سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

اولین همایش ملی بومی سازی تحقیقات در توسعه علمی کشور