سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
واحد فرهنگی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد