سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
دومین همایش ملی دولت پژوهی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

دومین همایش ملی دولت پژوهی