سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی روانشناسی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد