سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
رتبه ۴۰ رشته روانشناسی بالینی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

رتبه ۴۰ رشته روانشناسی بالینی