سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۱۱ تیر , ۱۴۰۱
دکتر فاطمه میردورقی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد