انجمن علمی علوم ورزشی برگزارمیکند (دوره تئوری مربی گری آمادگی جسمانی)