سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۵ آذر , ۱۴۰۱
دکتر فاطمه میردورقی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد