سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۱
کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر