سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۵ مهر , ۱۴۰۱
کارمند نمونه حکیم طوس | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد