سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
رویداد ایده پردازی شهر هوشمند و چالش های پیش روی مدیریت شهری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

رویداد ایده پردازی شهر هوشمند و چالش های پیش روی مدیریت شهری