باقری، ابراهیم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1385 1 1 1 964-324-121-1 HF 5549/5/ 2ر 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000074 صفحه گسترده (Excel 2007) موسوی، سید علی - سبزعلی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك صفار 1389 1 1 1 978-964-388-187-0 HF 5548/4/ 834م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000075 صفحه گسترده (Excel 2002) متواضع، علی اكبر - آذین، افسون كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383- چاپ هفتم 1386 1 1 1 978-964-354-468-3 HF 5548/4/ 7ص 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000076 مقدمات كامپیوتر و برنامه نویسی فرترن نقیب زاده، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آستان قدس رضوی چاپ سوم 1368 1 1 1 QA 76/ 79ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000077 ویروس های كامپیوتری بیماری تكنولوژی بورگر، رالف صادقی، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نور چاپ دوم 1370 1 1 1 QA 76/76/ 9ب 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000078 FoxPro 2.5 به زبان ساده آیت الله زاده شیرازی، محمدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چرتكه 1372 1 1 1 QA 76/9/ 96ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000079 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.1 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000080 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.2 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000081 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.3 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000082 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.4 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000083 توربو پاسكال كافمن، الیوت ، ب شاكری، فرنگیس - جواهرقلم، لیدا - صالحی، سهیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1378 چاپ اول 1 1 1 964-6342-11-6 QA76/73 / 2ك 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000084 مبانی فناوری اطلاعات الف.سن، جیمز صالحان، علیرضا - قاسمی مقدم، هاشم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك درخشش 1386 1 1 1 978-600-5106-00-8 T58/ 9س 2م 6 موضوع فرعی 1: مفاهیم، كاربردها و فرصتهای موجود در فناوری اطلاعات_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000085 مرجع علمی و كاربردی سخت افزار شهریاری، شیرزاد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1382 1 1 1 964-324-080-0 TK7887/ 4م 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000086 راهنمای كامل قطعات و مدارات الكترونیكی نشلسكی بهنام، سیامك كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1377- چاپ دوم1378 1 1 1 964-6759-10-6 TK7867/ 622ق 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000087 سیستم های فازی و كنترل فازی وانگ، لی تشنه لب، محمد - صفارپور، نیما - افیونی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1378- چاپ دوم 1380 1 1 1 QA76/87/ 9س 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000088 برنامه نویسی به زبان اسمبلی(مرجع كامل) جعفرن‍اد قمی، عین الله - عباس نژاد، رمضان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی مشهد چاپ اول 1378 - 1379 1 1 1 964-324-008-8 QA76/73/ 7ج 5الف موضوع فرعی 1: از 8086 تا پنتیوم_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000090 كتاب آموزشی Delphi 3 اوزیر، دن - گروب من، استیو - باتسو، استیو قلی زاده نوری، فرهاد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك SAMS چاپ اول 1377- چاپ دوم 1377- چاپ سوم78 1 1 1 964-6759-00-9 QA76/76/ 8الف 8د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000091 معماری سیستمهای كامپیوتری مانو، موریس سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1376- چاپ چهارم 1379 1 1 1 964-6342-02-7 QA76/9 2م 24ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000092 مجموعه سوالهای كارشناسی ارشد كامپیوتر(جلد سوم) قاسم زاده باغینی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دژ نگار 1378 1 1 1 964-92516-4-2 K 7885/ ق م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000093 برنامه نویسی به زبان C (مرجع كامل) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی مشهد 1378- ویرایش دوم 1 1 1 964-324-013-4 QA76/73/ 7ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000094 برنامه نویسی به زبان C (مرجع كامل) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1381- چاپ هفتم 1383 1 1 1 964-6864-29-5 QA133/ 4ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000095 فرهنگ تشریحی كامپیوتر هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات میكروسافت ابراهیم زاده قلزم، حسین - حسنوی، رضا - فرسائی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشیار تهران 1378 1 1 1 964-91117-6-X QA76/15/ 45ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000096 شبكه های رایانه ای و اینترنت یغمایی مقدم، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1382 1 1 1 964-386-024-8 TK 5105/5/ 2ش 7ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000097 شبكه های كامپیوتری تننباوم، اس.آندرو جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1378 - چاپ چهارم 1379 1 1 1 964-91590-4-5 TK 5105/5/ 2ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000098 راهنمای جامع Turbo Pascal 7 اوبراین، استیون ك. ، نامروف، استیون هاشمی اصل، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پارسیان 1374- چاپ پنجم 1378 1 1 1 964-91459-1-5 QA 76/73/ 8الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000099 كتاب جامع منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) بنتلی، پیتر - انگمی، آی - بوند، دیوید شركت عصر دانش افزار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شركت عصر دانش افزار 1381 1 1 1 964-06-1590-0 TK 1005/ 8م 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000100 طراحی دیجیتال(مدارمنطقی) مانو، موریس سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی 1374- چاپ چهارم 1378 1 1 1 964-6342-0-1 TK7888/4 6ط 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000101 آموزش تلفیقی Autocad 2000 & Max فریبرزی، الهام - آقاسی زاده، حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سیمای دانش 1380 1 1 1 964-5693-38-1 T 385/ 8آ 4ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000102 نفوذ به Windows Server 2003 و راه های مقابله با آن اسكمبری، جوئل - مك كلور، استوارت مولاناپور، رامین - سادات لواسانی، فاطمه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1384 1 1 1 964-354-584-9 QA 76/9/ 5الف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000103 برنامه نویسی با كوئیك بیسیك جعفرنژاد قمی، عین الله - حسینی سنو، امین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كتابكده 1370- چاپ دوم 1371 1 1 1 QA 852/ 7ج 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000104 ساختمان داده ها با C اساكوو، جفری - ویس، تام منتظرالقائم، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی ترجمان اندیشه 1378 - چاپ چهارم 1 1 1 964-91267-1-6 QA76/73 1378 47الف 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000105 تشریح كامل مسائل سیگنالها و سیستمها اوژنهایم - ویلسكی - نواب راسخی، جلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك عبادی 1379- چاپ دوم 1380 1 1 1 964-5964-49-0 AQ 402/ 924س 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000106 سیستم عامل مقدماتی DOS-Windows XP الله وردی، مجتبی - مجاهد، سیما - آذین، افسون كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نظارت و تصویب محتوا دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزشهای فنی و حرفه ای و كاردانش 1384 - چاپ دوم 1 1 1 964-354-466-4 QA76/76 77الف 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000107 اپراتوری ویندوز xp (كارور عمومی رایانه شخصی) موسوی، علی - سبزعلی گل، مجید - صمدی آذر، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ادبستان 1381-چاپ هشتم 1385 1 1 1 964-6673-77-5 QA 76/76 82م 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000108 آموزش گام به گام Wimdows 98 كاشف الحق، افروز كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1379-چاپ سوم 1379 1 1 1 964-6966-82-9 QA76/76/ 1379 84آ 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000109 تشریح كامل مسایل و متمم معماری كامپوتر سروش، بهزاد - فتحی، اژدر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آشینا 1379 1 1 1 964-5964-41-5 QA76/9/ 1379 5ت 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000110 پایگاه داده ها مقسمی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه 1382-چاپ پنجم 1383 1 1 1 964-7817-34-7 QA 76/9/ 1382 67م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000111 تابش الكترومغناطیسی اچ، رید، فرانك خواجوی، مهدی - عدالتی، تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1376 1 1 4 964-6335-04-7 QC661/ 376 2ت 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000112 رایانه كار(درجه 2) جلد اول شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1380-چاپ پنجم 1382 1 1 1 964-6735-21-5 QA76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000113 كارور عمومی رایانه شخصی اپراتوری ویندوز صمدی آذر، حسن - موسوی، علی - سبزعلی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1381- چاپ هشتم 1382 1 1 1 964-6515-71-1 QA76/27/ 12الف 76م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000114 گواهی نامه بین المللی كاربری كامپیوتر ICDL-XP (مهارت پنجم) متواضع، علی اكبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1384 1 1 1 964-354-578-4 QA76/27/1384 854گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000115 مبانی كامپیوتر و الگوریتم ها علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1374 1 1 1 QA76/ 45 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000116 NU (Norton Utilities ) كاشف الحق، افروز - سعادت، سعید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1380- چاپ پنجم 1381 1 1 1 964-354-077-4 QA76/76 9ن 9ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000117 رایانه كار درجه1 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1384 1 1 1 964-6735-68-1 QA76/27/ 15ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000118 رایانه كار درجه 2 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1384 1 1 1 964-6735-67-3 QA76/27/ 24ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000119 كتاب آموزشی شبكه در محیط ویندوز پیتركو، جان پتس یعقوب پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آذین رایانه 1378-چاپ سوم1379 1 1 1 964-92550-6-0 QA76/76/ الف1378 93ك 95د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000120 سیستمهای عامل استالینگز، ویلیام پدرام، حسین - صدیقی مشكنانی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شیخ بهایی 1382-چاپ سوم1383 1 1 1 964-90539-6-4 QA7676/ 42الف 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000121 آموزش برنامه نویسی C در 21 روز آیتكن، پیتر - جونز، برادلی زارع پور،علیرضا - انصاری، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1384-چاپ دوم 1 1 1 964-5801-16-8 QA/76/73/ 1384 9الف 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000122 زبان های برنامه سازی دبلیو.پرات، ترنس - وی، ماروین - زیلكوویتز سالخورده حقیق، محمد مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1381 1 1 1 964-7343-08-6 QA76/7 13814ط 4پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000123 فرهنگ تشریحی اصطلاحات كامپیوتری میكروسافت قلی زاده نوری، فرهاد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كانون نشر علوم 1379 1 1 1 964-327-004-1 QA76/15/ 1379 45ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000124 اصول كلی عیب یابی و تعمیرات موبایل بهداد، محمدعلی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پیام پویا 1387 1 1 1 964-7933-20-7 TK 6570/ 9ب 8ت 1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000125 آموزش گام به گام ASP.NET جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1382 - چاپ سوم 1384 1 1 1 964-6864-48-1 QA 76/76/ 2آ 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000126 طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی پرات، ترنس دبلیو - زیلكوویتز، مارون وای كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1379 1 1 1 964-6864-08-2 QA 76/7/ 4ط 4پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000127 ریزكامپیوتر ها و ریزپردازنده ها : برنامه نویسی Z80، 8085، 8080، ارتباط و عیب یابی افن بك، جان سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی - خراسان 1381 1 1 1 964-7343-05-1 QA 76/5/ 9م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000128 برنامه نویسی به زبان پاسكال جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1382 - چاپ شانزدهم 1384 1 1 1 964-6864-43-0 QA 76/73/ 67ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000129 مقدمه ای بر: سیستم و ساختار فایل ها روحانی رانكوهی، سید محمد تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه چاپ دوم 1370 1 1 1 QA 76/9/ 9ر 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000130 Artificial Intelligence Russell, Stuart - Norvig, Peter كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1995 1 1 1 0-13-103805-2 Q335/R86 1995 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000131 راهنمای گام به گام نفوذ به كامپیوترها و راههای مقابله با آن اسكودیز، ایی - دی توانا، مهرداد - هراتیان، سعید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ 1381 1 1 1 964-7323-23-36-0 TK 5105/59/ 2ر 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000132 مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی رانكوهی، محمدتقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه 1380 1 1 1 964-6618-30-8 QA76/9/ 87ر 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000133 شبكه های كامپیوتری تنن.بام، اندرو اس پدرام، حسین - ملكیان، احسان - زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1382 1 1 1 964-5801-84-2 TK5105/5/ 2ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000134 مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C داورپناه جزی، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان 1384 1 1 1 964-8476-11-X QA/76/73 24د 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000135 Data Structures لیپشوتز، سیمور كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آروین 1371- چاپ دوم 1373 1 1 1 0-07-038001-5 QA76/9 D35 L57 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000136 كتاب آموزشی Frontpage 2000 كدن هد، راجرز نوروزی، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس چاپ دوم 1379 1 1 1 964-6759-95-5 TK 5105/888/ 2ك 3ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000137 راهنمای جامع Turbo Pascal7 برای برنامه نویسان هاشمی اصل، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پارسیان 1376 چاپ چهارم 1 1 1 964-91459-1-5 QA76/73/ 8الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000138/1 مرجع كامل برنامه نویسی با C++- ج.1 لی فور، رابرت ابراهیم زاده قلزم، حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1376 2 1 1 964-6665-01-2 QA76/73/ 9ل 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000138/2 مرجع كامل برنامه نویسی با C++- ج.2 لی فور، رابرت ابراهیم زاده قلزم، حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1376 2 2 1 964-6665-01-2 QA76/73/ 9ل 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000139 Using Java Newman, Alexander كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آروین 1375 1 1 1 0-7897-0604-0 QA76/73/ U75 J38 1996 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000140 كتاب آموزشی Assembly پیشرفته هالزنر، استیون زكی پور، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1379 1 1 1 964-6759-26-2 QA76/73/ 26هـ 5الف 1379 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000141 برنامه نویسی به زبان C (مرجع كامل) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1383 چاپ یازدهم 1 1 1 964-6864-29-5 QA76/73/ 7ج 9س 1383 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000142 ایجاد بانكهای اطلاعاتی به كمك foxpro 2.5 & 2.6 جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1378 چاپ هفتم 1 1 1 964-6023-12-6 QA76/9 68ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000143 كتاب آموزشی Photoshop4 در محیط ویندوز و مكینتاش ریچاردز، لیندا مهدوی امیری، مرتضی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1377 چاپ هفتم 1 1 1 964-91831-3-2 T385/ 2ك 94ر 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000144 دولت الكترونیكی تجربه دولت آلمان ربیعی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك وزارت كار و امور اجتماعی 1383 1 1 1 964-92382-4-7 HN49/ 2ر 8ت 1383 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000145 Signals and Systems M.L. , Meade - C.R. , Dillon كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1990 1 1 1 0-412-37620-2 TK5102/5 M43 1986 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000146 راهنمای جامع Turbo Pascal 7 برای برنامه نویسان اصل هاشمی، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پارسیان 1372 1 1 1 QA76/73/ 8الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000147 حل كامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبكه ها كاشی، احمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كیومرث 1377چاپ دوم 1 1 1 964-62662-04-5 TK 7867/ 8ح 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000148 مبانی كامپیوتر و برنامه سازی بیسیك مقدماتی توسلی، جواد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1369 1 1 1 QA76/73/ 97ت 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000149 مبانی ساختمان داده ها به زبان C++ هورویتز، الیس - ساهنی، سرتاج - مهتا، دینش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شایگان 1379 چاپ سوم 1 1 1 964-7122-04-7 QA76/73 ‍C153H64 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000150 مهندسی توزیع نیروی برق جی.پانزینی، آنتونی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علمی 1376 1 1 1 964-404-004-X TK3001/ 9م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000151 ویژوال بیسیك 5 زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1377 1 1 1 964-6264-18-2 QA76/76/ 2ز 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000152 خود آموز آفیس در 24 ساعت پری، گرگ شاه حسینی، حوریه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك غزال 1380-چاپ سوم 1383 1 1 1 964-92978-2-0 HF5548/4/ 37پ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000153 PC System Programming Tischer, Michael كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1372 1 1 1 1-55755-036-0 QA 76/66/ 9پ 9ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000154 آنالیز عددی و روش های كامپیوتری پنینگتون، ر.ح جبه دار مارالانی، پرویز - نیكخواه بهرامی، منصور كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1363 1 1 1 QA297/ 8آ 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000155 Programming C J. Traster, Robert كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1984 1 1 1 0-13-729641-X QA76/73/ C157 موضوع فرعی 1: for the microcomputer user_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000156 Pascal J.Savitch, Walter كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1983 1 1 1 0-8053-8370-0 QA76/73/ S28 P2 موضوع فرعی 1: an introduction to the Art and Science of Programming_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000157 خود آموز آسان سخت افزار كریمی، جواد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك برگ زیتون 1389-1393 چاپ سوم 1 1 1 978-600-5425-26-0 TK7888/3/ 9خ 4ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000158 خود اموز آسان ویروس یابی جزایری، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك برگ زیتون 1392 چاپ سوم 1 1 1 QA76/76/ 4ج 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000159 خود آموز آسان ترفندهای اینترنت مهرعلیان، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك عابد 1386 1 1 1 978-964-364-802-2 TK105/875/ 87م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000160 مقدمه ای فناوری اطلاعات توربان، افریم مصطفوی، اكبر - اكبری، مجتبی - مصطفوی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1391 1 1 1 978-964-377-271-0 T 58/5/ 7م 9ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000161 آموزش كاربری ویندوز8 رثبون، اندی رضایی، امیرحسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مهرگان قلم 1392 چاپ سوم 1 1 1 978-600-6236-44-5 QA 76/76/ 24ر 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000162 فرهنگ جامع اصطلاحات كامپیوتری عظیمی حسینی، رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مهرگان قلم 1392 چاپ سوم 1 1 1 978-600-6236-17-9 QA76/15/ 4ف 6ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000164 آموزش تصویری ویندوز7 مك فدریز، پل شفیعی سروستانی، فاطمه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك عابد 1393 چاپ هفتم 1 1 1 978-964-364-921-0 QA76/76/ 94م 645س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000165 مدارهای الكترونیكی یعقوبی، مهدی - صادقی بجستانی، قاسم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-765-3 TK7867/ 4م 6ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000166 چگونه رتبه سایت را در موتور های جستجوگر بالا ببریم ایمانی، آرمین - حامدی، هستی - اشراقی، مریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-589-5 TK 5105/884/ 8چ 4ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000167 معماری كامپیوتر یوسف خانی، مهدی - آیت، سید ناصر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 - چاپ سوم 1386 1 1 1 978-964-387-239-7 LC 5808/ 87ی 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000168 مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی تنها، جعفر - یوسف خانی، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1385 - چاپ هفتم 1387 1 1 1 978-964-387-194-9 LC 5808/ 834ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000169 برنامه نویسی پیشرفته فراهی، احمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 - چاپ هشتم 1389 1 1 1 978-964-387-309-7 LB 5808/ 31172ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000170 واژه نامه كامپیوتر (انگلیسی-فارسی) محمدری فر، محمدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك فرهنگ معاصر چاپ ششم 1389 1 1 1 978-964-5545-96-1 QA 76/15/ 2و 38م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000171 ذخیره و بازیابی اطلاعات (سیستم و ساختار فایل ها) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه چاپ دوم 1386 1 1 1 978-964-8996-12-8 QA 76/9/ 9ذ 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000172 كارور (رایانه كار) شبكه اینترنت رضوی، مهین - صادقی راضیه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اتحاد 1383 1 1 1 964-5602-88-2 TK 5105/875/ 77ص 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000173 نظریه زبان ها و ماشین ها اكبری، ابراهیم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1384 1 1 1 964-8996-04-0 QA 76/73/ 8ن 2الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000174 آموزش ویژوال بیسیك 6 در 21 روز پری، گریگ زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص چاپ سیزدهم 1386 1 1 1 964-6264-35-2 QA 76/73/ 45پ 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000175 مبانی فناوری اطلاعات سن، جیمز.الف صالحان، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك درخشش 1386 1 1 1 978-600-5106-00-8 T 58/6/ 9س 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000176 ساختمان داده ها به زبان C هوریتز، الیس علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1386 چاپ چهاردهم 1 1 1 964-91532-8-4 QA76/73/ 9هـ 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000177 طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل تننبام، اندرو - وودهال، آلبرت مقسمی، حمیدرضا - رضوی، امیرحسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه 1387 1 1 1 978-964-490-200-0 QA76/76/ 3ت 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000178 كتاب چند منظوره و چند كاربردی درس و مجموعه سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم ها هوشیاری، علی - نوراله، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك راه 1389 1 1 1 978-600-5599-39-8 QA76/9/ 9هـ 2س موضوع فرعی 1: كاردانی به كارشناسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000179 اصول مهندسی اینترنت جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1386 1 1 1 978-964-8996-45-6 TK5105/87/ 7ح 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000180 مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها لینتس، پیتر صراف زاده، عبدالحسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1388 چاپ نهم 1 1 1 964-6759-74-2 QA267/3/ 7م 9ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000181 ساختمان داده ها به زبان C++ هورویتز، الیس علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی 1387 چاپ یازدهم 1 1 1 964-7343-03-5 QA76/73/ 9هـ 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000182 كتاب طلایی ساختمان داده ها و الگوریتم ها تنها، جعفر - آیت، ناصر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-6231-84-9 LC 5808/ 14ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000183 فناوری اطلاعات در مدیریت (دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی) توربان - لیدنر - مك لین - وترب ریاحی، حمیدرضا و ... كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 - چاپ چهارم 1391 1 1 1 978-964-387-329-5 LC 5808/ 82ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000184 برنامه نویسی به زبان ++C جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه چاپ بیست و پنجم 1389 1 1 1 978-964-8996-05-0 QA 76/73/ 7ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000185 برنامه سازی پیشرفته نیک مهر، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 978-964-387-437-7 QA 76/73/ 9ن 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000186 کاملترین حل مسائل برنامه سازی پیشرفته رضائی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پیام دانشگاهی 1388 1 1 1 978-6005693-02-7 QA 73/73/ 924ن 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000187 مرجع کامل آردینو ریحانی، احسان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر مشهد : موسسه آموزش عالی اسرار 1393 1 1 1 978-964-6157-41-5 TJ 223/ 9ر 4آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000188 کتاب طلایی راهنمای جامع مبانی کامپیوتر وبرنامه سهزی حسن خانی، مریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پویندگان دانشگاه 1386 1 1 1 978-964-6231-55-9 LB 2353/ 26763ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000189 کاملترین راهنمای مبانی اصول کامپیوتر وبرنامه نویسی تنها،جعفر -یوسف خانی،مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك حقوق اسلامی 1386 1 1 1 964-8692-98-x LC 5808/ 83424ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000190 مبانی کامپیوتر والگوریتم ها جعفر نژاد قمی، عین اله-کریم پور، انیس كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر علوم رایانه 1386 1 1 1 978-964-8996-14-2 QA 76 /76/ 5م 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000191 برنامه سازی پیشرفته فراهی،احمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 978-964-387-309-7 LB 5808/ 31172ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000192 طراحی،نصب وراه اندازی شبکه های درون سازمانی میرنجاتی،سعید-امیری، عادل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات روستا 1386 1 1 1 978-964-7995-27-6 TK 5105/5/ 2ط 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000193 کتاب همراه برای کاربران اینترنت علیپور، مظاهر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر هستان 1381 1 1 1 964-6965-43-1 QA 76/27/ 4پ 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000194 برنامه سازی پیشرفته C کریم زادگان مقدم، داوود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پیام نور 1390 1 1 1 978-964-387-135-2 LC 5808/ 9الف 455ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000195 شبکه های کامپیوتری رحمانی، امیر مسعود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-332-0 LB 2353/ 31ر 2ش موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000196 ساختمان داده ها یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-333-7 LB 2353/ 2س 877ی موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000197 مدار منطقی یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-309-2 LB 2353/ 4م 877ی موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000198 معماری کامپیوتر یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-035-0 LB 2353 /877ی 6م موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000199 طراحی الگوریتم یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-138-8 LB 2353/ 877ی 4ط موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000200 سیستم عامل ابراهیمی مقدم، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-000-8 QA 76/76 9س 2الف موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000201 پایگاه داده ها سهرابی، محمد کریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-174-6 LB 2353/ 88س 2پ موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000202 نظریه زبان ها وماشین ها سهرابی، محمد کریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-163-0 LB 2353/ 88س 6ن موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000203 برنامه نویسی به زبان ++C جعفر نژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات علوم رایانه 1389 1 1 1 978-964-8996-05-0 QA 76/73 9س 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000204 دروس و کنکور سریع ++C مقسمی، حمید رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه 1390 1 1 1 978-964-490-415-8 LB 2353/ 37د 73م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000205 رایانه کار ICDL XP درجه 1، مهارت(5) پایگاه های داده cces XP فرسایی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات تعاونی کارکنان فنی و حرفه ای کشور 1384 1 1 1 964-8638-58-X QA 76/27/ 163ر 35ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000206 رایانه کار ICDL XP درجه 1، مهارت(4) صفحات گسترده Excel XP فرسایی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1384 1 1 1 964-8638-52-7 QA 76/27/ 165ر 35ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000207 تحلیل وطراحی سه بعدی سازه های ساختمانی،مرجع جامع نرم افزار حبیب الله، اشرف كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مرکز خدمات فرهنگی سالکان 1380 1 1 1 964-7235-08-9 3ت 2ح/ TA 648 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000208 مرجع آموزشی اتوکد14 مسگرهروی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه انتشارات بهینه 1378 1 1 1 964-6203-48-5 4م 5م/ T 385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000209 گفته ها و ناگفته های کامپیوتر میری، مرتضی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك طنین قلم 1387 1 1 1 978-964-6173-02-6 QA76/ 7گ 94م/27 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000210 برنامه نویسی به زبان اسمبلی در کامپیوترهای آب بی ام گیلیسپی، جانیس مزیدی، محمد علی - سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چاپ هفدهم 1392 1 1 1 9649153241 QA 76/8/ 37م 19 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000211 برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسایل نمونه کافمن، الیوت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات خراسان 1377 1 1 1 964-91532-9-2 QA 76/73/ 2ک 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000212 مفاهیم سیستم عامل مقسمی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات گسترش علوم پایه 1384 1 1 1 964-7817-89-4 QA 76/76/ 63م 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000213 مدیریت اطلاعات الکین، جودیت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشرسرا 1381 1 1 1 964-5813-09-3 LB 2342 77/ 4م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000214 ساختار فایل ها فولک، میخائیل ج كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار 1379 1 1 1 964-91735-8-7 QA 76/73/ 2س 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000215 گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه براساس ICDL سخه 5 مهارت سوم سبز علی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك 978-964-388-342-3 1391 1 1 1 978-964-388-342-3 Z 52/5/ 25س 4و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000216 گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه براساس ICDL نسخه 5 :مهارت دوم موسوی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات صفار-اشراقی 1390 1 1 1 978-964-388-341-6 QA 76/76/ 8م 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000217 راهنمای سریع ویژوالHTML,xHTML,Css کاسترو، الیزابت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شرکت ناقوس اندیشه 1386 1 1 1 978-964-377-255-1 QA 76/76/ 223ک 64ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000218 طراحی صفحات وب امی، امیرعلی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1379 1 1 1 964-6966-53-5 TK 5105/888/ 4ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000219 معماری کامپیوتر مانو، موریس نادری، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات ناقوس 1380 1 1 1 964-6756-59-9 QA 76/9/ 2م 24ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000220 رایانه کار XP دررجه 1:مطابق با استانداردجدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات پرتونگار 1384 1 1 1 964-4735-65-7 QA 76/76/ 27ش 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000221 برنامه نویسی به زبان پاسکال جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1382 1 1 1 964-6864-43-0 QA 76/73/ 65ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000222 آموزش ICDL به زبان ساده موران، جیمز متواضع، علی اکبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 1 1 1 964-354-322-6 QA 76/3/ 8آ 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000223 کارور رایانه درجه1 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات پرتونگار 1381 1 1 1 964-4-6735-25-8 QA 76/27/ 2ک 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000224 رایانه کار درجه 2 مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمانآموزش فنی و حرفه ای شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات پرتونگار 1381 1 1 1 964-6735-21-5 QA 76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000225 آموزش گام به گام sql server 2000 جعفر نژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشرعلوم رایانه 1383 1 1 1 964-6864-70-8 QA 76/76/ 2آ 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000226 مهندسی نرم افزار سامرویل، یان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر علوم رایانه 1384 1 1 1 964-6864-99-6 QA 768/ 9م ع س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000227 رایانه کار گرافیک خلیق، غلامرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات راهی-اشراقی 1384 1 1 1 964-7614-42-X موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000228 آموزش تصویری نصب ویندوز وپارتیشن بندی کشاورز مهر، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اانتشارات پازینه 1385 1 1 1 964-5722-92-6 QA 76/76// 5ک 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000229 از سری کتابهای ICDL مهارت دوم-به کارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها رحیمی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اتحاد 1382 1 1 1 964-5602-74-2 QA 76/27/ 92م 33ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000230 ICDL درجه دو خلیق، غلامرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات راهی-اشراقی 1384 1 1 1 964-7614-26-8 QA 76/27/ 9آ 8خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000231 اخلاق وترربیت اسلامی رهبر، محمدتقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سمت 1385 1 1 1 964-459-286-7 BP 230/18/ 3الف 86ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000232 آموزش مهاررت برررنامه نویس زبان جباریه، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك کتابخانه فرهنگ 1385 1 1 1 964-8789-05-3 QA 76/73/ 163ج 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000233 آموزش گام به گام :تری دی مکس 7 ماتوسیان، میکله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشرگستر 1384 1 1 1 964-5544-47-5 TR 897/7/ 83آ 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000234 کاربردهای ریز کامپیوتر در کتابخانه ها کسنر، ریچارد م كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات امیر کبیر 1370 1 1 1 Z 6994/ 2ک 4ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000235 معماری کامپیوتر یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1389 1 1 1 978-964-184-035-0 LB 2353/ 6م 877ی موضوع فرعی 1: کتاب ارشد _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000236 کاربرد کامپیوتر در مدیریت وحسابداری کشتکار ملکی، حبیب الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سمت 1385 1 1 1 964-530-117-3 HD 30/2/ 2ک 5ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000237 نمونه سوالات امتحانات عملی وکتبی رایانه کار درجه 1 مراد زاده ، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات استوار 1387 1 1 1 964-8094-59-4 QA 76/28/ 8ن 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000238 برنامه نویسی وحل مسئله با ++C دیل، نل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1379 1 1 1 964-03-9275-8 QA 76/73/ 9د 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000239 رایانه کار ICDL XP (درجه 2) شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتونگار 1384 1 1 1 964-6735-67-3 QA 76/27/ 24ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000240 بانک سوالات مبانی کامپیوتر قربانی، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اسرار دانش 1378 1 1 1 964-6719-62-7 QA 76/28/ 2ب 4ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000241 نرم افزار NU الله وردی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 1 1 1 964-354-472-9 QA 76/76/ 4ن 9ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000242 ICDL:مهارت سوم :واژه پردازی به کمک کامپیوتر شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتونگار 1384 1 1 1 964-6735-58-4 QA 76/27/ 93آ 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000243 آموزش تصویری 2007Access Faithe Wempen كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نقش سیمرغ 1388 1 1 1 978-964-364-812-1 QA 76/ 863و 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000244 کتاب آموزشی Word 2000 استیل، هایدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات تخت سلیمان 1381 1 1 1 964-93972-0-5 Z 52/5/ 5الف 35و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000245 مبانی کامپیوترالگوریتم و برنامه نویسی به زبان C کاکائی مطلق، حبیب رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات دبیزش 1389 1 1 1 978-964-7712-70-5 QA 76/73/ 2ک 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000246 آموزش SQL سرور 2000در21 روز وی مایر، ریچارد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری نص 1387 1 1 1 964-5801-24-9 QA 76/9/ 9و 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000246 آموزش SQL سرور 2000در21 روز وی مایر، ریچارد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری نص 1387 1 1 1 964-5801-24-9 QA 76/9/ 9و 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000247 مرجع کامل سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر:قبل استفاده برای دانشجویان رشته کامپیوتر شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتونگار 1379 1 1 1 964-6735-11-8 TK 8787/5/ 4م 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000248 مهندسی نرم افزار من، پرس جعفرنژادقمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار 1382 1 1 1 964-5777-36-4 QA 768/ 9م 6پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000249 شبکه های کامپیوتری اندرو تنن بام تنن بام، اندرو زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شبکه های کامپیوتری 1390 1 1 1 9645801-84-2 TK 5105/5/ 2ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000250 برنامه نویسی در ویندوز بااستفاده از توابع API حسینی، پژمان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات ناقوس 1382 1 1 1 964-377-053-2 QA 76/76/ 5ح 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000251 آشنایی بادنیای ویندوزXP داوری دولت آبادی، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر چاپار 1388 1 1 1 978-600-5294-15-6 QA 76/6/ 27د 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000252 آموزش گام به گام Microsoft Access 2002 پدی سینی، جین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات ناقوس 1381 1 1 1 964-5779-92-8 QA 7888/4/ 4پ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000253 برنامه نویسی شی گرا با ++C دیتل، پل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات جنگل ، جاودانه 1389 1 1 1 978-964-981-633-3 QA 76/73/ 9د 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000254 آشنایی با دنیای ویندوز XP داوری دولت آبادی، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چاپار 1388 1 1 1 978-600-5294-15-6 QA 76/6 27د 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000255 کتاب آموزشی FLASH 5 اولریچ، کاترین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1382 1 1 1 964-5779-44-8 T 385/ 2ک 77الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000256 کامپایلر ها اهو، آلفرد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك کتابخانه ملی ایران 1382 1 1 1 964-91532-1-7 QA 76/76/ 9الف 2ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000257/1 رایانه کار درجه 2- ج.1 قربانی، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات صفار 1380 2 1 1 964-5973-92-9 QA 76/27/ / /23 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000257/2 رایانه کار درجه 2- ج.2 قربانی، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات صفار 1380 2 2 1 964-5973-92-9 QA 76/27/ / /23 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000258 برنامه نویسی به زبان پاسکال جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1380 1 1 1 964-6864-00-7 QA 76/73/ 2پ 77ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000259 ساختار فایل ها فولک، میخائیل ج كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار 1383 1 1 1 964-91735-5-2 QA 76/73/ 2س 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000260 برنامه ساز یساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه کافمن، الیوت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات باغانی 1383 1 1 1 964-91532-9-2 QA 76/73/ 2ک 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000261 برنامه نویسی با یژوال بیسیک نت الکساندر، جان شیخی، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ادبستان 1385 1 1 1 964-8459-24-X QA 76/73/ 74الف 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000262 کتاب آموزشی اتوکد 14 پیشرفته اومورا، جورج كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آذین رایانه 1380 1 1 1 964-7127-07-3 T 358/ 2ک 18الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000265 آموزش کاربردی CCNA ریاضی، حمید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1394 1 1 1 978-600-124-238-0 TK 5105/543/ 8آ 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000266 نصب وراه اندازی شبکه های کامپیوتری از پایه تا پیشرفته طالبی، حمید رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1392 1 1 1 978-600-124-222-9 TK 5105/5/ 6ن 16ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000267 صوت برروی IP ، گام اول مختار پور، علی -حمید سمیعی، نگار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1391 1 1 1 978-964-2989-18-8 TK 5105/8865/ 2و 9ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000268 امنیت شبکه ،گام اول توماس، تامس ام كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1391 1 1 1 978-964-2989-15-7 TK 5105/59/ 87ت 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000269 سوئچینگ ،گام اول مختار پور، علی-بطحایی، هوار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1387 1 1 1 978-964-2989-17-1 TK 5105/7/ 9س 5ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000270 شبکه های کامپیوتری ،گام اول مختار پور، علی -حمید سمیعی، نگار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1388 1 1 1 978964-2989-16-4 TK 5105/5/ 2ش 83الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000271 TCP/IP ، گام اول مختارپور، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1391 1 1 1 978-964-2989-20-1 TK 5105/585/ 5الف 9ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000272 شبکه های بیسیم ، گام اول مختار پور، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1388 1 1 1 978-964-2989-22-5 TK 5103/2/ 2ش 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000273 مسیر یابی، گام اول مختارپور، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1393 1 1 1 978-964-2989-14-0 TK 5105/543/ 5م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000275 ارتقای مدرک مهندسی شبکه مایکروسافت MCITP Server 2008 to MCSA شیرخدایی، محد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1392 1 1 1 978-964-377-623-7 QA 76/3/ 4الف 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000281 مبانی کامپیوتر والگوریتم ها جعفر نژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1385 1 1 1 964-8996-14-8 QA 76/76/ 5م 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000282 اینترنت ، پست الکترونیکی و ویروس ها ی کامپیوتری متواضع، مرتضی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 1 1 1 964-354-471-0 TK 5105/875/ 2م 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000283 مبانی فن آوری اطلاعات IT احمدی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-447-8 HG 5703/ 62ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000284 ساختمان داده ها در ++C جعفرنژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1386 1 1 1 978-964-6864-41-2 QA 76/73/ 9س 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000285 آموزش سریع ویژوال بیسیک 6 کوثری، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1381 1 1 1 964-6966-91-8 QA 76/73/ 9ک 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000286 خودآموزی اپراتوری کامپیوتر (ویراست دوم) جعفرنژادقمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1378 1 1 1 964-6864-02-3 QA 76/27/ 9خ 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000287 طراحی دیجیتال (مدارمنطقی) مانو، موریس كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1381 1 1 1 964-6342-Q-1 TK 7888/4/ 6ط 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000288 برنامه نویسی به زبان ++C جعفرنژادقمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1392 1 1 1 978-600-205-011-3 QA 76/73/ 7ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000289 مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی (رشته کامپیوتر) تنها، جعفر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1388 1 1 1 978-964-387-194-9 QA 76/73/ 853ت 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000290 معماری سیستمهای کامپیوتری م.موریس مانو كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مرکزنشردانشگاهی 1374 1 1 1 964-01-0764-6 QA 76/9/ 2م 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000291 راهنمای جامع برنامه نویسان ویژوال بیسیک 6 دیتل، هاروی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1379 1 1 1 964-6515-26-6 QA 76/73/ 97د 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000292 اصول برنامه نویسی برای موبایل آیت، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس اندیشه 1385 1 1 1 964-377-235-7 TK 6570/ 8ت 9آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000293 ابزارها وتکنیک ها ی دسترسی موضوع سطح بالا درفهرست نویسی اینترنتی ارونهایم، جودیت آر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دبیزش 1386 1 1 1 964-7712-41-3 ZA 4232/ 2الف 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000294 کتاب آموزشی اکسس 2002 براساس استاندارد کارودانش یوسف زاده، نسترن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1384 1 1 1 964-377-142-3 QA 76/9/ 9ی 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000295 صفحه گسترده Excel 2002 متواضع، علی اکبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1384 1 1 1 964-354-468-0 HF 5548/4/ 264م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000296 زبان اسمبلی ایبل، پیتر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1382 1 1 1 964-7343-07-8 QA 76/8/ 9الف 9آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000297 کتاب آموزشیFree Hand MX ولتز، پتی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سینا تصویر 1382 1 1 1 964-8230-01-3 T 385/ 2ک 87ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000298 مبانی فناوری اطلاعات ؛مفاهیم،کاربردهاوفرصت های موجود درفناوری اطلاعات سن، جیمز كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك درخشش 1386 1 1 1 978-600-5106-00-8 T 58/6/ 9س 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000299 کامپایلرها :اصول،روش ها وابزارها اهو، آلفرد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی 1382 1 1 1 964-91532-1-7 QA 76/76/ 19الف 2ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000300 کتاب جامع برنامه نویسی پاسکال گاتفرید، بایرون كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1378 1 1 1 964-6022-65-0 QA 76/73/ 9گ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000301 خودآموزفتوشاپ7 در24ساعت رز، کارلا دهقان، ملیحه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1382 1 1 1 964-354-298-X ` T 385/ 84خ 4ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000302 خودآموز Windows XP در24ساعت پری، گرگ كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شرکت غزالل جوان 1384 1 1 1 964-92978-8-X QA 76/76/ 457پ 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000303 برنامه نویسی به زبان پاسکال جعفرنژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1381 1 1 1 964-6864-00-7 QA 76/73/ 2پ 77ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000304 آموزش فنی وحرفه ای اپراتوری کامپیوتر مقدماتی (کارور رایانه) انزانی، امیر سعد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش ایران 1379 1 1 1 964-91194-9-3 QA 76/27/ 8آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000305 برنامه سازی پیشرفته C(رشته ریاضی ) کریم زادگان مقدم، داوود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 978-964-387-135-2 LC 5808/ 455ک 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000306 رایانه کار درجه 2 قربانی، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك صفار 1382 1 1 1 964-5973-92-9 QA 76/27/ 23ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000307 برنامه نویسی به زبان ++C جعفرنژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1389 1 1 1 978-964-8996-05-0 QA 76/76/ 98س 459ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000308 مرجع کامل pSpiceبااستفاده ازOrCAD برای مداروالکترونیک رشید، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1384 1 1 1 964-410-065-4 TK 454/ 4م 5ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000309 کتاب آموزشی Free Hand MX شولتز، پتی براتیون، شیرین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سینا تصویر 1382 1 1 1 964-8230-01-3 T 385/ 2ک 87ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000310 رایانه کار درجه 2:مطابق بااستاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی وحرفه ای شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتونگار 1383 1 1