سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین یکشنبه, ۸ خرداد , ۱۴۰۱
کارشناسی علوم ورزشی | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد