سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی علوم سیاسی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد