سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین سه شنبه, ۵ مهر , ۱۴۰۱
کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر