سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۲۱ مرداد , ۱۴۰۱
۶ | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد