سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کنفرانس ملی رهیافت های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری