سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
کتابخانه | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

شماره ثبتنام کتابمؤلفمترجمموضوع کتابناشرسال انتشارمجلدش.جلدنسخهشابكرده بندی كنگرهیاداشت كتاب
10000001 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.1 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 9د، PIR 6511 موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000002 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.2 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000003 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.3 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000004 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.4 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000005 دیوان حاجی محمد جان قدسی مشهدی- ن.5 قدسی مشهدی، محمد جان - 1056 ق. ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1375 1 1 5 PIR 6511، 9د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 11ق._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000006 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.1 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000007 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.2 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000008 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.3 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000009 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.4 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000010 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.5 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000011 سمبولیسم در آثار نجیب محفوظ- ن.6 محمد سعید، فاطمه الزهراء رجائی، نجمه ادبی دانشگاه فردوسی مشهد 1378 1 1 6 964-6335-57-8 PJA 4894، 85ی 7ح موضوع فرعی 1: نقد و تفسیر_x000D_ موضوع فرعی 2: سمبولیسم (ادبیات)_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000012 دیوان حافظ / با مقدمه محمد جعفر یاحقی حافظ، شمس الدین محمد، - 792 ق. ادبی انتشارات آستان قدس رضوی 1378 1 1 1 964-02-0418-8 PIR 5424، 19ح 8د موضوع فرعی 1: شعر فارسی -- قرن 8_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000013 باران: نخستین كتاب شعر دانشجویان ایران سازمان دانشجویان جهاد دانشگاهی مشهد ادبی جهاد دانشگاهی مشهد 1382 1 1 1 964-324-067-3 PIR 4049، 215د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 14 - مجموعه ها._x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/1 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.1 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 1 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/2 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.2 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 2 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/3 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.3 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 3 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/4 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.4 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 4 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/5 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.5 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 5 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/6 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.6 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 6 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000014/7 شاهنامه فردوسی: براساس نسخه نه جلدی چاپ مسكو- ج.7 فردوسی، ابوالقاسم، 329-416؟ ق. ادبی تهران: ققنوس 1378 7 7 1 964-311-193-8 PIR 4490، ش473ف موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 4 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000015 مجموعه آثار با مخاطب های آشنا شریعتی، علی ادبی پاندا 1 1 1 BP 468، 5ش 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000016 انسان و ایمان : مقدمه ای بر جهان بینی اسلامی (1) مطهری، مرتضی ادبی صدرا 1 1 1 BP 720، 5ح 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000017 امداد های غیبی در زندگی بشر مطهری، مرتضی ادبی صدرا 1 1 1 BP 168، 5م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000018 پنجاه لطیفه دبیر سیاقی قزوینی، سید محمد ادبی پاندا 1 1 1 P 6، 2د 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000019 زبان و نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1377 1 1 1 964-459-016-3 PIR 2839، 2ز موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: خط فارسی_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000020 گزیده اشعار مسعود سعد سلمان كاشانی راد (نوایی)، پور اندخت ادبی زوار 1382 1 1 1 964-401-173-2 PIR 4744، 901د موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 5 ق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000021 زیباترین افسانه ها(طنز) خزاعی، حمیدرضا ادبی ماه جان 1383 1 1 1 964-8307-01-6 PIR 3993، 9ز 43خ موضوع فرعی 1: افسانه ها و قصه های ایرانی_x000D_ موضوع فرعی 2: افسانه های طنز--ایران_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000022 صفر - یك (داستان اسفار درون) حافظیان، لیلی ادبی جلیل 1384 1 1 1 964-398-055-3 PIR 8013، 4الف 634الف موضوع فرعی 1: داستان های فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000023 گلبرگ (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1378 1 1 1 964+-90813-0-5 PIR 8180، 8گ 45ه موضوع فرعی 1: شعر فارسی -- قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000024 جذبه (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1373 1 1 1 PIR 8180، 88ج 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000025 كیمیا (مجموعه شعر غزل ها رباعی ها) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180، 888ك 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000026 گلبانگ رباعی قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1365 1 1 1 PIR 180، 8گ 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000027 پرواز (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت (نكیسا) ادبی پاندا 1367 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000028 كرشمه خسروانی یا مخالف بیداد به طرز همایون شجاعی، سید مهدی ادبی كتاب نیستان 1387 1 1 1 978-964-337-470-9 PIR 8123، 4ك 26ج موضوع فرعی 1: نمایشنامه فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000029 آخر شاهنامه اخوان ثالث، مهدی (م.امید) ادبی زمستان - مروارید 1384 1 1 1 964-6200-21-4 PIR 7947، 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000030 تندر (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت(نكیسا) ادبی پاندا 1366 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000031 لحظه ها و همیشه شاملو، احمد ادبی زمانه - نگاه 1372 1 1 1 PIR 2332، 2ش 5ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000032 موج (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1364 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000033 كیهان (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1373 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000034 یادگارهای جاودانه فرشچیان، محمود ادبی پاندا 1372 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: برای عشرت قهرمان (نكیسا)_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000035 دیدار (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی دانشگاه پیام نور 1363 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000036 جلوه (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1376 1 1 1 PIR 180، 45ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000037 منظومه های غنائی ایران صورتگر، دكتر لطفعلی ادبی ابن سینا 1 1 1 PIR 819، 9ص 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000038 پیامبر خلیل جبران، جبران ادبی گل آفتاب 1376 1 1 1 964-91208-1-5 PJA 4856، 2033ن 42ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000039 سفر پنجم صفار زاده، طاهره ادبی نوید 1365 1 1 1 PIR 314، 6ص 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000040 گزیده ادبیات معاصر سپاهی لائین، علیرضا ادبی كتاب نیستان 1379 1 1 1 964-337-048-8 PIR 8087، 16آ 53پ موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000041 بی تو باران (مجموعه دوبیتی) عزیزی فرد، پروانه ادبی شاملو 1388 1 1 1 978-600-116-106-3 PIR 8151، 9ب 983ز موضوع فرعی 1: شعر فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000042 برگزیده شعرهای محمد زهری ادبی بامداد 1 1 1 PIR 4201، 9ز 6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000043 رباعیات خیام ادبی نشر فروغ 1365 1 1 1 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000044 گلچینی از پند و حكمت صنایع شیمیایی سپكا طوس ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000045 رباعیات حكیم عمر خیام ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 964-8944-06-7 PIR 4625، 8الف 88ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000046 كلیات اشعار شاه نعمت الله ولی نوربخش، دكتر جواد ادبی دانشگاه پیام نور 1367 1 1 1 PIR 210، 5و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000047 شاهنامه فردوسی یوسفی، دكتر حسینعلی ادبی یاس 1380 1 1 1 964-6708-06-2 PIR 4491، 9ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000048 نوای مهر مظلوم، حسین (كی فر) ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 281، 9س 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000049 هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی طوسی، دكتر بهرام ادبی نشر تابران 1382 1 1 1 964-92355-1-5 PIR 2839، 909ط موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: مقاله نویسی_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000050 برگزیده متون ادب فارسی تجلیل، جلیل ادبی مركز نشر دانشگاهی 1375 1 1 1 964-01-0805-7 PIR 4005، 4ب موضوع فرعی 1: ادبیات فارسی - مجموعه ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000051 مناظره دكتر و پیر هاشمی ن‍‍ژاد، دكتر سید عبدالكریم ادبی كتابفروشی جعفری 1343 1 1 1 PIR 5312، 2ه 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000052 دیوان اشعار استاد فقید عبالحسین نصرت (منشی باشی) ادبی عبدالرضا نصرت 1347 1 1 1 PIR 471، 4ن موضوع فرعی 1: غزلیات - قصاید - مثنویات - قطعات - رباعیات_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000053 معانی بیان آهنی، غلامحسین ادبی بنیاد قرآن 1357 1 1 1 PIR 172، 9آ 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000054 سرزمین و مردم هلند بارنو، آدریان همدانی، مشفق ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1347 1 1 1 PIR 382، 2ب 5ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000055 هنر داستان نویسی یونسی، ابراهیم ادبی دانشگاه پیام نور 1341 1 1 1 PIR 900، 9ی 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000056 سرود هشتم(1) خو محمدی، سعید ادبی اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل 1 1 1 978-964-04-2511-4 PIR 213، 9خ 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000057 مثنوی كریم خان كرمانی، حاج محمد ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 83، 5ك 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000058 نمونه هایی از نثر فصیح فارسی معاصر متینی، دكتر جلال ادبی دانشگاه پیام نور 1347 1 1 1 PIR 4012، 2م 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000059 نقشی از هستی (شامل مباحث ادبی و تربیتی) احمدی، احمد ادبی طوس مشهد 1 1 1 PH 100، 5الف 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000060 بررسی ادبیات از نظر روانشناسی و روانپزشكی فیاضی، دكتر مهدی ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PB 500، 9ف 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000061 دیوان كامل پروین اعتصامی اعتصامی، پروین ادبی نیك فرجام 1386 1 1 1 978-964-9913-17-9 PIR 7614، ج1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000062 رباعیات حكیم خیام نیشابوری- ن.1 ادبی زوار 1 1 3 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000063 رباعیات حكیم خیام نیشابوری- ن.2 ادبی زوار 1 1 3 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000064 رباعیات حكیم خیام نیشابوری- ن.3 ادبی زوار 1 1 3 PIR 1350، 5ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000065 بیست هزار فرسنگ زیر دریا ورن، ژول همراه، رضا ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 382، 5و 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000066 زلف عالم آرا (درآمدی بر شناخت رموز عارفانه در شعر فارسی) محبتی، دكتر مهدی ادبی جوانه رشد 1379 1 1 1 964-92064-8-5 PIR 355، 5م 4ع موضوع فرعی 1: عرفان در شعر_x000D_ موضوع فرعی 2: شعر عرفانی - تاریخ و نقد_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000067 این فقط یك روایت گیج است حسین زاده، طیبه ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-943-5 PIR 8022، 9الف 93225س موضوع فرعی 1: شعر_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000068 داستان هایی از عاقبت روابط دختران و پسران منصوری، فهیمه ادبی ضامن آهو 1388 1 1 1 978-964-7824-81-1 PIR 8223، 2د 6752ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000069 پیكار با تاریكی و سكوت: داستان شگفت انگیز زندگی هلن كلر استوارت و پلی آنی گراف برارثانی، ایران ادبی بنیاد فرهنگی زینب كبری، پیام سلامت 1379 1 1 1 IIV 1624، 4گ 8ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000070 دفتر های زمانه ادبی دانشگاه پیام نور 1 1 1 PIR 2252، 9ی 8د موضوع فرعی 1: شعر_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000071 سهراب كشی: نمایشنامه بیضایی، بهرام ادبی روشنگران و مطالعات زنان 1386 1 1 1 978-964-8564-87-7 PIR 7980، 9س 64ی موضوع فرعی 1: فردوسی، ابوالقاسم، شاهنامه--افسانه ها_x000D_ موضوع فرعی 2: نمایشنامه فارسی -- قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000072 راهنمای پژوهش و اصول علمی مقاله نویسی طوسی، بهرام ادبی تابران 1382 1 1 1 964-5638-05-4 PN 4500، 2ر 9ط موضوع فرعی 1: مقاله نویسی_x000D_ موضوع فرعی 2: تحقیق_x000D_ موضوع فرعی 3: فن نگارش
10000073 زبان نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1380 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839، 2ز موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: خط فارسی_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000074 راهنمای نگارش و ویرایش یاحقی، محمد جعفر - ناصح، محمد مهدی ادبی به نشر 1377 1 1 1 964-02-0052-2 PIR 808، 12ی موضوع فرعی 1: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 2: نویسندگی_x000D_ موضوع فرعی 3: نقطه گذاری - ویراستاری
10000075 فارسی عمومی : درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود - عباسی، حبیب الله ادبی سخن 1384 1 1 1 964-372-121-3 PIR 4005، 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000076 فارسی عمومی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دهقانی، محمد - قیصری، ابراهیم ادبی جامی 1379-چاپ یازدهم 1384 1 1 1 964-5620-97-X PIR 4005، 2ف 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000077 باراباس (مجموعه ادبیات خارجی) كریست، پارلاگر داریوش، پرویز ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1 1 1 PIR 382، 9ك 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000079 غصه ای و قصه ای كیانوش، محمود ادبی رز چاپ دوم 1354 1 1 1 PIR 382، 9ك 5غ موضوع فرعی 1: داستان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000080 پابرهنه ها استانكو، زاهاریا شاملو، احمد ادبی زمان چاپ پنجم 1352 1 1 1 PIR 382، 6الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000081 عشق نافرجام نامداری، حوریه ادبی ایلاف 1385 1 1 1 964-8809-33-X PIR 62، 2ن 5ع موضوع فرعی 1: داستان فارسی - قرن 14_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000082 مردان م-ع.سپانلو ادبی موج 1350 1 1 1 PIR 382، 2س 5م موضوع فرعی 1: داستان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000083 فرهنگ ایران در قلمرو تركان گلشنی، عبدالكریم ادبی تجارتخانه گلشنی 1354 1 1 1 PIR 19، 5گ 5ف موضوع فرعی 1: اشعار فارسی نعیم فراشری- قرن 19 آلبانی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000084 سیری در اندیشه های برشت مؤید، مجید امین ادبی رز 1349 1 1 1 BP 824، 9م 9س موضوع فرعی 1: نقد و ادب_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000086 زندگی الهی بوذری، امیر ادبی مروج 1389 1 1 1 978-964-8801-12-5 DSR 1629، 3آ 77غ موضوع فرعی 1: خانواده دینی - سید فاطمه خاموشی - سخنرانی ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000087 100 سال شهرداری درخشی، علی ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 NC 1763، 4د 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000088 آموزش گام به گام آپارتمان نشینی حسین پور، بزرگمهر ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 PIR 8022، 8آ 9س موضوع فرعی 1: لطیفه - هجو و طنز_x000D_ موضوع فرعی 2: كاریكاتور_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000089 جدید ترین آئین نامه راهنمایی و رانندگی ویژه مشهد درخشی، علی ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 NC 1763، 4د 2ر موضوع فرعی 1: رانندگی - كاریكاتور و كارتون_x000D_ موضوع فرعی 2: لطیفه - هجو - طنز_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000090 درآمدی بر اخلاق حرفه ای قراملكی، احد ادبی سرآمد 1388 1 1 1 978-600-90288-5-6 BJ 1725، 4د 4ف موضوع فرعی 1: اخلاق_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000091 خدایا! من تو را می بینم... (مجموعه شعر) حیدری، كامران ادبی شاملو 1388 1 1 1 978-600-116-101-8 PIR 8031، 4خ 45ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000092 پیوند شعر و موسیقی آوازی دهلوی، حسین ادبی موسسه فرهنگی هنری ماهور 1379 1 1 1 964-6409-64-4 M 1821، 9پ 9د موضوع فرعی 1: موسیقی -- شعر -- تاریخ و نقد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000093 طنز آوران امروز ایران اسدی پور، بیژن - صلاحی، عمران ادبی نمونه 1 1 1 N 10، 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000094 بفرمایید خواستگاری دوست محمدی، محمدرضا ادبی نشر شهر 1387 1 1 1 978-964-2657-76-6 NC 1763، 9د 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000095 گوژپشت نتردام هوگو، ویكتور سعیدی، ا ادبی سعیدی 1348 1 1 1 PIR 382، 9ه 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000096 نامه های چخوف پیر نظر، هوشنگ ادبی آگاه 1354 1 1 1 PIR 382، 9پ 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000097 طلای خدایان فون دنیكن، اریك روح نیا ادبی عطار 1361 - چاپ دوم 1362 1 1 1 PIR 382، 9ر 5ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000098 فرهنگ كیا، صادق ادبی وزارت فرهنگ و هنر 1349 1 1 1 PIR 822، 2ك 5ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000099/1 برهنه ها و مرده ها- ج.1 میلر، نورمن باستانی، سعید ادبی نیلوفر 2 1 1 PIR 382، 9م 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000099/2 برهنه ها و مرده ها- ج.2 میلر، نورمن باستانی، سعید ادبی نیلوفر 2 2 1 PIR 382، 9م 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000100 امیر روشن ضمیر یوسفی، غلامحسین ادبی گل محمدی 1348 1 1 1 PIR 152/2، 9ی 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000101 سرزمین و مردم اسكاتلند بوكانان، فریدا فیاد، حسین ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1344- چاپ دوم 1347 1 1 1 PIR 382، 9الف 5 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000102 سكوت (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی مركز نشر دانشگاهی 1362 1 1 1 PIR 184، 9ق 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000103 یادی از شاعر عالیقدر و محقق دانشمند شادروان محمود فرخ خراسانی صهبا، ابراهیم ادبی خرمی 1 1 1 PIR 14، 9ص 7ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000104 عبور از خط یونگر، ارنست هومن، محمود - آل احمد، جلال ادبی مركز نشر دانشگاهی 1346 - چاپ دوم 1349 1 1 1 PIR 382، 9ی 2ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000105 مردی ست می سراید : شعر و زندگی شفیعی كدكنی فولادوند، عزت الله ادبی مروارید 1388 1 1 1 978-964-191-076-3 PIR 8123، 873ی 95ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000106 گل صحرا : سفر شگفت انگیز دختری كوچ نشین دیری، واریس - میلر، كاتلین فیلسوفی، شهلا - نجفی، خورشید ادبی چشمه 1382 - چاپ دوازدهم 1389 1 1 1 978-964-362-168-1 HQ 1236/5/ 9د9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000107 5 اثر ارزنده از انتشارات ایرانشهر ادبی سخن گستر 1 1 1 DSR 450/3/ 9پ موضوع فرعی 1: قابوس بن وشمگیر زیاری - رستم و سهراب_x000D_ موضوع فرعی 2: سلسله النسب صفویه - ابراهام لینكلن_x000D_ موضوع فرعی 3: شیخ محمد خیابانی
10000108 در تمنای باد (مجموعه داستان) خورشیدی، حسین ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1369 1 1 1 BP 900/ 9خ 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000109 زن دوم نوشین فر، ژیلا ادبی گل نشر 1385 1 1 1 964-8284-27-X PIR 82/ 9ن 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000110 زندگی و اشعار سری رفیعی، محمود ادبی هیرمند 1385 1 1 1 964-408-059-9 PIR 8098/ 9ز 85ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000111 پند ولطیفه میرخدیوی، اصغر ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1366 1 1 1 PIR 11/5/ 9م 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000112 گلستان خطیب رهبر، خلیل ادبی بنگاه مطبوعاتی صیفعلیشاه چاپ دوم 1347 1 1 1 PIR 1013/ 6خ 5گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000113 اصول دستور زبان فارسی طالقانی، سید كمال ادبی امیركبیر چاپ دوازدهم 1354 1 1 1 PIR 1100/ 2ط 5الف موضوع فرعی 1: صرف و نحو - تجزیه و تركیب - مفردات - تست_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000114 دیوان شیخ عبدالحسین فنودی رفیعی، محمود ادبی هیرمند 1382 1 1 1 964-6974-44-9 PIR 7811/75/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000115 مهره مار م.ا.به آذین ادبی آگاه 1354 1 1 1 PIR 382/ 6الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000116 یك، دو، سه، بی نهایت گاموف، ژرژ بیرشك، احمد ادبی نیل چاپ ششم 1357 1 1 1 PIR 382/ 5ژ 5ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000117 نشان عشق (دیوان اشعار) امینی، حسین ادبی آهنگ قلم 1385 1 1 1 964-7641-72-9 PIR 7962/ 45ی 735م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000119 زاغه نشین ها همراه، سید رضا ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1 1 1 PIR 382/ 5ن 2ز موضوع فرعی 1: داستان انتقادی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000120 مشاعره ادبی سپیده دم 1 1 1 PIR 105/ 2س 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000121 روش خوشبختی (بقلم یك بانوی ایرانی) ادبی الزهرا 1 1 1 BF 16/ 8ی 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000122 دلتون میخواد میلیونر بشین...!؟ نسین، عزیز همراه، سید رضا ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1 1 1 PIR 382/ 5ن 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000123/1 دویست شاعر- ج.1 سامانی، خلیل (موج) ادبی انجمن ادبی صائب 1347 2 1 1 PIR 36/ 2س 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000123/2 دویست شاعر- ج.2 سامانی، خلیل (موج) ادبی انجمن ادبی صائب 1347 2 2 1 PIR 36/ 2س 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000123/2 دویست شاعر- ج.2 سامانی، خلیل (موج) ادبی انجمن ادبی صائب 1347 2 2 1 PIR 36/ 2س 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000124 حافظ رند پارسا كامرانی، یدالله ادبی تاریخ ایران 1363 1 1 1 PIR 110/ 2ك 2ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000125 راهی به كشور آفتاب كن، فردیناند كیانوش، محمود ادبی امیركبیر 1352 1 1 1 PIR 382/ 9ف 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000126 بگوت گیتا (ترجمه فارسی) اجمل خان، محمد ادبی انجمن روابط فرهنگی هند، دهلی نو 1959 1 1 1 PIR 888/ 9الف 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000127 خدایان هم آسیموفریال ایزاك غیاثی ن‍ژاد، هوشنگ ادبی پاسارگاد 1373 1 1 1 PIR 382/ 5آ 5خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000128 قصه شیرین ملا یزدانی، كهتر ادبی تیرنگ 1357 1 1 1 PIR 382/ 5الف 5ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000129 ماهی سیاه كوچولو بهرنگی، صمد ادبی موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1 1 1 PIR 382/ 9ب 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000130 دو چشم بی سو مخملباف، محسن ادبی حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی چاپ دوم پائیز1363 1 1 1 PIR 382/ 5م 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000131 برده رقصان فاكس، پائولو رهبر، مصطفی ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1359-چاپ پنجم 1368 1 1 1 PIR 382/ 2ف 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000132 كشكول عاملی، بهاء الدین محمد (شیخ بهایی) رازانی، بهمن ادبی زرین چاپ ششم 1366 1 1 1 PIR 801/ 9ب 5ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000133 دیوان سلطان حسین میرزا بایقرا (بانضمام رساله او) واحدی جوزجانی، محمد یعقوب ادبی موسسه طبع كتب 1346 1 1 1 PIR 3/ 2و 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000134 شرح حال و تحلیل اشعار صوفی عشقری رحیمی، نیلاب (فاروق) ادبی امیركبیر 1357 1 1 1 PIR 22/4/ 2ف 9ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000135 استان یك انسان واقعی پولدوی، بوریس اف، قنبر ادبی امیركبیر 1 1 1 PIR 382/ 9پ 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000136 بازگشت به شهر زمرد باوم، فرانك حالت، ابوالقاسم ادبی اندیشه 1349 1 1 1 PIR 382/ 2ب 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000137 سیمون بولیوار وایت ریج، آرنولد حسن پور، نورالله ادبی امیركبیر 1339 - چاپ دوم 1351 1 1 1 PIR 382/ 2و 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000138 نامه به پدر كافكا، فرانتس بهزاد، فرامرز ادبی خوارزمی 1355 1 1 1 PIR 382/ 5ك 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000139 ف مثل شهروند (كتابی برای موجودات فضایی) رفیعا، قاسم ادبی امیركبیر چاپ دوم 1387 1 1 1 978-964-04-0230-6 PIR 8027/ 7ر 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000140 زمان (ویژه تئاتر) ساعدی، غلامحسین ادبی امیركبیر 1352 1 1 1 PIR 668/ 9و 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000141 نیلوفر عشق تاگور، رابیند رانات پاشایی، ع ادبی كتابخانه طهوری 1344 - چاپ دوم 1354 1 1 1 PIR 382/ 9ت 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000142 ظفرخان احسن اسلم خان، محمد ادبی امیركبیر 2535 1 1 1 PD 203/ 5الف 5ظ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000143 امیر علی شیر نوایی (فانی) واحدی جوزجانی، محمد یعقوب ادبی انجمن تاریخ 1346 1 1 1 PIR 134/ 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000144 زمینه های طنز و هجا در شعر فارسی (دفتر اول) كاسب، عزیزالله ادبی شركت سهامی چهر 1 1 1 PIR 442/1/ 2ك 9ز موضوع فرعی 1: گفتار در طنز و هزل_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000145/1 نام گل سرخ- ج.1 اكو، امبرتو طاهری، شهرام ادبی شباویز 1365 - چاپ چهارم 1367 2 1 1 PIR 382/ 8الف 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000145/2 نام گل سرخ- ج.2 اكو، امبرتو طاهری، شهرام ادبی شباویز 1365 - چاپ چهارم 1367 2 2 1 PIR 382/ 8الف 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000146 لبه تیغ موام، سامرست نبیلی، مهرداد ادبی شركت سهامی چهر 1341 - چاپ ششم 1354 1 1 1 PIR 382/ 9م 2ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000147 نثر دری افغانستان (سی قصه) رضوی غزنوی، علی ادبی بنیاد فرهنگ ایران 1357 1 1 1 PIR 620/ 5ر 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000148 دنیای مرموز جن همراه داستانهای عجیب و شگفت انگیز پورابراهیم گلرودباری، ستار ادبی صبح پیروزی چاپ هفتم 1385 1 1 1 964-7810-21-0 PIR 382/ 9پ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000149 آیین نگارش و مكاتبات اداری امینی، كاظم ادبی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی چاپ بیست و ششم 1385 1 1 1 964-6517-05-6 HF 5721/ 9آ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000150 منتخب نثر فارسی مجتهدزاده، سید علیرضا ادبی دانشگاه مشهد 1346 1 1 1 PS 1112/ 5م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000151 فارسی عمومی اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر 1381- چاپ نهم 1385 1 1 1 964-331-127-9 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000152 سروش مجموعه شعر قهرمان، عشرت ادبی اطلاعات 1372 1 1 1 PIR180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000153 تلاش قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1360 1 1 1 PIR180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000154 آسمان آبی برای پرواز پروانه ها خدابخش حصار، منیر ادبی آساره 1383 1 1 1 964-9482-15-2 PIR8040/ 1382 5آ 13د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000155 اقیانوس قهرمان، عشرت ادبی فیروزیان 1368 1 1 1 PIR 180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000156 زنجیر عشق دوموریه، دافنه زرافشان، چنگیز - حقیقی، مریم ادبی پر 1372- چاپ ششم 1390 1 1 1 978-964-8007-43-5 PZ 3/ 9ز 96د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000157 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.1 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000158 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.2 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000159 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.3 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000160 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.4 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000161 ثمارالقلوب فی المضاف و المنسوب- ن.5 ثعالبی نشابوری، ابومنصور انزابی نژاد، رضا ادبی دانشگاه فردوسی 1376 1 1 5 964-6335-22-5 PN6519/ 4ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000162 دیوان پروین اعتصامی صاعدی، عبدالعظیم ادبی ثالث 1386-چاپ هشتم 1 1 1 964-6404-48-0 PIR7614/ 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000163 دیوان پروین اعتصامی شیرازی، حسن ادبی پیام عدالت 1382-چاپ چهارم 1387 1 1 1 978-964-7633-15-4 PIR 7614/ چ 1376 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000164 دیوان رودكی رودكی، جعفر بن محمد ادبی گنجینه 1377- چاپ چهارم 1386 1 1 1 964-6152-11-2 PIR 446 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000165 نور و ظلمت در تاریخ ادبیات ایران ای زند، میكائیل اسدپور پیرانفر، ح ادبی پیام چاپ اول 2531- چاپ دوم 2536 1 1 1 PIS 32/ 9ز 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000166 یك فانوس روشن ملامحمدی، مجید ادبی قدس رضوی 1385-چاپ دوم 1386 1 1 1 PIR 382/ 2ك 7ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000167 عشق، عاشق، معشوق تنه كار، محسن ادبی نجابت 1385 1 1 1 964-8527-72-5 BF 500/ 9ت 45 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000168 نجوا با شلمچه قمرزاده، موسی ادبی سبط النبی 1386 1 1 1 978-964-8519-35-8 PIR A180/ 1385 3ن 37م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000169 یادنامه شهید بزرگوار دكتر مصطفی چمران یزدی، ابراهیم ادبی قلم 1383 1 1 1 964-316-134+-X DSR 1626/ 4ی 8چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000170 نور(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی آستان قدس رضوی 1 1 1 PIR180/ 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000171 سفینه نوح خراسانی، نوح ادبی پاندا 1372 1 1 1 PIR752/ 5ن 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000172 الیور تویست دیكنس، چارلز قریب ادبی بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ 1 1 1 PIR 382/ 9د 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000173 منتخب نظم فارسی مجتهدزاده، علیرضا ادبی دانشگاه مشهد 1346 1 1 1 PS9762/ 5م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000174 مقصد الاقبال سلطانیه عبدالله واعظ، اصیل الدین ادبی بنیاد فرهنگ ایران 1351 1 1 1 BP852/ 5هـ 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000175 یادداشتی درباره لهجه بخارایی رجائی، احمدعلی ادبی دانشگاه مشهد 1342 1 1 1 PIR507/ 5ر 9ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000176 منتخب اشعار فارسی نتضر، آمنون ادبی فرهنگ ایران زمین 1352 1 1 1 PIR5010/ 2ن 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000177 سیرالعباد الی المعاد حكیم سنایی غزنوی مایل، رضا ادبی بیهقی 1356 1 1 1 PIR878/ 2م 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000178 سیری در ملك سنایی بشیر، علی اصغر ادبی بیهقی 1356 1 1 1 PIR8787/ 5ب 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000179 زهرخند(مجموعه طنز) شاملو، احمد ادبی اطلاعات 1352 1 1 1 PIR382/ 2ش 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000180 غلطهای فاحش(فرهنگهای فارسی) عمید، حسن ادبی كتابخانه گوتمبرگ 1 1 1 PIR354/ 5غ 49 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000181 بازگشت به خوشبختی رحیمی، فهیمه ادبی چكاوك 1374 1 1 1 PIR 382/ 5ر 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000182 برگزیده ادب و نگارش فارسی چهرقانی، رسول - بهمنی، یدالله ادبی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 1383 1 1 1 964-95589-0-X PIR4003/ 4ب 9چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000183 زبان و نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن - حاكمی، اسماعیل - شكری، یدالله - طباطبایی اردكانی، محمود ادبی سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها 1382-چاپ بیست و هفتم 1387 1 1 1 978-964-459-405-2 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000184 بربال قلم(چهل درس در قلمرو ادب پارسی و آیین نگارش) حسینی، ابوالقاسم ادبی ظفر 1380 چاپ دوم 1 1 1 964-7057-06-7 PIR 2839/ 42ب 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000185 پیامبر و دیوانه جبران، جبران خلیل دریابندری، نجف ادبی كارنامه 1377- چاپ بیستم 1381 1 1 1 964-431-021-7 PS 3513/ 1377 87پ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000186 ستیز با خویشتن و جهان میرشكاف، یوسفعلی ادبی برگ 1369 1 1 1 PIR423/ 9م 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000187 عرفان حافظ مطهری، مرتضی ادبی صدرا چاپ ششم 1368 1 1 1 PIR 803/ 5م 5ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000188 پند حكیم عدالتیان، مهدی ادبی خانه پژوهش 1391 چاپ سوم 1 1 1 978-964-9+969-75-6 PIR 8151/ 1391 9پ 17د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000189 دریای نور(مجموعه اشعار) حیدری خرم آبادی، محمدعلی ادبی هاتف 1383-چاپ چهارم 1387 1 1 1 964-484-092-5 PIR 8031/ 4د 482ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000190 عزیزترین خدابخش حصار، منیر ادبی آهنگ قلم 1382 1 1 1 964-761-00-1 PIR 8040/ 1381 4ع 13د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000191 برگزیده متون ادب فارسی تجلیل، جلیل - حاكمی، اسماعیل - رادمنش، محمد - شیخ الاسلامی، علی - مرزبان راد، علی ادبی مركز نشر دانشگاهی 1362-چاپ بیست یكم 1375 1 1 1 964-01-0805-7 PIR 4005/ 1375 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000192 توصیف ساختمان دستوری زبان فارسی باطنی، محمدرضا ادبی امیركبیر 1389 چاپ بیست و دوم 1 1 1 978-964-00-0117-2 PIR 2688/ 9ت 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000193 ادبیات و نگارش فارسی تقوی، محمد - رادمرد، عبدالله - زرقانی، مهدی - غلامی نژاد، محمدعلی ادبی واژگان خرد 1385-چاپ چهارم 1388 1 1 1 964-8931-01-1 PIR 4003/ 37الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000194 گزیده ای از ادبیات شفاهی تایباد مودودی، محمدناصر - تیموری، زهرا ادبی ماه جان 1384 1 1 1 964-8307-07-5 PIR 87971/8م 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000195 می نگریم و می رویم لاهوری، اقبال ادبی سخن 1390 1 1 1 978-964-372-506-8 PIR 9239/ 1390 887ی 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000196 حكایت ها و نكته های خواندنی نعیمی، جواد ادبی جلیل 1382 1 1 1 964-7594-56-9 PIR 7963/ 1385 2ب 7443الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000197 گزیده ادبیات معاصر شفق، مجید ادبی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1380 1 1 1 964-337-090-9 PIR 8123/ 16آ 67ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000198 دستور زبان فارسی مشكوه الدینی، مهدی ادبی دانشگاه فردوسی 1379- چاپ دهم 1386 1 1 1 964-6335-80-2 PIR 2688/ 5د 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000199 علمتاج قائم مقامی كراچی، روح انگیز ادبی داستان سرا 1383 1 1 1 964-7979-40-1 PIR 8172/ 1383 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000200 آلاچیق(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی هنركده سبز 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 35 88ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000201 نوای نی(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی هنركده سبز 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000202 كلیات شمس تبریزی بلخی مولوی، مولانا جلال الدین محمد ادبی طلوع 1374-چاپ سیزدهم 1383 1 1 1 964-6103-04-9 PIR 5294/ 1374ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000203 گلستان سعدی ادبی اداره نشریات ادبیات خاور 1 1 1 PIR 4550/ 5س 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000204 غزلیات حافظ حافظ ادبی نشر امیرخانی 1 1 1 964-92-139-5-3 PIR 5424/ 1378ذی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000205 فارسی عمومی ماحوزی، مهدی ادبی اساطیر 1376-چاپ دهم 1380 1 1 1 964-5960-17-7 PIR3331/ 2ف 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000206 ستاره های شب تیره ادبی پیام 1351 چاپ دوم 1 1 1 PIR382/ 5م 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000207 فرهنگ اطلاعات عمومی فاضلی، بهروز - تبریزیان، صادق - شكیب آزاد، مهدی ادبی افشار 1 1 1 PIR 3/ 2ف 5ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000208 فهرست نسخه های خطی كتابخانه دانشكده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی فاضل، محمود ادبی دانشكده ادبیات و علوم انسالنی دانشگاه فردوسی 1354 1 1 1 Z 1764/ 2ف 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000209 فهرست نسخه های فارسی(جلد ششم) منزوی، احمد ادبی موسسه فرهنگی منطقه ئی 1 1 1 Z 321/ 9م 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000210 شهابی درشب توحیدی، ضیاء ادبی پارس ایران 1386 1 1 1 978-600-543-01-3 DSR1728/ 6ی 7د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000211 غریبانه: برساس زندگی شهید غلام محمد نیك عیش خسروی، شمسی ادبی ستاره ها 1386 1 1 1 879-964-2546-82-4 DSR1625/ ج56 6ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000212 مردها زود بزرگ می شوند: بر اساس زندگی ابوالفضل رفیعی فكور، اصغر ادبی ستاره ها 1386 چاپ ششم 1 1 1 964-2546-03-5 DSR1625/ج3 6ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000213/1 ذكر جمیل سعدی- ج.1 كمیسیون ملی یونسكو-ایران ادبی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1364-چاپ پنجم 1377 3 1 1 964-422-082-X DIR5215/ 6ذ 8ك 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000213/2 ذكر جمیل سعدی- ج.2 كمیسیون ملی یونسكو-ایران ادبی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1364-چاپ پنجم 1377 3 2 1 964-422-082-X DIR5215/ 6ذ 8ك 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000213/3 ذكر جمیل سعدی- ج.3 كمیسیون ملی یونسكو-ایران ادبی سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی 1364-چاپ پنجم 1377 3 3 1 964-422-082-X DIR5215/ 6ذ 8ك 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000214 همزاد عشق شكیبا، ترانه ادبی كوشش 1381چاپ دوم 1 1 1 964-6326-78-1 PIR 123/ 8هـ 922ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000215 قدرت روح مور، توماس پروانه، كامران ادبی آبنگاه 1382 1 1 1 964-92120-8-6 BL624/ 4ق 74م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000217 زمستان اخوان ثالث، مهدی ادبی زمستان 1381 1 1 1 964-6200-26-5 PIR 7947/ 1381 8ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000218 صخره های شیشه ای خزاعی، زهرا ادبی ضامن آهو 1381 1 1 1 964-6600-47-6 PIR8040/ 4خ 22ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000219 خواستگاری یا انتخاب مودب پور، م ادبی نسل نواندیش 1384 1 1 1 964-412-083-3 PIR 8223/ 9خ 386و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000220 هری پاتر و حفره اسرارآمیز رولینگ، جی كی اسلامیه، ویدا ادبی تندیس 1379 1 1 1 964-5757-04-5 PZ7/ 4هـ 95ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000221 پیامبر و دیوانه خلیل جبران، جبران دریابندی، نجف ادبی كارنامه 1377- چاپ بیست و یكم 1381 1 1 1 964-431-021-7 PS3513/ 87پ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000222 پریچهر مودب پور، م ادبی نسل نواندیش 1378- چاپ دهم 1381 1 1 1 964-6714-57-9 PIR8223/ 4پ 386و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000223 ادبیات فارسی پیش دانشگاهی 1و2 ساجدی، علی ادبی علی ساجدی چاپ یازدهم 1386 1 1 1 964-96551-0-7 LB 2353/ 38الف 16س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000224 طنین در دلتا صفارزاده، طاهره ادبی نوید چاپ دوم 1365 1 1 1 PIR 320/ 5ص 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000225 گزینه ادب فارسی (متون نظم و نثر) حسینی كازرونی، سید احمد - حمیدی، سید جعفر ادبی دانشگاه آزاد اسلامی چاپ سوم 1376 1 1 1 964-450-028-0 PIR 230/ 5ح 5گ موضوع فرعی 1: همراه با توضیحات و معانی لغات_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000226 بچه های قالیبافخانه مرادی كرمانی، هوشنگ ادبی كتاب سحاب چاپ چهارم 1370 1 1 1 PIR 382/ 5ك 7ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000227 شیده مستعان، حسینقلی ادبی گوتمبرگ چاپ هفتم 1 1 1 PIR 382/ 5ح 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000228 بعد چهارم : زمان ولز، اچ جی ممتازی، نیلوفر ادبی مردمك 1363 1 1 1 PIR 382/ 5و 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000229 تكاپوی جهانی Jean, par - Servan, Jacques - Schreiber نیك گهر، عبدالحسین ادبی نشرنو 1361 1 1 1 PIR382/ 5س 6ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000230 غریبه ها و پسرك بومی محمود، احمد ادبی امیركبیر 1353-چاپ چهارم 1 1 1 PIR382/ 5م 5غ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000231 پسرك روزنامه فروش حسین، مهدی بهرنگی، صمد ادبی اطلاعات 1 1 1 PIR382/ 5ح 5پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000232 در كوچه باغهای نشابور شفیعی كدكنی ادبی توس 1350- چاپ هفتم 1357 1 1 1 PIR8123/ 4د 85ف 1350 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000233 آقا مهدی مطیعی، منوچهر ادبی مجرد 1369 چاپ سوم 1 1 1 PIR8211/ 67ط 173 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000234 ایرج میرزا محجوب، محمد جعفر ادبی اطلاعات 1342- چاپ سوم 1353 1 1 1 PIR7644/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000235 همسایه ها محمود، احمد ادبی امیركبیر 1353-چاپ دوم 2537 1 1 1 PIR8203/ 8هـ 86ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000236 بی سرپرستان نصیری، قدسی ادبی نهال نویدان 1368 چاپ هفتم 1 1 1 PZ4/ 9ب 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000237 خانه كوچك اینگالز وایلدر، لورا پاشا وزیری، شهرام ادبی اطلاعات چاپ سوم 1 1 1 PS 3541/ 2ح 95الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000238 دائی جان ناپلئون پزشك زاد، ایرج ادبی صفی علیشاه 1354- چاپ هشتم 1 1 1 PIR 7983/ 2و 52ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000239 اتوبوس رحیمی، فهیمه ادبی چكاوك 1372 چاپ دوم 1 1 1 PIR/ 8058/ 2الف 947ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000240 دو برادر دوما، الكساندر دانیا، محمد تقی ادبی زر قلم 1372 چاپ پنجم 1 1 1 PQ 2254/ 9د 1372 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000241 سفر به كره ماه ورن، ژول گلكاریان ، قدیر ادبی عارف 1371 چاپ دوم 1 1 1 PQ2507/ 94د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000242 برگزیده مشهورترین داستانهای جهان برای نوجوانان اتحاد، علی ادبی سپیده 1373 1 1 1 PZ 1/ 4ب 22الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000243 پری صحرائی و دیار مردان سنت اگزوپری، آنتوان رزم آزما ادبی سپنج 1372 1 1 1 PQ 2633/ 48پ 3ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000244 شب تنهائی ثامنی، نسرین ادبی كتاب آفرین 1370 1 1 1 PIR 8002/ 2ش 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000245 گربه خانه به دوش اینگل برت، مارتا شیخی، منیر ادبی سپیده 1 1 1 PIR382/ ی گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000246 شاه سلطان حسین جنگجو بقائی كرمانی، ایرج ادبی آفرینش 1374 1 1 1 PIR 7963/ 15ش 24ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000247 سوگواران رهبر، ابراهیم ادبی گلشائی چاپ دوم 1 1 1 PIR8075/ 9س 23هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000248 منادی(مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1380 1 1 1 964-6600-48-4 PIR180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: دومین اثر نكیسا_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000249 قلمروی ادبیات حماسی ایران رزمجو، حسین ادبی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1381 1 1 1 964-426-164-X PIR 4003/ 8ق 4ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000250 یك شب بارانی قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-18-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000251 اكسیر قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000252 ققنوس قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000253 آتشكده قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000254 پژواك قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000255 نسیم قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1380 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000256 لاله زار قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1379 1 1 1 964-6600-48-4 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000257 میراث عشق قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی محقق 1 1 1 964-6600-48-8 PIR 180/ 888ك 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000258 ماری آنتوانت كیلتی، برناردین آذری، هوشنگ ادبی اطلاعات 1339 - چاپ دوم 1351 1 1 1 PIR 382/ 9ك 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000259 دو ركعت قصه نقی ئی، رسول ادبی كتاب آشنا چاپ ششم 1388 1 1 1 978-964-2943-91-3 PIR 382/ 5ن 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000260 جنگ شكر در كوبا سارتر، ژان پل افكاری، جهانگیر ادبی امیركبیر چاپ چهارم 1357 1 1 1 PIR 382/ 2س 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000261 همه مردم برادرند گاندی، مهاتما تفضلی، محمود ادبی امیركبیر 1348 - چاپ چهارم 1354 1 1 1 PIR 230/5/ 2گ 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000262 آناهیتا (نمایشنامه) رحیمی، مصطفی ادبی امیركبیر 1349 - چاپ سوم 1354 1 1 1 PIR 382/ 5ر 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000263 مو خوره نسین، عزیز همراه، رضا ادبی كتابهای پرنده آبی 1 1 1 PIR 382/ 5ن 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000264 لایم لایت چاپلین، چارلی سید حسینی، رضا ادبی شركت سهامی كتابهای جیبی 1343-چاپ دوم 2537 1 1 1 PIR 382/ 2چ 2ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000265 گلشن رباعی قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1379 1 1 1 964-90813-2-1 PIR818/ 85گ 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000266 گلزار رباعی قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1378 1 1 1 964-90813-1-3 PIR8180/ 8گ 45هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000267 در خدمت و خیانت روشنفكران آل احمد، جلال ادبی رواق 1 1 1 PIR251/ 5الف 4د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000268 كنت مونت كریستو دوما، الكساندر شكیباپور ادبی ارسطو 1 1 1 PIR 382/ 9د 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000269 ننه دلاور و فرزندان او رحیمی، مصطفی ادبی زمان 1345- چاپ هفتم 1355 1 1 1 PIR382/ 5ب 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000270 پسر و رود بوسكو، هانری امیرارجمند، لیلی ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 2535 1 1 1 PIR382/ 2هـ 5پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000271 زائری زیر باران محمود، احمد ادبی امیركبیر 1346-چاپ چهارم 1354 1 1 1 PIR382/ 5م 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000272 بازی عشق و مرگ رولان، رومن به آذین، م.آ ادبی آگاه 1 1 1 PIR382/ 9ز 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000273 پرومته در زنجیر اشیل مسكوب، شاهرخ ادبی اندیشه 2534 1 1 1 PIR382/ 5الف 5پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000274 طوفان ها و لاله های شهریور بروجردی، زینب ادبی اطلاعات 1357 1 1 1 BP11/8/ 5ب 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000275 وینستون چرچیل مالكوس، آلیدا - فخرداعی، محمود ادبی مروارید 1342- چاپ دوم 1349 1 1 1 PIR382/ 2م 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000276 كوراوغلو و كچل حمزه بهرنگی، صمد ادبی شمس 1348-چاپ سوم 1 1 1 PIR382/ 9ب 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000277 شریفجان، شریفجان مدرسی، تقی ادبی نیل 1 1 1 PIR382/ 5م 4ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000278 هزار مرتبه خورشید‌(مجموعه شعر) محدثی خراسانی، مصطفی ادبی برگ 1375 1 1 1 PIR 4011/ 5م 5هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000279 زندان زنان آمریكا بارتر، وینسنت ج قره گوزلو، غ ادبی اردیبهشت چاپ پنجم 1371 1 1 1 PIR 382/ 2ج 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/1 جان شیفته- ج.1 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 1 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/2 جان شیفته- ج.2 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 2 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/3 جان شیفته- ج.3 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 3 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000280/4 جان شیفته- ج.4 رولان، رومن به آذین، م.ا ادبی اطلاعات 4 4 1 PIR 382/ 9ر 2ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000281 تریستان و ایزوت بدیه، ژوزف ناتل خانلری، پرویز ادبی بنگاه ترجمه و نشر كتاب 1334 - چاپ سوم 1343 1 1 1 PIR 382/ 5ب 5ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000282 فاجعه رمضان زیدان، جرجی شیرازی، محمد علی ادبی گوتنبرگ 1 1 1 PIR 382/ 9ز 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000283 دیوی كراكت مرزبان دلاور هالبروك، استوارت نبیلی، مهرداد ادبی امیركبیر 1340 - چاپ دوم 1352 1 1 1 PIR 382/ 2ه 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000284 وینستون چرچیل مالكوس، آلیدا فخر داعی]، محمود ادبی مروارید 1349 1 1 1 PIR 382/ 2م 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000285 سنفونی صامت مدرسی تهرانی، محمد حسین ادبی دانش 1345 1 1 1 PIR 382/ 5م 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000286 سفر های من هوگو، ویكتور برزگر، فرامرز ادبی گوتنبرگ 1 1 1 PIR 382/ 9ه 5س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000287 آزادی و استقلال دنیای نو فیشر، دوروتی رضازاده قشقایی، حبیب الله ادبی امیركبیر 1339 - چاپ دوم1352 1 1 1 PIR 382/ 9ف 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000288 از جهان تا ابدیت مترلینگ، موریس شكیباپور، عنایت الله ادبی بنگاه مطبوعاتی فرخی 1 1 1 PIR 382/ 3م 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000289 قربانی مالاپارته، كورتزیو قاضی، محمد ادبی زمان 1356-چاپ سوم 161 1 1 1 PIR 382/ 2م 5ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000290 آتیلا دوول، لویز نیك پور، اردشیر ادبی گوتنبرگ 1362 1 1 1 PIR382/ 9ن 2الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000291 كهكشان (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی اطلاعات 1369 1 1 1 PIR 180/ 9ق 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000292 سپهر (مجموعه شعر) قهرمان، عشرت، (نكیسا) ادبی پاندا 1374 1 1 1 PIR180/ 9ق 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000293 فرانتس كافكا اچ ساكل، والتر دستمالچی، محمدجعفر ادبی بابك 1966 1 1 1 PIR382/ 7الف 5ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000294 آنچه من هستم پل سارتر، ژان رحیمی، مصطفی ادبی آگاه 1354 1 1 1 PIR382/ 3ر 9آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000295 منتخب كتاب كلیله و دمنه و ابن خلكان فضل تونی ادبی امیركبیر 1330 1 1 1 PIR382/ 2الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000296 بهترین بابای دنیا ادبی نیل 1 1 1 PIR382/ 5م 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000297 گمشدگان اقیانوس ورن، ژول عطار، محمدحسین ادبی كتابفروشی فخر رازی 1 1 1 PIR382/ 5و 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000298 كوه های سفید كریستوفر، ژان كاظمی، ثریا ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 2537 1 1 1 PIR 382/ 5ك 9ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000299 نمایشنامه مگسها و كارگردانش پل ساتر، ژان ادبی زمان 1 1 1 PIR382/ 5پ 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000300 جنگ شكر در كوبا پل ساتر، ژان افكاری، جهانگیر ادبی امیركبیر 1357 چاپ چهارم 1 1 1 PIR 382/ 2س 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000301 خانه متحرك ورن، ژول عنایت ادبی عارف 1362 1 1 1 PIR 382/ 5و 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000302 فرهنگ نام معین- ن.1 معینی، كریم ادبی اطلاعات 1390 1 1 2 978-600-92497-5-6 CS 3020 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000303 فرهنگ نام معین- ن.2 معینی، كریم ادبی اطلاعات 1390 1 1 2 978-600-92497-5-6 CS 3020 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000304 پرواز بر فراز آشیانه فاخته كیسی، كن باستانی، سعید ادبی نیل 1355-چاپ دوم 1357 1 1 1 PS 3566/ 4پ 5ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000305 گیلان در زمان فخرائی، ابراهیم ادبی جاویدان 1354 1 1 1 DSR 2049/ 3ف 83ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000306 تكامل اجتماعی انسان مطهری، مرتضی ادبی صدرا 1365 چاپ دوم 1 1 1 BP 230/ 8ت 6م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000307 ملكه برف ها اندرسن، كریستین بریری، حفظ الله ادبی نیل 1347 1 1 1 PIR 382/ الف م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000308 آناكارنینا تولستوی شیرازی، محمد علی ادبی ساحل 1348 1 1 1 PG 3349/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000309 برگزیده شعرهای فریدون مشیری ادبی اطلاعات 1352 1 1 1 PIR8211/ 16آ 94ش موضوع فرعی 1: با اظهار نظرهایی از شاعران و نویسندگان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000310 ادیسون وایزگراهام، وینفرد افشاری، محمدرضا - سلامت، محمود ادبی كوروش 1369 1 1 1 T39/ 4الف 4گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000311 خط روشن برگزیده كتاب الغدیر امینی ادبی دفتر نشر معارف 1392 1 1 1 978-964-531-514-4 BP223/4/ 40غ 8الف موضوع فرعی 1: گزیده كتاب ارزشمند الغدیر علامه امینی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000312 آموزش خوشنویسی ادبی اطلاعات 1368 1 1 1 NK 3639/ 2خ 23ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000313 انشاء و نامه نگاری حافظ (2) مرعشی، عبدالامیر ادبی انتشارات 1374 1 1 1 PIR 2839/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000314 بسوی كامیابی رابینز، آنتونی مجرد زاده كرمانی، مهدی ادبی اطلاعات 1375 1 1 1 BF 647/ 18ر 8م موضوع فرعی 1: نیروی بیكران_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000315 كشتی پهلو گرفته شجاعی، مهدی ادبی مدرسه 1368- چاپ چهارم 1370 1 1 1 PIR8123/ 5ك 21ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000316 شهر قشنگ افسانه ها دهقانی، محمدعلی ادبی موسسه كتاب همراه 1373 1 1 1 PZ1/ 87د 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000317 ده بازیگر سینما جوادی فر، مهیار ادبی موسسه كتاب همراه 1374 1 1 1 PN 2950/ 9د 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000318 یادنامه بیرونی ادبی شورای عالی فرهنگ و هنر 1352 1 1 1 Q 143/ 2الف موضوع فرعی 1: مجموعه سخنرانی های فارسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000319 بوبول پزشك زاد، ایرج ادبی اطلاعات 1 1 1 PIR7983/ 9ب 52ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000319 بوبول پزشك زاد، ایرج ادبی اطلاعات 1 1 1 PIR7983/ 9ب 52ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000320 ستاره های شب تنكابنی، فریدون ادبی امیركبیر 1357 1 1 1 PIR 7994/ 2س 76ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000321 یك گل سرخ برای امیلی فاكنر، ویلیام دریابندی، نجف ادبی نیلوفر 1363 1 1 1 PS 3529/ 455ی 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000322 راسپوتین ژولین، پرنس مطیعی، منوچهر ادبی سمیر 1392 چاپ هشتم 1 1 1 978-964-5967-66-4 Dk254/ 9ز 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000323 آناكارنینا تولستوی، لی یف نیكلایویچ سیمونیان، فاراز ادبی سمیر-گوتنبرگ 1393 چاپ هشتم 1 1 1 978-964-6552-36-4 PG3349/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000324 ابله داستایوسكی، فئودور پارسای، كیومرث ادبی سمیر 1393چاپ سوم 1 1 1 978-964-220-098-6 PG3360/ 213الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000325 شش سال درمیان زنان وحشی آمازون مطیعی، منوچهر ادبی دبیر 1382-1392چاپ نهم 1 1 1 978-964-5967-98-5 PIR 8211/ 5ش 97ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000326 كنیز سفید دبیرمنش، منوچهر ادبی دبیر 1380-چاپ هشتم 1393 1 1 1 978-964-2621-21-7 PIR 8041/ 9ك 84ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000327 یادنامه بیرونی ادبی شورای عالی فرهنگ و هنر 1352 1 1 1 Q 143/ 2الف موضوع فرعی 1: مجموعه سخنرانیهای فرانسه و انگلیسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000328 پرندگان مرده گارسیا ماركز، گابریل گلشیری، احمد ادبی نگاه 1390 1 1 1 978-964-6736-01-7 PZ3/ 4پ 15گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000329 پر مری ماتیسن، شارلوت دانا، میمنت ادبی آوای مكتوب 1393 1 1 1 978-600-94020-7-6 PZ3/ 4پ 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000330 ساعت شوم گارسیاماركز، گابریل پارسای، كیومرث ادبی آریابان 1393 1 1 1 978-964-7196-38-3 PQ8180/28/ 2س 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000330 ساعت شوم گارسیاماركز، گابریل پارسای، كیومرث ادبی آریابان 1393 1 1 1 978-964-7196-38-3 PQ8180/28/ 2س 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000331 صد سال تنهایی گارسیا ماركز، گابریل راه ور، محمدرضا ادبی شیرین 1385 1 1 1 964-7920-20-2 PZ 3/ 4ص 15گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000332 بینایی ساراماگو، ژوزه پارسای، كیومرث ادبی شیرین 1385 چاپ چهارم 1 1 1 964-5564-78-6 PZ 3/ 9ب 16س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000333 دفتر یادداشت ساراماگو، ژوزه قادری، علی ادبی مروارید 1390 1 1 1 978-964-191-132-6 PQ9276/ 47ی 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000334 1984 اورول، جرج فیروزبخت، مریم ادبی حكایتی دگر... 1389 1 1 1 978-964-2756-31-5 PZ 3/ 4هـ 873 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000335 قلعه حیوانات اورول، جورج ترنم، آوینا ادبی ماهابه 1393 چاپ چهارم 1 1 1 978-600-5205-45-9 PZ3/ 8ق 879الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000336 كوری ساراماگو، ژوزه امرایی، اسدالله ادبی مروارید 1393 چاپ چهارم 1 1 1 978-964-6026-70-4 PZ3/ 9ك 16س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000337 پرنیان هفت رنگ خیال- ن.1 میزبان، جواد ادبی سخن گستر 1393 چاپ هفتم 1 1 2 964-477-282-2 PIR3892/ 5ب 47ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000338 پرنیان هفت رنگ خیال- ن.2 میزبان، جواد ادبی سخن گستر 1393 چاپ هفتم 1 1 2 964-477-282-2 PIR3892/ 5ب 47ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000339 سهروردی علیا، مسعود ادبی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1379 1 1 1 9645667-33-X BBR 770/ 9س 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000340 باغچه بان یوسفی، محمدرضا ادبی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1380 1 1 1 964-5667-61-5 HV 2855/2/ 9ی 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000341/1 این روشنای نزدیك- ج.1 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 3 1 1 978-964-477-626-7 PIR 4190/ 9الف 37س موضوع فرعی 1: منتخب آثار داستان نویسان و شاعران جوان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000341/2 این روشنای نزدیك- ج.2 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 3 2 1 978-964-477-626-7 PIR 4190/ 9الف 37س موضوع فرعی 1: منتخب آثار داستان نویسان و شاعران جوان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000341/3 این روشنای نزدیك- ج.3 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 3 3 1 978-964-477-626-7 PIR 4190/ 9الف 37س موضوع فرعی 1: منتخب آثار داستان نویسان و شاعران جوان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000342 راز كوچه های آجری (مجموعه داستان) سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 2ر 36س موضوع فرعی 1: این روشنای نزدیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000343 داستان های طنزآمیز امروز رهنما، تورج ادبی سخن 1376 1 1 1 964-5983-01-0 PIR 8075/ 2د 82ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000344 من همونم ... تو، نگاهت دگرین رنگ شده معماریان، نیما (پرتیا) ادبی شاملو 1389 1 1 1 978-600-116-098-1 PIR 8211/ 9م 845ع موضوع فرعی 1: مجموعه اشعار_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000345 مترسك ها حلبی راه می روند (مجموعه اشعار) صالحیان، آزاده ادبی شاملو 1389 1 1 1 978-600-116-096-7 PIR 8131/ 2م 78715الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000346 باخانمان مالو، هكتور قاضی، محمد ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1356 - چاپ ششم 1373 1 1 1 PQ 2457/ 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000347 بابا لنگ دراز وبستر، جین اردكانی، سوسن (شاهین) ادبی مدبر 1376 - چاپ پنجم 1378 1 1 1 964-90492-8-2 PS 3541/ 2ب 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000348 دشمن عزبز وبستر، جین اردكانی، سوسن (شاهین) ادبی مدبر 1370 - چاپ هفتم 1378 1 1 1 964-6631-27-4 PS 3541/ 5د 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000349 دور دنیا در هشتاد روز ورن، ژول صنعت نگار، جمال ادبی تمدن 1372 1 1 1 PQ 2507/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000350 لك لك ها بر بام دویونگ، میندرت انور، باهره ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان چاپ سوم 1361 1 1 1 PS 3517/ 8ل 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000351 زن دوم نوشین فر، ژیلا ادبی گل نشر 1385 1 1 1 964-8284-27-X PIR 8262/ 9ز 588و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000352 ما نباید بمیریم رویاها بی مادر می شوند صالحی، سید علی ادبی نگاه 1389 1 1 1 978-964-351-628-4 PIR 8131/ 16م 78الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000353 هنگامه (سال های گمشده) توكلی، اعظم ادبی آوای رعنا 1384 1 1 1 964-96290-4-1 PIR 7994/ 9ه 564و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000354 سراب شرجی كمالی یزدی، یحیی ادبی نی نگار 1388 1 1 1 978-964-2617-35-7 PIR 8184/ 264م 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000355 با یك چشم هم می توان دید پرك، نصرت ادبی فرهنگ شرق 1384 1 1 1 964-940626-7-8 PIR 7983/ 2ب 66ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000356 برادر بزرگتر پترسون، هانس قالیچی، مینو ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان 1363 1 1 1 PT 9876/14/ 4ب 4ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000357 راه بی كناره ایرانی، ناصر ادبی كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان چاپ سوم 1368 1 1 1 PIR 7962/ 2ر 45ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000358 انتری كه لوطی اش مرده بود و چند داستان دیگر چوبك، صادق ادبی نگاه چاپ دوم 1385 1 1 1 964-351-226-6 PIR 8012/ 12آ 23و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000359 حدیث عشق كه از حرف و صوت مستغنی است طاهری، جمشید ادبی كوشش 1380 1 1 1 964-6326-63-3 PIR 8143/ 4ح 8747الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000360 به رنگ رویا (مجموعه شعر) تمیز، بابك ادبی شاملو 1388 1 1 1 978-600-116-061-5 PIR 7994/ 9ب 782م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000361 آواز هایی كه باد برد (مجموعه شعر) سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 2س 36س موضوع فرعی 1: این روشنای نزدیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000362 اینجا خبری نیست (مجموعه داستان) سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 9الف 36س موضوع فرعی 1: این روشنای نزدیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000363 بازی مرگ (مجموعه داستان) رضایی زاده، پدرام ادبی چشمه 1387 1 1 1 978-964-362-408-8 PIR 8075/ 4م 34ض موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000364 دستور زبان فارسی(1)- ن.1 وحیدیان كامیار، تقی ادبی سمت 1379 - چاپ هشتم 1392 1 1 2 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 5د 3و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000365 دستور زبان فارسی(1)- ن.2 وحیدیان كامیار، تقی ادبی سمت 1379 - چاپ هشتم 1392 1 1 2 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 5د 3و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000366 ساخت زبان فارسی- ن.1 افراشی، آزیتا ادبی سمت 1386 - چاپ هفتم 1392 1 1 2 978-964-530-391-2 PIR 2688/ 2س 66الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000367 ساخت زبان فارسی- ن.2 افراشی، آزیتا ادبی سمت 1386 - چاپ هفتم 1392 1 1 2 978-964-530-391-2 PIR 2688/ 2س 66الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000368 راهنمای نگارش و ویرایش (با اصلاحات جدید و تجدید نظر كلی) یاحقی، محمد جعفر - ناصح، محمد مهدی ادبی به نشر چاپ بیست و نهم 1392 1 1 1 978-964-02-1004-8 PIR 2839/ 2ر 16ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000369 دستور زبان فارسی امروز ارژنگ، غلامرضا ادبی قطره چاپ ششم 1392 1 1 1 978-964-341-171-8 PIR 2688/ 5د 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000370 فارسی عمومی (درسنامه دانشگاهی) راشد محصل، دكتر محمدرضا ادبی قهستان 1384 1 1 1 964-95202-5-2 PIR 4005، 2ف 2ر موضوع فرعی 1: ادبیات فارسی -- مجموعه ها_x000D_ موضوع فرعی 2: فن نگارش_x000D_ موضوع فرعی 3:
10000371 فارسی عمومی (كلیه رشته ها غیر از زبان و ادبیات فارسی) گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-683-6 PIR 4523، 9م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000372 فارسی عمومی : درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود - عباسی، حبیب الله ادبی سخن 1384 - چاپ بیست و هفتم 1388 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000373 ادبیات و نگارش فارسی (درسنامه فارسی عمومی) تقوی، محمد ادبی واژگان خرد 1385 1 1 1 964-8931-01-01 PIR 4003/ 37الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000374 زبان و نگارش فارسی احمدی گیوی، حسن - حاكمی، اسماعیل - شكری، یدالله - طباطبایی اردكانی، محمود ادبی سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاهها 1367- چاپ بیست و سوم 1384 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000375 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1377 - چاپ ششم 1390 1 1 1 978-964-455-683-8 PIR 246/ 33ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000376 مرا با غم تنها بگذار وفاجو، احمد ادبی وفاجو 1377 1 1 1 964-6010-06-7 PIR 8298/ 4م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000377 قتل با خنجر ونیزی چینی، والتر قریب، م ادبی گوتنبرگ 1373 1 1 1 PZ 3/ 2ق 97چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000378 عشق و ناكامی ادبی 1 1 1 PIR 8184/ 365الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000379 یاسمین مودب پور، م ادبی نیریز 1388 چاپ بیست و سوم 1 1 1 964-5724-58-69 PIR8223/ 38و 2ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000380 شعر امروز ایران : برگزیده شعر چهل شاعر معاصر ایمنی، خسرو ادبی نیما 1382 1 1 1 964-6655-14-9 PIR4190/ 7ش 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000381 كلیات اشعار مولانا عرفی شیرازی جواهری (وجدی) ادبی 1 1 1 PIR 6031/ 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000382 از عشق و شیاطین دیگر گارسیا مارکز، گابریل جهانشاهی، جاهد ادبی نگاه چا÷ سوم 1390 1 1 1 978-964-351-303-0 PZ 3/ 4الف 15گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000383 ادیسه هومر کزازی، میر جلال الدین ادبی نشر مرکز 1379 1 1 1 964-305-533-7 PA 4032/ 4آ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000384 از مه تا کلمه : نمونه ای از داستان های کوتاه امروز گیلان موسایی، بهزاد ادبی دشتستان 1380 1 1 1 964-7548-06-0 PIR 8476/ 8م 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000385 کاترین آستن، جین آرام، منوچهر ادبی پر چاپ دوم 1390 1 1 1 978-964-8007-46-6 PZ 3/ 2ک 875 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000386 دیدار با فرشتگان کوئیلو، پائولو قهرمان، دل آرا ادبی میترا 1376 - چاپ ششم 1379 1 1 1 964-5998-20-4 PZ 3/ 9د 88ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000387 فارسی عمومی (گزیده نظم و نثر پارسی) اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر چاپ سی و چهارم 1391 1 1 1 978-964-331-127-8 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000388 اسم رمز: نخستین داستان کامپیوتری در ایران بلاکمن، مالوری شکرخواه، یونس ادبی آتش 1377 1 1 1 964-91782-8-7 PZ 3/ 5الف 864ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000389 فارسی عمومی (گزیده نظم و نثر پارسی) اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر چاپ سی و پنجم 1392 1 1 1 978-964-331-127-8 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000390 داستان های برای پدران، فرزندان و نوه ها کوئلو - کوئیلو ادبی محراب دانش چاپ پنجم 1387 1 1 1 964-94834-5-4 PZ 3/ 4پ 88ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000391 باران رحیمی، فهیمه ادبی نشر چکاوک 1382 1 1 1 964-6043-91-7 PIR 8058/ 46ع 947ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000392 انگلیسی پیشدانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه ها بیرجندی، پرویز ادبی سمت 1388 1 1 1 964-459-315-4 PE 1127 B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000393 حضور تلخ تنهایی عطایی، محمد رضا ادبی سناباد 1379 1 1 1 964-6686-18-4 PIR 8151/ 6ح 265ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000394 زن درآیینه جلال وجمال جوادی آملی، عبدالله ادبی مرکز نشر اسرا 1385 1 1 1 964-5984-01-7 BP 104/ 9ج 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000395 زیباترین جملات عاشقانه ایمانی، آرمین ادبی سخن گستر 1387 1 1 1 978-964-477-319-8 PIR 254/ 32178 ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000396 فارسی عمومی ماحوزی، مهدی ادبی انتشارات زوار 1383 1 1 1 964-401202-X PIR 3331/ 2ف 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000397 فال حافظ حافظ، شمس الدین محمد ادبی موسسه انتشارات یادمان فلسفی 13 1 1 1 964-8876-16-9 PIR 8425/ 198د 32ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000398 فال حافظ حافظ، شمس الدین ادبی موسسه انتشارات یادمان فلسفی 1386 1 1 1 964-8876-16-9 PIR 8425/ 198د 32ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000399 همای رحمت:مجموعه شعردر منقبت ورثای علی دادخواه، محمدرضا ادبی شهرآشوب 1380 1 1 1 964-92149-9-2 PIR 4072/ 2د 82ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000400 سخن شیرین پارسی صیادکوه-حسن علی-عبد اللهی-پارسا ادبی سمت 1388 1 1 1 978-964530-236-6 PIR 4005/ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000401 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی پیام نور 1385 1 1 1 964-455-683-6 C 5808/ 9لف 14ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000402 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 964-455-683-6 LC 5808/ 2ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000403 وقتی تو می آیی همه چیز گم می شود مصطفوی، فخر الملوک ادبی پاژ 1384 1 1 1 964-95896-5-1 PIR 8211/ 7و 633ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000404 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1378 1 1 1 964-455-683-6 PIR 2964/ 4ف 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000405 دستور زبان فارسی(1) ادبی سمت 1392 1 1 1 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 3و 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000406 دستور زبان فارسی(1) وحیدیان، تقی ادبی سمت 1392 1 1 1 978-964-459-455-7 PIR 2688/ 3و 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000407 دا حسینی، اعظم ادبی سوره مهر 1389 1 1 1 978-964-506-488-2 DSR 1629/ 5512ح 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000408 ساخت زبان فارسی افراشی، آزیتا ادبی سمت 1392 1 1 1 978-964-530-391-2 PIR 2688/ 66الف 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000409 پرنیان هفت رتگ خیال میزبان، جواد ادبی انتشارات سخن گستر 1391 1 1 1 964-477-282-2 PIR 3892/ 5ب 47ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000410 دستور زبان فارسی خانلری، پرویز ادبی انتشارات توس 1391 1 1 1 978-964-315-197-3 PIR 2688/ 5د 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000411 هنر نوشتن و مهارت های مقاله نویسی طوسی، بهرام ادبی تابران 1392 1 1 1 964-92355-1-5 PIR 2839/ 9ه 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000412 عشق های خنده دار کوندرا، میلان پور یاوری، فروغ ادبی روشنگران 1372 1 1 1 PIR 382/ 9ک 5ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000413 ادبیات فارسی ولیان ، مریم ادبی موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1381 1 1 1 964-345-225-4 LB 2353/ 4الف 757و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000414 ادبیات ونگارش فارسی ، درسنامه فارسی عمومی تقوی، محمد ادبی واژگان خرد 1385 1 1 1 964-8931-01-1 PIR 4003/ 37الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000415 گزیده فیه مافیه:مقالات مولانا مولوی، جلال الدین محمد بن محمد ادبی شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1374 1 1 1 964-445-164-3 BP 285/ 9012ف 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000416 زبان ونگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1390 1 1 1 978-964-459-405-2 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000417 فارسی عمومی:گزیده نظم ونثر پارسی همراه با سبک های شعرونثر ایرانی وادوپاییودستور زبان فارسی اشرف زاده، رضا ادبی انتشارات اساطیر 1383 1 1 1 964-331-127-9 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000418 خون دیگران بووار، سیمون دو بهنام، مهوش ادبی نشرپرواز 1368 1 1 1 PZ 3/ خ992 ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000419 فارسی عمومی اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر 1391 1 1 1 978-964-331-127-8 PIR 4005/ 2ف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000420 مائده های زمینی ومائده های تازه ژید، آندره ادبی نیلوفر 1383 1 1 1 964-448-184-4 PQ 2621/ 2م 4ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000421 گزیده مرصادالعباد نجم رازی، عبدالله بن محمد ادبی دانشگاه پیام نور 1385 1 1 1 964-387-094-4 LC 5808/ 2752014ن 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000422 تاریخ زبان فارسی (رشته ادبیات فارسی) باقری، مهری ادبی دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 978-964-387-127-7 LC 5808/ 2ب 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000423 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی انتشارات سخن 1390 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000424 زبان ونگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1378 1 1 1 978-964-459-405-2 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000425 زبان ونگارش فارسی احمدی گیو، حسن ادبی سمت 1378 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839/ 2ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000426 ادبیات کلاسیک فارسی جان آربری، آرتور آزاد، اسدالله ادبی آستان قدس رضوی 1371 1 1 1 PK 6406 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000427 زبان ونگارش فارسی احمدی گیوی، حسن ادبی سمت 1382 1 1 1 964-459-405-3 PIR 2839/ 2ز 79م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000428 تا بلور های قله:مجموعه داستان ها ی استان کردستان کریم پور، محمد صدیق ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-714-1 PIR 3256/ 4س 745س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000429 نکته هایی درزبان وادب فارسی هاشم زاده زرگر، رویا ادبی سخن گستر 1394 1 1 1 978-600-247-186-4 PIR 4005/ 8ن 2ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000430 من،تو،او کریمی، فرهاد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-908-4 PIR 8184/ 4ک 9642ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000431 الف بال عرفانیان، مسعود ادبی شاملو 1392 1 1 1 978-600-116-428-6 PIR 8151/ 7الف 777ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000432 درامتداد ترد غزل سادات شریفی، فرشید ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-756-1 PIR 8078/ 4د 4354الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000433 صدای پای سکوتت چقدر غمگین است اسماعیلی باغسنگانی، اشرف ادبی سخن گستر 1387 1 1 1 978-964-477-524-6 PIR 7953/ 4ص 984س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000434 رنج نارنج :مجموعه داستان های استان فارس طیبی، بابک ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-630-4 PIR 8696/ 4س 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000435 آوازهایی که باد برد سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-619-9 PIR 4249/ 2س 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000436 ماراتون در دارالرحمه فائدی، فاطمه ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-600-247-056-0 PIR 8171/ 2م 9553الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000437 مادران ایرج ویچ حصاری، سمیه ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-895-7 PIR 4224 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000438 نیمی از یک خیابان بلند سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 4س 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000439 بعدازتو هیچ زنی شیرآوند، محمد طاهر ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-600-247-074-4 PIR 8130/ 7ب 4774ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000440 رازکوچه های آجری سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-613-7 PIR 4249/ 2ر 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000441 این فقط یک روایت گیج است حسین زاده، طیبه ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-943-5 PIR 8022/ 9الف 93225س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000442 بارانی ام را برای توپوشیده ام احراری ، امین ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-932-9 PIR 7943/ 2ب 42ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000443 باران خاکی،مانده روی کاشی آبی میرباقری ، زهرا ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-628-1 PIR 4249/ 16ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000444 100روش برای بهترساختن زندگی روئا، درآگوس ادبی سخن گستر 1393 1 1 1 978-600-247-254-0 BF 637/ 9ر 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000445 ازدواج طلایی پور امینی، مرضیه ادبی سخن گستر 1394 1 1 1 978-600-247-410-0 PIR 5124/ 9پ 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000447 برای روزهای مبادا3 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-744-8 PIR 4249/ 4ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000448 برای روزهای مبادا 2 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-744-8 PIR 4249/ 4ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000449 برای روزهای مبادا4 سراجی، محسن ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-744-8 PIR 4249/ 44ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000450 خودکشی عمیق یک بعدازظهر مهاجر، هدیه ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-866-7 PIR 8223/ 9خ 2374ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000451 ریخت وپاش شده بودیم:مجموعه شعر شاعران استان مازندران راد، تیرداد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-711-0 PIR 4190/ 9ر 37س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000452 باید به عقب برگردیم:مجموعه داستان های استان لرستان رشنوی، خلیل ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-712-7 PIR 4249/ 2ب 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000453 از گذرگاه خیال تا سرسرای زندگی حق شنو، حورا ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-822-3 PIR 8022/ 4الف 534ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000454 مصرع ابرو نوروزی، محمد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-944-2 PIR 8041/ 9و 946م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000455 اگر از فکرت بیرون بیایم،پروانه می شوم حقیقتیان، حسین ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-876-6 PIR 8022/ 7الف 9733ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000456 برای خداحافظی هیچ وقت دیرنیست رضوانی، الهه ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-773-8 PIR 4249/ 4ب 64ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000457 به خودم زل زده بودم حسینی، روناک ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-868-1 PIR 8022/ 9ب 964156س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000458 رنگ سیاه شاتوت صبوری، آرزو ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477--888-9 PIR 8131/ 9ر 856ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000459 داستان هایی از سرزمین اطلسی ها:مجموعه داستان های استان همدان سمواتی، مهین ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-710-3 PIR 4249/ 2د 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000460 جای شکر روی سوروک ها شن می پاشیم:مجموعه داستان های استان یزد دهقان، مجتبی ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-807-0 PIR 4249/ 2ج 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000461 رصدکردن خواب های افلاکی با تلسکوپ سرب احتیاط، آنیما ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-924-4 PIR 7943/ 6ر 378ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000462 عاشقانه های نجیب منوری، هادی ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-936-7 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000463 آشغال های مهم نجفی، وحید ادبی سخن گستر 1391 1 1 1 978-600-247-075-1 PIR 8243/ 5آ 754ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000464 شاهنامه وبحران های ادبی تقی آبادی، حمید ادبی سخن گستر 1389 1 1 1 978-964-477-935-0 PIR 3375/ 2ش 7ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000465 کله های سنگی:مجموعه داستان های استان زنجان خامه پرست، محمدعلی ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-715-8 PIR 4249/ 8ک 36س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000466 دست سالاری، رضا ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-934-3 PIR 8087/ 5د 23866الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000467 پرچم سپید متاسف گنجعلیف جواد ادبی سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-950-3 PIR 8192/ 4پ 335ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000468 شعردل انگیز،نثرآرا (فارسی عمومیبرای تدریس دردانشگاه ها) تقی زاده،محمد ادبی آهنگ قلم 1385 1 1 1 964-7641-26-5 TR 4003/ 4د 2ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000469 زبان وادبیات فارسی (جلددوم) (ویژه دانشگاه آزاد) غلامی کلیشمی، باقر ادبی گسترش علوم پایه 1386 1 1 1 964-7817-72-X PIR 4005/ 426ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000470 پیغام اهل راز اشرف زاده، رضا ادبی اساطیر 1381 1 1 1 964-331-133-3 PIR 5435/ 9پ 53الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000471 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی انتشارات سخن 1391 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000472 چاپایف فورمانف، دمیتری ادبی انتشارات انزلی 1366 1 1 1 PG 3467/ 2چ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000473 منتخب مجموعه مقالات اولین کنگره آناتومی ایران (چهارده مقاله ) اولین کنگره آناتومی ایران ادبی دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،معاونت پژوهشی 1372 1 1 1 QM 23/2/ 9ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000474 گنجینه سخن (جلدسوم) صفا، ذبیح الله ادبی 1353 1 1 1 PIR 4032/ 9گ 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000475 فارسی عمومی گروه مولفان ادبی دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-683-6 PIR 3331/ 246ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000476 باغ آینه شاملو، احمد ادبی مروارید 1363 1 1 1 PIR 8114/ 2ب 85الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000477 پژوهشی درداستانهای کمدی انسانی شهباز، حسن ادبی انتشارات علمی 1364 1 1 1 PQ 2204/ 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000478 شبنم احساس:مناجات وسروده هایی درباره شش گوهر مدینه شجاعی، صمد ادبی مشعر 1387 1 1 1 978-964-7635-95-0 PIR 4071/ 2ش 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000479 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی سخن 1389 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000479 فارسی عمومی:درسنامه دانشگاهی فتوحی، محمود ادبی سخن 1389 1 1 1 978-964-372-121-3 PIR 4005/ 2ف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000480 عقاید یک دلقک بل، هاینریش ادبی فرانکلین 1353 1 1 1 PIR 382/ 5ع 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000481 میان رشتگی موران، جو حاتمی، داوود ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-58-8 PR 21/ 9م 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000481 میان رشتگی موران، جو حاتمی، داوود ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-58-8 PR 21/ 9م 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000482 سبکهای خبرنویسی شکرخواه، یونس ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-01-4 PN 4775/ 2س 8ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000483 درباره ترجمه:اندیشه درعمل ربکور، پل ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1386 1 1 1 9789642738236 p 306/ 4د 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000484 اجتماعیات درادبیات درآثار منثور فارسی قرن ششم سجادی، علی محمد ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1388 1 1 2 978-964-2738-73-1 PIR 3890/ 3الف 3س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000485 پوشش وحجاب زن درادبیات فارسی مجتبی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000486 میان رشتگی موران، جو حاتمی، داوود ادبی پژوهشکده مطالعات فرهمگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-58-8 PR 21/ 9م 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000487 پوشش وحجاب زن در ادبیات فارسی مجتبی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000487 پوشش وحجاب زن در ادبیات فارسی مجتبی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000488 پوشش وحجاب زن درادبیات فارسی محبتی، مهدی ادبی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-19-9 PIR 4009/ 3م 3ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000489 فارسی عمومی برای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی قیصری، ابراهیم ادبی جامی 1392 1 1 1 978-964-5620-97-2 PIR 4005/ 2ف 9ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
10000490 یادگار عمر:مجموعه مقالات رکنی یزدی، محمد مهدی ادبی بنیاد پژوهش های اسلامی 1391 1 1 1 978-964-971-602-2 PIR 8075/ 19ی 86ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000001 دفتر داری دوبل و حسابداری عالی جمشیدی، منوچهر حسابداری موسسه آموزش عالی آزاد پارسه چاپ هشتم 1 1 1 LH 300/ 9ج 7د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000002 اصول حسابداری وی گانت - كی سو - كی مل افتخاری، رضا حسابداری دانشگاه صنعتی شاهرود 1384 1 1 1 964-7637-08-X HF 5635/ 6الف 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000003/1 اصول حسابداری- ج.1 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1342 - چاپ سی و ششم 1387 2 1 1 964-6693-05-9 HF 5655/ 2ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000003/2 اصول حسابداری- ج.2 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1342 - چاپ سی و ششم 1387 2 2 1 964-6693-05-9 HF 5655/ 2ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000004/1 اصول حسابداری (1)- ج.1 هورن گرن، چارلز - هاریسون، والتر - رابینسون، مایكل نوروش، ایرج - كرمی، غلامرضا حسابداری كتاب نو چاپ بیست و سوم 1386 2 1 1 978-964-2691-06-7 HF 5365/ 6الف 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000004/2 اصول حسابداری (2)- ج.2 نوروش، ایرج - شیرزادی، فیض الله حسابداری كتاب نو چاپ سی و سوم 1391 2 2 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000005/1 اصول حسابداری- ج.1 میگز - ویتینگتون - پینی - میگز ارباب سلیمانی، عباس - نفری، محمود حسابداری مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1374 - چاپ بیست و نهم 1390 2 1 1 HF 5667/ 6الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000005/2 اصول حسابداری- ج.2 میگز - ویتینگتون - پینی - میگز ارباب سلیمانی، عباس - نفری، محمود حسابداری مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی 1374 - چاپ بیست و نهم 1390 2 2 1 HF 5667/ 6الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000006 حسابداری بازرگانی گیزار، ل یزدان بخش، محمد علی حسابداری گوتنبرگ 1371 1 1 1 HF 5635/ 5ح 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000007 اصول حسابداری دولتی نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1 1 1 HF 5653/ 691الف 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000008/1 اصول حسابداری (جلد دوم)- ج.1 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1367 چاپ هفدهم 2 1 1 HF 5655/ 2ن2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000008/2 اصول حسابداری (جلد دوم)- ج.2 نبوی، عزیز حسابداری كتابخانه فروردین 1367 چاپ هفدهم 2 2 1 HF 5655/ 2ن2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000009 حسابداری مالی(جلد دوم) شباهنگ، رضا حسابداری مركز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی - سازمان حسابرسی 1368 1 1 1 HF5655/ 215ش 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000010 مباحث جاری در حسابداری كرباسی یزدی، حسین حسابداری دانشگاه پیام نور 1375- چاپ چهارم 1379 1 1 1 964-455-087-0 HF 5655/ 343ك 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000011 اصول و كاربرد حسابداری در سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی اقوامی، داوود - باباجانی، جعفر حسابداری سمت 1370 چاپ دوم 1 1 1 HJ 9741/ 7الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000012 اصول حسابداری 3 ودیعی، محمد حسین حسابداری به نشر 1391 1 1 1 978-964-02-1699-6 HC79/ 8س 8ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000013 اصول حسابداری (2) نوروش، ایرج - شیرزادی، فیض الله حسابداری كتاب نو 1385-چاپ سی و چهارم 1392 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000014 مروری جامع بر حسابرسی نوروش، ایرج - مهرانی، ساسان - كرمی، غلامرضا حسابداری نگاه دانش 1392 چاپ پنجم 1 1 1 978-964-157-046-2 HF5667/ 44م موضوع فرعی 1: بر اساس استانداردهای حسابداری ایران_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000015/1 مروری جامع بر حسابداری مالی- ج.1 نوروش، ایرج - مهرانی، ساسان حسابداری نگاه دانش 1392چاپ یازدهم 2 1 1 978-964-2691-21-0 LB 2353/ 46م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000015/2 مروری جامع بر حسابداری مالی- ج.2 نوروش، ایرج - مهرانی، ساسان حسابداری كتاب نو 1392چاپ نهم 2 2 1 978-964-2691-21-0 LB 2353/ 46م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000016 حسابداری و كنترل های مالی دولتی باباجانی، جعفر حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی چاپ یازدهم 1393 1 1 1 978-964-217-029-6 HJ 9741/ 22ب 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000017 اصول حسابداری 1 مقدم، عبدالكریم - شفیع زاده، علی حسابداری دانشگاه پیام نور 1385 1 1 1 964-387-190-8 LC 5808/ 7116م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000018 اصول حسابداری 2 ابراهیمی، سید كاظم - بهرامی نسب، علی - جلالی، فاطمه حسابداری دانش نگار 1390 1 1 1 978-964-2927-55-5 HF 5655/ 17الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000019 اصول حسابداری 2 هورن گرن، چارلز - هاریسون، والتر - رابینسون، مایكل نوروش، ایرج - كرمی، غلامرضا حسابداری كتاب نو چاپ دهم 1384 1 1 1 964-91217-4-9 HF 5635/ 62الف 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000020 اصول حسابداری 2 حساس یگانه، یحیی حسابداری دانشگاه پیام نور چاپ پانزدهم 1389 1 1 1 978-964-455-843-6 LC 5808/ 43ح 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000021 تئوری حسابداری مالی اسكات، ویلیام پارسائیان، علی حسابداری ترمه 1386 1 1 1 964-978-038-6 HF 5655/ 5الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000022/1 مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)- ج.1 نوروش - مهرانی - كرمی - وافی ثانی - فرهمند حسابداری كتاب نو 1389 2 1 1 978-964-2691-20-3 HF 5686/ 44م 9ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000022/2 مروری جامع بر حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)- ج.2 نوروش - مهرانی - كرمی - وافی ثانی - فرهمند حسابداری كتاب نو 1389 2 2 1 978-964-2691-20-3 HF 5686/ 44م 9ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000023 حسابرسی 1 لطفی، احمد حسابداری دانش پذیر 1389 1 1 1 978-600-6117-15-7 HF 5667/ 5ح 6ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000024 كاملترین حل مسائل اصول حسابداری 1 بلوری، امین حسابداری پیام دانشگاهی چاپ دوم 1389 1 1 1 978-964-8622-99-7 HF 5655/ 633م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000025/1 حسابداری صنعتی(3)- ج.1 فریور، نسرین - عربی، محمود حسابداری دانشگاه پیام نور 1375 - چاپ نوزدهم 1389 2 1 1 978-964-455-049-2 LC 5808/ 4ف 9الف موضوع فرعی 1: رشته حسابداری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000025/2 حسابداری صنعتی(3)- ج.2 فریور، نسرین - عربی، محمود حسابداری دانشگاه پیام نور 1375 - چاپ نوزدهم 1389 2 2 1 978-964-455-049-2 LC 5808/ 4ف 9الف موضوع فرعی 1: رشته حسابداری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000026 كتاب تحلیلی (كتاب چند منظوره و چند كاربردی) حسابرسی (2) بلوری، امین - محمود زاده باغبانی، سعید حسابداری راه 1389 1 1 1 978-600-5599-48-0 HF 5667/ 2ك 8ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000027 حسابداری مقدماتی روزبهانی، شهرام حسابداری فرازاندیش سبز 1382 1 1 1 964-94266-7-1 HF 5655/ 93ر 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000028 حسابداری پیشرفته (1)- ن.1 همتی، حسن حسابداری ترمه چاپ چهاردهم 1387 1 1 2 964-6327-87-7 HF 5655/ 8ه 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000029 حسابداری پیشرفته (1)- ن.2 همتی، حسن حسابداری ترمه چاپ هفدهم 1389 1 1 2 964-6327-87-7 HF 5655/ 8ه 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000030 اصول حسابداری 1 وی گانت - كی سو - كی مل پارسائیان، علی حسابداری ترمه چاپ دوم 1384 1 1 1 964-7893-16-7 HF 5654/ 6ه 3ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000031 حسابداری صنعتی 2 عربی، محمود - فریور، نسرین حسابداری دانشگاه پیام نور 1374 - چاپ بیستم 1389 1 1 1 978-964-455-419-3 LC 5808/ 36ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000032 حسابداری صنعتی 1 عرب مازار یزدی، محمود حسابداری دانشگاه پیام نور 1374 - چاپ بیست و ششم 1389 1 1 1 978-964-455-259-5 LC 5808/ 35ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000033 حسابداری و حسابرسی دولتی باباجانی، جعفر حسابداری دانشگاه پیام نور 1373 - چاپ پنجم 1392 1 1 1 978-964-387-783-5 HF 5655/ 243ب 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000034 حسابداری مدیریت با تاكید استراتژیك بوچر - چن - لین پارسائیان، علی حسابداری ترمه چاپ دوم 1387 1 1 1 964-978-033-5 HF 5657/ 5ج 2ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000035 حسابداری مدیریت با تأكید استراتژیك چن.لین، بلوچر پارسائیان، علی حسابداری ترمه 1389 1 1 1 964-978-033-5 HF 5657/ 5ج 2ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000036 2006 تست برتر حسابداری احمدی، قدرت الله حسابداری ضریح آفتاب 1384 1 1 1 964-429-057-7 LB 2353/ 1د 28الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000037 حسابداری میانه 2 مقدم، عبدالكریم - مشكی، مهدی حسابداری دانشگاه پیام نور 1388-چاپ چهارم 1390 1 1 1 978-964-387-443-8 HF5681/ 66م 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000038 اصول حسابداری 3 مقدم، عبدالكریم - عیوضی حشمت، علی اصغر حسابداری ملكان 1388 1 1 1 978-600-5390-45-2 PE 5655/ 45ب 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000039 راهنما و بانك سوالات كامل راهنمای زبان تخصصی2 بهرامی، علیرضا حسابداری پویش اندیشه 1388 1 1 1 978-964-544-093-8 LC5808/ 35ت 9الف موضوع فرعی 1: رشته حسابداری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000040 حل المسائل تحقیق در عملیات (2) صدیقی، روح اللخ حسابداری پیام دانشگاهی 1387 1 1 1 964-8622-49-2 HA29/ 72م 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000041 حقوق اساسی 1 خسرونژاد، مژگان حسابداری پویندگان دانشگاه 1389 1 1 1 978-600-5587-52-4 LC5808/ 4الف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000042 كاملترین ترجمه و راهنمای زبان تخصصی 1 جهانبان اسفهلان، حسن حسابداری پیام دانشگاهی 1387 1 1 1 964-8622-20-5 LC5808/ 82ث 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000043 راهنما و بانك سئوالات امتحانی جوكار، علی اكبر حسابداری استادی 1387 1 1 1 978-964-8393-75-0 LC5808/ 25م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000044 جامع ترین راهنما و مجموعه سئوالات طبقه بندی شده حستبداری پیشرفته (2) سهرابی فرد، ابراهیم - قنبری، یوسف حسابداری راه 1387 1 1 1 978-600-5072-52-5 HF5655/ 2ك 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000046 اصول حسابداری 1 اسکندری، جمشید حسابداری کتاب فرشید چاپ سیزدهم 1391 1 1 1 978-600-91665-1-0 HF 5655/ 5217الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000047 اصول حسابداری 3 تالانه، عبدالرضا - مرادزاده فرد، مهدی حسابداری کیومرث 1392 1 1 1 964-91202-8-9 HF 5630/ 6الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000048 اصول حسابداری1 ابراهیمی، سیدکاظم حسابداری دانش نگار 1392 1 1 1 978-964-5777-17-1 HF 5655/ 2الف 2 ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000049 اصول حسابداری 2 نوروش، ایرج حسابداری انتشارات کتاب نو 1391 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000050 راهنما وبانک سوالات امتحانی زبان تخصصی حسابداری(2) مردانی قهساره، الهام حسابداری انتشارات استادی 1388 1 1 1 978-964-546-213-8 PE 1127/ 7228م 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000051 راهنما و بانک سوالات امتحانی حسابداری میانه (2) مقدم، عبدالکریم حسابداری انتشارات استادی 1386 1 1 1 964-8393-32-x LC 5808/ 2732ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000052 کاملترین راهنمای اصول حسابداری 3دانشگاه پیام نور خسروی، ایوب حسابداری حقوق اسلامی 1386 1 1 1 964-2650-84-X LC 5808/ 38723ب 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000053 مجموعه سوالات طبقه بندی شده کنکور حسابداری ابراهیم قزوینی، علیرضا حسابداری چهارخونه 1391 1 1 1 978-600-5216-42-4 LB 2353/ 33م 1885الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000054 تشریح المسائل اصول حسابداری یک موسسه علمی تحقیقاتی زند حسابداری موسسه علمی تحقیقاتی زند 1380 1 1 1 964-6118-52-6 HF 5635/ 626الف 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000055 مسئول حقوق ودستمزد باقری، محمدرضا حسابداری مشاور توس 1383 1 1 1 964-94832-4-1 HD 4906/ 2ر 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000056 حسابداری مقدماتی روزبهانی، شهرام حسابداری فراز اندیشه سبز 1382 1 1 1 964-94266-7-1 HF 5655/ 93ر 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000057 قانون مالیات های مستقیم مصوب سوم اسفند منصور، جهانگیر حسابداری دیدار 1394 1 1 1 978-600-104-066-5 KMH 3573/ 28آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000058 2006تست برتر حسابداری مجموعه سوالات کاردانی کنکور جامع فنی وحرفه ای وکاردانش حسابداری وبازرگانی احمدی، قدرت الله حسابداری ضریح آفتاب 1384 1 1 1 964-429-057-7 LB 2353/ 1د 2863الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000059 حسابداری صنعتی(1)(رشته حسابدااری ) عرب مازار، محمد حسابداری دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-455-259-5 LC 5808/ 35ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000060 مدیریت مالی (2)(رشته حسابداری) تقوی، مهدی حسابداری دانشگاه پیام نور 1390 1 1 1 978-964-455-892-4 LC 5808/ 7ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000061 اصول حسابداری (2) نوروش، ایرج حسابداری کتاب نو 1391 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000062 اصول حسابداری 1بخش اول (رشته های حسابداری ومدیریت ) مجتهدزاده، ویدا -علوی طبری، حسین حسابداری دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-153-2 HF 5655/ 3م 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000063 اصول حسابداری 3 همراه بامسئله های حل شده تالانه، عبدالرضا حسابداری انتشارات کیومرث 1385 1 1 1 964-91202-8-9 HF 5630/ 6الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000064 حسابداری میانه (1)باتاکیدبراستانداردهای ملی مشکی، مهدی حسابداری دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-387-061-4 LC 5808/ 514م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000065 اصول حسابداری (2) نوروش، ایرج حسابداری کتاب نو 1392 1 1 1 964-91217-0-6 HF 75655/ 87ن 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000066 اصول حسابداری (2) اسکندری، جمشید حسابداری انتشارات ترمه 1388 1 1 1 964-978-057-2 HF 5655/ 52الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000067 اصول حسابداری (1) اسکندری، جمشید حسابداری انتشارات ترمه 1387 1 1 1 964-978-028-9 HF 5655/ 52الف 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
11000068 ترجمه وتست زبان تخصصی حسابداری 2 نبیلی، اسدالله حجازی، محمدجواد حسابداری هانیوان 1384 1 1 1 PE 1127/ 23ن 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000001 عامری نامه تاریخی یغما 1353 1 1 1 DSR 662، 2ع موضوع فرعی 1: مقاله تحقیقی - تاریخی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000002 دیدگاه های علامه مدرسی پیرامون عراق، حال و آینده توفیق الشیخ پارسا، محمد صادق تاریخی سهیل 1370 1 1 1 DJ 221، 5الف 5ع موضوع فرعی 1: تحقیقی_x000D_ موضوع فرعی 2: نقد_x000D_ موضوع فرعی 3:
12000003 زنان مشهور تاریخ هازل، ربكا جعرفیه، امیر پوریا تاریخی جاده ابریشم 1377 1 1 1 964-6225-88-8 PD 21، 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000004 درس های تاریخ دورانت، ویل واری یل بطحایی، احمد تاریخی پاندا 1 1 1 DSR 871، 9د 5د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000005 مهاتما گاندی رولان، رومن قاضی، محمد تاریخی روز 1347 1 1 1 PIR 382، 2ق 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000006 از پرویز تا چنگیز تقی زاده، علامه سید حسن تاریخی فروغی 1349 1 1 1 DSR 400، 7ت 6الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000007 گوشه ای از تاریخ ایران متین، غلامحسین تاریخی ستاره 1 1 1 DSR 591، 2ع 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000008 شناخت حقیقت در پیشگاه تاریخ بقائی كرمانی، مظفر تاریخی دانشگاه پیام نور 1 1 1 DSR 481، 5ب 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/1 نهضت روحانیون ایران- ج.1 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 1 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/2 نهضت روحانیون ایران- ج.2 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 2 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/3 نهضت روحانیون ایران- ج.3 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 3 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/4 نهضت روحانیون ایران- ج.4 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 4 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/5 نهضت روحانیون ایران- ج.5 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 5 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/6 نهضت روحانیون ایران- ج.6 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 6 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/7 نهضت روحانیون ایران- ج.7 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 7 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/8 نهضت روحانیون ایران- ج.8 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 8 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/9 نهضت روحانیون ایران- ج.9 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 9 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000009/10 نهضت روحانیون ایران- ج.10 دوانی، علی تاریخی بنیاد فرهنگی امام رضا 10 10 1 DSR 15، 9د 9ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000010 كتاب الاصنام (تنكیس الاصنام) هشام بن محمد كلبی، ابومنذر جلالی نائینی، سید محمدرضا تاریخی نو 1364 1 1 1 BP 14/52، 2ن 2ك موضوع فرعی 1: تاریخ پرستش عرب پیش از اسلام_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000011 تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی، سید جعفر تاریخی مركز نشر دانشگاهی چاپ هفتم 1366 1 1 1 DS 38/2، 9ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000012 تحلیلی بر مواضع سیاسی علی بن ابی طالب (ع) : پس از رحلت پیامبر تا قتل عثمان بن عفان قائدان، اصغر تاریخی امیركبیر 1375 - چاپ چهارم 1380 1 1 1 964-00-0187-2 ds 38/1/ 3ت 2ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000013 آثار اسلامی مكه و مدینه جعفریان، رسول تاریخی مشعر 1381 - چاپ ششم 1386 1 1 1 978-964-7635-16-5 DS 2/11/ 2ج 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000015 از تبریز تا مشهد، : پژوهشی پیرامون زندگی و قیام كلنل محمد تقی خان پسیان متولی حقیقی، یوسف تاریخی شرق ایران چاپ دوم 1387 1 1 1 964-92159-3-X DSR 1465/ 4الف 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000016 نبرد مادرید كورزمان، دان شهشهانی، مهدی تاریخی سپهر 1366 1 1 1 DSR 800/ 9ك 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000017 مؤلفه های هویت ملی در ایران گروه تحقیقات سیاسی اسلام تاریخی دانشگاه فردوسی 1381 1 1 1 964-426-184-4 DSR 65/ 8م 8ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000018 جهان معاصر گروهی از دانشمندان شوروی متین، غلامحسین تاریخی جاویدان چاپ دوم 1361 1 1 1 DSR 9/ 2م 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000019 سفر به هندوستان (به انضمام 3داستان از تاگور) مشهور، پروین دخت تاریخی جلیل 1380 1 1 1 964-6375-45-6 DS 414/2/ 7س 5م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000020 تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی، سید جعفر تاریخی مركز نشر دانشگاهی 1362 - چاپ هفدهم 1373 1 1 1 964-01-8110-2 DS 38/2/ 9ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000021 آثار اسلامی مكه و مدینه جعفریان، رسول تاریخی مشعر 1379 - چاپ چهارم 1380 1 1 1 964-6293-85-9 DS 211/ 2آ 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000022 تاریخ جهان لاروس (كتاب یكم) : روزگار باستان و قرون وسطی دونان، مارسل - بول، جان اعلم، امیر جلال الدین تاریخی سروش (انشارات صدا و سیما) 1378 1 1 1 964-435-338-2 D 20/ 2ت 9د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000023 تاریخ مشهد بزرگ زنگنه، ابراهیم تاریخی خاطره 1388 1 1 1 964-5876-64-8 DSR 219/ 21ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/1 تاریخ جوان- ج.1 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 1 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/2 تاریخ جوان- ج.2 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 2 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/3 تاریخ جوان- ج.3 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 3 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/4 تاریخ جوان- ج.4 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 4 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/5 تاریخ جوان- ج.5 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 5 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/6 تاریخ جوان- ج.6 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 6 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/7 تاریخ جوان- ج.7 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 7 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/8 تاریخ جوان- ج.8 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 8 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/9 تاریخ جوان- ج.9 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 9 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/10 تاریخ جوان- ج.10 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 10 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/11 تاریخ جوان- ج.11 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 11 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/12 تاریخ جوان- ج.12 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 12 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/13 تاریخ جوان- ج.13 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 13 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/14 تاریخ جوان- ج.14 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 14 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/15 تاریخ جوان- ج.15 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 15 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/16 تاریخ جوان- ج.16 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 16 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/17 تاریخ جوان- ج.17 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 17 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/18 تاریخ جوان- ج.18 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 18 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/19 تاریخ جوان- ج.19 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 19 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/20 تاریخ جوان- ج.20 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 20 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/21 تاریخ جوان- ج.21 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 21 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000024/22 تاریخ جوان- ج.22 گروه پژوهش تاریخی جهان كتاب 1379 22 22 1 964-6844-78-2 DSR 1476/ 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000025 كورش كبیر قانعی، سعید تاریخی ساحل - آوای عشق 1387 1 1 1 978-964-6495-85-2 DSR 236/ 9ك 16ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000026 اندیشه ها و دیدگاه ها در ترازوی زمان جابانی، محمد تاریخی سخن گستر 1385 1 1 1 964-6932-39-8 DSR 69/ ج 46ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000027 زندگینامه سیاسی استالین دویچر، ایزاك اسلامی، علی - ریاضی، محمود تاریخی نشر نو 1368 1 1 1 DSR 350/ 9الف 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000028/1 تاریخ جنگ سرد- ج.1 فونتن، آندره هوشنگ مهدوی، عبدالرضا تاریخی نشر نو 1364 2 1 1 DSR 300/ 9الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000028/2 تاریخ جنگ سرد- ج.2 فونتن، آندره هوشنگ مهدوی، عبدالرضا تاریخی نشر نو 1364 2 2 1 DSR 300/ 9الف 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000029 نامه الموت (علاء الدین عطاملك جوینی) مایل هروی، نجیب - عشیق كابلی، اكبر تاریخی بنگاه كتاب مشهد 1 1 1 DSR 75/ 9ج 2ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000030 قتل اتابك و شانزده مقاله تحقیقی دیگر شیخ الاسلامی تاریخی شركت سهامی چهر 1367 1 1 1 DSR 95/ 9ش 2ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000031 تاریخ مطبوعات ایران و جهان صلح جو، جهانگیر تاریخی امیركبیر 1348 1 1 1 DSR 18/ 7ص 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000032 تقدس سرزمین ایران در آیین ایرانی شاه حسینی، ناصرالدین تاریخی شورای عالی فرهنگ و هنر 2535 1 1 1 DSR 1405/ 2ش 5ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000033 علل و زمینه های پیروزیها و شكست های ایرانیان بیات، عزیزالله تاریخی شورای عالی فرهنگ و هنر چاپ دوم 2535 1 1 1 DSR 8879/ 9ب 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000034 استعمار جدید صدر، حسن تاریخی موسسه مطبوعاتی عطائی چاپ سوم 1 1 1 DSR8895/ 5ص 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000035 تاریخ سنگر اقبال، مهدی تاریخی شاملو 1390 1 1 1 978-600-116-239-8 DSR 2049/ 1390 7الف 85ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000036 فساد در رژیم پهلوی دوم مجتبی زاده، عبدالكاظم تاریخی مركز اسناد انقلاب اسلامی 1386 1 1 1 978-964-419-257-9 DSR 1503/ 1386 5ف 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000037 ناگفته های زندگی اشرف پهلوی گریوانی، احسان - آخوندی، محمدرضا تاریخی آرمان خرد 1388-چاپ دوم 1390 1 1 1 978-600-90562-9-3 DSR1507/ 1388 4گ 54الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000038 تاریخ تحلیلی اسلام شهیدی، جعفر تاریخی مركز نشر دانشگاهی 1369- چاپ چهل و پنجم 1389 1 1 1 978-964-01-8110-2 DS35/63/ 2ت 9ش 1369 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000039 فهرست کتب مشایخ عظام اعلی الله مقامهم ابو‌القاسم بن زین‌العابدین بن کریم تاریخی اطلاعات 1 1 1 PN 466/ 9ف 2الف 1300 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000040 ارتش سری روشنفكران فضلی نژاد، پیام تاریخی كیهان 1391 1 1 1 978-964-458-285-1 DSR 1591/ 6الف 6ف موضوع فرعی 1: تاریخ اندیشه سیاسی معاصر (1)_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000041 طهران قدیم تاریخی دید 1 1 1 964-94796-0-0 DSR2079/0895 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000042 ستارخان نجفی، عبدالمجید تاریخی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 1380 1 1 1 964-5667-17-8 DSR 1453/ 3ن 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000043 مصدق مصدق است علوی، امیر حسین تاریخی محور 1381 1 1 1 964-6796-07-9 DSR 1515/ 6م 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000044 تاریخ تحلیلی صدر اسلام- ن.1 نصیری، محمد تاریخی معارف 1387 1 1 3 978+-964-8523-48-5 BP 14، 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000045 تاریخ تحلیلی صدر اسلام- ن.2 نصیری، محمد تاریخی معارف 1387 1 1 3 978+-964-8523-48-5 BP 14، 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000046 تاریخ تحلیلی صدر اسلام- ن.3 نصیری، محمد تاریخی معارف 1387 1 1 3 978+-964-8523-48-5 BP 14، 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000047 انقلاب اسلامی ایران (فروست 23) جمعی از نویسندگان تاریخی معارف چاپ چهلم 1388 1 1 1 978-964-8523-86-7 DSR 1551، 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000048 تاریخ آموزش و پرورش در ایران و اسلام وكیلیان، منوچهر تاریخی دانشگاه پیام نور 1374 1 1 1 LD 9/ 8و 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000049 آشنایی با انقلاب اسلامی ایران منصوری، جواد تاریخی معارف چاپ نهم 1392 1 1 1 978-964-531-024-8 DSR 1551/ 5آ 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000050 انقلاب اسلامی (زمینه ها و پیامدها) محمدی، منوچهر تاریخی معارف چاپ هفتم 1392 1 1 1 978-964-531-145-0 DSR 1551/ 8الف 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000051 پیام آور رحمت:تاریخ تحلیلی و سیاسی اسلام از دوران جاهلیت تا تشکیل سقیفه رجایی پور، مصطفی تاریخی انتشارات رستگار 1378 1 1 1 964-90978-9-9 9پ 3ر/ BP 14 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000052 انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان تاریخی دفتر نشر معارف 1386 1 1 1 978-964-531-093-4 DSR 1551/ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000053 جنگ اراده ها: معرفی کامل وکوتاه صهیونیسم و جنایاتش درفلسطین میررزاده، حجت تاریخی راه سبز 1394 1 1 1 978-964-2618-12-5 DS 149/ 9ج 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000054 عصر امام خمینی قدس سره حاجتی، میر احمدرضا تاریخی بوستان کتاب قم 1381 1 1 1 964-371-343-1 DSR 1576/ 6ع 2ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000055 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.1 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000056 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.2 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000057 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.3 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000058 خمینی، روح الله،رهبرانقلاب وبنیان گذار جمهوری اسلامی ایران - ن.4 سعادتمند، رسول تاریخی تنسیم 1389 1 1 4 964-90308-5-9 DSR 1574/ 6و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000059 درآمدی تحلیلی بر انقلاب اسلامی ایران عیوضی، محمدرحیم تاریخی دفتر نشر معارف 1389 1 1 1 978-964-531293-8 DSR1551/ 77الف 9ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000060 انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان تاریخی معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسلامی 1389 1 1 1 978-964-8523-86-7 DSR 1551/ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000061 تاریخ تحلیلی صدر اسلا م نصیری، محمد تاریخی دفتر نشر معارف 1389 1 1 1 978-964-8523-48-5 BP 14/ 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000062 تاریخ تحلیلی اسلام نصیری، محمد تاریخی دفتر نشرمعارف 1382 1 1 1 964-7030-06-1 BP 14/ 2ت 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000063 انقلاب اسلامی ایران جمعی از نویسندگان تاریخی معارف 1384 1 1 1 964-8523-68-X DSR 1551/ 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000064 تاریخ مدینه دمشق شافعی، عبدالله تاریخی 1 1 1 DS 99/ 2430الف 8د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000065 تاریخ فرهنگی سیاسی معاصر حصاری، علی اکبر تاریخی هاجر 1385 1 1 1 964-8579-06-7 DSR 109/ 2ت 6ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000066 درتهاجم باد طیبی، مرتضی تاریخی حوزه هنری 1373 1 1 1 DSR 1628/ 4د 9ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000067 پرونده هسته ای ایران سیرتاریخی ونظریه ها هاشمی، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1385 1 1 2 964-95851-1-7 V 264/5/ 2ه 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000068 آموزش عالی در گستره تاریخ وتمدن اسلامی چیت سازیان، امیر حسین تاریخی ژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1388 1 1 1 9789642738182 LA 1497/ 8آ 9چ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000069 سیاست /دانش درجهان اسلام:همسویی معرفت وایدئولوژی دردوره سلجوقی صافی، امید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 9786005567526 DSR 809/ 9س 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000070 تجربه تجدد:رویکردی انسان شناختی به امروزی شدن فرهنگ ایران فاضلی، نعمت الله تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1393 1 1 1 978-600-6996-35-6 DSR 65/ 18ف 3ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000071 سیاست/دانش درجهان اسلام:همسویی ممعرفت وایدئولوژی دردوره سلجوقی صافی، امید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 9786005567526 DSR 809/ 9س 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000071 سیاست/دانش درجهان اسلام:همسویی ممعرفت وایدئولوژی دردوره سلجوقی صافی، امید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 9786005567526 DSR 809/ 9س 7ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000072 تاریخ جهان اسلام درقرن بیستم شولتسه، راینهارد توفیق، ابراهیم تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-46-5 DS 35/63/ 2ت 864ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000073 تاریخ جهان اسلام درقرن بیستم شولتسه، راینهارد توفیق، ابراهیم تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهمگی واجتماعی 1389 1 1 1 978-600-5567-46-5 DS 35/63/ 2ت 864ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000074 همایش یکصدوپنجاهمین سالگردحیات فعال سیدجمال الدین حسینی اسدآبادی نورانی، بهرام تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1388 1 1 1 978-600-5567-04-5 DSR 1443/ 8ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000075 کارنامه مولوی پژوهی درایران مجتبی، مهدی تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 2 978-964-2738-51-9 Z 8832/ 2ک 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000076 اسلام در تفکر اروپایی حورانی، آلبرت حبیب نساج، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 9789642738762 DS 61/9/ 9ح 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000076 اسلام در تفکر اروپایی حورانی، آلبرت حبیب نساج، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 9789642738762 DS 61/9/ 9ح 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000077 بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور احمدی، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1390 1 1 1 9789642738823 DSR 65/ 33الف 8ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000077 بنیادهای هویت ملی ایرانی: چارچوب نظری هویت ملی شهروندمحور احمدی، حمید تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1390 1 1 1 9789642738823 DSR 65/ 33الف 8ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000078 غرب آسیا، نظام بین الملل و همگرایی منطقه ای مجیدی، محمدرضا تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1387 1 1 1 978-964-2738-67-0 UA 832/ 4غ 3م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
12000079 اسطوره سفید:غرب و نوشتن تاریخ یانگ، رابرت تاریخی پژوهشکده مطالعات فرهنگی واجتماعی 1390 1 1 1 978-600-5567-44-1 D 16/8/ 5الف 2ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000001 راهنمای مومنت مال 1 مولر، مارتین حاج اكبری، حمیدرضا زبان رهنما 1381 1 1 1 964-367-078-3 PF 3129، 25ر 9الف موضوع فرعی 1: زبان آلمانی--كتابهای درسی برای خارجیان--فارسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000002 راهنمای متون اسلامی عبدالمحمدی، حسین عبدالمحمدی، حسین زبان طاووس بهشت 1380 1 1 1 964-92915-4-7 PJ 6204، 2041ر 2ع موضوع فرعی 1: زبان عربی - كتابهای درسی برای خارجیان - فارسی_x000D_ موضوع فرعی 2: زبان عربی - كتابهای قرائت - اسلام_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000003 تعلیم اللغه العربیه (الجزء الثالث) زبان مجمع علمی اسلامی - نشر كوكب 1409 ه 1 1 1 BP 912، 7ت موضوع فرعی 1: زبان عربی - آموزش_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000004 نظرات فی (فهرست) ابن الندیم بكار، یوسف حسین زبان دانشگاه پیام نور 1351 1 1 1 DS 71، 5ب 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000005 انگلیسی برای دانشجویان رشته مدیریت مشفقی، فرهاد زبان سمت 1378 1 1 1 964-459-239-5 PE 1127، M2 M6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000006 راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان علوم اجتماعی (2) مشفقی، فرهاد - افقری، اكبر موتابی، هدایت زبان خوروش 1377- چاپ چهارم 1378 1 1 1 964-5635-58-6 PE 1127، 52م 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000007 پیشنهاد شما چیست؟ جوزف ت.تیكوسایز آرام، احمد زبان دانشگاه پیام نور 1354 1 1 1 PN 1000، 6آ 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000008 انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه اخوان، بهنوش - بهگام، پریوش و ... زبان سمت 1993 1 1 1 964-459-006-6 PE 1127، S3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000009 لغات سانسكریت در ماللهند جلالی نائینی، محمدرضا - ن.ش.شوكلا زبان شورای عالی فرهنگ و هنر 1353 1 1 1 PIR 1882، 2ن 6ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000010 صرف و نحو و اصول تجزیه و تركیب خوانساری، محمد زبان ابوریحان 1 1 1 PS 422/ 9خ 5ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000011 آموزش و تمرین گرامر انگلیسی لانگمن ال.جی الكساندر ا.امیر دیوانی زبان تابان 1374 1 1 1 LS 111/ 5الف 2ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000012 رسالت زبان و ادبیات تولستوی، الكسی روحانی، محمد حسین زبان گوتنبرگ 1 1 1 PS 813/ 5م 5ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000013 جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3 تاجیك، پرویز زبان تاجیك چاپ بیست و نهم 1378 1 1 1 964-6605-23-0 LB 3060/26/ 325ج 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000014 ترجمه كامل Select reading elementary لی، لیندا نوعی صفریریال زویا زبان اندیشه خلاق 1392 1 1 1 978-964-6114-43-2 PE 1128/ 38ت 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000015 Select Reading. elementary- ن.1 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000016 Select Reading. elementary- ن.2 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000017 Select Reading. elementary- ن.3 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000018 Select Reading. elementary- ن.4 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000019 Select Reading. elementary- ن.5 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000020 Select Reading. elementary- ن.6 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000021 Select Reading. elementary- ن.7 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000022 Select Reading. elementary- ن.8 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000023 Select Reading. elementary- ن.9 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000024 Select Reading. elementary- ن.10 لی، لیندا زبان دانوش - خاطره 1392 1 1 10 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000025 Linguistics (زبان شناسی) صالحی، محمد زبان پوران پژوهش چاپ دهم 1391 1 1 1 978-964-184-354-2 LB 2353/ 9ل 2ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000026 بررسی جامع سوالات زبان عمومی آزمون كارشناسی ارشد مجموعه زبان انگلیسی فهیم، منصور - محمودی، محمد هادی - یعقوب نژادی، علی زبان رهنما 1390 1 1 1 978-964-367-473-1 LB 2353/ 8آ 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000027 راهنمای جامع زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی مجیدی، سعیده زبان نوای مهتاب 1385 1 1 1 964-95434-6-5 PE 1127/ 928الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000028 آموزش و سنجش گرامر زبان انگلیسی صادقی، ایرج زبان دكتر فاطمی چاپ دوم 1362 1 1 1 PE 18/2/ 2ص 5گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000029/1 انگلیسی در سفر- ج.1 اشرف الكتابی، حسن زبان استاندارد چاپ چهل و ششم 1391 2 1 1 978-964-6255-11-1 PE1131/ 82الف 54الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000029/2 انگلیسی در سفر- ج.2 اشرف الكتابی، حسن زبان استاندارد چاپ چهل و ششم 1391 2 2 1 978-964-6255-11-1 PE1131/ 82الف 54الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000030 time 2 talk رضوی، قاسم - تاجیك، مجید - قراگزلو، رضا - سمیعی، محسن زبان پژواك جامعه 1385- چاپ چهارم 1391 1 1 1 978-964-92279-3 PE1131/ 1385 343ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000031 Introductory Steps to Understanding Hill, L.A. زبان رهنما 1389 1 1 1 0-19-581852-0 PE 1128/ 9الف 9هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000032 لغات و درك مطلب امیری، مهرداد زبان پوران پژوهش چاپ یازدهم 1390 1 1 1 978-964-184-223-1 LB 2353/ 9ك 8الف 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000033 Basic survival : practice book Viney,Peter زبان رهنما 1379- چاپ دوم 1391 1 1 1 PE1128.A2D452 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000034 Basic Grammer In Use Murphy, Reymond - R. Smalzer, Wiliam زبان رهنما 1390چاپ اول 1 1 1 978-0-521-13330-2 PE 1112/3/ 1390 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000035 English Idioms in Use Mc Carthy, Michael زبان رهنما 1382- چاپ سوم 1390 1 1 1 0-521-78957-5 PE146/ م7 الف9 1382 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000036 Paragraphy Development Arnaudet, Martin L زبان رهنما 1378- چاپ دوم 1391 1 1 1 0-13-648502-2 PE 1128.A2A753 1990 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000037 Language Teaching Methodology سحرخیز عربانی، آرش زبان پوران پژوهش 1392 1 1 1 978-964-184-369-6 LB 2353/ 1392 9ت3س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000038 آزمون سازی صالحی، محمد زبان پوران پژوهش 1391- چاپ دهم 1 1 1 978-964-184-352-8 LB2353/ 1391 4آ 226ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000039 انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی ومهندسی بیدهری، پرویز - فلاحی، محمد - حقانی، منوچهر - مفتون، پرویز زبان سازمان مطالعه و تدوین كتب علوم انسانی دانشگاه ها 1367-چاپ بیست و ششم 1389 1 1 1 978-964-459-005-4 PE 1127/ 9الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000040 دستور زبان انگلیسی پایه لالی پور، جمال الدین - قاسم زاده اقدم، عباس - نجاتی، رضا - هنرور، علیرضا زبان دانشگاه شهید رجائی 1379-چاپ هفتم 1382 1 1 1 964-92704-2-6 pe 1130/ 55د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000041 متون و جملات كلیدی انگلیسی (پیشرفته) سرخابی، منوچهر زبان رهنما 1390 1 1 1 978-964-367-474-8 pe 1130/ 1390 8ج 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000042 active اندرسن، نیل ج. زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0208-5 PE 1128/ 1387 72الف 8الف موضوع فرعی 1: زیان انگلیسی - كتابهای درسی برای خارجیان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000043 active اندرسن، نیل ج. زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0231-3 PE 1128/1387 7الف 8الف موضوع فرعی 1: زبان انگلیسی - كتاب های درسی برای خارجیان_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000044 select reading second edition Lee, Linda زبان رهنما 1390 1 1 1 PE 1128/ 1390 الف 8س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000045 504 واژه ضروری زبان انگلیسی به همراه ترجمه فارسی برامبرگ، ماری - لیب، جولیوس، تریگر، آرتور زبان رهنما 1386 1 1 1 978-964-367-247-8 PE 1449/ الف1386 27پ 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000046 Inside reading 3 بروس، روبین زبان رهنما 1388 1 1 1 PE 1128/ 1388 9الف 726ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000047 Inside reading 4 كنت، ریچموند زبان رهنما 1388 1 1 1 PE 1128/ 1388 9الف 85ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000048 Expanding Tactics for Listening Third Edition with Worksheet & Audio Script book جك كرافت، ریچارد زبان رهنما 1391 1 1 1 PE 1128/ 1391 7الف 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000049 American English File Workbook 2 كلایو، آكسندن زبان رهنما 1390 1 1 1 PE 1128/ 1390 822الف 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000050 The True Color of Speaking غازاریان، سوان زبان رهنما 1390 1 1 1 978-964-367-494-6 PE 1131/ 1390 4ت 2غ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000051 Basic English for University Students بوری، علی اكبر - واقعی، حمید زبان آهنگ قلم 1391 1 1 1 978-600-225-031-5 PE 88/ 1390 4ن 36الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000052 مفاهیم اساسی در علوم اجتماعی «زبان تخصصی 1 و 2» نوربخش گلپایگانی، مرتضی زبان بهینه 1381-چاپ چهارم 1387 1 1 1 964-6203-89-2 PE 1127/ 9ن 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000053 Webster's New World Dictionary Of the American Language زبان اطلاعات 1 1 1 PE1628/ W3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000054 فن ترجمه انگلیسی پازارگاوی، علاءالدین زبان نیل 1343 1 1 1 LS162/ 2پ 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000055 فرهنگ سینونیم انتونیم forman, j. b. زبان رهنما 1362 1 1 1 PE 1628/ S6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000056 Longman Handy Learner's زبان خوروش چاپ سوم 1391 1 1 1 0-582-36472-8 PE 1628/ 25 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000057 Medizinische Mikrobiologie Wiesmann,Ernest زبان اطلاعات 1982م 1 1 1 3-13-444805-X W97/ M3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000058 Tales from the Masnavi Arberry, A.J. زبان اطلاعات 1 1 1 04-891025-2 PIR 154/ T2 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000059 new interchange INTRO C.Richards, Jack زبان رهنما 1382-چاپ ششم 1 1 1 0-521-77399-7 PE1128/ R4588 2000 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000060 آزمون و آموزش مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی طبقه بندی شده (موضوعی) حیاتی، علی زبان سازمان سنجش آموزش كشور 1386 1 1 1 978-964-2670-25-3 LB2353/ 4آ 9ح موضوع فرعی 1: سوال های آزمون سراسری و سوال های نمونه همراه با آموزش قواعد درس زبان انگلیسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000061 فرهنگ كوچك انگلیسی - فارسی حییم، سلیمان زبان فرهنگ معاصر 1376 چاپ دوازدهم 1 1 1 964-5545-04-8 PE1645/ ح 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000062 انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم پایه اخوان - بهگام - فقیه - حقانی زبان سمت 1367 - چاپ هجدهم 1387 1 1 1 978-964-459-006-1 PE 1127/ 9الف 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000063 فرهنگ دانشجو : فرانسه - فارسی غیاثی، محمد تقی زبان نشر كلمه - آماج 1378 1 1 1 964-6464-18-1 PC 2645/ 88غ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000064 عربی(3) سال سوم دبیرستان حسینی ماهینی، محسن زبان گاج چاپ هفدهم 1385 1 1 1 964-7981-23-6 PJ 6203/ 42ع 575ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000065 انگلیسی پیش دانشگاهی 1 معتمدی، كامران زبان انتشارات بین المللی گاج 1 1 1 964-7981-89-9 LB 3060/26/ 2ز 64م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000065 انگلیسی پیش دانشگاهی 1 معتمدی، كامران زبان انتشارات بین المللی گاج 1 1 1 964-7981-89-9 LB 3060/26/ 2ز 64م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000066 انگلیسی پیش دانشگاهی(2) معتمدی، كامران زبان انتشارات بین المللی گاج 1 1 1 964-9909-02-8 LB 3060/26/ 22ز 64م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000067 انگلیسی پیش دانشگاهی(2) بلند، حسن زبان انتشارات بین المللی گاج 1385- چاپ دوم 1 1 1 964-9909-17-6 PE 1130/ 8الف 76ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000068 Introductory Steps to Understanding- ن.1 Hill, L.A. زبان پاندا 1980 1 1 2 0-19-581852-0 PE1128/ A2 H55 1980 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000069 Introductory Steps to Understanding- ن.2 Hill, L.A. زبان پاندا 1980 1 1 2 0-19-581852-0 PE1128/ A2 H55 1980 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000070 101 American Customs Collis, Harry زبان قلمستان هنر 1379 1 1 1 E169/02/ 2و 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000071 101 American English Proverbs Collis, Harry زبان صبح صادق 1379 1 1 1 PN6426/ 2و 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000072 new interchange Richards, Jack C. زبان رهنما 1380 1 1 1 PE1128/ 912ن 83ر 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000073 Focus on Ielts O'connell, Sue زبان اطلاعات 1382 1 1 1 978-1-4082-4136-3 PE/1128/ 9ف 83الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000074 Passage 1 student book Richards, Jack C. - Sandy, Chuck زبان اطلاعات 1383 چاپ سوم 1 1 1 0-521-56472-7 PE1128/ R4598 1998 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000075 Der kranke Magen urban - schwarzenberg - munchen - berlin - wien زبان اطلاعات 1349 1 1 1 RC 819- 4ك 8د 1349 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000076 American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان اطلاعات 1985 1 1 1 0-19-434124-0 PE1128/ H3637 2A موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000077 اصطلاحات و مكالمات انگلیسی امریكائی سرخابی، منوچهر زبان رهنما 1385 1 1 1 978-964-367-208-9 PE 2813/ 5الف 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000078 فرهنگ تصویری آكسفورد Adelson-Goldstein, Jayme زبان زبان مهر 1391 1 1 1 PE 1629/ 7آ 4الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000079 The Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms زبان Oxford university 1999- ویرایش دوم 2007 1 1 1 978-0-19-921065-7 PE 1628/S6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000080 Atlas of normal histology Eroschenko, Victor p. زبان اطلاعات 1957- 1981 1 1 1 0-8121-1126-5 W4990/A7 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000082 Basic vocabulary in use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity , Bunting, John D. زبان پیك زبان 1385 1 1 1 PE1449/ 9ب 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000083 Facts & figures لی، لیندا زبان رهنما 1391 چاپ پنجم 1 1 1 978-1-4130-0418-2 PE1128/ 8ف 674آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000084 Grammer in Use: Intermediate Murphy, Raymond زبان رهنما 1380 1 1 1 978-0-521-73476-9 PE1112/ 4گ 8ك 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000085 The true color of speaking Ghazarian, Sevan زبان رهنما 1388 1 1 1 978-964-367-374-1 PE1131/ 4ت 2غ 1388 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000086 A shortcut to discussion book 2: teach & learn English through discussion Havashki, Hussain زبان خط سفید 1391 1 1 1 978-600-7361-04-7 PE1131/ 9ش 2هـ 1391 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000087 Intensive General English (IGE) قائمی، ژیلا زبان نشرمشهد 1393 1 1 2 978-964-6157-42-2 PE1541/ ع9 ر9 1393 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000088 فرهنگ واژه های همنشین دست یار، وریا زبان رهنما 1391 1 1 1 978-964-367-520-2 PE 16455/ 5د 2ف 1391 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000089 American Idioms Dictionary A.Spears, Richard زبان رهنما 2008 1 1 1 978-0-07-149784-8 PE2839/ S63 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000090 Longman Elementary Dictionary زبان اطلاعات 1 1 1 0-582-96405-9 PE/4628/ L5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000091 Oxford Picture Dictionary Adelson-Goldstein, Jayme - Shapiro, Norma زبان اطلاعات 2008 1 1 1 978-0-19-436976-3 PE1629/ S52 2008 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000092 A Glossary of literary terms Meyer Howard, Abrams زبان اطلاعات 1385 1 1 1 1-4130-0218-8 PN44/5/ 8گ 2آ 1385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000093 English vocabulary in Use Elementary McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان جنگل، جاودانه 1381-چاپ پنجم 1 1 1 0-521-59957-1 PE1449/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000094 Reading Comprehension (I) میرحسنی، اكبر زبان اطلاعات 13741- چاپ هفتم 1384 1 1 1 964-459-132-1 PE 1128/ M5 R4 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000095 Study Skills اكبری، رامین - میرحسنی، اكبر زبان اطلاعات 1382 1 1 1 964-459-292-1 LB1049/ A53 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000096 A Survey of English Literature (I) ابجدیان، امرالله زبان اطلاعات 1377-چاپ هفتم 1387 1 1 1 978-964-459-296-6 PE 83/ 42س 2الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000097 An Approach to English Translation of Islamic text (I) منافی اناری، سالار زبان اطلاعات 1378 1 1 1 978-964-459-384-0 PE 1128/ 4ب 76م 1378 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000098 Interchange 3 - student ریچاردز، جك كرافت زبان جنگل 1380- چاپ پنجم 1383 1 1 1 PE1128/ 93ن 83ر 1380 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000099 New Interchange:student book 3 Richards, Jack زبان همام 1384 1 1 1 0-19-435150-5 PE 1065/ R58 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000100 Listen For It Richards, Jack - Gordon, Deborah - Harper, Andrew زبان اطلاعات 1987 1 1 1 0-19-434208-5 PE 1128/ R458 1987 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000101 American Accent Training كوك، آن زبان رهنما 1390 1 1 1 0-7641-1429-8 PE2815/ 8الف 9ك 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000102 Reading Through Interaction میرحسنی، اكبر - فرهادی، حسین زبان زبانكده 1382چاپ ششم 1 1 1 964-6117-20-1 PE 1122/ M57 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000103 آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 3 تاجیك، پرویز زبان تاجیك 1385 چاپ چهل و چهارم 1 1 1 964-6605-84-2 LB3060/26/ 4آ ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000104 Essential Grammar in Use Murphy, Reymond زبان سپاهان 1385 1 1 1 978-0-521-67580-2 PE1112/3/ 5الف 8م 1385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000105 Paragraph Development L.Arnaudent, Martin - Ellen Barett, Mary زبان رهنما 1990 1 1 1 0-13-648502-2 PE1128/ A67 1990 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000106 New Interchange:Workbook3 Richards, Jack زبان همام 1384 1 1 1 PE1065/ R582 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000107 New American Streamline Bernard, Hartley زبان جنگل 1378-چاپ دوم 1379 1 1 1 0-19-434830-X PE1128/ A2 H3532 1378 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000108 Select Readings: Pre-Intermediate: teacher-approved readings for today's students لی، لیندا زبان رهنما 1390 1 1 2 978-0-19-433212-5 PE 1128/ 8س 9ل 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000109 English Vocabulary in Use:Elementary Mc Carthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان رهنما 1 1 1 978-0-521-13617-4 PE1449/ M3344 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000110 Basic Survival واینی، پیتر زبان رهنما 1387 1 1 1 PE1131/ 9ب 2و 1387 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000111 International ExpressWays مالینسكی، استیون ج. زبان پیك مشاور 1379 1 1 1 0-13-472887-4 PE1128/ A2 M66 1989 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000112 Advanced Grammar in Use هوینگز، مارتین زبان رهنما 1386 1 1 1 978-964-367-258-4 PE 1112/ 4الف 9هـ 3 1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000113 New Interchange 1 , Student book Richards, Jack زبان رهنما 1382چاپ ششم 1 1 1 0-521-62881-4 PE1128/ R459 1997 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000114 mosaic 1 Wegmann, Brenda - Knezevic, Miki زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-07-71164-2-2 PE1128/ 8م 8و 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000115 select reading لی، لیندا زبان جنگل 2002 1 1 1 0-19-437700-8 PE1128/L426 2002 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000116 گرامر انگلیسی طبیبی، كاظم زبان پوران پژوهش 1390- چاپ یازدهم 1382 1 1 1 978-964-184-224-8 LB 2353/ 4گ 28ط 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000117 English Collocations in Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اندیشه پیك زبان 1388-چاپ سوم 1392 1 1 1 978-0-521-60378-2 PE1460/ 94الف 7م 1388 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000118 New American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان كربلا 1379چاپ دوم 1 1 1 0-19-434833-4 PE1128/ H3756 1995 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000119 New American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان جنگل 1379 چاپ سوم 1 1 1 0-19-434849-6 PE1128/ A2 H353 1995 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000120 New American Streamline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان استیری 1379 چاپ چهارم 1 1 1 0-19-434825-3 PE1128/ H375 1994 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000121 new interchange Richards, JAck C. زبان جنگل 1 1 1 0-521-62881-4 PE1128/ R459 1997 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000122 American Rreading Grindell - Marelli - Nadler زبان سپهر 1389 1 1 1 07-024860-5 PE1128/ 8الف 4گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000123 Chatterbox Strange, Derek زبان رهنما 1386 چاپ هفتم 1 1 1 0-19-434594-7 PE1128/ 79الف 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000124 Caus & Effect Ackert, Patricia - Lee, Linda زبان اطلاعات 1391 1 1 1 978-1-4130-0447-2 PE1128/ 16ك 674آ 1391 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000125 New American Stremline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان كربلا 1379 چاپ دوم 1 1 1 0-19-434834-2 PE1128/ A2 H35372 1995 موضوع فرعی 1: Destinations workbook A-B Units 1-80_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000126 select reading Lee, Linda زبان اطلاعات 1384 1 1 1 978-0-19-433211-8 PE1128/ 83س 88ل 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000127 New American Stremline Hartley, Bernard - Viney, Peter زبان اطلاعات 1990 1 1 1 0-19-434826-1 PE1128/ A2 H3536 1990 موضوع فرعی 1: Departures Workbook A-B Units 1-80_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000128 Integrating skills for English Major students لنگرودی، جهانبخش زبان پلك 1387 1 1 1 978-964-2862-41-2 PE65/ 9الف 9ل 1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000129 Approach and Methods in Language Teaching Across Achivement Test بارودی، اسماعیل زبان رهنما 1384 1 1 1 964-367-164-X P51/ 23الف 83ر 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000130 انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت جهانگردی و هتلداری كیانی، غلامرضا - خضری نژاد، مریم زبان اطلاعات 1383 1 1 1 978-964-459-834-0 PE1127/ 9ك 9ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000131 راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی (2) حسینی موسوی، الهام زبان پژوهشگران نشر دانشگاهی 1385 1 1 1 964-8771-26-X PE 1127/ 823ع/ 522م 1385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000132 select reading Lee, Linda زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-19-433212-5 PE1128/ 8س 9ل 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000133 Linguistics Across Achievement Tests بارودی، اسماعیل زبان رهنما 1384 1 1 1 964-367-170-4 P106/ 52الف 9ی 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000134 techiques and Pinciples in Language Teaching Across Achievement tests بارودی، اسماعیل زبان رهنما 1384 1 1 1 964-367-183-6 PE 1128/ 8ت 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000135 New Interchange Richards, Jack C. زبان همام 1381 1 1 1 0-19-435151-3 PE 1065/ R582 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000136 English for students of Engineering Bidahri, Parviz - Fallahi, Mohammad - Haghani, Manoochehr - Maftoon, Parviz زبان سمت 1999چاپ نوزدهم 1 1 1 964-459-005-8 PE 1127/ E5 E5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000137 Basic English for University Students Birjandi, Parviz زبان سمت 1383 1 1 1 964-459-315-4 PE 1127/ B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000138 English for the students of Social Sciences (II) Moshfeghi, Farhad - Afghari, Akbar زبان سمت 1387 1 1 1 964-459-008-2 PE 1127/ S6 M67 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000140 English Collocations in Use McCarthy, Michael - O'dell, Felicity زبان اندیشه پیك زبان 1388 1 1 1 978-0-521-60378-2 PE 1460/ 94الف 7م 1388 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000141 English for students of Engineering Bidahri, Parviz - Fallahi, Mohammad - Haghani, Manoochehr - Maftoon, Parviz زبان سمت 1999چاپ نوزدهم 1 1 1 964-459-005-8 PE 1127/ E5 E5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000142 English vocabulary in Use Pre-Intermediate & Intermediate with answer CD-ROM Redman, Stuart زبان رهنما 1391 1 1 1 978-0521-14989-1 PE 1449/ 9الف 4ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000143 Mosaic 2 Wegmann, Brenda - Knezevic, Miki زبان رهنما 1381 1 1 1 978-0-07-125844-9 PE1128/ 92م 8و 1381 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000144 English Prounciation in Use Hewings, Martin زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-521-69376-9 PE1137/ 9الف 86هـ 1385 موضوع فرعی 1: Advanced_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000145 English Phrasal Verbs in Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان رهنما 1383 1 1 1 0-521-52727-9 PE 1319/ 9الف 7م 1384 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000146 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود - خلیلی، حین زبان دانشگاه پیام نور 1383-چاپ دوم 1 1 1 964-455-920-7 PE1128/ 2ز 85ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000147 Vocabulary in Use High Intermediate: 100 Units of Vocabulary Practice in North مكارتی، مایكل زبان رهنما 1391 1 1 1 978-0-521-12386-0 PE 1449/ 8و7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000148 متون انگلیسی پایه برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی جلالی پور - قاسم زاده - نجاتی - هنرور زبان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی 1379 - چاپ بستم 1387 1 1 1 964-92704-0-X PE 1122/ 16م 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000149 Specialized English for management students عنایتی، رضا زبان بانگ الست 1386 1 1 1 978-964-2674-29-9 PE 1127/ 9ع 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000150 Select Readings Second Edition: Upper-Intermediate لی، لیندا زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-19-433217-0 PE 1128/ 8س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000151 Literary Prose: A Section- ن.1 هنرور، هوشنگ زبان سمت چاپ هشتم 1385 1 1 2 964-459-044-9 PR 1283/ P7 H6 موضوع فرعی 1: متون برگزیده نثر ادبی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000152 Literary Prose: A Section- ن.2 هنرور، هوشنگ زبان سمت چاپ هشتم 1385 1 1 2 964-459-044-9 PR 1283/ P7 H6 موضوع فرعی 1: متون برگزیده نثر ادبی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000153 Advanced Writing بوستا مانته، فلورسیتا زبان سمت 1380 1 1 1 964-459-513-0 PN 187/ B87 موضوع فرعی 1: نگارش پیشرفته_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000154 A Basic Course in English for University Students منشی طوسی، محمد تقی زبان پاژ 1383 - چاپ هفتم 1388 1 1 1 964-90597-09 PE 1122/ 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000155 English for the Students of Engineering بیدهری، پرویز - ... زبان سمت چاپ بیست و یكم 1384 1 1 1 964-459-005-8 PE 1127/ E5 E54 موضوع فرعی 1: انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000156 English for the Students of Architecture فرهادی، حسین - توكلی، پروانه زبان سمت 1384 - چاپ چهارم 1386 1 1 1 964-459-969-1 PE 1127/ 4ف 66م موضوع فرعی 1: انگلیسی برای دانشجویان رشته معماری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000157 Inside Reading 2: The Academic Word List in Context زویر، لارنس ج زبان رهنما 1388 1 1 1 978-0-19-441613-9 PE 1128/ 9الف 9ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000158 Thoughts & Notions آكرت، پاتریشیا - لی، لیندا زبان جنگل 1388 1 1 1 PE 1128/ 2ت 674آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000159 جملات كلیدی زبان انگلیسی سرخابی، منوچهر زبان رهنما 1373 - چاپ دهم 1385 1 1 1 978-964-6054-88-2 PE 1131/ 8ج 4س موضوع فرعی 1: Key sentences of English_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000160 Active Skills for Reading: book 3 اندرسن، نیل ج زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0211-5 PE 1128/ 73الف 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000161 سوالات كارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه سراسری - از ابتدا تاكنون حیدری تبریزی، حسین - حاجی علی، هادی زبان دانش پژوهان جوان 1390 1 1 1 978-600-5230-56-7 LB 2353/ 9س 92ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000162 Interactions Access Reading and Writing هارتمن، پاملا زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-07-711630-9 PE 1128/ 9الف 2ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000163 مجموعه سوالا كارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی حیدریان، سید حسین - حاجی علی، هادی زبان دانش پژوهان جوان چاپ سوم 1389 1 1 1 978-600-5230-07-9 LB 3353/ 3م 956ح موضوع فرعی 1: A Collection of M.A Admission Exams in Translation Studies_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000164 مجموعه آزمون های كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی رشته آموزش زبان انگلیسی خدابخش زاده، حسین - درخشان، علی زبان خاطره 1390 1 1 1 978-600-5586-87-9 LB 2353/ 3م 324خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000165 Inside Reading 1: The Academic Word List in Context برگمایر، آرلین زبان رهنما 1388 1 1 1 978-0-19-441625-2 PE 1128/ 9الف 45ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000166 Concepts & comments آكرت، پاتریشیا زبان جنگل 1388 1 1 1 1-4130-0417-2 PE 1128/ 3ك 674آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000167 East West 1 workbook P.Rein, David زبان جنگل 1380 چاپ سوم 1 1 1 0-19-434243-3 PE 1128/ A2 G7842 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000168 American English File Oxenden, Clive - Latham-Koeing, Christina زبان رهنما 1390 1 1 1 PE1128/ 78الف 7آ 1390 موضوع فرعی 1: Student Book 2_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000169 Cambridge Preparation for the Tofel Test Gear, Robert - Gear, Jolene زبان زبان ملل 1385 1 1 1 0-521-75584-0 PE 1128/ 8ك 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000170 American English File Workbook3 آكسندن، كلایو زبان رهنما 1390 1 1 1 978-0-19-477450-2 PE 1128/ 832الف 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000171 A Communicative Course in English ابرامز، شارون زبان جنگل 1382 چاپ سوم 1 1 1 0-13-830040-7 PE 1131/ 512الف 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000172 American English File student book 3 آكسندن، كلایو زبان رهنما 1390 1 1 1 PE 1128/ 83الف 7آ 1390 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000173 In Contact 2, Second Edition Sturtevant, Jane زبان اطلاعات 1999 1 1 1 0-201-57981-2 PE 1128/ S894 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000174 Interchange , third Edition ریچاردز، جك زبان سپاهان 1385 1 1 1 0-521-60173-8 PE 1670/ 84آ 1385 موضوع فرعی 1: Student book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000175 American Headway 1 Soars, John - Soars, Liz زبان زبانسرا 1381 1 1 1 0-19-435375-3 PE 1128/ 81الف 92س 1381 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000176 A Communicative Course in English 2B Snadra زبان جنگل 1381 چاپ دوم 1 1 1 0-13-830027-5 PE1128/ A2 C683 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000177 504 لغت ضروری در زبان انگلیسی Bromberg, Murray زبان جنگل 1996 1 1 1 0-120-9530-8 PE 1449/ B68 1996 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000178 Headway 2 Soars, John - Soars, Liz زبان زبانسرا 1382 1 1 1 0-19-435380-X PE 1128/ 822الف 9س 1381 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000179 Survival English Viney, Peter زبان اطلاعات 1392 1 1 1 PE 1131/ 4س 2و موضوع فرعی 1: new edition_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000180 The ILI English Series گروه كارشناسان كانون زبان ایران زبان كانون زبان ایران 1383 چاپ سوم 1 1 1 964-7747-48-9 LB 1631/ 951آ موضوع فرعی 1: High Intermediate 1_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000181 How To Prepare for It J. Sharpe, Parmela زبان اطلاعات 2004 1 1 1 0-7641-7576-9 PE 1128/ S5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000182 The English-Persian Collegiate Dictionary آریان پور، عباس زبان امیركبیر 1991 1 1 1 PE 1628 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000183 Oxford Advanced Learner's Dictionary زبان اطلاعات 1389 1 1 1 978-0-19-479902-7 PE 1628/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000184 Longman Dictionary of Contemporary English زبان بوستان 1 1 1 0-582-77646-5 PE/ 1628 L5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000185 American English File Workbook with Answer Key : Starter Oxenden, Clive زبان اطلاعات 1392 1 1 1 978-0-19-477403-1 PE1128/ 85الف 74آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000186 American English File Student Book 4 Oxenden, Clive زبان اطلاعات 1 1 1 PE 1128/ 84الف 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000187 فنون یادگیری زبان سیف، شهرزاد زبان دانشگاه پیام نور 1374-چاپ دوم 1375 1 1 1 PE1130/ 9ف 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000188 شعر انگلیسی رضایی، عباسعلی زبان سمت 1375-چاپ دهم 1387 1 1 1 964-459-378-2 PE1127/ 6ر 7ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000189 خودآموز سیستم عامل DOS7 اسعد انزانی، امیر - مرادی، مهناز زبان صفار 1373 1 1 1 QA76/76/ 9خ 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000190 select reading لی، لیندا زبان اطلاعات 1384 1 1 1 978-0-19-433211-8 PE1128/ 84س 88ل موضوع فرعی 1: Teacher-approved reading for today's students_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000191 Teaching English as a Second Language Techniques and Procedures Bratt Paulston, Christina - Newton Bruder, Mary زبان اطلاعات 1 1 1 0-87626-967-X PE1128/ A2 P34 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000192 mosaic 1 Hanreddy, Jami - Whalley, Elizabeth زبان رهنما 1388 1 1 1 978-0-07-71165-5-0 PE 1128/ 91م 8و موضوع فرعی 1: Listening and Speaking_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000193 Three Adventures of Sherlock Holmes Maule, David زبان اطلاعات 1380 1 1 1 0-582-42687-0 PE1121/ 4ت 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000194 Sherlock Holms short stories Conan Doyle زبان مینا 1378 1 1 1 PE 1119/ 4ش 5و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000195 101 American English Odioms Collis, Harry زبان صبح صادق 1380 1 1 1 PE2827/ 2و 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000196 English Idioms in Use Advanced O'Dell, Felicity - McCarthy, Michael زبان جنگل 1 1 1 978-0-521-74429-4 PE1460/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000197 English Collocations in Advanced Use O'dell Felicity - McCarthy, Micael زبان اطلاعات 1386 1 1 1 978-0-521-70780-0 PE1460/ 94الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000198 فرهنگ فشرده فارسی انگلیسی آریانپور كاشانی، عباس - آریانپور كاشانی، منوجهر زبان امیركبیر 1355-چاپ چهارم 1365 1 1 1 PE 1645/ 42آ 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000199 Headway Soars, John & Liz زبان رهنما 1378 1 1 1 0-19-433987-4 PE1128/ S64 A2 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000200 Developing Tactics for Listening Richards, Jack زبان اطلاعات 1 1 1 978-0-19-401385-7 PE 1128/ 9د 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000201 Moment mal زبان ژكان 1382 1 1 1 3-468-47751-1 PE3129/ M652 موضوع فرعی 1: lehrwerk fur deutsch als fremdsprache_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000202 Developing Reading Skills Markstein, Linda زبان اطلاعات 1994 1 1 1 0-8384-4987-5 PE 1128/ M338 A2 موضوع فرعی 1: Beginning_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000203 Passage Richards, Jack - Sandy, Chuck زبان اطلاعات 1383 1 1 1 0-521-56470-0 PE 1128/ 512پ 83ر موضوع فرعی 1: an upper-level multi-skills course_x000D_ موضوع فرعی 2: workbook1_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000204 interchange Richards, Jack زبان اطلاعات 1384 1 1 1 978-0-521-60200-6 PE 1128/ 922الف 83ر موضوع فرعی 1: third edition_x000D_ موضوع فرعی 2: workbook 2_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000205 انگلیسی 1و2 دوره پیش دانشگاهی زبان اطلاعات 1383 چاپ دوم 1 1 1 964-05-0329-0 PE 1130/ 84الف موضوع فرعی 1: درس مشترك كلیه رشته ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000206 New let's learn english 1 Pelham, Linda - Dallas, Don زبان اطلاعات 1385 1 1 1 LB 1576/ 91ن 2د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000207 American English File Student Book زبان اطلاعات 1390 1 1 1 PE1128/ 73الف 7آ موضوع فرعی 1: strater_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000208 Access to english Lord, Basil - Cols, Michael زبان اطلاعات 1 1 1 0-19-453720-X PE1128/ C67 A2 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000209 Basic Survival Practice book Viney, Peter زبان اطلاعات 1 1 1 0-435-29683-3 PE 1128/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000210 A reading spectrum زبان اطلاعات 1370 1 1 1 PE 1065/ 95ر 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000211 انگلیسی قدم به قدم مدرسی تهرانی، مجتبی زبان اطلاعات 1351 1 1 1 PE 1131/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000212 English Vocabulary in Upper-intermedaite Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اطلاعات 2003 1 1 1 0-521-66435-7 PE1449/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000213 The growth and nature of drama R.F.Clarke زبان جنگل 1344 1 1 1 PN1731/ 4گ 8ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000214 ENglish Grammar in Use Murphy, Raymond زبان اطلاعات 1380 1 1 1 0-521-43680-X PE1112/ 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000217 Exercises in Reading Comprehension Tibbitts زبان اطلاعات 1977 1 1 1 0-582-55231-1 PE1128/ A2 E84 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000218 Select Reading Bernard, Jean - Lee, Linda زبان اطلاعات 2003 1 1 1 0-19-438601-5 PE1128/ 83س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000219 new interchange 1- ن.1 Richards, Jack زبان رهنما 1 1 2 PE1128/ 912ن 83ر موضوع فرعی 1: english for international communication_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000220 mosaic 1 reading Wegmann, Brenda - Knezevic, Miki زبان اطلاعات 1389 1 1 1 PE1128/ 91م 8و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000221 Developing Reading Skills advanced Hirasawa, Louise زبان اطلاعات 1 1 1 0-88377-270-1 PE 1121/ H53 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000222 Testing English as a second language Harris, David زبان اطلاعات 1373 1 1 1 PE1128/ 4هـ 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000223 Expanding Reading Skills advanced Hirsawa, Louise زبان اطلاعات 1977 1 1 1 PE1128/A2 M3453 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000224 Word Formation Sinclair, John زبان اطلاعات 1379 1 1 1 PE1175/ 4و 9س موضوع فرعی 1: Prefixes and suffixes_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000225 English Grammar in Use Murphy, Raymond زبان سپاهان 1380 1 1 1 0-521-53289-2 PE1112/ 9ب 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000226 new interchange 1- ن.2 Richards, Jack زبان رهنما 1 1 2 PE1128/ 912ن 83ر موضوع فرعی 1: english for international communication_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000227 Developing Reading Skills intermediate Hirsawa, Louise زبان رئوف 1384 1 1 1 0-88377-236-1 PE 1128/ A2 M34 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000228 Basic English for University Students بیرجندی، پرویز زبان سمت 1386 1 1 1 964-459-315-4 PE1128/ B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000229 Practice and Progress alexander زبان اطلاعات 1967 1 1 2 0-582-52330-3 PE 1128/A2 A4 موضوع فرعی 1: new concept english_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000230 ENglish Prounciation in Use Intermediate Hancock, Mark زبان اطلاعات 1383 1 1 1 978-0-521-68752-2 PE1137/ 9الف 87هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000231 English Pronunciation in Use Elementary Marks, Jonathan زبان اطلاعات 1 1 1 978-0-521-69373-8 PE 1137/ 9الف م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000232 English Vocabulary in Use Advanced McCarthy, Michael - O'dell, Felicity زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-521-67746-2 PE 1449/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000233 new interchange richards, Jack زبان رهنما 1380 1 1 1 PE 1128/ 93ن 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000234 Active skills for reading:book4 Anderson, Neil J. زبان اطلاعات 1 1 1 978-1-4240-0236-8 PE1128/ 74الف 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000235/1 Literature:Structure,Sound, and Sense- ج.1 R.Arp, Thomas - JOhnson, Greg زبان اطلاعات 1385 2 1 1 1-4130-0654-X PN1655/ 4پ 4آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000235/2 Literature:Structure,Sound, and Sense- ج.2 R.Arp, Thomas - JOhnson, Greg زبان اطلاعات 1385 2 2 1 1-4130-0654-X PN1655/ 4پ 4آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000236 LInguistics Aitchison, Jean زبان اطلاعات 1371 1 1 1 0-340-55938-1 P 121/ A58 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000237 فرهنگ جدید دانش آموز انگلیسی-فارسی تقدیسی، سیمین زبان یاس 1382 1 1 1 964-90570-4-8 PE1645/ 7ت 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000238 Longman Handy Learner's Dictionary American English زبان اطلاعات 1377 چاپ چهارم 1 1 1 PE 2835/ 52 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000239 The ILI English Course 7 زبان كانون زبان ایران 1382 1 1 1 PE 1130/ 97آ موضوع فرعی 1: student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000240 The ILI English Course 7 زبان كانون زبان ایران 1382 1 1 1 PE 1130/ 927آ موضوع فرعی 1: workbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000241 The ILI English Course4 زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ 94آ. موضوع فرعی 1: Student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000242 First Thing First Alexander زبان اطلاعات 1977 1 1 1 PE 1128/ A2 A36 موضوع فرعی 1: student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: new concept english_x000D_ موضوع فرعی 3:
13000243 new interchange intro work book زبان رهنما 1382 چاپ ششم 1 1 1 0-521-77399-7 PE1128/ 962ن 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000244 new interchange 2 richard's, Jack زبان رهنما 1382 چاپ چهارم 1 1 1 0-521-62862-8 PE 1128/45 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000245 select reading lee, linda زبان جنگل 1386چاپ هفتم 1 1 1 0-19-437700-8 PE 1128/ 83س 88ل موضوع فرعی 1: pre-intermediate_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000246 ضرب المثل های انگلیسی و معادل آنها در فارسی كافی، اشرف زبان سخن گستر 1392 1 1 1 978-600-247-188-8 PN 6421/ 4ض 17ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000247 new interchange 3 richards, jack زبان رهنما 2000 1 1 1 0-521-62844-X PE 1128/ 93ن 83ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000248 Testing for language teachers Hughes, Arthur زبان اطلاعات 2003 1 1 1 0-521-48495-2 P 53/4/ 5ت 9هـ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000249 Testing for Language Teachers هوگز، آرتور زبان اطلاعات 1 1 1 0-521-48495-2 P 53/4/ 5ت 9ه موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000250 New interchgange:English for international communication ریچارد، جك زبان اطلاعات 1382 1 1 1 PE 1128/ 922ن 83ر موضوع فرعی 1: work book2_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000251 Oliver Twist دیكنز، چارلز زبان صبح صادق 1384 1 1 1 PZ 3/ 7الف 98د موضوع فرعی 1: Book worms 6_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000252 Oxford Advanced Learners dictionary Hornby زبان نشر كلمه 1379 1 1 1 PE 1628/ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000253 انگلیسی قدم به قدم مدرسی تهرانی، مجتبی زبان اطلاعات 1351 1 1 1 PE 1131/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000254 52 داستان كوتاه انگلیسی لشگری، محمود زبان باستان 1361 1 1 1 PE 1130/ 9پ 5ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000255 انگلیسی قدم به قدم مدرسی تهرانی، مجتبی زبان اطلاعات 1351 1 1 1 PE 1131/ 8الف 4م موضوع فرعی 1: بخش دوم - قسمت عالی (2)_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000256 راهنمای اسنشل خالقی، كریم زبان امیركبیر 1334 چاپ دوم 1 1 1 PE 1127/ 2ر 2خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000257 مكالمات روزمره انگلیسی فرشید، اقبال زبان اطلاعات 1363 1 1 1 PE 1131/ 7م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000258 Question and Answer Alexander زبان اطلاعات 1354 1 1 1 PE 1128/ 9ك 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000259/1 Coursebook- ج.1 Broughton, Geoffrey زبان اطلاعات 1370 2 1 1 0-14-080-007-07 PE 1128/ 41ك 437ب موضوع فرعی 1: Success with English The Penguin Course_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000259/2 Coursebook- ج.3 Broughton, Geoffrey زبان اطلاعات 1370 2 2 1 0-14-080-007-07 PE 1128/ 43ك 437ب موضوع فرعی 1: Success with English The Penguin Course_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000260 interchange ریچاردز، جك زبان اطلاعات 1384 1 1 1 0-521-60196-7 PE 1128/ A2 R4563 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000261 english idioms in use McCarthy, Michael زبان رهنما 1384 1 1 1 0-521-78957-5 PE 1460/ 9الف 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000262 The ILI english course5 زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ 95آ موضوع فرعی 1: student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000263 The ILI english course5:workbook زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ آ925 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000264 The ILI english course4:workbook زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ آ924 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000265 The ILI english course6:workbook زبان كانون زبان ایران 1380 1 1 1 PE 1130/ آ936 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000266 Pride and Prejudice Austen, Jane زبان پیك مشاور 1384 1 1 1 PE1122/ 4پ 85الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000267 American English File1 Oxenden, Clive زبان هدف نوین 1 1 1 978-0-19-477419-2 PE1128/ 87الف 74آ موضوع فرعی 1: workbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000268 American Headway 1 Soars, Liz - Soars, John زبان جنگل 1 1 1 0-19-435376-1 PE1128/ 832الف 93س موضوع فرعی 1: workbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000269 LIstening and Speaking Cusack, Barry - McCarter, Sam زبان اطلاعات 1388 1 1 1 978-0-230-00946-2 PE 1128/ 9ل 9ك موضوع فرعی 1: Improve Yours Ielts_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000270 American English File4 Oxenden, Clive زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-19-477467-3 PE1128/ 7آ موضوع فرعی 1: workbbook_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000271 Inside Meaning Swan, Michael زبان اطلاعات 1990 1 1 1 0-521-20972-2 PE 1128/ A2 S85 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000272 زبان روسی آراكین - ساموئلووا حبیبیان زبان جاودان خرد 1376 1 1 1 PG2121/ 23ز 4آ موضوع فرعی 1: اولین كتاب روسی من_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000273 Vocabulary Success Bromberg, Murray زبان زبان ملل 1380 1 1 1 PE 1449/ 8و 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000274 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه : زبان عمومی قربان دوردی نژاد، فرهاد زبان موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-18-7 PE 86/ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000275 موسسه آموزش عالی آزاد پارسه :‌زبان تخصصی شاكری، مجتبی زبان موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 PE 86/ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000276 English Collocations in Use Advanced O'Dell, Felicity - McCarthy, Michael زبان اطلاعات 1385 1 1 1 978-0-521-70780-0 P 325/5/ 7م 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000277 For And Against Alexander زبان اطلاعات 1977 1 1 1 0-582-52306-0 PE1128/ A2 A38 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000278 English Vocabulary in USe Elementary McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اطلاعات 1994 1 1 1 0-521-59957-1 PE 1449/ M334 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000279 How To Teach English Harmer, Jeremy زبان اطلاعات 2000 1 1 1 0-582-29796-6 PE 1128/ 2هـ 2آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000280 Academic Vocabulary in Use McCarthy, Michael - O'Dell, Felicity زبان اطلاعات 1388 1 1 1 978-0-521-68939-7 PE1449/ 7آ 7م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000281 Moment mal! lemecke, Christiane زبان ژكان 1382 1 1 1 3-468-47752-X PE3129/ M652 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000282 The ILI English Course6 زبان كانون زبان ایران 1379 1 1 1 PE 1130/ 96آ موضوع فرعی 1: Student's book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000283 ضرب المثل های انگلیسی و معادل آنها در فارسی- ن.1 كافی، اشرف زبان سخن گستر 1392 1 1 2 978-600-247-188-8 PN6421/ 4ض 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000284 ضرب المثل های انگلیسی و معادل آنها در فارسی- ن.2 كافی، اشرف زبان سخن گستر 1392 1 1 2 978-600-247-188-8 PN6421/ 4ض 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000285 General English for Students of Management Accounting and Economics خاتمیان فر، سیمین زبان آهنگ قلم 1393 1 1 1 978-600-5452-78-5 PE 58/ 7ن 85الف موضوع فرعی 1: A book for two purposes_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000286 دستور زبان انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها و مدارس عالی) جلالی پور - قاسم زاده - هنرور زبان دانشگاه تریبیت دبیر شهید رجایی چاپ هفدهم 1389 1 1 1 964-9274-2-6 PE 1130/55/ 425د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000287 راهنمای كامل انگلیسی پیش دانشگاهی احمدی، مجید زبان جاودانه، جنگل 1386 1 1 1 978-964-2573-28-8 PE 1122، 923ب 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000288 مجموعه پرسش ها و پاسخ های تشریحی آزمون عمومی و اختصاصی درس زبان عربی در آزمون های سال های 1384 تا 1386 مركز انتشارات سازمان سنجش آموزش كشور زبان مركز انتشارات سازمان سنجش كشور 1386 1 1 1 978-964-2670-23-9 LB 2353/ 21288م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000289 Active Skills for Reading: book 1 اندرسن، نیل ج زبان رهنما 1387 1 1 1 978-1-4240-0186-6 PE 1128/ 71الف 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000290 ترجمه و راهنمای داستان كوتاه روشن، بلقیس - رحمانی، حسین نیكرام، نیلوفر زبان پیام دانشگاهی 1390 1 1 1 978-600-5693-95-9 PE 1127/ 928ر 17د موضوع فرعی 1: The short story_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000291 ترجمه كامل نامه نگاری در زبان انگلیسی جعفری گهر، منوچهر منصوری راد، عبدالرضا زبان حقوق اسلامی قم 1385 1 1 1 964-8693-66-1 LC 5808/ 74ج 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000292 كاملترین زبان تخصصی مهندسی كامپیوتر جبارزاده، پاپلی زبان جباری چاپ چهارم 1 1 1 964-2654-18-0 PE 1127/ 93ی 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000293 Welcome to English: book 2 شیل‍ر، ویلارد دم‍ان‍ت‌ زبان حکیم 1371 1 1 1 PE ?????/ ش‌? و? موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000294 Select Readings : Elementary لی، لیندا زبان 1 1 1 9780194332231 PE 1128/ 78س 88ل موضوع فرعی 1: نسخه 11_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000295 MARKET LEADER- Elementary Cotton - Falvey - Kent زبان 1 1 1 PE 1128/ 26م موضوع فرعی 1: Business English Course Book_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000296 MARKET LEADER- Elementary Rogers, John زبان 1 1 1 PE 1128/ 23م 23ر موضوع فرعی 1: Business English Practice File_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000297 NEWSPAPER BOY Escott, John زبان صبح صادق 1383 1 1 1 PE 1119/ 9ن 44الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000298 Love or Money? Akinyemi, Rowena زبان 1 1 1 PE 1119/ 2ل 68الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000299 Primary Colors : Level 4 Furnas, Brent زبان قلمستان هنر دوم 1 1 1 PE 1121/ 4پ 4ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000300 Introductory steps to Understanding L.A.Hill زبان خاطره دوم 1384 1 1 1 964-5876-75-3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000301 زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت - حسابداری و اقتصاد- ن.1 بمانی نائینی، معصوعه - ظهوریان وحید باغبان، زهرا زبان پاندا چاپ سوم 1387 1 1 2 978-964-8644-48-7 PE 1137/ 8ب 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000302 زبان انگلیسی برای دانشجویان رشته های مدیریت - حسابداری و اقتصاد- ن.2 بمانی نائینی، معصوعه - ظهوریان وحید باغبان، زهرا زبان پاندا چاپ سوم 1387 1 1 2 978-964-8644-48-7 PE 1137/ 8ب 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000303 زبان تخصصی مدیریت ویژه داوطلبین آزمون های سراسری وآزاد اشراقی ، آرمان زبان نگاه دانش 1392 1 1 1 978-964-157-112-4 PE 1127/ 5الف 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000304 A Communicative course in English (2 B) انزانی،مهرداد زبان شکوه اندیشه 1378 1 1 1 PE1128 W359 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000305 Cambridg IELTS 6 زبان انتشارات جنگل،جاودانه 1 1 1 978-0-521-67701-1 PE 1128 86ک6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000306 Cambrhdg IELTS 7 زبان 2009 1 1 1 978-0-521-73919-1 PE 1128 86ک7 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000307 انگلیسی پیشدانشگاهی برای دانشجویان دانشگاه ها بیرجندی،پرویز زبان سمت 1388 1 1 1 964-459-315-4 PE 1127/ B5 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000308 A Communicative Course in English 2B Costinett، Sandra زبان شکوه اندیشه 1378 1 1 1 0-13-830027-5 PE 1128/ w 359 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000309 Cambridge IELTS 6 زبان انتشارات جنگل ،جاودانه 1 1 1 978-0-521-67701-1 PE 1128/ 86ک6 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000310 Cambridge IELTS 7 زبان 1 1 1 978-0-521-73919-1 PE 1128/ 867ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000311 new interchange Richards، Jack زبان رهنما 1381 1 1 1 0-521-62862-4 PE 1128/ R45 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000312 STREAMLINE زبان 1 1 1 0-19-43482 PE 1128/ H37 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000314 Select Readings Lee، Linda-Gundersen، Erik زبان انتشارات خاطره مشهد 1390 1 1 1 0-19-437700-8 PE 1128/ L42 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000315 A Communicative Course in English Warshawsky، Diane زبان شکوه اندیشه 1377 1 1 1 0-13-830076-3 PE 1128/ W363 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000316 A Communicative Course in English 4A Warshawsky، Diane زبان شکوه اندیشه 1379 1 1 1 0-13-832775-0 PE 1128/ W 364 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000317 A Communicative Course in English 4 B Warshawsky، Diane زبان شکوه اندیشه 1379 1 1 1 0-13-832791-2 PE 1128/ W 364 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000318 A Communicative Course in English Costinett، Sandra زبان شکوه اندیشه 1378 1 1 1 0-13-829987-0 PE 1128/ W 359 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000319 A Communicative Course in English P.Rein،David زبان شکوه اندیشه 1 1 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000320 A Communicative Course in English P.Rein،David زبان شکوه اندیشه 1379 1 1 1 970-13-830126-3 PE 1128/ W36 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000321 ترجمه زبان انگلیسی عمومی مفتون، پرویز زبان حقوق اسلامی 1378 1 1 1 964-91718-1-9 LC 5808/ 67م 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000322 زبانم انگلیسی عمومی مفتون، پرویز زبان پیام نور 1378 1 1 1 964-455-016-1 LC 5808/ 67م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000323 ریدینگ انگلیش A.jafarpur-F.Sadighi-M.H.Tahririan زبان 1983 1 1 1 PE 1122/ R3 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000324 انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری و اطلاع رسانی(1) بنی اقبال، ناهید زبان سمت 1387 1 1 1 964-459-325-1 PE 1127/ 43L 35B موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000325 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود زبان دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 964-455-920-7 LC 5808/ 9الف 8256 ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000326 انگلیسی برای دانشجویان رشته های کشاورزی گروه مولفان زبان سمت 1370 1 1 1 PE 1127/ 5ک 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000327 زبان وادبیات انگلیسی کشاورز، محمد حسین زبان سمت 1388 1 1 1 964-459-495-9 PE 1133/ 4پ 5ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000328 Interchange:intro:wordbook Richards، Jack زبان بهشید 1384 1 1 1 0-521-60155-x 962الف 83ر/ PE 1128 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000329 Interchange:intro:students book Richards، Jack زبان جنگل 1385 1 1 1 0-521-60151-7 96الف 83ر/ PE 1128 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000330 کتاب تحلیلی متون روانشناسی 1به زبان خارجه شایانی، رضا زبان انتشارات راه 1393 1 1 1 978-600-272-016-0 PE 1127/ 2ش 94ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000331 زبان تخصصی گروه پزشکی (جلدسوم) خانی، محمد رضا-مهدی پور عطایی ، خسرو زبان دیباگران تهران 1380 1 1 1 964-354-102-9 LB 2353/ 28ز موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000332 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود زبان دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 978-964-455-920-4 LC 5808/ 8256الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000333 زبان تخصصی اقتصاد ومدیریت موسی نتایج، عبددالرزاق زبان راه 1389 1 1 1 978-600-5599-90-9 PE 1127/ 9م 75الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000334 انگلیسی برای دانشجویان رشته کتابداری واطلاع رسانی (1) Banieghbal، Nahid زبان سمت 1377 1 1 1 964-459-325-1 PE 1127/ 3B 5L موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000335 کارشناسی ارشد زبان عمومی غفرانی، فاطمه زبان نشر صیانت 1389 1 1 1 978-600-5725-32-2 LB 2353/ 3ز 716غ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000336 ترجمه متون مطبوعاتی تجویدی، غلامرضا زبان دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-455-792-7 LC 5808/ 32ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000337 زبان انگلیسی عمومی علیمحمدی، محمود زبان دانشگاه پیام نور 1383 1 1 1 964-455-920-7 LC 5808/ 8256ع 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000338 متون روان شناسی به زبان انگلیسی سید محمدی، یحیی زبان نشر روان 1394 1 1 1 978-964-8345-36-0 PE 1127/ 9س 91ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000339 اصول یادگیری وآموزش زبان براون، داگلاس زبان رهنما 1381 1 1 1 964-6054-94-3 P 51/ 6الف 4ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000340 راهنمای زبان تخصصی علوم اجتماعی(2)رشته علوم اجتماعی سلمی زاده، زینب زبان مهدیه 1387 1 1 1 978-964-7262-60-6 LC 5808/ 5ت 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000341 ترجمه وراهنمای انگلیسی برای دانشجویان مدیریت جهانگردی وهتلداری نیسی، سارا زبان پیام دانشگاهی 1389 1 1 1 978-600-5693-16-4 PE 1127/ 9ج 927ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000342 زبان تخصصصی حسابداری 1 مقدم، عبدالکریم زبان دانشگاه پیام نور 1387 1 1 1 978-964-387-417-9 LC 5808/ 71م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000343 کاملترین راهنمای کامل زبان تخصصی 3جدید رشته مدیریت بازرگانی تهرانی، ثمر بخش زبان حقوق اسلامی 1387 1 1 1 964-6250-69-6 LC 5808/ 826ث 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000344 Sehect Readings لی، لیندا زبان انتشارات جنگل، جاودانه 1 1 1 0-19-437700-8 PE 1128/ 83س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000345 Reading Through Interactions فرهادی، حسین زبان زبانکده 1382 1 1 1 964-6117-20-1 PE 1122.M57 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000346 انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (2) اقوامی، داوود زبان سمت 1386 1 1 1 978-964-530-135-2 PE 1127/ 72الف 5ح موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000347 انگلیسی برای دانشجویان رشته حسابداری (1) اقوامی، داوود زبان سمت 1375 1 1 1 964-459-167-4 PE 1127.A3A68 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000348 Basic survival:International Communication for professional واینی، پیتر زبان رهنما 1387 1 1 1 1-405-00393-6 PE 1131/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000349 راهنمای جلمع Select readings pre-intermediate کاکاوند، محمد زبان آریا نوین 1392 1 1 1 978-600-5951-34-9 PE 1128/ 828س 9ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000350 متون انگلیسی پایه (برای دانشجویان دانشگاه ها ومدارس عالی) جلالی پور، جمال الدین زبان دانشگاه ترببت دبیر شهید رجایی 1391 1 1 1 964-92704-0-X PE 1122/ 16م 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000351 Select Readings Teacher-approved readings for todays students لی، لیندا زبان 1 1 1 978-0-19-433223-1 PE 1128/ 88ل 78س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000352 راهنمای کامل انگلیسی برای دانشجویان رشته فنی و مهندسی کرکی، حسن زبان آییژ 1386 1 1 1 964-7006-99-3 PE 1127/ 927الف 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000353 کاملترین راهنمای Select Readikgs لی، لیندا بهرامی، علی زبان رهنما 1385 1 1 1 978-964-367-227-1 PE 1128/ 8322س 88ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000354 English for computer science براون، چارلز زبان سپاهان 1384 1 1 2 PE 1127/ 4ب 2ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000355 انگلیسی برای دانشجویان رشته های فنی ومهندسی حقانی، منوچهر زبان سمت 1385 1 1 1 964-530-115-7 PE 1127/ 7ح 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000356 Basic survival واتسون، آن زبان رهنما 1392 1 1 1 9781405003940 PE 1128/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000357 Basic survival واینی، پیتر زبان رهنما 1387 1 1 1 1-405-00393-6 PE 1131/ 9ب 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
13000358 انگلیسی برای دانشجویان رشته های علوم اجتماعی(1) مشفقی، فرهاد زبان سمت 1388 1 1 1 978-964-459-007-8 LB 1049 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000001/1 نظریه اساسی مدارها و شبكه ها- ج.1 دسور، چارلز - كوه، ارنست جبه دار مارالانی، پرویز كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران چاپ چهاردهم 1377 2 1 1 964-03-4051-0 QA 458، 5د 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000001/2 نظریه اساسی مدارها و شبكه ها- ج.2 دسور، چارلز - كوه، ارنست جبه دار مارالانی، پرویز كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران چاپ چهاردهم 1377 2 2 1 964-03-4051-0 QA 458، 5د 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000002 شبكه های كامپیوتری و اینترنت- ن.1 یغمایی مقدم، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1382- 1388 1 1 2 964-386-024-8 TK 5105/5، 2ش 7ی موضوع فرعی 1: ارتباط بین شبكه ای_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000003 شبكه های كامپیوتری و اینترنت- ن.2 یغمایی مقدم، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1382- 1388 1 1 2 964-386-024-8 TK 5105/5، 2ش 7ی موضوع فرعی 1: ارتباط بین شبكه ای_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000005 طراحی دیجیتال (مدار منطقی) همراه با حل مسائل امتحانی یعقوبی فر، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خلیج فارس 1382 1 1 1 964-7502-07-9 TK 7888/4، 429ط 2م موضوع فرعی 1: راهنمای مانو_x000D_ موضوع فرعی 2: كامپیوترهای رقمی -- مقدارها_x000D_ موضوع فرعی 3: طراحی منطقی - مدارهای مجتمع رقمی
15000006 مبانی الكترونیك میرعشقی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شیخ بهایی 1378 1 1 1 964-90539-3-X TK 7815، 2م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000007 ساختمان داده ها در پاسكال هورویتز، الیس - ساهنی، سارتج مهدی پور، ملیحه - صالحی، سهیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1375 1 1 1 QA 315، 9ه 2س موضوع فرعی 1: برنامه نویسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000009 اینترنت، پست الكترونیكی و ویروس های كامپیوتری متواضع، مرتضی - الله وردی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران 1383- چاپ ششم 1386 1 1 1 964-354-471-0 TK 5105/875، 92الف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000010 تحلیل كامپیوتری سازه ها و.ر.اسپیلرس كاوه، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1 1 1 TA 646، 3ت 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000011 برنامه نویسی گرافیكی با C و ++C فین لی، مارك هاشمی اصل، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كانون نشر علوم 1373 1 1 1 T 385، 4ب 9ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000012 گیرنده های AM دیانی، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1367 1 1 1 TK 7816، 9خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000013 مبانی مدارهای مجتمع معلمی، بهرام كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1367 1 1 1 TK 7816، 9خ موضوع فرعی 1: خود آموز الكترونیك_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000014 طراحی دیجیتال: مدار منطقی مانو، موریس دیانی، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1381 1 1 1 964-5801-62-1 TK 7888/3، 4ط 2م موضوع فرعی 1: كامپیوتر های رقمی -- مدارها_x000D_ موضوع فرعی 2: طراحی منطقی_x000D_ موضوع فرعی 3: مدارهای مجتمع رقمی
15000015 مبانی كامپیوتر و الگوریتم ها علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1374 1 1 1 QA 76، 5ع 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000016 آموزش جامع سخت افزار ترك نیك، مجید - كریمی طاری، كورش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1378 1 1 1 964-6515-16-9 TK 7885، 8آ 4ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000017/1 خود آموز برنامه نویسی توربو پاسكال (7)- ج.1 سلیمی، محمد - عاملی، كیوان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع فنی تهران 1374- چاپ پنجم 1377 2 1 1 964-5613-15-9 QA 76/3، 5س 9خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000017/2 خود آموز برنامه نویسی توربو پاسكال (7)- ج.2 سلیمی، محمد - عاملی، كیوان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع فنی تهران 1374- چاپ پنجم 1377 2 2 1 964-5613-15-9 QA 76/3، 5س 9خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000018 آموزش استاندارد ICDL مانلی، برندن - هالدن، پل گپایگانی، غلامرضا - مهدوی عرب، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انستیتو ایز ایران 1382 1 1 1 964-8068-14-3 QA 76/3، 9گ 2م موضوع فرعی 1: مهارت سوم : واژه پردازی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000019 آموزش استاندارد ICDL مانلی، برندن - هالدن، پل گلپایگانی، غلامرضا - مهدوی عرب، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انستیتو ایز ایران 1382 1 1 1 964-8068-08-9 GA 76/3، 9گ 2م موضوع فرعی 1: مهرت اول: مفاهیم پایه فناوری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000020 آموزش استاندارد ICDL مانلی، برندن - هالدن، پل گلپایگانی، غلامرضا - مهدوی عرب، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انستیتو ایز ایران 1382 1 1 1 964-8068-08-9 QA 76/3، 9گ 2م موضوع فرعی 1: مهارت دوم: كاربرد كامپیوتر و مدیریت فایل ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000021 آموزش مهارت كارور نشر رومیزی تحت ویندوز ام.اس ورد جباریه، علیرضا - شمس ایلی، سارا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ادبستان 1380 - چاپ ششم 1383 1 1 1 964-6673-59-7 Z 286، 2ج 5ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000022 آموزش سریع اپراتوری كامپیوتر سعادت، سعید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع آموزشی و فنی تهران 1375 1 1 1 964-5613-34-5 TK 7892، 5س 9آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000023 تكنیك ها و ابزاری های جستجو در اینترنت فرزانه، فاطمه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1382 1 1 1 964-377-063-X ZA 4230، 8ت 4ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000024 آموزش ویندوز 98 در 10 دقیقه فولتون، جنیفر احترامی، بابك كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار چاپ دوم 1380 1 1 1 964-91735-6-0 QA 76/76، 86ف 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000025/1 تشریح كامل مسائل سیگنال ها و سیستم ها (اوپنهام - ویلسكی - نواب)- ج.1 راسخی، جلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ستاره چاپ نهم 1386 2 1 1 978-964-9556-34-9-8 QA 402، 924س 8الف موضوع فرعی 1: تجزیه و تلیل سیستم ها_x000D_ موضوع فرعی 2: مسائل، تمرین ها و ..._x000D_ موضوع فرعی 3:
15000025/2 تشریح كامل مسائل سیگنال ها و سیستم ها (اوپنهام - ویلسكی - نواب)- ج.2 راسخی، جلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ستاره چاپ نهم 1386 2 2 1 978-964-9556-34-9-8 QA 402، 924س 8الف موضوع فرعی 1: تجزیه و تلیل سیستم ها_x000D_ موضوع فرعی 2: مسائل، تمرین ها و ..._x000D_ موضوع فرعی 3:
15000026 گوتهینامه بین المللی كاربری رایانه براساس ICDL نسخه 5 مهارت پنجم سبز علی گل، مجید - موسوی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اشراقی 1390 1 1 1 978-964-388-344-7 QA 76/27، 86گ 24س موضوع فرعی 1: استفاده از پایگاه داده Microsoft Access 2007_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000027 مدارهای واسط كامپیوتر های آی بی ام 86x86 و ساز گار با آن طراحی و ارتباط كامپیوتر های آی بی ام مزیدی، محمد علی - گیلیپسی مزیدی، جانیس سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی 1379 1 1 1 964-91532-3-3 QA 76/8، 43م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000028 كتاب جامع برنامه های FOXPRO 2.6 گریور، یایر آلن انزانی، امیر اسعد - پور رضوان روح، فریده كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك صفار چاپ دوم 1375 1 1 1 QA 76/9، 4گ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000030 سیستم های فازی و كنترل وانگ، لی تشنه لب، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1388 1 1 1 978-964-8703-16-0 QA 76/87، 9س 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000031 ایجاد بانك های اطلاعاتی به كمك 2.6 و FOXPRO 2.5 جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1373 1 1 1 QA 76/9، 7ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000032 نظریه مجموعه ها و كاربرد های آن لین، شووینگ رسولیان، عمید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاهی 1368 - چاپ سیزدهم 1388 1 1 1 978-964-01-0462-0 QA 248، 9ن 95ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000033 آشنایی با برنامه نویسی Visual Basic برای Windows قاسم آقائی، ناصر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه اصفهان 1375 1 1 1 QA 76/76، 2ق 94و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000034 ذخیره و بازیابی اطلاعات روحانی رانكوهی، محمد تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه 1370 - چاپ هشتم 1378 1 1 1 964-90871-0-9 QA 76/9، 9ر 2س موضوع فرعی 1: ساختمان داده ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000036/1 سیگنال ها و سیستم ها- ج.1 اوپنهام، آلن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1378 - چاپ پنجم 1387 2 1 1 978-964-03-9306-2 QA 402، 9س 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000036/2 سیگنال ها و سیستم ها- ج.2 اوپنهام، آلن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1378 - چاپ پنجم 1387 2 2 1 978-964-03-9306-2 QA 402، 9س 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000037 گواهینامه بین المللی كاربری كامپیوتر ICDL-XP ( مهارت هفتم) اطلاعات و ارتباطات لنكستر، جان متواضع، علی اكبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1384 - چاپ هشتم 1387 1 1 1 964-354-578-4 QA 76/27، 856گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000038 گواهینامه بین المللی كاربری كامپیوتر ICDL-XP‌(مهارت اول) مفاهیم پایه فناوری اطلاعات موسوی، سید علی - سبز علی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اشراقی 1383 - چاپ هشتم 1385 1 1 1 964-388-053-2 QA 76/27، 9گ 76م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000040 پایگاه داده ها (ارشد) مقسمی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه چاپ نهم 1385 1 1 1 964-7817-34-7 QA 76/9، 67م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000041 خود آموز گام به گام و تصویری Windows XP نائینی علی اكبری، اردوان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خانیران 1382 1 1 1 964-8033-03-X QA 76/76، 94خ 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000042 بانك های اطلاعاتی جهان مهدوی، محمد نقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران 1372 1 1 1 QA 76/9/ 9م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000043 نظریه گراف ها و كاربردهای آن جی.آ.باندی - یو.اس.آر.مورتی ضرابی زاده، حمید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1378 - چاپ دوم 1381 1 1 1 964-6761-57-7 QA 166/ 6ن 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000044 نگرشی نوین به زبان پاسكال احمدی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك صالح 1377 1 1 1 964-90542-3-5 QA 323/ 5الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000045 كامپیوتر : شناخت طراحی انتخاب وایت، رن تیغ بر، آرش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مهرجرد 1384 1 1 1 964-7668-13-9 QA 76/5/ 52ك 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000046 ماشین بینایی و اصول پردازش دیجیتال تصویر گالبیاتی، لوئیس خلیلی، خلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1380 1 1 1 964-6515-41-X TA 1632/ 2م 2گ موضوع فرعی 1: عكس پردازی -- روش های رقمی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000047 نظریه زبان ها و ماشین ها مهربخش، آرمان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كتابخانه رایانه ای 1379 1 1 1 964-29670-2-6 QA 267/3/ 6ن 9م موضوع فرعی 1: زبان های صوری_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000048 الگوریتم و فلوچارت غلامی، بهرام - جباریه، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مجتمع آموزشی و فنی تهران 1377 1 1 1 964-5613-43-4 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000049/1 رایانه كار (درجه 2) : مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای- ج.1 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1380 - چاپ سوم 1381 2 1 1 964-6735-21-5 QA 76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000049/2 رایانه كار (درجه 2) : مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای- ج.2 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1380 - چاپ سوم 1381 2 2 1 964-6735-21-5 QA 76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000050 مهارتهای كاربردی در word بیدی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شهید كامیاب 1382 1 1 1 964-94088-1-9 LB 25/ 9ب 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000051 راهنمای كاربران بیت وار فارسی پایا شركت پایا سیستم مرو شركت پایا سیستم مرو كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك زرفام چاپ اول اردیبهشت 1378 1 1 1 964-92209-0-9 LB 31/ 2پ 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000052 اصول كامپیوتر و داده پردازی لواسانی، سید محمد تقی-علی آبادی، هایده-عظیم زاده تهرانی، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه صنعتی امیر كبیر چاپ ششم 1371 1 1 1 LB 252/ 9ل 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000053 زبان برنامه سازی C استاندارد و معرفی زبان شی ء گرای ++C نقیب زاده، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مؤلف 1376 1 1 1 LB 2350/ 5ن 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000054 معماری كامپیوتر نامور، اسماعیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-75-6 LB 86/ 6م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000055 مدارهای منطقی نامور، اسماعیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-75-6 LB 86/ 5م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000056 كامپایلر قاسم ثانی، غلامرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-33-0 LB 86/ 2ك 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000057 سیستم عامل عابد سلیمی، نصرت الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-19-5 LB 86/ 9س 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000058 ساختمان های گسسته نامور، اسماعیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-75-6 LB 86/ 2س 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000059 زبان های برنامه نویسی طورانی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه آموزش عالی آزاد پارسه 1384 1 1 1 964-8719-52-7 LB 86/ 2ز 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000060/1 سنجش تكمیلی (كامپیوتر - نرم افزار)- ج.1 دادبخش، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك امیركبیر 1382 2 1 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000060/2 سنجش تكمیلی (كامپیوتر - نرم افزار)- ج.2 دادبخش، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك امیركبیر 1382 2 2 1 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000061 معماری كامپیوتر یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1381 1 1 1 964-7654-25-1 LB 2353/ 6م 877ی موضوع فرعی 1: مجموعه طبقه بندی شده نكات و سوالات آزمون كارشناسی ارشد مهندسی كامپیوتر_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000062 سیستم های عامل استالینگز، ویلیام پدرام، حسین - صدیقی مشكنانی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شیخ بهائی 1382 - چاپ ششم 1385 1 1 1 964-90539-6-4 QA 7676/ 42الف 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000063 سیستم مدیریت پایگاه داده ها (مفاهیم و تكنیك ها) روحانی رانكوهی، سید محمد تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه 1383 - چاپ دوم 1386 1 1 1 964-6618-33-2 QA 76/9/ 8ر 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000064 آموزش برنامه نویسی پایگاه داده با ویژوال بیسیك 6 در 21 روز اسمیت، كرتیس - آموندسن، مایكل زارع پور، علیرضا - سیروسیان، كامران كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص چاپ چهارم 1383 1 1 1 964-5801-12-5 QA 76/73/ 5الف 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000065 مقدمه ای بر نظریه زبان ها و ماشین ها لینز، پیتر صادق زاده، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان چاپ دوم 1387 1 1 1 964-6342-49-3 QA 367/3/ 7م 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000066 راهنمای پیتر نورتن برای برنامه نویسی Access 2000 نورتن، پیتر - اندرسون، ویرجینیا معلم، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چرتكه 1378 1 1 1 964-6463-04-5 QA 76/9/ 83ن 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000067/1 بانك اطلاعات (علمی - كاربردی)- ج.1 حق جو، مصطفی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه علم و صنعت 1385 - چاپ نهم 1388 2 1 1 964-454-160-X QA 6/9/ 7ح 2پ موضوع فرعی 1: جلد اول : مفاهیم بنیادین_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000067/2 بانك اطلاعات (علمی - كاربردی)- ج.2 حق جو، مصطفی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه علم و صنعت 1385 - چاپ نهم 1388 2 2 1 964-454-160-X QA 6/9/ 7ح 2پ موضوع فرعی 1: جلد اول : مفاهیم بنیادین_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000068 مبانی و فناوری كامپیوتر الله وردی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 - چاپ سوم 1384 1 1 1 964-354-465-6 QA 76/ 26م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000069 اصول و مبانی كامپیوتر قراخانی بهار، اكبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك وزارت برنامه و بودجه 1364- چاپ سوم 1366 1 1 1 QA 1709/ 5ق 5الف موضوع فرعی 1: ج 1: مقدمه ای بر كامپیوتر_x000D_ موضوع فرعی 2: ج 2: مقدمه ای بر برنامه نویسی كامپیوتر_x000D_ موضوع فرعی 3:
15000070 الكترونیك عمومی آنالوگ موریس، جان سی میرزا، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شركت انتشارات فنی ایران 1382 1 1 1 964-6232-80-9 TK 7867/ 68الف 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000071 آموزش گام به گام رایانه كار درجه 2 درس MS EXCEL فرسایی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آینده دیگر 1379 - چاپ سوم 1380 1 1 1 964-92881-8-X HF 5548/4/ 4ف 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000072 راهنمای آموزش الكترونیكی آلن، مایكل كاهانی، محسن - باقری، ابراهیم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1385 1 1 1 964-324-121-1 HF 5549/5/ 2ر 7آ موضوع فرعی 1: ایجاد برنامه های آموزشی تعاملی، مفرح و كارا برای سازمان ها_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000073 آموزش الكترونیكی آلن، مایكل كاهانی، محسن - باقری، ابراهیم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1385 1 1 1 964-324-121-1 HF 5549/5/ 2ر 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000074 صفحه گسترده (Excel 2007) موسوی، سید علی - سبزعلی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك صفار 1389 1 1 1 978-964-388-187-0 HF 5548/4/ 834م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000075 صفحه گسترده (Excel 2002) متواضع، علی اكبر - آذین، افسون كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383- چاپ هفتم 1386 1 1 1 978-964-354-468-3 HF 5548/4/ 7ص 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000076 مقدمات كامپیوتر و برنامه نویسی فرترن نقیب زاده، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آستان قدس رضوی چاپ سوم 1368 1 1 1 QA 76/ 79ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000077 ویروس های كامپیوتری بیماری تكنولوژی بورگر، رالف صادقی، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نور چاپ دوم 1370 1 1 1 QA 76/76/ 9ب 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000078 FoxPro 2.5 به زبان ساده آیت الله زاده شیرازی، محمدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چرتكه 1372 1 1 1 QA 76/9/ 96ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000079 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.1 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000080 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.2 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000081 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.3 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000082 بانكداری الكترونیك : از تئوری تا عمل- ن.4 فكور ثقیه، امیر محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ترانه 1388 - چاپ پنجم 1391 1 1 4 978-964-5638-70-0 HG 1708/7/ 2ب 8ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000083 توربو پاسكال كافمن، الیوت ، ب شاكری، فرنگیس - جواهرقلم، لیدا - صالحی، سهیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1378 چاپ اول 1 1 1 964-6342-11-6 QA76/73 / 2ك 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000084 مبانی فناوری اطلاعات الف.سن، جیمز صالحان، علیرضا - قاسمی مقدم، هاشم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك درخشش 1386 1 1 1 978-600-5106-00-8 T58/ 9س 2م 6 موضوع فرعی 1: مفاهیم، كاربردها و فرصتهای موجود در فناوری اطلاعات_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000085 مرجع علمی و كاربردی سخت افزار شهریاری، شیرزاد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1382 1 1 1 964-324-080-0 TK7887/ 4م 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000086 راهنمای كامل قطعات و مدارات الكترونیكی نشلسكی بهنام، سیامك كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1377- چاپ دوم1378 1 1 1 964-6759-10-6 TK7867/ 622ق 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000087 سیستم های فازی و كنترل فازی وانگ، لی تشنه لب، محمد - صفارپور، نیما - افیونی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی 1378- چاپ دوم 1380 1 1 1 QA76/87/ 9س 2و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000088 برنامه نویسی به زبان اسمبلی(مرجع كامل) جعفرن‍اد قمی، عین الله - عباس نژاد، رمضان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی مشهد چاپ اول 1378 - 1379 1 1 1 964-324-008-8 QA76/73/ 7ج 5الف موضوع فرعی 1: از 8086 تا پنتیوم_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000090 كتاب آموزشی Delphi 3 اوزیر، دن - گروب من، استیو - باتسو، استیو قلی زاده نوری، فرهاد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك SAMS چاپ اول 1377- چاپ دوم 1377- چاپ سوم78 1 1 1 964-6759-00-9 QA76/76/ 8الف 8د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000091 معماری سیستمهای كامپیوتری مانو، موریس سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1376- چاپ چهارم 1379 1 1 1 964-6342-02-7 QA76/9 2م 24ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000092 مجموعه سوالهای كارشناسی ارشد كامپیوتر(جلد سوم) قاسم زاده باغینی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دژ نگار 1378 1 1 1 964-92516-4-2 K 7885/ ق م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000093 برنامه نویسی به زبان C (مرجع كامل) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی مشهد 1378- ویرایش دوم 1 1 1 964-324-013-4 QA76/73/ 7ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000094 برنامه نویسی به زبان C (مرجع كامل) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1381- چاپ هفتم 1383 1 1 1 964-6864-29-5 QA133/ 4ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000095 فرهنگ تشریحی كامپیوتر هیئت مولفان و ویراستاران انتشارات میكروسافت ابراهیم زاده قلزم، حسین - حسنوی، رضا - فرسائی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشیار تهران 1378 1 1 1 964-91117-6-X QA76/15/ 45ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000096 شبكه های رایانه ای و اینترنت یغمایی مقدم، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1382 1 1 1 964-386-024-8 TK 5105/5/ 2ش 7ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000097 شبكه های كامپیوتری تننباوم، اس.آندرو جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1378 - چاپ چهارم 1379 1 1 1 964-91590-4-5 TK 5105/5/ 2ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000098 راهنمای جامع Turbo Pascal 7 اوبراین، استیون ك. ، نامروف، استیون هاشمی اصل، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پارسیان 1374- چاپ پنجم 1378 1 1 1 964-91459-1-5 QA 76/73/ 8الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000099 كتاب جامع منابع تغذیه بدون وقفه (UPS) بنتلی، پیتر - انگمی، آی - بوند، دیوید شركت عصر دانش افزار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شركت عصر دانش افزار 1381 1 1 1 964-06-1590-0 TK 1005/ 8م 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000100 طراحی دیجیتال(مدارمنطقی) مانو، موریس سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی 1374- چاپ چهارم 1378 1 1 1 964-6342-0-1 TK7888/4 6ط 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000101 آموزش تلفیقی Autocad 2000 & Max فریبرزی، الهام - آقاسی زاده، حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سیمای دانش 1380 1 1 1 964-5693-38-1 T 385/ 8آ 4ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000102 نفوذ به Windows Server 2003 و راه های مقابله با آن اسكمبری، جوئل - مك كلور، استوارت مولاناپور، رامین - سادات لواسانی، فاطمه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1384 1 1 1 964-354-584-9 QA 76/9/ 5الف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000103 برنامه نویسی با كوئیك بیسیك جعفرنژاد قمی، عین الله - حسینی سنو، امین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كتابكده 1370- چاپ دوم 1371 1 1 1 QA 852/ 7ج 5ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000104 ساختمان داده ها با C اساكوو، جفری - ویس، تام منتظرالقائم، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی ترجمان اندیشه 1378 - چاپ چهارم 1 1 1 964-91267-1-6 QA76/73 1378 47الف 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000105 تشریح كامل مسائل سیگنالها و سیستمها اوژنهایم - ویلسكی - نواب راسخی، جلیل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك عبادی 1379- چاپ دوم 1380 1 1 1 964-5964-49-0 AQ 402/ 924س 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000106 سیستم عامل مقدماتی DOS-Windows XP الله وردی، مجتبی - مجاهد، سیما - آذین، افسون كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نظارت و تصویب محتوا دفتر برنامه ریزی و تالیف آموزشهای فنی و حرفه ای و كاردانش 1384 - چاپ دوم 1 1 1 964-354-466-4 QA76/76 77الف 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000107 اپراتوری ویندوز xp (كارور عمومی رایانه شخصی) موسوی، علی - سبزعلی گل، مجید - صمدی آذر، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ادبستان 1381-چاپ هشتم 1385 1 1 1 964-6673-77-5 QA 76/76 82م 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000108 آموزش گام به گام Wimdows 98 كاشف الحق، افروز كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1379-چاپ سوم 1379 1 1 1 964-6966-82-9 QA76/76/ 1379 84آ 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000109 تشریح كامل مسایل و متمم معماری كامپوتر سروش، بهزاد - فتحی، اژدر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آشینا 1379 1 1 1 964-5964-41-5 QA76/9/ 1379 5ت 4س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000110 پایگاه داده ها مقسمی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه 1382-چاپ پنجم 1383 1 1 1 964-7817-34-7 QA 76/9/ 1382 67م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000111 تابش الكترومغناطیسی اچ، رید، فرانك خواجوی، مهدی - عدالتی، تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه فردوسی 1376 1 1 4 964-6335-04-7 QC661/ 376 2ت 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000112 رایانه كار(درجه 2) جلد اول شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1380-چاپ پنجم 1382 1 1 1 964-6735-21-5 QA76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000113 كارور عمومی رایانه شخصی اپراتوری ویندوز صمدی آذر، حسن - موسوی، علی - سبزعلی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1381- چاپ هشتم 1382 1 1 1 964-6515-71-1 QA76/27/ 12الف 76م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000114 گواهی نامه بین المللی كاربری كامپیوتر ICDL-XP (مهارت پنجم) متواضع، علی اكبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری دیباگران تهران 1384 1 1 1 964-354-578-4 QA76/27/1384 854گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000115 مبانی كامپیوتر و الگوریتم ها علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1374 1 1 1 QA76/ 45 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000116 NU (Norton Utilities ) كاشف الحق، افروز - سعادت، سعید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1380- چاپ پنجم 1381 1 1 1 964-354-077-4 QA76/76 9ن 9ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000117 رایانه كار درجه1 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1384 1 1 1 964-6735-68-1 QA76/27/ 15ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000118 رایانه كار درجه 2 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتو نگار 1384 1 1 1 964-6735-67-3 QA76/27/ 24ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000119 كتاب آموزشی شبكه در محیط ویندوز پیتركو، جان پتس یعقوب پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آذین رایانه 1378-چاپ سوم1379 1 1 1 964-92550-6-0 QA76/76/ الف1378 93ك 95د موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000120 سیستمهای عامل استالینگز، ویلیام پدرام، حسین - صدیقی مشكنانی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شیخ بهایی 1382-چاپ سوم1383 1 1 1 964-90539-6-4 QA7676/ 42الف 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000121 آموزش برنامه نویسی C در 21 روز آیتكن، پیتر - جونز، برادلی زارع پور،علیرضا - انصاری، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1384-چاپ دوم 1 1 1 964-5801-16-8 QA/76/73/ 1384 9الف 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000122 زبان های برنامه سازی دبلیو.پرات، ترنس - وی، ماروین - زیلكوویتز سالخورده حقیق، محمد مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1381 1 1 1 964-7343-08-6 QA76/7 13814ط 4پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000123 فرهنگ تشریحی اصطلاحات كامپیوتری میكروسافت قلی زاده نوری، فرهاد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كانون نشر علوم 1379 1 1 1 964-327-004-1 QA76/15/ 1379 45ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000124 اصول كلی عیب یابی و تعمیرات موبایل بهداد، محمدعلی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پیام پویا 1387 1 1 1 964-7933-20-7 TK 6570/ 9ب 8ت 1386 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000125 آموزش گام به گام ASP.NET جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1382 - چاپ سوم 1384 1 1 1 964-6864-48-1 QA 76/76/ 2آ 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000126 طراحی و پیاده سازی زبان های برنامه سازی پرات، ترنس دبلیو - زیلكوویتز، مارون وای كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1379 1 1 1 964-6864-08-2 QA 76/7/ 4ط 4پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000127 ریزكامپیوتر ها و ریزپردازنده ها : برنامه نویسی Z80، 8085، 8080، ارتباط و عیب یابی افن بك، جان سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی - خراسان 1381 1 1 1 964-7343-05-1 QA 76/5/ 9م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000128 برنامه نویسی به زبان پاسكال جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1382 - چاپ شانزدهم 1384 1 1 1 964-6864-43-0 QA 76/73/ 67ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000129 مقدمه ای بر: سیستم و ساختار فایل ها روحانی رانكوهی، سید محمد تقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه چاپ دوم 1370 1 1 1 QA 76/9/ 9ر 2ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000130 Artificial Intelligence Russell, Stuart - Norvig, Peter كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1995 1 1 1 0-13-103805-2 Q335/R86 1995 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000131 راهنمای گام به گام نفوذ به كامپیوترها و راههای مقابله با آن اسكودیز، ایی - دی توانا، مهرداد - هراتیان، سعید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری نقش سیمرغ 1381 1 1 1 964-7323-23-36-0 TK 5105/59/ 2ر 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000132 مفاهیم بنیادی پایگاه داده ها روحانی رانكوهی، محمدتقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جلوه 1380 1 1 1 964-6618-30-8 QA76/9/ 87ر 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000133 شبكه های كامپیوتری تنن.بام، اندرو اس پدرام، حسین - ملكیان، احسان - زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1382 1 1 1 964-5801-84-2 TK5105/5/ 2ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000134 مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی به زبان C داورپناه جزی، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مركز نشر دانشگاه صنعتی اصفهان 1384 1 1 1 964-8476-11-X QA/76/73 24د 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000135 Data Structures لیپشوتز، سیمور كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آروین 1371- چاپ دوم 1373 1 1 1 0-07-038001-5 QA76/9 D35 L57 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000136 كتاب آموزشی Frontpage 2000 كدن هد، راجرز نوروزی، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس چاپ دوم 1379 1 1 1 964-6759-95-5 TK 5105/888/ 2ك 3ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000137 راهنمای جامع Turbo Pascal7 برای برنامه نویسان هاشمی اصل، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پارسیان 1376 چاپ چهارم 1 1 1 964-91459-1-5 QA76/73/ 8الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000138/1 مرجع كامل برنامه نویسی با C++- ج.1 لی فور، رابرت ابراهیم زاده قلزم، حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1376 2 1 1 964-6665-01-2 QA76/73/ 9ل 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000138/2 مرجع كامل برنامه نویسی با C++- ج.2 لی فور، رابرت ابراهیم زاده قلزم، حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1376 2 2 1 964-6665-01-2 QA76/73/ 9ل 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000139 Using Java Newman, Alexander كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آروین 1375 1 1 1 0-7897-0604-0 QA76/73/ U75 J38 1996 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000140 كتاب آموزشی Assembly پیشرفته هالزنر، استیون زكی پور، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1379 1 1 1 964-6759-26-2 QA76/73/ 26هـ 5الف 1379 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000141 برنامه نویسی به زبان C (مرجع كامل) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1383 چاپ یازدهم 1 1 1 964-6864-29-5 QA76/73/ 7ج 9س 1383 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000142 ایجاد بانكهای اطلاعاتی به كمك foxpro 2.5 & 2.6 جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهاد دانشگاهی 1378 چاپ هفتم 1 1 1 964-6023-12-6 QA76/9 68ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000143 كتاب آموزشی Photoshop4 در محیط ویندوز و مكینتاش ریچاردز، لیندا مهدوی امیری، مرتضی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1377 چاپ هفتم 1 1 1 964-91831-3-2 T385/ 2ك 94ر 1377 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000144 دولت الكترونیكی تجربه دولت آلمان ربیعی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك وزارت كار و امور اجتماعی 1383 1 1 1 964-92382-4-7 HN49/ 2ر 8ت 1383 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000145 Signals and Systems M.L. , Meade - C.R. , Dillon كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1990 1 1 1 0-412-37620-2 TK5102/5 M43 1986 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000146 راهنمای جامع Turbo Pascal 7 برای برنامه نویسان اصل هاشمی، جابر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پارسیان 1372 1 1 1 QA76/73/ 8الف 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000147 حل كامل مسائل نظریه اساسی مدارها و شبكه ها كاشی، احمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك كیومرث 1377چاپ دوم 1 1 1 964-62662-04-5 TK 7867/ 8ح 2ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000148 مبانی كامپیوتر و برنامه سازی بیسیك مقدماتی توسلی، جواد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1369 1 1 1 QA76/73/ 97ت 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000149 مبانی ساختمان داده ها به زبان C++ هورویتز، الیس - ساهنی، سرتاج - مهتا، دینش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شایگان 1379 چاپ سوم 1 1 1 964-7122-04-7 QA76/73 ‍C153H64 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000150 مهندسی توزیع نیروی برق جی.پانزینی، آنتونی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علمی 1376 1 1 1 964-404-004-X TK3001/ 9م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000151 ویژوال بیسیك 5 زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص 1377 1 1 1 964-6264-18-2 QA76/76/ 2ز 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000152 خود آموز آفیس در 24 ساعت پری، گرگ شاه حسینی، حوریه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك غزال 1380-چاپ سوم 1383 1 1 1 964-92978-2-0 HF5548/4/ 37پ 7آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000153 PC System Programming Tischer, Michael كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1372 1 1 1 1-55755-036-0 QA 76/66/ 9پ 9ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000154 آنالیز عددی و روش های كامپیوتری پنینگتون، ر.ح جبه دار مارالانی، پرویز - نیكخواه بهرامی، منصور كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1363 1 1 1 QA297/ 8آ 9پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000155 Programming C J. Traster, Robert كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1984 1 1 1 0-13-729641-X QA76/73/ C157 موضوع فرعی 1: for the microcomputer user_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000156 Pascal J.Savitch, Walter كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اطلاعات 1983 1 1 1 0-8053-8370-0 QA76/73/ S28 P2 موضوع فرعی 1: an introduction to the Art and Science of Programming_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000157 خود آموز آسان سخت افزار كریمی، جواد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك برگ زیتون 1389-1393 چاپ سوم 1 1 1 978-600-5425-26-0 TK7888/3/ 9خ 4ك موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000158 خود اموز آسان ویروس یابی جزایری، محمد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك برگ زیتون 1392 چاپ سوم 1 1 1 QA76/76/ 4ج 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000159 خود آموز آسان ترفندهای اینترنت مهرعلیان، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك عابد 1386 1 1 1 978-964-364-802-2 TK105/875/ 87م 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000160 مقدمه ای فناوری اطلاعات توربان، افریم مصطفوی، اكبر - اكبری، مجتبی - مصطفوی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1391 1 1 1 978-964-377-271-0 T 58/5/ 7م 9ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000161 آموزش كاربری ویندوز8 رثبون، اندی رضایی، امیرحسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مهرگان قلم 1392 چاپ سوم 1 1 1 978-600-6236-44-5 QA 76/76/ 24ر 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000162 فرهنگ جامع اصطلاحات كامپیوتری عظیمی حسینی، رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مهرگان قلم 1392 چاپ سوم 1 1 1 978-600-6236-17-9 QA76/15/ 4ف 6ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000164 آموزش تصویری ویندوز7 مك فدریز، پل شفیعی سروستانی، فاطمه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك عابد 1393 چاپ هفتم 1 1 1 978-964-364-921-0 QA76/76/ 94م 645س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000165 مدارهای الكترونیكی یعقوبی، مهدی - صادقی بجستانی، قاسم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-765-3 TK7867/ 4م 6ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000166 چگونه رتبه سایت را در موتور های جستجوگر بالا ببریم ایمانی، آرمین - حامدی، هستی - اشراقی، مریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سخن گستر 1388 1 1 1 978-964-477-589-5 TK 5105/884/ 8چ 4ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000167 معماری كامپیوتر یوسف خانی، مهدی - آیت، سید ناصر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 - چاپ سوم 1386 1 1 1 978-964-387-239-7 LC 5808/ 87ی 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000168 مبانی كامپیوتر و برنامه نویسی تنها، جعفر - یوسف خانی، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1385 - چاپ هفتم 1387 1 1 1 978-964-387-194-9 LC 5808/ 834ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000169 برنامه نویسی پیشرفته فراهی، احمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 - چاپ هشتم 1389 1 1 1 978-964-387-309-7 LB 5808/ 31172ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000170 واژه نامه كامپیوتر (انگلیسی-فارسی) محمدری فر، محمدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك فرهنگ معاصر چاپ ششم 1389 1 1 1 978-964-5545-96-1 QA 76/15/ 2و 38م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000171 ذخیره و بازیابی اطلاعات (سیستم و ساختار فایل ها) جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه چاپ دوم 1386 1 1 1 978-964-8996-12-8 QA 76/9/ 9ذ 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000172 كارور (رایانه كار) شبكه اینترنت رضوی، مهین - صادقی راضیه كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اتحاد 1383 1 1 1 964-5602-88-2 TK 5105/875/ 77ص 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000173 نظریه زبان ها و ماشین ها اكبری، ابراهیم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1384 1 1 1 964-8996-04-0 QA 76/73/ 8ن 2الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000174 آموزش ویژوال بیسیك 6 در 21 روز پری، گریگ زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نص چاپ سیزدهم 1386 1 1 1 964-6264-35-2 QA 76/73/ 45پ 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000175 مبانی فناوری اطلاعات سن، جیمز.الف صالحان، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك درخشش 1386 1 1 1 978-600-5106-00-8 T 58/6/ 9س 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000176 ساختمان داده ها به زبان C هوریتز، الیس علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1386 چاپ چهاردهم 1 1 1 964-91532-8-4 QA76/73/ 9هـ 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000177 طراحی و پیاده سازی سیستم های عامل تننبام، اندرو - وودهال، آلبرت مقسمی، حمیدرضا - رضوی، امیرحسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه 1387 1 1 1 978-964-490-200-0 QA76/76/ 3ت 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000178 كتاب چند منظوره و چند كاربردی درس و مجموعه سوالات ساختمان داده ها و الگوریتم ها هوشیاری، علی - نوراله، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك راه 1389 1 1 1 978-600-5599-39-8 QA76/9/ 9هـ 2س موضوع فرعی 1: كاردانی به كارشناسی_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000179 اصول مهندسی اینترنت جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1386 1 1 1 978-964-8996-45-6 TK5105/87/ 7ح 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000180 مقدمه ای بر نظریه زبانها و ماشینها لینتس، پیتر صراف زاده، عبدالحسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1388 چاپ نهم 1 1 1 964-6759-74-2 QA267/3/ 7م 9ل موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000181 ساختمان داده ها به زبان C++ هورویتز، الیس علیخانزاده، امیر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك باغانی 1387 چاپ یازدهم 1 1 1 964-7343-03-5 QA76/73/ 9هـ 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000182 كتاب طلایی ساختمان داده ها و الگوریتم ها تنها، جعفر - آیت، ناصر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1389 1 1 1 978-964-6231-84-9 LC 5808/ 14ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000183 فناوری اطلاعات در مدیریت (دگرگونی سازمان ها در اقتصاد دیجیتالی) توربان - لیدنر - مك لین - وترب ریاحی، حمیدرضا و ... كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 - چاپ چهارم 1391 1 1 1 978-964-387-329-5 LC 5808/ 82ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000184 برنامه نویسی به زبان ++C جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه چاپ بیست و پنجم 1389 1 1 1 978-964-8996-05-0 QA 76/73/ 7ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000185 برنامه سازی پیشرفته نیک مهر، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 978-964-387-437-7 QA 76/73/ 9ن 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000186 کاملترین حل مسائل برنامه سازی پیشرفته رضائی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پیام دانشگاهی 1388 1 1 1 978-6005693-02-7 QA 73/73/ 924ن 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000187 مرجع کامل آردینو ریحانی، احسان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر مشهد : موسسه آموزش عالی اسرار 1393 1 1 1 978-964-6157-41-5 TJ 223/ 9ر 4آ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000188 کتاب طلایی راهنمای جامع مبانی کامپیوتر وبرنامه سهزی حسن خانی، مریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پویندگان دانشگاه 1386 1 1 1 978-964-6231-55-9 LB 2353/ 26763ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000189 کاملترین راهنمای مبانی اصول کامپیوتر وبرنامه نویسی تنها،جعفر -یوسف خانی،مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك حقوق اسلامی 1386 1 1 1 964-8692-98-x LC 5808/ 83424ت 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000190 مبانی کامپیوتر والگوریتم ها جعفر نژاد قمی، عین اله-کریم پور، انیس كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر علوم رایانه 1386 1 1 1 978-964-8996-14-2 QA 76 /76/ 5م 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000191 برنامه سازی پیشرفته فراهی،احمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1386 1 1 1 978-964-387-309-7 LB 5808/ 31172ف 9الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000192 طراحی،نصب وراه اندازی شبکه های درون سازمانی میرنجاتی،سعید-امیری، عادل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات روستا 1386 1 1 1 978-964-7995-27-6 TK 5105/5/ 2ط 9م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000193 کتاب همراه برای کاربران اینترنت علیپور، مظاهر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر هستان 1381 1 1 1 964-6965-43-1 QA 76/27/ 4پ 8ع موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000194 برنامه سازی پیشرفته C کریم زادگان مقدم، داوود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پیام نور 1390 1 1 1 978-964-387-135-2 LC 5808/ 9الف 455ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000195 شبکه های کامپیوتری رحمانی، امیر مسعود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-332-0 LB 2353/ 31ر 2ش موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000196 ساختمان داده ها یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-333-7 LB 2353/ 2س 877ی موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000197 مدار منطقی یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-309-2 LB 2353/ 4م 877ی موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000198 معماری کامپیوتر یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-035-0 LB 2353 /877ی 6م موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000199 طراحی الگوریتم یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-138-8 LB 2353/ 877ی 4ط موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000200 سیستم عامل ابراهیمی مقدم، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-000-8 QA 76/76 9س 2الف موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000201 پایگاه داده ها سهرابی، محمد کریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1390 1 1 1 978-964-184-174-6 LB 2353/ 88س 2پ موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000202 نظریه زبان ها وماشین ها سهرابی، محمد کریم كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1391 1 1 1 978-964-184-163-0 LB 2353/ 88س 6ن موضوع فرعی 1: کتاب ارشد_x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000203 برنامه نویسی به زبان ++C جعفر نژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات علوم رایانه 1389 1 1 1 978-964-8996-05-0 QA 76/73 9س 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000204 دروس و کنکور سریع ++C مقسمی، حمید رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك گسترش علوم پایه 1390 1 1 1 978-964-490-415-8 LB 2353/ 37د 73م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000205 رایانه کار ICDL XP درجه 1، مهارت(5) پایگاه های داده cces XP فرسایی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات تعاونی کارکنان فنی و حرفه ای کشور 1384 1 1 1 964-8638-58-X QA 76/27/ 163ر 35ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000206 رایانه کار ICDL XP درجه 1، مهارت(4) صفحات گسترده Excel XP فرسایی، داریوش كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات تعاونی کارکنان سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور 1384 1 1 1 964-8638-52-7 QA 76/27/ 165ر 35ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000207 تحلیل وطراحی سه بعدی سازه های ساختمانی،مرجع جامع نرم افزار حبیب الله، اشرف كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مرکز خدمات فرهنگی سالکان 1380 1 1 1 964-7235-08-9 3ت 2ح/ TA 648 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000208 مرجع آموزشی اتوکد14 مسگرهروی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه انتشارات بهینه 1378 1 1 1 964-6203-48-5 4م 5م/ T 385 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000209 گفته ها و ناگفته های کامپیوتر میری، مرتضی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك طنین قلم 1387 1 1 1 978-964-6173-02-6 QA76/ 7گ 94م/27 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000210 برنامه نویسی به زبان اسمبلی در کامپیوترهای آب بی ام گیلیسپی، جانیس مزیدی، محمد علی - سپیدنام، قدرت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چاپ هفدهم 1392 1 1 1 9649153241 QA 76/8/ 37م 19 الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000211 برنامه سازی ساخت یافته پاسکال و حل مسایل نمونه کافمن، الیوت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات خراسان 1377 1 1 1 964-91532-9-2 QA 76/73/ 2ک 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000212 مفاهیم سیستم عامل مقسمی، حمیدرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات گسترش علوم پایه 1384 1 1 1 964-7817-89-4 QA 76/76/ 63م 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000213 مدیریت اطلاعات الکین، جودیت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشرسرا 1381 1 1 1 964-5813-09-3 LB 2342 77/ 4م 7الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000214 ساختار فایل ها فولک، میخائیل ج كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار 1379 1 1 1 964-91735-8-7 QA 76/73/ 2س 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000215 گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه براساس ICDL سخه 5 مهارت سوم سبز علی گل، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك 978-964-388-342-3 1391 1 1 1 978-964-388-342-3 Z 52/5/ 25س 4و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000216 گواهینامه بین المللی کاربردی رایانه براساس ICDL نسخه 5 :مهارت دوم موسوی، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات صفار-اشراقی 1390 1 1 1 978-964-388-341-6 QA 76/76/ 8م 95و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000217 راهنمای سریع ویژوالHTML,xHTML,Css کاسترو، الیزابت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شرکت ناقوس اندیشه 1386 1 1 1 978-964-377-255-1 QA 76/76/ 223ک 64ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000218 طراحی صفحات وب امی، امیرعلی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1379 1 1 1 964-6966-53-5 TK 5105/888/ 4ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000219 معماری کامپیوتر مانو، موریس نادری، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات ناقوس 1380 1 1 1 964-6756-59-9 QA 76/9/ 2م 24ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000220 رایانه کار XP دررجه 1:مطابق با استانداردجدید آموزشی سازمان آموزش فنی و حرفه ای شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات پرتونگار 1384 1 1 1 964-4735-65-7 QA 76/76/ 27ش 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000221 برنامه نویسی به زبان پاسکال جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1382 1 1 1 964-6864-43-0 QA 76/73/ 65ج 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000222 آموزش ICDL به زبان ساده موران، جیمز متواضع، علی اکبر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 1 1 1 964-354-322-6 QA 76/3/ 8آ 8م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000223 کارور رایانه درجه1 شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات پرتونگار 1381 1 1 1 964-4-6735-25-8 QA 76/27/ 2ک 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000224 رایانه کار درجه 2 مطابق با استاندارد جدید آموزشی سازمانآموزش فنی و حرفه ای شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات پرتونگار 1381 1 1 1 964-6735-21-5 QA 76/27/ 2ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000225 آموزش گام به گام sql server 2000 جعفر نژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشرعلوم رایانه 1383 1 1 1 964-6864-70-8 QA 76/76/ 2آ 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000226 مهندسی نرم افزار سامرویل، یان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر علوم رایانه 1384 1 1 1 964-6864-99-6 QA 768/ 9م ع س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000227 رایانه کار گرافیک خلیق، غلامرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات راهی-اشراقی 1384 1 1 1 964-7614-42-X موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000228 آموزش تصویری نصب ویندوز وپارتیشن بندی کشاورز مهر، محمود كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اانتشارات پازینه 1385 1 1 1 964-5722-92-6 QA 76/76// 5ک 6ن موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000229 از سری کتابهای ICDL مهارت دوم-به کارگیری کامپیوتر و مدیریت پرونده ها رحیمی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اتحاد 1382 1 1 1 964-5602-74-2 QA 76/27/ 92م 33ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000230 ICDL درجه دو خلیق، غلامرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات راهی-اشراقی 1384 1 1 1 964-7614-26-8 QA 76/27/ 9آ 8خ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000231 اخلاق وترربیت اسلامی رهبر، محمدتقی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سمت 1385 1 1 1 964-459-286-7 BP 230/18/ 3الف 86ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000232 آموزش مهاررت برررنامه نویس زبان جباریه، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك کتابخانه فرهنگ 1385 1 1 1 964-8789-05-3 QA 76/73/ 163ج 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000233 آموزش گام به گام :تری دی مکس 7 ماتوسیان، میکله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشرگستر 1384 1 1 1 964-5544-47-5 TR 897/7/ 83آ 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000234 کاربردهای ریز کامپیوتر در کتابخانه ها کسنر، ریچارد م كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات امیر کبیر 1370 1 1 1 Z 6994/ 2ک 4ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000235 معماری کامپیوتر یوسفی، هادی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پوران پژوهش 1389 1 1 1 978-964-184-035-0 LB 2353/ 6م 877ی موضوع فرعی 1: کتاب ارشد _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000236 کاربرد کامپیوتر در مدیریت وحسابداری کشتکار ملکی، حبیب الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سمت 1385 1 1 1 964-530-117-3 HD 30/2/ 2ک 5ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000237 نمونه سوالات امتحانات عملی وکتبی رایانه کار درجه 1 مراد زاده ، محمد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات استوار 1387 1 1 1 964-8094-59-4 QA 76/28/ 8ن 4م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000238 برنامه نویسی وحل مسئله با ++C دیل، نل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه تهران 1379 1 1 1 964-03-9275-8 QA 76/73/ 9د 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000239 رایانه کار ICDL XP (درجه 2) شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتونگار 1384 1 1 1 964-6735-67-3 QA 76/27/ 24ر 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000240 بانک سوالات مبانی کامپیوتر قربانی، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك اسرار دانش 1378 1 1 1 964-6719-62-7 QA 76/28/ 2ب 4ق موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000241 نرم افزار NU الله وردی، مجتبی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 1 1 1 964-354-472-9 QA 76/76/ 4ن 9ی موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000242 ICDL:مهارت سوم :واژه پردازی به کمک کامپیوتر شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتونگار 1384 1 1 1 964-6735-58-4 QA 76/27/ 93آ 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000243 آموزش تصویری 2007Access Faithe Wempen كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نقش سیمرغ 1388 1 1 1 978-964-364-812-1 QA 76/ 863و 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000244 کتاب آموزشی Word 2000 استیل، هایدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات تخت سلیمان 1381 1 1 1 964-93972-0-5 Z 52/5/ 5الف 35و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000245 مبانی کامپیوترالگوریتم و برنامه نویسی به زبان C کاکائی مطلق، حبیب رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات دبیزش 1389 1 1 1 978-964-7712-70-5 QA 76/73/ 2ک 93س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000246 آموزش SQL سرور 2000در21 روز وی مایر، ریچارد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری نص 1387 1 1 1 964-5801-24-9 QA 76/9/ 9و 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000246 آموزش SQL سرور 2000در21 روز وی مایر، ریچارد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك موسسه فرهنگی هنری نص 1387 1 1 1 964-5801-24-9 QA 76/9/ 9و 5الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000247 مرجع کامل سخت افزار و مونتاژ کامپیوتر:قبل استفاده برای دانشجویان رشته کامپیوتر شجاعی، محسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پرتونگار 1379 1 1 1 964-6735-11-8 TK 8787/5/ 4م 3ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000248 مهندسی نرم افزار من، پرس جعفرنژادقمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار 1382 1 1 1 964-5777-36-4 QA 768/ 9م 6پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000249 شبکه های کامپیوتری اندرو تنن بام تنن بام، اندرو زارع پور، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك شبکه های کامپیوتری 1390 1 1 1 9645801-84-2 TK 5105/5/ 2ش 2ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000250 برنامه نویسی در ویندوز بااستفاده از توابع API حسینی، پژمان كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات ناقوس 1382 1 1 1 964-377-053-2 QA 76/76/ 5ح 2ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000251 آشنایی بادنیای ویندوزXP داوری دولت آبادی، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك نشر چاپار 1388 1 1 1 978-600-5294-15-6 QA 76/6/ 27د 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000252 آموزش گام به گام Microsoft Access 2002 پدی سینی، جین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات ناقوس 1381 1 1 1 964-5779-92-8 QA 7888/4/ 4پ 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000253 برنامه نویسی شی گرا با ++C دیتل، پل كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات جنگل ، جاودانه 1389 1 1 1 978-964-981-633-3 QA 76/73/ 9د 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000254 آشنایی با دنیای ویندوز XP داوری دولت آبادی، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك چاپار 1388 1 1 1 978-600-5294-15-6 QA 76/6 27د 94س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000255 کتاب آموزشی FLASH 5 اولریچ، کاترین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1382 1 1 1 964-5779-44-8 T 385/ 2ک 77الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000256 کامپایلر ها اهو، آلفرد كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك کتابخانه ملی ایران 1382 1 1 1 964-91532-1-7 QA 76/76/ 9الف 2ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000257/1 رایانه کار درجه 2- ج.1 قربانی، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات صفار 1380 2 1 1 964-5973-92-9 QA 76/27/ / /23 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000257/2 رایانه کار درجه 2- ج.2 قربانی، مهدی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات صفار 1380 2 2 1 964-5973-92-9 QA 76/27/ / /23 موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000258 برنامه نویسی به زبان پاسکال جعفرنژاد قمی، عین الله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1380 1 1 1 964-6864-00-7 QA 76/73/ 2پ 77ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000259 ساختار فایل ها فولک، میخائیل ج كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانش نگار 1383 1 1 1 964-91735-5-2 QA 76/73/ 2س 2ف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000260 برنامه ساز یساخت یافته پاسکال و حل مسائل نمونه کافمن، الیوت كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك انتشارات باغانی 1383 1 1 1 964-91532-9-2 QA 76/73/ 2ک 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000261 برنامه نویسی با یژوال بیسیک نت الکساندر، جان شیخی، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ادبستان 1385 1 1 1 964-8459-24-X QA 76/73/ 74الف 9و موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000262 کتاب آموزشی اتوکد 14 پیشرفته اومورا، جورج كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك آذین رایانه 1380 1 1 1 964-7127-07-3 T 358/ 2ک 18الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000265 آموزش کاربردی CCNA ریاضی، حمید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1394 1 1 1 978-600-124-238-0 TK 5105/543/ 8آ 9ر موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000266 نصب وراه اندازی شبکه های کامپیوتری از پایه تا پیشرفته طالبی، حمید رضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1392 1 1 1 978-600-124-222-9 TK 5105/5/ 6ن 16ط موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000267 صوت برروی IP ، گام اول مختار پور، علی -حمید سمیعی، نگار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1391 1 1 1 978-964-2989-18-8 TK 5105/8865/ 2و 9ص موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000268 امنیت شبکه ،گام اول توماس، تامس ام كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1391 1 1 1 978-964-2989-15-7 TK 5105/59/ 87ت 8الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000269 سوئچینگ ،گام اول مختار پور، علی-بطحایی، هوار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1387 1 1 1 978-964-2989-17-1 TK 5105/7/ 9س 5ک موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000270 شبکه های کامپیوتری ،گام اول مختار پور، علی -حمید سمیعی، نگار كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1388 1 1 1 978964-2989-16-4 TK 5105/5/ 2ش 83الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000271 TCP/IP ، گام اول مختارپور، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1391 1 1 1 978-964-2989-20-1 TK 5105/585/ 5الف 9ت موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000272 شبکه های بیسیم ، گام اول مختار پور، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1388 1 1 1 978-964-2989-22-5 TK 5103/2/ 2ش 9گ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000273 مسیر یابی، گام اول مختارپور، علی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك پندار یاس 1393 1 1 1 978-964-2989-14-0 TK 5105/543/ 5م 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000275 ارتقای مدرک مهندسی شبکه مایکروسافت MCITP Server 2008 to MCSA شیرخدایی، محد حسین كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس 1392 1 1 1 978-964-377-623-7 QA 76/3/ 4الف 9ش موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000281 مبانی کامپیوتر والگوریتم ها جعفر نژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1385 1 1 1 964-8996-14-8 QA 76/76/ 5م 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000282 اینترنت ، پست الکترونیکی و ویروس ها ی کامپیوتری متواضع، مرتضی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1383 1 1 1 964-354-471-0 TK 5105/875/ 2م 19الف موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000283 مبانی فن آوری اطلاعات IT احمدی، حسن كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك سخن گستر 1390 1 1 1 978-964-477-447-8 HG 5703/ 62ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000284 ساختمان داده ها در ++C جعفرنژاد قمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1386 1 1 1 978-964-6864-41-2 QA 76/73/ 9س 5ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000285 آموزش سریع ویژوال بیسیک 6 کوثری، علیرضا كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دیباگران تهران 1381 1 1 1 964-6966-91-8 QA 76/73/ 9ک 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000286 خودآموزی اپراتوری کامپیوتر (ویراست دوم) جعفرنژادقمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1378 1 1 1 964-6864-02-3 QA 76/27/ 9خ 7ج موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000287 طراحی دیجیتال (مدارمنطقی) مانو، موریس كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك خراسان 1381 1 1 1 964-6342-Q-1 TK 7888/4/ 6ط 2م موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000288 برنامه نویسی به زبان ++C جعفرنژادقمی، عین اله كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك علوم رایانه 1392 1 1 1 978-600-205-011-3 QA 76/73/ 7ج 9س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000289 مبانی کامپیوتر وبرنامه نویسی (رشته کامپیوتر) تنها، جعفر كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك دانشگاه پیام نور 1388 1 1 1 978-964-387-194-9 QA 76/73/ 853ت 2پ موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000290 معماری سیستمهای کامپیوتری م.موریس مانو كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك مرکزنشردانشگاهی 1374 1 1 1 964-01-0764-6 QA 76/9/ 2م 2س موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000291 راهنمای جامع برنامه نویسان ویژوال بیسیک 6 دیتل، هاروی كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك جهان نو 1379 1 1 1 964-6515-26-6 QA 76/73/ 97د 9ب موضوع فرعی 1: _x000D_ موضوع فرعی 2: _x000D_ موضوع فرعی 3:
15000292 اصول برنامه نویسی برای موبایل آیت، مجید كامپیوتر-اینترنت-الكترونیك ناقوس اندیشه 1385 1 1 1 964-377-235-7 TK 6570/ 8ت