سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کارشناسی علوم ورزشی | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد