سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۴۰۱
کتاب مشاوره دکتر قادری | موسسه اموزش عالی حکیم طوس مشهد