سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
امام حسین | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد