سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
جشن دانش آموختگی سال ۱۴۰۱ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

جشن دانش آموختگی سال ۱۴۰۱