سال جهش تولید یکشنبه, ۹ آذر , ۱۳۹۹
2 – موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد