سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین شنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۱
کتاب مشاوره دکتر قادری | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد