سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین جمعه, ۱۰ تیر , ۱۴۰۱
Rows of red seats in a theater | موسسه آموزش عالی حکیم طوس مشهد