سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
روز پاسدار | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد